Update vietnamese translation.
authorQuan Tran <qeed.quan@gmail.com>
Tue, 11 Mar 2008 01:08:42 +0000 (02:08 +0100)
committerMikael Magnusson <mikachu@comhem.se>
Tue, 11 Mar 2008 01:08:42 +0000 (02:08 +0100)
po/vi.po

index 357b776..890395c 100644 (file)
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -5,32 +5,32 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: Openbox 3.4.5\n"
+"Project-Id-Version: Openbox 3.4.7\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.icculus.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-03-03 02:10+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-01-17 23:08+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-03-11 02:01+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-03-11 02:07+0100\n"
 "Last-Translator: Quan Tran <qeed.quan@gmail.com>\n"
 "Language-Team: None\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
-#: openbox/actions.c:150
+#: openbox/actions.c:149
 #, c-format
 msgid "Invalid action \"%s\" requested. No such action exists."
 msgstr "Hành động \"%s\" làm không được. Hành động đó không có."
 
 #: openbox/actions/execute.c:128
 msgid "No"
-msgstr ""
+msgstr "Không"
 
 #: openbox/actions/execute.c:129
 msgid "Yes"
-msgstr ""
+msgstr "Được"
 
 #: openbox/actions/execute.c:133
 msgid "Execute"
-msgstr ""
+msgstr "Hành động"
 
 #: openbox/actions/execute.c:142
 #, c-format
@@ -38,69 +38,74 @@ msgid "Failed to convert the path \"%s\" from utf8"
 msgstr "Không thể chuyển chỗ \"%s\" từ utf8"
 
 #: openbox/actions/exit.c:52 openbox/actions/session.c:62
-#: openbox/client.c:3460
+#: openbox/client.c:3458
 msgid "Cancel"
-msgstr ""
+msgstr "Bãi bỏ"
 
 #: openbox/actions/exit.c:53
 msgid "Exit"
-msgstr ""
+msgstr "Đi ra"
 
 #: openbox/actions/exit.c:56
 msgid "Are you sure you want to exit Openbox?"
-msgstr ""
+msgstr "Có chắc chắn đi ra Openbox?"
 
 #: openbox/actions/exit.c:57
 msgid "Exit Openbox"
-msgstr ""
+msgstr "Đi ra Openbox"
 
 #: openbox/actions/session.c:41
 msgid ""
 "The SessionLogout action is not available since Openbox was built without "
 "session management support"
 msgstr ""
+"Không thể làm SessionLogout được bởi vì Openbox không bỏ \"session "
+"management support\" khi compile nó"
 
 #: openbox/actions/session.c:63 openbox/actions/session.c:68
 msgid "Log Out"
-msgstr ""
+msgstr "Đi ra"
 
 #: openbox/actions/session.c:67
 msgid "Are you sure you want to log out?"
-msgstr ""
+msgstr "Có chắc chắn đi ra không?"
 
-#: openbox/client.c:2004
+#: openbox/client.c:2005
 msgid "Unnamed Window"
-msgstr ""
+msgstr "Cửa sổ không tên"
 
-#: openbox/client.c:2018 openbox/client.c:2050
+#: openbox/client.c:2019 openbox/client.c:2051
 msgid "Killing..."
 msgstr "Đang giết..."
 
-#: openbox/client.c:2020 openbox/client.c:2052
+#: openbox/client.c:2021 openbox/client.c:2053
 msgid "Not Responding"
 msgstr "Không phản ứng"
 
-#: openbox/client.c:3449
+#: openbox/client.c:3447
 #, c-format
 msgid ""
 "The window \"%s\" does not seem to be responding.  Do you want to force it "
 "to exit by sending the %s signal?"
 msgstr ""
+"Cái cửa sổ \"%s\" không phản ứng được. Có muốn bắt nó đi ra bằng gửi đi %s "
+"tính hiệu?"
 
-#: openbox/client.c:3451
+#: openbox/client.c:3449
 msgid "End Process"
-msgstr ""
+msgstr "Giết Process"
 
-#: openbox/client.c:3455
+#: openbox/client.c:3453
 #, c-format
 msgid ""
 "The window \"%s\" does not seem to be responding.  Do you want to disconnect "
 "it from the X server?"
 msgstr ""
+"Cái cửa sổ \"%s\" không phản ứng được. Có muốn rời nó ra X server không"
 
-#: openbox/client.c:3457
+#: openbox/client.c:3455
 msgid "Disconnect"
-msgstr ""
+msgstr "Rời ra"
 
 #: openbox/client_list_combined_menu.c:87 openbox/client_list_menu.c:91
 msgid "Go there..."
@@ -195,27 +200,27 @@ msgstr "Sai nút \"%s\" ở trong hình thể"
 msgid "Conflict with key binding in config file"
 msgstr "Xung đột với chữ trói ở trong hình thể"
 
-#: openbox/menu.c:103 openbox/menu.c:111
+#: openbox/menu.c:102 openbox/menu.c:110
 #, c-format
 msgid "Unable to find a valid menu file \"%s\""
 msgstr "Không có thể tìm vững chắc thực đơn \"%s\""
 
