ยงยง
authorpcg <pcg>
Wed, 25 Feb 2004 12:03:46 +0000 (12:03 +0000)
committerpcg <pcg>
Wed, 25 Feb 2004 12:03:46 +0000 (12:03 +0000)
Changes
MANIFEST
README.configure
autoconf/configure.in
configure

diff --git a/Changes b/Changes
index b9090f1..9d26c68 100644 (file)
--- a/Changes
+++ b/Changes
@@ -24,6 +24,7 @@
           contributed.
         - use reverse video for normal bold text unless colorBD has been set.
         - fixed endless loop when selection is valid but empty.
+        - changed default terminal name to "rxvt".
         - many other minor bugfixes.
 
 1.8  Mon Feb  2 20:09:18 CET 2004
index 2931cbc..59656af 100644 (file)
--- a/MANIFEST
+++ b/MANIFEST
@@ -1,12 +1,12 @@
 .cvsignore
 .prebuild
+Changes
 INSTALL
 MANIFEST
 Makefile.in
 README.configure
 README.unicode
 configure
-configure.in
 reconf
 
 W11/X11/Intrinsic.h
@@ -48,14 +48,13 @@ doc/.cvsignore
 doc/BUGS
 doc/FAQ
 doc/LSM.in
-doc/Makefile
 doc/Makefile.in
-doc/README.greek
 doc/README.menu
 doc/README.xvt
 doc/TODO
 doc/changes.txt
 doc/rxvt.1
+doc/rxvtc.1
 doc/rxvt.tbl
 doc/rxvtRef-frame.html
 doc/rxvtRef-toc.html
@@ -76,7 +75,6 @@ doc/yodl/rxvt-textselection.yo
 doc/yodl/rxvt.yo
 doc/yodl/rxvtRef-csi.yo
 doc/yodl/rxvtRef-definitions.yo
-doc/yodl/rxvtRef-graphics.yo
 doc/yodl/rxvtRef-keycodes.yo
 doc/yodl/rxvtRef-menubar.yo
 doc/yodl/rxvtRef-mouse.yo
@@ -114,13 +112,11 @@ src/defaultfont.h
 src/encoding.C
 src/encoding.h
 src/feature.h
-src/graphics.C
-src/grkelot.C
-src/grkelot.h
 src/init.C
 src/init.h
 src/iom.C
 src/iom.h
+src/iom_conf.h
 src/logging.C
 src/logging.h
 src/main.C
@@ -143,17 +139,17 @@ src/rxvtcolor.h
 src/rxvtd.C
 src/rxvtdaemon.C
 src/rxvtdaemon.h
-src/rxvtgrx.h
 src/rxvtlib.h
 src/rxvtlib.h.in
-src/rxvtvec.C
-src/rxvtvec.h
+src/rxvtstl.C
+src/rxvtstl.h
 src/salloc.C
 src/salloc.h
 src/screen.C
 src/scrollbar-next.C
 src/scrollbar-rxvt.C
 src/scrollbar-xterm.C
+src/scrollbar-plain.C
 src/scrollbar.C
 src/simplevec.h
 src/strings.C
@@ -166,14 +162,6 @@ src/test/Makefile.in
 src/test/gettty.c
 src/test/strings-memmove.c
 
-src/graphics/.cvsignore
-src/graphics/Makefile.in
-src/graphics/README
-src/graphics/data
-src/graphics/grxlib.c
-src/graphics/grxlib.h
-src/graphics/qplot.c
-
 src/gentables
 src/table/viscii.h
 src/table/ksc5601_1987_0.h
index 94242ae..47bf05c 100644 (file)
        transparency to the term
 --enable-menubar
        add support for our menu bar system
---enable-graphics
-       add support for our graphics mode (see src/graphics)
 --enable-rxvt-scroll
        add support for the original rxvt scrollbar
 --enable-next-scroll
        add support for a NeXT-like scrollbar
 --enable-xterm-scroll
        add support for an Xterm-like scrollbar
+--enable-plain-scroll
+       add support for a very plain-looking scrollbar that I used for many years
 --enable-half-shadow
        make shadows on the scrollbar only half the normal width & height.
        only applicable to rxvt scrollbars
@@ -56,8 +56,6 @@
        add support for XIM (X Input Method) protocol. This allows using
        alternative input methods (e.g. kinput2) and will also correctly
        set up the input for people using dead keys or compose keys.
---enable-greek
-       add support for greek keyboard
 --enable-ttygid
        change tty device setting to group "tty" - only use this if
         your system uses this type of security
        add support to have the pointer disappear when typing or inactive
 --with-term=NAME
        change the environmental variable for the terminal to NAME
-       (default "xterm")
+       (default "rxvt")
 --with-terminfo=PATH
        change the environmental variable for the path to the terminfo
        tree to PATH
index 129bb54..27c8d3b 100644 (file)
@@ -351,7 +351,7 @@ AC_ARG_ENABLE(pointer-blank,
   fi])
 
 AC_ARG_WITH(term,
-  [  --with-term=NAME        set the terminal to NAME (default \"xterm\")],
+  [  --with-term=NAME        set the terminal to NAME (default \"rxvt\")],
   [if test x$withval != x; then
     AC_DEFINE_UNQUOTED(TERMENV, "$withval",Set TERM to the value given by configure) term="$withval"
   fi])
index a28425c..38c4c21 100755 (executable)
--- a/configure
+++ b/configure
 #! /bin/sh
-
 # Guess values for system-dependent variables and create Makefiles.
-# Generated automatically using autoconf version 2.13 
-# Copyright (C) 1992, 93, 94, 95, 96 Free Software Foundation, Inc.
+# Generated by GNU Autoconf 2.59.
 #
+# Copyright (C) 2003 Free Software Foundation, Inc.
 # This configure script is free software; the Free Software Foundation
 # gives unlimited permission to copy, distribute and modify it.
+## --------------------- ##
+## M4sh Initialization.  ##
+## --------------------- ##
+
+# Be Bourne compatible
+if test -n "${ZSH_VERSION+set}" && (emulate sh) >/dev/null 2>&1; then
+  emulate sh
+  NULLCMD=:
+  # Zsh 3.x and 4.x performs word splitting on ${1+"$@"}, which
+  # is contrary to our usage.  Disable this feature.
+  alias -g '${1+"$@"}'='"$@"'
+elif test -n "${BASH_VERSION+set}" && (set -o posix) >/dev/null 2>&1; then
+  set -o posix
+fi
+DUALCASE=1; export DUALCASE # for MKS sh
+
+# Support unset when possible.
+if ( (MAIL=60; unset MAIL) || exit) >/dev/null 2>&1; then
+  as_unset=unset
+else
+  as_unset=false
+fi
+
+
+# Work around bugs in pre-3.0 UWIN ksh.
+$as_unset ENV MAIL MAILPATH
+PS1='$ '
+PS2='> '
+PS4='+ '
+
+# NLS nuisances.
+for as_var in \
+  LANG LANGUAGE LC_ADDRESS LC_ALL LC_COLLATE LC_CTYPE LC_IDENTIFICATION \
+  LC_MEASUREMENT LC_MESSAGES LC_MONETARY LC_NAME LC_NUMERIC LC_PAPER \
+  LC_TELEPHONE LC_TIME
+do
+  if (set +x; test -z "`(eval $as_var=C; export $as_var) 2>&1`"); then
+    eval $as_var=C; export $as_var
+  else
+    $as_unset $as_var
+  fi
+done
+
+# Required to use basename.
+if expr a : '\(a\)' >/dev/null 2>&1; then
+  as_expr=expr
+else
+  as_expr=false
+fi
+
+if (basename /) >/dev/null 2>&1 && test "X`basename / 2>&1`" = "X/"; then
+  as_basename=basename
+else
+  as_basename=false
+fi
+
+
+# Name of the executable.
+as_me=`$as_basename "$0" ||
+$as_expr X/"$0" : '.*/\([^/][^/]*\)/*$' \| \
+        X"$0" : 'X\(//\)$' \| \
+        X"$0" : 'X\(/\)$' \| \
+        .     : '\(.\)' 2>/dev/null ||
+echo X/"$0" |
+    sed '/^.*\/\([^/][^/]*\)\/*$/{ s//\1/; q; }
+         /^X\/\(\/\/\)$/{ s//\1/; q; }
+         /^X\/\(\/\).*/{ s//\1/; q; }
+         s/.*/./; q'`
+
+
+# PATH needs CR, and LINENO needs CR and PATH.
+# Avoid depending upon Character Ranges.
+as_cr_letters='abcdefghijklmnopqrstuvwxyz'
+as_cr_LETTERS='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ'
+as_cr_Letters=$as_cr_letters$as_cr_LETTERS
+as_cr_digits='0123456789'
+as_cr_alnum=$as_cr_Letters$as_cr_digits
+
+# The user is always right.
+if test "${PATH_SEPARATOR+set}" != set; then
+  echo "#! /bin/sh" >conf$$.sh
+  echo  "exit 0"   >>conf$$.sh
+  chmod +x conf$$.sh
+  if (PATH="/nonexistent;."; conf$$.sh) >/dev/null 2>&1; then
+    PATH_SEPARATOR=';'
+  else
+    PATH_SEPARATOR=:
+  fi
+  rm -f conf$$.sh
+fi
+
+
+  as_lineno_1=$LINENO
+  as_lineno_2=$LINENO
+  as_lineno_3=`(expr $as_lineno_1 + 1) 2>/dev/null`
+  test "x$as_lineno_1" != "x$as_lineno_2" &&
+  test "x$as_lineno_3"  = "x$as_lineno_2"  || {
+  # Find who we are.  Look in the path if we contain no path at all
+  # relative or not.
+  case $0 in
+    *[\\/]* ) as_myself=$0 ;;
+    *) as_save_IFS=$IFS; IFS=$PATH_SEPARATOR
+for as_dir in $PATH
+do
+  IFS=$as_save_IFS
+  test -z "$as_dir" && as_dir=.
+  test -r "$as_dir/$0" && as_myself=$as_dir/$0 && break
+done
+
+       ;;
+  esac
+  # We did not find ourselves, most probably we were run as `sh COMMAND'
+  # in which case we are not to be found in the path.
+  if test "x$as_myself" = x; then
+    as_myself=$0
+  fi
+  if test ! -f "$as_myself"; then
+    { echo "$as_me: error: cannot find myself; rerun with an absolute path" >&2
+   { (exit 1); exit 1; }; }
+  fi
+  case $CONFIG_SHELL in
+  '')
+    as_save_IFS=$IFS; IFS=$PATH_SEPARATOR
+for as_dir in /bin$PATH_SEPARATOR/usr/bin$PATH_SEPARATOR$PATH
+do
+  IFS=$as_save_IFS
+  test -z "$as_dir" && as_dir=.
+  for as_base in sh bash ksh sh5; do
+        case $as_dir in
+        /*)
+          if ("$as_dir/$as_base" -c '
+  as_lineno_1=$LINENO
+  as_lineno_2=$LINENO
+  as_lineno_3=`(expr $as_lineno_1 + 1) 2>/dev/null`
+  test "x$as_lineno_1" != "x$as_lineno_2" &&
+  test "x$as_lineno_3"  = "x$as_lineno_2" ') 2>/dev/null; then
+            $as_unset BASH_ENV || test "${BASH_ENV+set}" != set || { BASH_ENV=; export BASH_ENV; }
+            $as_unset ENV || test "${ENV+set}" != set || { ENV=; export ENV; }
+            CONFIG_SHELL=$as_dir/$as_base
+            export CONFIG_SHELL
+            exec "$CONFIG_SHELL" "$0" ${1+"$@"}
+          fi;;
+        esac
+       done
+done
+;;
+  esac
+
+  # Create $as_me.lineno as a copy of $as_myself, but with $LINENO
+  # uniformly replaced by the line number.  The first 'sed' inserts a
+  # line-number line before each line; the second 'sed' does the real
+  # work.  The second script uses 'N' to pair each line-number line
+  # with the numbered line, and appends trailing '-' during
+  # substitution so that $LINENO is not a special case at line end.
+  # (Raja R Harinath suggested sed '=', and Paul Eggert wrote the
+  # second 'sed' script.  Blame Lee E. McMahon for sed's syntax.  :-)
+  sed '=' <$as_myself |
+    sed '
+      N
+      s,$,-,
+      : loop
+      s,^\(['$as_cr_digits']*\)\(.*\)[$]LINENO\([^'$as_cr_alnum'_]\),\1\2\1\3,
+      t loop
+      s,-$,,
+      s,^['$as_cr_digits']*\n,,
+    ' >$as_me.lineno &&
+  chmod +x $as_me.lineno ||
+    { echo "$as_me: error: cannot create $as_me.lineno; rerun with a POSIX shell" >&2
+   { (exit 1); exit 1; }; }
+
+  # Don't try to exec as it changes $[0], causing all sort of problems
+  # (the dirname of $[0] is not the place where we might find the
+  # original and so on.  Autoconf is especially sensible to this).
+  . ./$as_me.lineno
+  # Exit status is that of the last command.
+  exit
+}
+
+
+case `echo "testing\c"; echo 1,2,3`,`echo -n testing; echo 1,2,3` in
+  *c*,-n*) ECHO_N= ECHO_C='
+' ECHO_T='     ' ;;
+  *c*,*  ) ECHO_N=-n ECHO_C= ECHO_T= ;;
+  *)       ECHO_N= ECHO_C='\c' ECHO_T= ;;
+esac
+
+if expr a : '\(a\)' >/dev/null 2>&1; then
+  as_expr=expr
+else
+  as_expr=false
+fi
+
+rm -f conf$$ conf$$.exe conf$$.file
+echo >conf$$.file
+if ln -s conf$$.file conf$$ 2>/dev/null; then
+  # We could just check for DJGPP; but this test a) works b) is more generic
+  # and c) will remain valid once DJGPP supports symlinks (DJGPP 2.04).
+  if test -f conf$$.exe; then
+    # Don't use ln at all; we don't have any links
+    as_ln_s='cp -p'
+  else
+    as_ln_s='ln -s'
+  fi
+elif ln conf$$.file conf$$ 2>/dev/null; then
+  as_ln_s=ln
+else
+  as_ln_s='cp -p'
+fi
+rm -f conf$$ conf$$.exe conf$$.file
+
+if mkdir -p . 2>/dev/null; then
+  as_mkdir_p=:
+else
+  test -d ./-p && rmdir ./-p
+  as_mkdir_p=false
+fi
+
+as_executable_p="test -f"
+
+# Sed expression to map a string onto a valid CPP name.
+as_tr_cpp="eval sed 'y%*$as_cr_letters%P$as_cr_LETTERS%;s%[^_$as_cr_alnum]%_%g'"
+
+# Sed expression to map a string onto a valid variable name.
+as_tr_sh="eval sed 'y%*+%pp%;s%[^_$as_cr_alnum]%_%g'"
+
+
+# IFS
+# We need space, tab and new line, in precisely that order.
+as_nl='
+'
+IFS="  $as_nl"
+
+# CDPATH.
+$as_unset CDPATH
 