-#: openbox/menu.c:171
+#: openbox/menu.c:170
 #, c-format
 msgid "Failed to execute command for pipe-menu \"%s\": %s"
 msgstr "Không có thể chạy lệnh cho ống-thực đơn \"%s\": %s"
 
-#: openbox/menu.c:185
+#: openbox/menu.c:184
 #, c-format
 msgid "Invalid output from pipe-menu \"%s\""
 msgstr "Vô hiệu sản xuất của ống-thực đơn \"%s\""
 
-#: openbox/menu.c:198
+#: openbox/menu.c:197
 #, c-format
 msgid "Attempted to access menu \"%s\" but it does not exist"
 msgstr "Thử mở thực đơn \"%s\" nhưng mà cái đó không có"
 
-#: openbox/menu.c:368 openbox/menu.c:369
+#: openbox/menu.c:367 openbox/menu.c:368
 msgid "More..."
 msgstr "Thêm nữa"
 
@@ -229,65 +234,68 @@ msgstr "Vô hiệu nút \"%s\" ở trong máy chuột đặt"
 msgid "Invalid context \"%s\" in mouse binding"
 msgstr "Vô hiệu văn cảnh \"%s\" ở trong chuột đặt"
 
-#: openbox/openbox.c:134
+#: openbox/openbox.c:133
 #, c-format
 msgid "Unable to change to home directory \"%s\": %s"
 msgstr "Không thể đổi đến chỗ nhà \"%s\": %s"
 
-#: openbox/openbox.c:154
+#: openbox/openbox.c:152
 msgid "Failed to open the display from the DISPLAY environment variable."
 msgstr "Không mở hình từ DISPLAY được."
 
-#: openbox/openbox.c:185
+#: openbox/openbox.c:183
 msgid "Failed to initialize the obrender library."
 msgstr "Không mở được thư viện obrender."
 
-#: openbox/openbox.c:196
+#: openbox/openbox.c:194
 msgid "X server does not support locale."
 msgstr "Chương trình X không có locale cho tiếng nay."
 
-#: openbox/openbox.c:198
+#: openbox/openbox.c:196
 msgid "Cannot set locale modifiers for the X server."
 msgstr "Không thể dùng locale cho chương trình X."
 
-#: openbox/openbox.c:266
+#: openbox/openbox.c:263
 msgid "Unable to find a valid config file, using some simple defaults"
 msgstr "Không thể tìm ra hình thể, sẽ dùng bắt đầu hình thể"
 
-#: openbox/openbox.c:300
+#: openbox/openbox.c:297
 msgid "Unable to load a theme."
 msgstr "Không thể đọc theme."
 
-#: openbox/openbox.c:380
+#: openbox/openbox.c:377
 #, c-format
 msgid ""
 "One or more XML syntax errors were found while parsing the Openbox "
 "configuration files.  See stdout for more information.  The last error seen "
 "was in file \"%s\" line %d, with message: %s"
 msgstr ""
+"Một hay là trên một XML danh từ không đúng tìm thấy ở trong Openbox tài "
+"liệu. Coi stdout cho biết thêm. Cai sai lầm cuối cùng ở trong Openbox tài "
+"liệu \"%s\" ở hàng %d với lời: %s"
 
-#: openbox/openbox.c:382
+#: openbox/openbox.c:379
 msgid "Openbox Syntax Error"
-msgstr ""
+msgstr "Openbox danh từ không đúng"
 
-#: openbox/openbox.c:382
+#: openbox/openbox.c:379
 msgid "Close"
 msgstr "Đóng"
 
-#: openbox/openbox.c:451
+#: openbox/openbox.c:448
 #, c-format
 msgid "Restart failed to execute new executable \"%s\": %s"
 msgstr "Bắt đầu lại hỏng mở được executable mới \"%s\": %s"
 
-#: openbox/openbox.c:521 openbox/openbox.c:523
+#: openbox/openbox.c:518 openbox/openbox.c:520
 msgid "Copyright (c)"
 msgstr "Bản quyền (c)"
 
-#: openbox/openbox.c:532
+#: openbox/openbox.c:529
 msgid "Syntax: openbox [options]\n"
 msgstr "Cách dùng: openbox [chọn lựa]\n"
 
-#: openbox/openbox.c:533
+#: openbox/openbox.c:530
 msgid ""
 "\n"
 "Options:\n"
@@ -295,15 +303,15 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Chọn lựa:\n"
 
-#: openbox/openbox.c:534
+#: openbox/openbox.c:531
 msgid "  --help              Display this help and exit\n"
 msgstr "  --help              Trưng bày giúp đỡ này và đi ra\n"
 
-#: openbox/openbox.c:535
+#: openbox/openbox.c:532
 msgid "  --version           Display the version and exit\n"
 msgstr "  --version           Trưng bày số của chương trình và đi ra\n"
 