-# Defaults:
-ac_help=
-ac_default_prefix=/usr/local
-# Any additions from configure.in:
-ac_help="$ac_help
-  --enable-shared[=PKGS]  build shared libraries [default=no]"
-ac_help="$ac_help
-  --enable-static[=PKGS]  build static libraries [default=yes]"
-ac_help="$ac_help
-  --enable-fast-install[=PKGS]  optimize for fast installation [default=yes]"
-ac_help="$ac_help
-  --with-gnu-ld           assume the C compiler uses GNU ld [default=no]"
 
 # Find the correct PATH separator.  Usually this is `:', but
 # DJGPP uses `;' like DOS.
@@ -177,117 +398,86 @@ if test "X$ECHO" = "X$CONFIG_SHELL $0 --fallback-echo"; then
 fi
 
 
-ac_help="$ac_help
-  --disable-libtool-lock  avoid locking (might break parallel builds)"
-ac_help="$ac_help
-dnl
-  --with-pic              try to use only PIC/non-PIC objects [default=use both]"
-ac_help="$ac_help
-  --enable-everything     enable standard non-multichoice features: marked *
-                     NOTE: this option is order dependent
-                     NOTE: automatically enabled with --enable-shared"
-ac_help="$ac_help
-  --enable-unicode3       use 21 instead of 16 bits to represent unicode characters"
-ac_help="$ac_help
-  --enable-xft       enable xft support on systems that have it"
-ac_help="$ac_help
-  --with-codesets=NAME,...    compile in additional codesets (jp,jp_ext,kr,cn,cn_ext,vn,all)"
-ac_help="$ac_help
-  --with-encoding=NAME    set language default encoding to NAME (default: sjis)
-                          (eucj|sjis|big5|gb|kr|noenc)"
-ac_help="$ac_help
-  --enable-utmp           enable utmp (utmpx) support                         *"
-ac_help="$ac_help
-  --enable-wtmp           enable wtmp (wtmpx) support (requires --enable-utmp)*"
-ac_help="$ac_help
-  --enable-lastlog        enable lastlog support (requires --enable-utmp)     *"
-ac_help="$ac_help
-  --enable-xpm-background enable XPM background pixmaps                       *"
-ac_help="$ac_help
-  --enable-transparency   enable transparent backgrounds                      *"
-ac_help="$ac_help
-  --enable-menubar        enable menubar                                      *"
-ac_help="$ac_help
-  --enable-graphics       enable rxvt own graphics mode (see src/graphics)    *"
-ac_help="$ac_help
-  --enable-rxvt-scroll    enable rxvt style scrollbar                         *"
-ac_help="$ac_help
-  --enable-next-scroll    enable NeXT style scrollbar                         *"
-ac_help="$ac_help
-  --enable-xterm-scroll   enable Xterm style scrollbar                        *"
-ac_help="$ac_help
-  --enable-half-shadow    use half width/height shadow on rxvt scrollbar"
-ac_help="$ac_help
-  --enable-xim            XIM (X Input Method) protocol support               *"
-ac_help="$ac_help
-  --enable-greek          enable greek keyboard support"
-ac_help="$ac_help
-  --enable-ttygid         enable tty setting to group named "tty""
-ac_help="$ac_help
-  --disable-backspace-key disable handling of the backspace key"
-ac_help="$ac_help
-  --disable-delete-key    disable handling of the delete key"
-ac_help="$ac_help
-  --disable-resources     disable all resource checking"
-ac_help="$ac_help
-  --enable-xgetdefault    enable resources via X instead of our small version"
-ac_help="$ac_help
-  --enable-strings        enable some replacement system functions"
-ac_help="$ac_help
-  --disable-swapscreen    disable swap screen support"
-ac_help="$ac_help
-  --enable-frills         enable support for rarely used features             *"
-ac_help="$ac_help
-  --enable-linespace      enable support for linespace                        *"
-ac_help="$ac_help
-  --enable-24bit          enable support for using 24bit visuals if available *"
-ac_help="$ac_help
-  --enable-keepscrolling  enable continual scrolling on scrollbar arrow press *"
-ac_help="$ac_help
-  --enable-selectionscrolling  enable scrolling during selections             *"
-ac_help="$ac_help
-  --enable-mousewheel     enable scrolling via mouse wheel or buttons 4 & 5   *"
-ac_help="$ac_help
-  --enable-slipwheeling   enable slip wheel scrolling     (requires previous) *"
-ac_help="$ac_help
-  --enable-old-selection  enable v2.20 (& prior) mouse selection style support*"
-ac_help="$ac_help
-  --disable-new-selection disable new mouse (xterm) selection style support"
-ac_help="$ac_help
-  --enable-dmalloc        enable Gray Watson's malloc - for debugging use"
-ac_help="$ac_help
-  --enable-dlmalloc       enable Doug Lea's malloc - for production use
-                     NOTE: enable only one malloc package"
-ac_help="$ac_help
-  --enable-smart-resize   enable smart growth/shrink behaviour"
-ac_help="$ac_help
-  --enable-256-color      enable 256-color support"
-ac_help="$ac_help
-  --enable-cursor-blink   enable blinking cursor                              *"
-ac_help="$ac_help
-  --enable-pointer-blank  enable pointer blank when typing or inactive pointer*"
-ac_help="$ac_help
-  --with-term=NAME        set the terminal to NAME (default \"xterm\")"
-ac_help="$ac_help
-  --with-terminfo=PATH    set the path to the terminfo tree to PATH"
-ac_help="$ac_help
-  --with-x                use the X Window System"
-ac_help="$ac_help
-  --with-xpm-includes=DIR use XPM includes in DIR"
-ac_help="$ac_help
-  --with-xpm-library=DIR  use XPM library in DIR"
-ac_help="$ac_help
-  --with-xpm              use XPM"
+
+# Name of the host.
+# hostname on some systems (SVR3.2, Linux) returns a bogus exit status,
+# so uname gets run too.
+ac_hostname=`(hostname || uname -n) 2>/dev/null | sed 1q`
+
+exec 6>&1
+
+#
+# Initializations.
+#
+ac_default_prefix=/usr/local
+ac_config_libobj_dir=.
+cross_compiling=no
+subdirs=
+MFLAGS=
+MAKEFLAGS=
+SHELL=${CONFIG_SHELL-/bin/sh}
+
+# Maximum number of lines to put in a shell here document.
+# This variable seems obsolete.  It should probably be removed, and
+# only ac_max_sed_lines should be used.
+: ${ac_max_here_lines=38}
+
+# Identity of this package.
+PACKAGE_NAME=
+PACKAGE_TARNAME=
+PACKAGE_VERSION=
+PACKAGE_STRING=
+PACKAGE_BUGREPORT=
+
+ac_unique_file="src/feature.h"
+# Factoring default headers for most tests.
+ac_includes_default="\
+#include <stdio.h>
+#if HAVE_SYS_TYPES_H
+# include <sys/types.h>
+#endif
+#if HAVE_SYS_STAT_H
+# include <sys/stat.h>
+#endif
+#if STDC_HEADERS
+# include <stdlib.h>
+# include <stddef.h>
+#else
+# if HAVE_STDLIB_H
+#  include <stdlib.h>
+# endif
+#endif
+#if HAVE_STRING_H
+# if !STDC_HEADERS && HAVE_MEMORY_H
+#  include <memory.h>
+# endif
+# include <string.h>
+#endif
+#if HAVE_STRINGS_H
+# include <strings.h>
+#endif
+#if HAVE_INTTYPES_H
+# include <inttypes.h>
+#else
+# if HAVE_STDINT_H
+#  include <stdint.h>
+# endif
+#endif
+#if HAVE_UNISTD_H
+# include <unistd.h>
+#endif"
+
+ac_subst_vars='SHELL PATH_SEPARATOR PACKAGE_NAME PACKAGE_TARNAME PACKAGE_VERSION PACKAGE_STRING PACKAGE_BUGREPORT exec_prefix prefix program_transform_name bindir sbindir libexecdir datadir sysconfdir sharedstatedir localstatedir libdir includedir oldincludedir infodir mandir build_alias host_alias target_alias DEFS ECHO_C ECHO_N ECHO_T LIBS VERSION DATE LSMDATE LIBVERSION CC CFLAGS LDFLAGS CPPFLAGS ac_ct_CC EXEEXT OBJEXT CXX CXXFLAGS ac_ct_CXX CPP INSTALL_PROGRAM INSTALL_SCRIPT INSTALL_DATA AWK EGREP build build_cpu build_vendor build_os host host_cpu host_vendor host_os LN_S ECHO RANLIB ac_ct_RANLIB STRIP ac_ct_STRIP LIBTOOL INSTALL_LIBRXVT MV RM CP LN SED CMP TBL X_CFLAGS X_PRE_LIBS X_LIBS X_EXTRA_LIBS XPM_CPPFLAGS XPM_CFLAGS XPM_LIBS rxvt_int16_typedef rxvt_uint16_typedef rxvt_int32_typedef rxvt_uint32_typedef rxvt_intp_define rxvt_u_intp_define DEBUG DINCLUDE DLIB RXVTNAME include_stdint_h include_stdarg_h include_stdlib_h include_unistd_h include_string_h include_fcntl_h include_util_h include_assert_h include_sys_ioctl_h include_sys_select_h include_sys_strredir_h include_sys_time_h include_time_h LIBOBJS LTLIBOBJS'
+ac_subst_files='MCOMMON'
 
 # Initialize some variables set by options.
+ac_init_help=
+ac_init_version=false
 # The variables have the same names as the options, with
 # dashes changed to underlines.
-build=NONE
-cache_file=./config.cache
+cache_file=/dev/null
 exec_prefix=NONE
-host=NONE
 no_create=
-nonopt=NONE
 no_recursion=
 prefix=NONE
 program_prefix=NONE
@@ -296,10 +486,15 @@ program_transform_name=s,x,x,
 silent=
 site=
 srcdir=
-target=NONE
 verbose=
 x_includes=NONE
 x_libraries=NONE
+
+# Installation directory options.
+# These are left unexpanded so users can "make install exec_prefix=/foo"
+# and all the variables that are supposed to be based on exec_prefix
+# by default will actually change.
+# Use braces instead of parens because sh, perl, etc. also accept them.
 bindir='${exec_prefix}/bin'
 sbindir='${exec_prefix}/sbin'
 libexecdir='${exec_prefix}/libexec'
@@ -313,17 +508,9 @@ oldincludedir='/usr/include'
 infodir='${prefix}/info'
 mandir='${prefix}/man'
 
-# Initialize some other variables.
-subdirs=
-MFLAGS= MAKEFLAGS=
-SHELL=${CONFIG_SHELL-/bin/sh}
-# Maximum number of lines to put in a shell here document.
-ac_max_here_lines=12
-
 ac_prev=
 for ac_option
 do
-
   # If the previous option needs an argument, assign it.
   if test -n "$ac_prev"; then
     eval "$ac_prev=\$ac_option"
@@ -331,59 +518,59 @@ do
     continue
   fi
 
-  case "$ac_option" in
-  -*=*) ac_optarg=`echo "$ac_option" | sed 's/[-_a-zA-Z0-9]*=//'` ;;
-  *) ac_optarg= ;;
-  esac
+  ac_optarg=`expr "x$ac_option" : 'x[^=]*=\(.*\)'`
 
   # Accept the important Cygnus configure options, so we can diagnose typos.
 
-  case "$ac_option" in
+  case $ac_option in
 
   -bindir | --bindir | --bindi | --bind | --bin | --bi)
     ac_prev=bindir ;;
   -bindir=* | --bindir=* | --bindi=* | --bind=* | --bin=* | --bi=*)
-    bindir="$ac_optarg" ;;
+    bindir=$ac_optarg ;;
 
   -build | --build | --buil | --bui | --bu)
-    ac_prev=build ;;
+    ac_prev=build_alias ;;
   -build=* | --build=* | --buil=* | --bui=* | --bu=*)
-    build="$ac_optarg" ;;
+    build_alias=$ac_optarg ;;
 
   -cache-file | --cache-file | --cache-fil | --cache-fi \
   | --cache-f | --cache- | --cache | --cach | --cac | --ca | --c)
     ac_prev=cache_file ;;
   -cache-file=* | --cache-file=* | --cache-fil=* | --cache-fi=* \
   | --cache-f=* | --cache-=* | --cache=* | --cach=* | --cac=* | --ca=* | --c=*)
-    cache_file="$ac_optarg" ;;
+    cache_file=$ac_optarg ;;
+
+  --config-cache | -C)
+    cache_file=config.cache ;;
 
   -datadir | --datadir | --datadi | --datad | --data | --dat | --da)
     ac_prev=datadir ;;
   -datadir=* | --datadir=* | --datadi=* | --datad=* | --data=* | --dat=* \
   | --da=*)
-    datadir="$ac_optarg" ;;
+    datadir=$ac_optarg ;;
 
   -disable-* | --disable-*)
-    ac_feature=`echo $ac_option|sed -e 's/-*disable-//'`
+    ac_feature=`expr "x$ac_option" : 'x-*disable-\(.*\)'`
     # Reject names that are not valid shell variable names.
-    if test -n "`echo $ac_feature| sed 's/[-a-zA-Z0-9_]//g'`"; then
-      { echo "configure: error: $ac_feature: invalid feature name" 1>&2; exit 1; }
-    fi
-    ac_feature=`echo $ac_feature| sed 's/-/_/g'`
-    eval "enable_${ac_feature}=no" ;;
+    expr "x$ac_feature" : ".*[^-_$as_cr_alnum]" >/dev/null &&
+      { echo "$as_me: error: invalid feature name: $ac_feature" >&2
+   { (exit 1); exit 1; }; }
+    ac_feature=`echo $ac_feature | sed 's/-/_/g'`
+    eval "enable_$ac_feature=no" ;;
 
   -enable-* | --enable-*)
-    ac_feature=`echo $ac_option|sed -e 's/-*enable-//' -e 's/=.*//'`
+    ac_feature=`expr "x$ac_option" : 'x-*enable-\([^=]*\)'`
     # Reject names that are not valid shell variable names.
-    if test -n "`echo $ac_feature| sed 's/[-_a-zA-Z0-9]//g'`"; then
-      { echo "configure: error: $ac_feature: invalid feature name" 1>&2; exit 1; }
-    fi
-    ac_feature=`echo $ac_feature| sed 's/-/_/g'`
-    case "$ac_option" in
-      *=*) ;;
+    expr "x$ac_feature" : ".*[^-_$as_cr_alnum]" >/dev/null &&
+      { echo "$as_me: error: invalid feature name: $ac_feature" >&2
+   { (exit 1); exit 1; }; }
+    ac_feature=`echo $ac_feature | sed 's/-/_/g'`
+    case $ac_option in
+      *=*) ac_optarg=`echo "$ac_optarg" | sed "s/'/'\\\\\\\\''/g"`;;
       *) ac_optarg=yes ;;
     esac
-    eval "enable_${ac_feature}='$ac_optarg'" ;;
+    eval "enable_$ac_feature='$ac_optarg'" ;;
 