-#: openbox/openbox.c:536
+#: openbox/openbox.c:533
 msgid "  --replace           Replace the currently running window manager\n"
 msgstr ""
 "  --replace           Thay thế chương trình quản lý cửa sổ cho đến openbox\n"
@@ -311,15 +319,15 @@ msgstr ""
 #. TRANSLATORS: if you translate "FILE" here, make sure to keep the "Specify..."
 #. aligned still, if you have to, make a new line with \n and 22 spaces. It's
 #. fine to leave it as FILE though.
-#: openbox/openbox.c:540
+#: openbox/openbox.c:537
 msgid "  --config-file FILE  Specify the path to the config file to use\n"
-msgstr ""
+msgstr "  --config-file FILE  Chỉ chỗ đường cho tài liệu để dùng\n"
 
-#: openbox/openbox.c:541
+#: openbox/openbox.c:538
 msgid "  --sm-disable        Disable connection to the session manager\n"
 msgstr "  --sm-disable        Tắt liên lạc đến session quản lý\n"
 
-#: openbox/openbox.c:542
+#: openbox/openbox.c:539
 msgid ""
 "\n"
 "Passing messages to a running Openbox instance:\n"
@@ -327,19 +335,19 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Đưa thông báo cho chương trình Openbox:\n"
 
-#: openbox/openbox.c:543
+#: openbox/openbox.c:540
 msgid "  --reconfigure       Reload Openbox's configuration\n"
-msgstr "  --reconfigure       Bắt đầu lại Openbox's hình thể\n"
+msgstr "  --reconfigure       Bắt đầu lại Openbox's tài liệu\n"
 
-#: openbox/openbox.c:544
+#: openbox/openbox.c:541
 msgid "  --restart           Restart Openbox\n"
 msgstr "  --restart           Bắt đầu lại Openbox\n"
 
-#: openbox/openbox.c:545
+#: openbox/openbox.c:542
 msgid "  --exit              Exit Openbox\n"
 msgstr "  --exit              Đi ra Openbox\n"
 
-#: openbox/openbox.c:546
+#: openbox/openbox.c:543
 msgid ""
 "\n"
 "Debugging options:\n"
@@ -347,24 +355,24 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Debugging chọn lựa:\n"
 
-#: openbox/openbox.c:547
+#: openbox/openbox.c:544
 msgid "  --sync              Run in synchronous mode\n"
 msgstr "  --sync              Chạy trong cách thức synchronous\n"
 
-#: openbox/openbox.c:548
+#: openbox/openbox.c:545
 msgid "  --debug             Display debugging output\n"
 msgstr "  --debug             Trưng bày debugging đoàn chữ\n"
 
-#: openbox/openbox.c:549
+#: openbox/openbox.c:546
 msgid "  --debug-focus       Display debugging output for focus handling\n"
 msgstr ""
 "  --debug-focus       Trưng bày debugging đoàn chữ cho điều khiển tập trung\n"
 
-#: openbox/openbox.c:550
+#: openbox/openbox.c:547
 msgid "  --debug-xinerama    Split the display into fake xinerama screens\n"
 msgstr "  --debug-xinerama    Tách trưng bày vào giả xinerama màn\n"
 
-#: openbox/openbox.c:551
+#: openbox/openbox.c:548
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -373,11 +381,11 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Làm ơn báo cáo bugs ở chỗ %s\n"
 
-#: openbox/openbox.c:620
+#: openbox/openbox.c:617
 msgid "--config-file requires an argument\n"
-msgstr ""
+msgstr "--config-file cần chọn lựa một tài liệu\n"
 
-#: openbox/openbox.c:663
+#: openbox/openbox.c:660
 #, c-format
 msgid "Invalid command line argument \"%s\"\n"
 msgstr "Mệnh lệnh viết sai \"%s\"\n"
@@ -407,6 +415,8 @@ msgid ""
 "Openbox is configured for %d desktops, but the current session has %d.  "
 "Overriding the Openbox configuration."
 msgstr ""
+"Openbox đặt cho %d chỗ làm việc, nhưng mà session hiện đại có %d. Lật đổ "
+"openbox tài liệu cho cái mới."
 
 #: openbox/screen.c:1180
 #, c-format
@@ -418,19 +428,19 @@ msgstr "chỗ làm việc %i"
 msgid "Unable to make directory \"%s\": %s"
 msgstr "Không thể chế directory \"%s\": %s"
 
-#: openbox/session.c:452
+#: openbox/session.c:466
 #, c-format
 msgid "Unable to save the session to \"%s\": %s"
 msgstr "Không thể tiết kiệm thời kỳ cho \"%s\": %s"
 
-#: openbox/session.c:584
+#: openbox/session.c:598
 #, c-format
 msgid "Error while saving the session to \"%s\": %s"
 msgstr "Bĩ trục chật lúc tiết kiệm thời kỳ cho \"%s\": %s"
 
-#: openbox/session.c:821
+#: openbox/session.c:835
 msgid "Not connected to a session manager"
-msgstr ""
+msgstr "Không hàng với session quản lý"
 
 #: openbox/startupnotify.c:243
 #, c-format
@@ -464,7 +474,7 @@ msgstr "X trục chật: %s"
 
 #: openbox/prompt.c:200
 msgid "OK"
-msgstr ""
+msgstr "Đồng ý"
 
 #~ msgid "Failed to execute \"%s\": %s"
 #~ msgstr "Làm không được \"%s\": %s"