   -exec-prefix | --exec_prefix | --exec-prefix | --exec-prefi \
   | --exec-pref | --exec-pre | --exec-pr | --exec-p | --exec- \
@@ -392,95 +579,47 @@ do
   -exec-prefix=* | --exec_prefix=* | --exec-prefix=* | --exec-prefi=* \
   | --exec-pref=* | --exec-pre=* | --exec-pr=* | --exec-p=* | --exec-=* \
   | --exec=* | --exe=* | --ex=*)
-    exec_prefix="$ac_optarg" ;;
+    exec_prefix=$ac_optarg ;;
 
   -gas | --gas | --ga | --g)
     # Obsolete; use --with-gas.
     with_gas=yes ;;
 
-  -help | --help | --hel | --he)
-    # Omit some internal or obsolete options to make the list less imposing.
-    # This message is too long to be a string in the A/UX 3.1 sh.
-    cat << EOF
-Usage: configure [options] [host]
-Options: [defaults in brackets after descriptions]
-Configuration:
-  --cache-file=FILE       cache test results in FILE
-  --help                  print this message
-  --no-create             do not create output files
-  --quiet, --silent       do not print \`checking...' messages
-  --version               print the version of autoconf that created configure
-Directory and file names:
-  --prefix=PREFIX         install architecture-independent files in PREFIX
-                          [$ac_default_prefix]
-  --exec-prefix=EPREFIX   install architecture-dependent files in EPREFIX
-                          [same as prefix]
-  --bindir=DIR            user executables in DIR [EPREFIX/bin]
-  --sbindir=DIR           system admin executables in DIR [EPREFIX/sbin]
-  --libexecdir=DIR        program executables in DIR [EPREFIX/libexec]
-  --datadir=DIR           read-only architecture-independent data in DIR
-                          [PREFIX/share]
-  --sysconfdir=DIR        read-only single-machine data in DIR [PREFIX/etc]
-  --sharedstatedir=DIR    modifiable architecture-independent data in DIR
-                          [PREFIX/com]
-  --localstatedir=DIR     modifiable single-machine data in DIR [PREFIX/var]
-  --libdir=DIR            object code libraries in DIR [EPREFIX/lib]
-  --includedir=DIR        C header files in DIR [PREFIX/include]
-  --oldincludedir=DIR     C header files for non-gcc in DIR [/usr/include]
-  --infodir=DIR           info documentation in DIR [PREFIX/info]
-  --mandir=DIR            man documentation in DIR [PREFIX/man]
-  --srcdir=DIR            find the sources in DIR [configure dir or ..]
-  --program-prefix=PREFIX prepend PREFIX to installed program names
-  --program-suffix=SUFFIX append SUFFIX to installed program names
-  --program-transform-name=PROGRAM
-                          run sed PROGRAM on installed program names
-EOF
-    cat << EOF
-Host type:
-  --build=BUILD           configure for building on BUILD [BUILD=HOST]
-  --host=HOST             configure for HOST [guessed]
-  --target=TARGET         configure for TARGET [TARGET=HOST]
-Features and packages:
-  --disable-FEATURE       do not include FEATURE (same as --enable-FEATURE=no)
-  --enable-FEATURE[=ARG]  include FEATURE [ARG=yes]
-  --with-PACKAGE[=ARG]    use PACKAGE [ARG=yes]
-  --without-PACKAGE       do not use PACKAGE (same as --with-PACKAGE=no)
-  --x-includes=DIR        X include files are in DIR
-  --x-libraries=DIR       X library files are in DIR
-EOF
-    if test -n "$ac_help"; then
-      echo "--enable and --with options recognized:$ac_help"
-    fi
-    exit 0 ;;
+  -help | --help | --hel | --he | -h)
+    ac_init_help=long ;;
+  -help=r* | --help=r* | --hel=r* | --he=r* | -hr*)
+    ac_init_help=recursive ;;
+  -help=s* | --help=s* | --hel=s* | --he=s* | -hs*)
+    ac_init_help=short ;;
 
   -host | --host | --hos | --ho)
-    ac_prev=host ;;
+    ac_prev=host_alias ;;
   -host=* | --host=* | --hos=* | --ho=*)
-    host="$ac_optarg" ;;
+    host_alias=$ac_optarg ;;
 
   -includedir | --includedir | --includedi | --included | --include \
   | --includ | --inclu | --incl | --inc)
     ac_prev=includedir ;;
   -includedir=* | --includedir=* | --includedi=* | --included=* | --include=* \
   | --includ=* | --inclu=* | --incl=* | --inc=*)
-    includedir="$ac_optarg" ;;
+    includedir=$ac_optarg ;;
 
   -infodir | --infodir | --infodi | --infod | --info | --inf)
     ac_prev=infodir ;;
   -infodir=* | --infodir=* | --infodi=* | --infod=* | --info=* | --inf=*)
-    infodir="$ac_optarg" ;;
+    infodir=$ac_optarg ;;
 
   -libdir | --libdir | --libdi | --libd)
     ac_prev=libdir ;;
   -libdir=* | --libdir=* | --libdi=* | --libd=*)
-    libdir="$ac_optarg" ;;
+    libdir=$ac_optarg ;;
 
   -libexecdir | --libexecdir | --libexecdi | --libexecd | --libexec \
   | --libexe | --libex | --libe)
     ac_prev=libexecdir ;;
   -libexecdir=* | --libexecdir=* | --libexecdi=* | --libexecd=* | --libexec=* \
   | --libexe=* | --libex=* | --libe=*)
-    libexecdir="$ac_optarg" ;;
+    libexecdir=$ac_optarg ;;
 
   -localstatedir | --localstatedir | --localstatedi | --localstated \
   | --localstate | --localstat | --localsta | --localst \
@@ -489,19 +628,19 @@ EOF
   -localstatedir=* | --localstatedir=* | --localstatedi=* | --localstated=* \
   | --localstate=* | --localstat=* | --localsta=* | --localst=* \
   | --locals=* | --local=* | --loca=* | --loc=* | --lo=*)
-    localstatedir="$ac_optarg" ;;
+    localstatedir=$ac_optarg ;;
 
   -mandir | --mandir | --mandi | --mand | --man | --ma | --m)
     ac_prev=mandir ;;
   -mandir=* | --mandir=* | --mandi=* | --mand=* | --man=* | --ma=* | --m=*)
-    mandir="$ac_optarg" ;;
+    mandir=$ac_optarg ;;
 
   -nfp | --nfp | --nf)
     # Obsolete; use --without-fp.
     with_fp=no ;;
 
   -no-create | --no-create | --no-creat | --no-crea | --no-cre \
-  | --no-cr | --no-c)
+  | --no-cr | --no-c | -n)
     no_create=yes ;;
 
   -no-recursion | --no-recursion | --no-recursio | --no-recursi \
@@ -515,26 +654,26 @@ EOF
   -oldincludedir=* | --oldincludedir=* | --oldincludedi=* | --oldincluded=* \
   | --oldinclude=* | --oldinclud=* | --oldinclu=* | --oldincl=* | --oldinc=* \
   | --oldin=* | --oldi=* | --old=* | --ol=* | --o=*)
-    oldincludedir="$ac_optarg" ;;
+    oldincludedir=$ac_optarg ;;
 
   -prefix | --prefix | --prefi | --pref | --pre | --pr | --p)
     ac_prev=prefix ;;
   -prefix=* | --prefix=* | --prefi=* | --pref=* | --pre=* | --pr=* | --p=*)
-    prefix="$ac_optarg" ;;
+    prefix=$ac_optarg ;;
 
   -program-prefix | --program-prefix | --program-prefi | --program-pref \
   | --program-pre | --program-pr | --program-p)
     ac_prev=program_prefix ;;
   -program-prefix=* | --program-prefix=* | --program-prefi=* \
   | --program-pref=* | --program-pre=* | --program-pr=* | --program-p=*)
-    program_prefix="$ac_optarg" ;;
+    program_prefix=$ac_optarg ;;
 
   -program-suffix | --program-suffix | --program-suffi | --program-suff \
   | --program-suf | --program-su | --program-s)
     ac_prev=program_suffix ;;
   -program-suffix=* | --program-suffix=* | --program-suffi=* \
   | --program-suff=* | --program-suf=* | --program-su=* | --program-s=*)
-    program_suffix="$ac_optarg" ;;
+    program_suffix=$ac_optarg ;;
 
   -program-transform-name | --program-transform-name \
   | --program-transform-nam | --program-transform-na \
@@ -551,7 +690,7 @@ EOF
   | --program-transfo=* | --program-transf=* \
   | --program-trans=* | --program-tran=* \
   | --progr-tra=* | --program-tr=* | --program-t=*)
-    program_transform_name="$ac_optarg" ;;
+    program_transform_name=$ac_optarg ;;
 
   -q | -quiet | --quiet | --quie | --qui | --qu | --q \
   | -silent | --silent | --silen | --sile | --sil)
@@ -561,7 +700,7 @@ EOF
     ac_prev=sbindir ;;
   -sbindir=* | --sbindir=* | --sbindi=* | --sbind=* | --sbin=* \
   | --sbi=* | --sb=*)
-    sbindir="$ac_optarg" ;;
+    sbindir=$ac_optarg ;;
 
   -sharedstatedir | --sharedstatedir | --sharedstatedi \
   | --sharedstated | --sharedstate | --sharedstat | --sharedsta \
@@ -572,58 +711,57 @@ EOF
   | --sharedstated=* | --sharedstate=* | --sharedstat=* | --sharedsta=* \
   | --sharedst=* | --shareds=* | --shared=* | --share=* | --shar=* \
   | --sha=* | --sh=*)
-    sharedstatedir="$ac_optarg" ;;
+    sharedstatedir=$ac_optarg ;;
 
   -site | --site | --sit)
     ac_prev=site ;;
   -site=* | --site=* | --sit=*)
-    site="$ac_optarg" ;;
+    site=$ac_optarg ;;
 
   -srcdir | --srcdir | --srcdi | --srcd | --src | --sr)
     ac_prev=srcdir ;;
   -srcdir=* | --srcdir=* | --srcdi=* | --srcd=* | --src=* | --sr=*)
-    srcdir="$ac_optarg" ;;
+    srcdir=$ac_optarg ;;
 
   -sysconfdir | --sysconfdir | --sysconfdi | --sysconfd | --sysconf \
   | --syscon | --sysco | --sysc | --sys | --sy)
     ac_prev=sysconfdir ;;
   -sysconfdir=* | --sysconfdir=* | --sysconfdi=* | --sysconfd=* | --sysconf=* \
   | --syscon=* | --sysco=* | --sysc=* | --sys=* | --sy=*)
-    sysconfdir="$ac_optarg" ;;
+    sysconfdir=$ac_optarg ;;
 
   -target | --target | --targe | --targ | --tar | --ta | --t)
-    ac_prev=target ;;
+    ac_prev=target_alias ;;
   -target=* | --target=* | --targe=* | --targ=* | --tar=* | --ta=* | --t=*)
-    target="$ac_optarg" ;;
+    target_alias=$ac_optarg ;;
 
   -v | -verbose | --verbose | --verbos | --verbo | --verb)
     verbose=yes ;;
 
-  -version | --version | --versio | --versi | --vers)
-    echo "configure generated by autoconf version 2.13"
-    exit 0 ;;
+  -version | --version | --versio | --versi | --vers | -V)
+    ac_init_version=: ;;
 
   -with-* | --with-*)
-    ac_package=`echo $ac_option|sed -e 's/-*with-//' -e 's/=.*//'`
+    ac_package=`expr "x$ac_option" : 'x-*with-\([^=]*\)'`
     # Reject names that are not valid shell variable names.
-    if test -n "`echo $ac_package| sed 's/[-_a-zA-Z0-9]//g'`"; then
-      { echo "configure: error: $ac_package: invalid package name" 1>&2; exit 1; }
-    fi
+    expr "x$ac_package" : ".*[^-_$as_cr_alnum]" >/dev/null &&
+      { echo "$as_me: error: invalid package name: $ac_package" >&2
+   { (exit 1); exit 1; }; }
     ac_package=`echo $ac_package| sed 's/-/_/g'`
-    case "$ac_option" in
-      *=*) ;;
+    case $ac_option in
+      *=*) ac_optarg=`echo "$ac_optarg" | sed "s/'/'\\\\\\\\''/g"`;;
       *) ac_optarg=yes ;;
     esac
-    eval "with_${ac_package}='$ac_optarg'" ;;
+    eval "with_$ac_package='$ac_optarg'" ;;
 
   -without-* | --without-*)
-    ac_package=`echo $ac_option|sed -e 's/-*without-//'`
+    ac_package=`expr "x$ac_option" : 'x-*without-\(.*\)'`
     # Reject names that are not valid shell variable names.
-    if test -n "`echo $ac_package| sed 's/[-a-zA-Z0-9_]//g'`"; then
-      { echo "configure: error: $ac_package: invalid package name" 1>&2; exit 1; }
-    fi
-    ac_package=`echo $ac_package| sed 's/-/_/g'`
-    eval "with_${ac_package}=no" ;;
+    expr "x$ac_package" : ".*[^-_$as_cr_alnum]" >/dev/null &&
+      { echo "$as_me: error: invalid package name: $ac_package" >&2
+   { (exit 1); exit 1; }; }
+    ac_package=`echo $ac_package | sed 's/-/_/g'`
+    eval "with_$ac_package=no" ;;
 
   --x)
     # Obsolete; use --with-x.
@@ -634,99 +772,110 @@ EOF
     ac_prev=x_includes ;;
   -x-includes=* | --x-includes=* | --x-include=* | --x-includ=* | --x-inclu=* \
   | --x-incl=* | --x-inc=* | --x-in=* | --x-i=*)
-    x_includes="$ac_optarg" ;;
+    x_includes=$ac_optarg ;;
 
   -x-libraries | --x-libraries | --x-librarie | --x-librari \
   | --x-librar | --x-libra | --x-libr | --x-lib | --x-li | --x-l)
     ac_prev=x_libraries ;;
   -x-libraries=* | --x-libraries=* | --x-librarie=* | --x-librari=* \
   | --x-librar=* | --x-libra=* | --x-libr=* | --x-lib=* | --x-li=* | --x-l=*)
-    x_libraries="$ac_optarg" ;;
+    x_libraries=$ac_optarg ;;
 
-  -*) { echo "configure: error: $ac_option: invalid option; use --help to show usage" 1>&2; exit 1; }
+  -*) { echo "$as_me: error: unrecognized option: $ac_option
+Try \`$0 --help' for more information." >&2
+   { (exit 1); exit 1; }; }
     ;;
 
+  *=*)
+    ac_envvar=`expr "x$ac_option" : 'x\([^=]*\)='`
+    # Reject names that are not valid shell variable names.
+    expr "x$ac_envvar" : ".*[^_$as_cr_alnum]" >/dev/null &&
+      { echo "$as_me: error: invalid variable name: $ac_envvar" >&2
+   { (exit 1); exit 1; }; }
+    ac_optarg=`echo "$ac_optarg" | sed "s/'/'\\\\\\\\''/g"`
+    eval "$ac_envvar='$ac_optarg'"
+    export $ac_envvar ;;
+
   *)
-    if test -n "`echo $ac_option| sed 's/[-a-z0-9.]//g'`"; then
-      echo "configure: warning: $ac_option: invalid host type" 1>&2
-    fi
-    if test "x$nonopt" != xNONE; then
-      { echo "configure: error: can only configure for one host and one target at a time" 1>&2; exit 1; }
-    fi
-    nonopt="$ac_option"
+    # FIXME: should be removed in autoconf 3.0.
+    echo "$as_me: WARNING: you should use --build, --host, --target" >&2
+    expr "x$ac_option" : ".*[^-._$as_cr_alnum]" >/dev/null &&
+      echo "$as_me: WARNING: invalid host type: $ac_option" >&2
+    : ${build_alias=$ac_option} ${host_alias=$ac_option} ${target_alias=$ac_option}
     ;;
 
   esac
 done
 
 if test -n "$ac_prev"; then
-  { echo "configure: error: missing argument to --`echo $ac_prev | sed 's/_/-/g'`" 1>&2; exit 1; }
-fi
-
-trap 'rm -fr conftest* confdefs* core core.* *.core $ac_clean_files; exit 1' 1 2 15
-
-# File descriptor usage:
-# 0 standard input
-# 1 file creation
-# 2 errors and warnings
-# 3 some systems may open it to /dev/tty
-# 4 used on the Kubota Titan
-# 6 checking for... messages and results
-# 5 compiler messages saved in config.log
-if test "$silent" = yes; then
-  exec 6>/dev/null
-else
-  exec 6>&1
+  ac_option=--`echo $ac_prev | sed 's/_/-/g'`
+  { echo "$as_me: error: missing argument to $ac_option" >&2
+   { (exit 1); exit 1; }; }
 fi
-exec 5>./config.log
 
-echo "\
-This file contains any messages produced by compilers while
-running configure, to aid debugging if configure makes a mistake.
-" 1>&5
+# Be sure to have absolute paths.
+for ac_var in exec_prefix prefix
+do
+  eval ac_val=$`echo $ac_var`
+  case $ac_val in
+    [\\/$]* | ?:[\\/]* | NONE | '' ) ;;
+    *)  { echo "$as_me: error: expected an absolute directory name for --$ac_var: $ac_val" >&2
+   { (exit 1); exit 1; }; };;
+  esac
+done
 
-# Strip out --no-create and --no-recursion so they do not pile up.
-# Also quote any args containing shell metacharacters.
-ac_configure_args=
-for ac_arg
+# Be sure to have absolute paths.
+for ac_var in bindir sbindir libexecdir datadir sysconfdir sharedstatedir \
+             localstatedir libdir includedir oldincludedir infodir mandir
 do
-  case "$ac_arg" in
-  -no-create | --no-create | --no-creat | --no-crea | --no-cre \
-  | --no-cr | --no-c) ;;
-  -no-recursion | --no-recursion | --no-recursio | --no-recursi \
-  | --no-recurs | --no-recur | --no-recu | --no-rec | --no-re | --no-r) ;;
-  *" "*|*"     "*|*[\[\]\~\#\$\^\&\*\(\)\{\}\\\|\;\<\>\?]*)
-  ac_configure_args="$ac_configure_args '$ac_arg'" ;;
-  *) ac_configure_args="$ac_configure_args $ac_arg" ;;
+  eval ac_val=$`echo $ac_var`
+  case $ac_val in
+    [\\/$]* | ?:[\\/]* ) ;;
+    *)  { echo "$as_me: error: expected an absolute directory name for --$ac_var: $ac_val" >&2
+   { (exit 1); exit 1; }; };;
   esac
 done
 
-# NLS nuisances.
-# Only set these to C if already set.  These must not be set unconditionally
-# because not all systems understand e.g. LANG=C (notably SCO).
-# Fixing LC_MESSAGES prevents Solaris sh from translating var values in `set'!
-# Non-C LC_CTYPE values break the ctype check.
-if test "${LANG+set}"   = set; then LANG=C;   export LANG;   fi
-if test "${LC_ALL+set}" = set; then LC_ALL=C; export LC_ALL; fi
-if test "${LC_MESSAGES+set}" = set; then LC_MESSAGES=C; export LC_MESSAGES; fi
-if test "${LC_CTYPE+set}"    = set; then LC_CTYPE=C;    export LC_CTYPE;    fi
+# There might be people who depend on the old broken behavior: `$host'
+# used to hold the argument of --host etc.
+# FIXME: To remove some day.
+build=$build_alias
+host=$host_alias
+target=$target_alias
+
+# FIXME: To remove some day.
+if test "x$host_alias" != x; then
+  if test "x$build_alias" = x; then
+    cross_compiling=maybe
+    echo "$as_me: WARNING: If you wanted to set the --build type, don't use --host.
+    If a cross compiler is detected then cross compile mode will be used." >&2
+  elif test "x$build_alias" != "x$host_alias"; then
+    cross_compiling=yes
+  fi
+fi
 
-# confdefs.h avoids OS command line length limits that DEFS can exceed.
-rm -rf conftest* confdefs.h
-# AIX cpp loses on an empty file, so make sure it contains at least a newline.
-echo > confdefs.h
+ac_tool_prefix=
+test -n "$host_alias" && ac_tool_prefix=$host_alias-
+
+test "$silent" = yes && exec 6>/dev/null
 
-# A filename unique to this package, relative to the directory that
-# configure is in, which we can look for to find out if srcdir is correct.
-ac_unique_file=src/feature.h
 
 # Find the source files, if location was not specified.
 if test -z "$srcdir"; then
   ac_srcdir_defaulted=yes
   # Try the directory containing this script, then its parent.
-  ac_prog=$0
-  ac_confdir=`echo $ac_prog|sed 's%/[^/][^/]*$%%'`
-  test "x$ac_confdir" = "x$ac_prog" && ac_confdir=.
+  ac_confdir=`(dirname "$0") 2>/dev/null ||
+$as_expr X"$0" : 'X\(.*[^/]\)//*[^/][^/]*/*$' \| \
+        X"$0" : 'X\(//\)[^/]' \| \
+        X"$0" : 'X\(//\)$' \| \
+        X"$0" : 'X\(/\)' \| \
+        .     : '\(.\)' 2>/dev/null ||
+echo X"$0" |
+    sed '/^X\(.*[^/]\)\/\/*[^/][^/]*\/*$/{ s//\1/; q; }
+         /^X\(\/\/\)[^/].*/{ s//\1/; q; }
+         /^X\(\/\/\)$/{ s//\1/; q; }
+         /^X\(\/\).*/{ s//\1/; q; }
+         s/.*/./; q'`
   srcdir=$ac_confdir
   if test ! -r $srcdir/$ac_unique_file; then
     srcdir=..
@@ -736,13 +885,541 @@ else
 fi
 if test ! -r $srcdir/$ac_unique_file; then
   if test "$ac_srcdir_defaulted" = yes; then
-    { echo "configure: error: can not find sources in $ac_confdir or .." 1>&2; exit 1; }
+    { echo "$as_me: error: cannot find sources ($ac_unique_file) in $ac_confdir or .." >&2
+   { (exit 1); exit 1; }; }
   else
-    { echo "configure: error: can not find sources in $srcdir" 1>&2; exit 1; }
+    { echo "$as_me: error: cannot find sources ($ac_unique_file) in $srcdir" >&2
+   { (exit 1); exit 1; }; }
   fi
 fi
-srcdir=`echo "${srcdir}" | sed 's%\([^/]\)/*$%\1%'`
+(cd $srcdir && test -r ./$ac_unique_file) 2>/dev/null ||
+  { echo "$as_me: error: sources are in $srcdir, but \`cd $srcdir' does not work" >&2
+   { (exit 1); exit 1; }; }
+srcdir=`echo "$srcdir" | sed 's%\([^\\/]\)[\\/]*$%\1%'`
+ac_env_build_alias_set=${build_alias+set}
+ac_env_build_alias_value=$build_alias
+ac_cv_env_build_alias_set=${build_alias+set}
+ac_cv_env_build_alias_value=$build_alias
+ac_env_host_alias_set=${host_alias+set}
+ac_env_host_alias_value=$host_alias
+ac_cv_env_host_alias_set=${host_alias+set}
+ac_cv_env_host_alias_value=$host_alias
+ac_env_target_alias_set=${target_alias+set}
+ac_env_target_alias_value=$target_alias
+ac_cv_env_target_alias_set=${target_alias+set}
+ac_cv_env_target_alias_value=$target_alias
+ac_env_CC_set=${CC+set}
+ac_env_CC_value=$CC
+ac_cv_env_CC_set=${CC+set}
+ac_cv_env_CC_value=$CC
+ac_env_CFLAGS_set=${CFLAGS+set}
+ac_env_CFLAGS_value=$CFLAGS
+ac_cv_env_CFLAGS_set=${CFLAGS+set}
+ac_cv_env_CFLAGS_value=$CFLAGS
+ac_env_LDFLAGS_set=${LDFLAGS+set}
+ac_env_LDFLAGS_value=$LDFLAGS
+ac_cv_env_LDFLAGS_set=${LDFLAGS+set}
+ac_cv_env_LDFLAGS_value=$LDFLAGS
+ac_env_CPPFLAGS_set=${CPPFLAGS+set}
+ac_env_CPPFLAGS_value=$CPPFLAGS
+ac_cv_env_CPPFLAGS_set=${CPPFLAGS+set}
+ac_cv_env_CPPFLAGS_value=$CPPFLAGS
+ac_env_CXX_set=${CXX+set}
+ac_env_CXX_value=$CXX
+ac_cv_env_CXX_set=${CXX+set}
+ac_cv_env_CXX_value=$CXX
+ac_env_CXXFLAGS_set=${CXXFLAGS+set}
+ac_env_CXXFLAGS_value=$CXXFLAGS
+ac_cv_env_CXXFLAGS_set=${CXXFLAGS+set}
+ac_cv_env_CXXFLAGS_value=$CXXFLAGS
+ac_env_CPP_set=${CPP+set}
+ac_env_CPP_value=$CPP
+ac_cv_env_CPP_set=${CPP+set}
+ac_cv_env_CPP_value=$CPP
+
+#
+# Report the --help message.
+#
+if test "$ac_init_help" = "long"; then
+  # Omit some internal or obsolete options to make the list less imposing.
+  # This message is too long to be a string in the A/UX 3.1 sh.
+  cat <<_ACEOF
+\`configure' configures this package to adapt to many kinds of systems.
+
+Usage: $0 [OPTION]... [VAR=VALUE]...
+
+To assign environment variables (e.g., CC, CFLAGS...), specify them as
+VAR=VALUE.  See below for descriptions of some of the useful variables.
+
+Defaults for the options are specified in brackets.
+
+Configuration:
+  -h, --help              display this help and exit
+      --help=short        display options specific to this package
+      --help=recursive    display the short help of all the included packages
+  -V, --version           display version information and exit
+  -q, --quiet, --silent   do not print \`checking...' messages
+      --cache-file=FILE   cache test results in FILE [disabled]
+  -C, --config-cache      alias for \`--cache-file=config.cache'
+  -n, --no-create         do not create output files
+      --srcdir=DIR        find the sources in DIR [configure dir or \`..']
+
+_ACEOF
+
+  cat <<_ACEOF
+Installation directories:
+  --prefix=PREFIX         install architecture-independent files in PREFIX
+                         [$ac_default_prefix]
+  --exec-prefix=EPREFIX   install architecture-dependent files in EPREFIX
+                         [PREFIX]
+
+By default, \`make install' will install all the files in
+\`$ac_default_prefix/bin', \`$ac_default_prefix/lib' etc.  You can specify
+an installation prefix other than \`$ac_default_prefix' using \`--prefix',
+for instance \`--prefix=\$HOME'.
+
+For better control, use the options below.
+
+Fine tuning of the installation directories:
+  --bindir=DIR           user executables [EPREFIX/bin]
+  --sbindir=DIR          system admin executables [EPREFIX/sbin]
+  --libexecdir=DIR       program executables [EPREFIX/libexec]
+  --datadir=DIR          read-only architecture-independent data [PREFIX/share]
+  --sysconfdir=DIR       read-only single-machine data [PREFIX/etc]
+  --sharedstatedir=DIR   modifiable architecture-independent data [PREFIX/com]
+  --localstatedir=DIR    modifiable single-machine data [PREFIX/var]
+  --libdir=DIR           object code libraries [EPREFIX/lib]
+  --includedir=DIR       C header files [PREFIX/include]
+  --oldincludedir=DIR    C header files for non-gcc [/usr/include]
+  --infodir=DIR          info documentation [PREFIX/info]
+  --mandir=DIR           man documentation [PREFIX/man]
+_ACEOF
+
+  cat <<\_ACEOF
+
+X features:
+  --x-includes=DIR    X include files are in DIR
+  --x-libraries=DIR   X library files are in DIR
+
+Program names:
+  --program-prefix=PREFIX            prepend PREFIX to installed program names
+  --program-suffix=SUFFIX            append SUFFIX to installed program names
+  --program-transform-name=PROGRAM   run sed PROGRAM on installed program names
+
+System types:
+  --build=BUILD     configure for building on BUILD [guessed]
+  --host=HOST       cross-compile to build programs to run on HOST [BUILD]
+_ACEOF
+fi
+
+if test -n "$ac_init_help"; then
+
+  cat <<\_ACEOF
+
+Optional Features:
+  --disable-FEATURE       do not include FEATURE (same as --enable-FEATURE=no)
+  --enable-FEATURE[=ARG]  include FEATURE [ARG=yes]
+  --enable-shared=PKGS  build shared libraries default=no
+  --enable-static=PKGS  build static libraries default=yes
+  --enable-fast-install=PKGS  optimize for fast installation default=yes
+  --disable-libtool-lock  avoid locking (might break parallel builds)
+  --enable-everything     enable standard non-multichoice features: marked *
+                     NOTE: this option is order dependent
+                     NOTE: automatically enabled with --enable-shared
+  --enable-unicode3       use 21 instead of 16 bits to represent unicode characters
+  --enable-xft       enable xft support on systems that have it
+  --enable-utmp           enable utmp (utmpx) support
+  --enable-wtmp           enable wtmp (wtmpx) support (requires --enable-utmp)
+  --enable-lastlog        enable lastlog support (requires --enable-utmp)
+  --enable-xpm-background enable XPM background pixmaps
+  --enable-transparency   enable transparent backgrounds
+  --enable-menubar        enable menubar
+  --enable-rxvt-scroll    enable rxvt style scrollbar
+  --enable-next-scroll    enable NeXT style scrollbar
+  --enable-xterm-scroll   enable Xterm style scrollbar
+  --enable-plain-scroll   enable plain style scrollbar
+  --enable-half-shadow    use half width/height shadow on rxvt scrollbar
+  --enable-xim            XIM (X Input Method) protocol support
+  --enable-ttygid         enable tty setting to group named "tty"
+  --disable-backspace-key disable handling of the backspace key
+  --disable-delete-key    disable handling of the delete key
+  --disable-resources     disable all resource checking
+  --enable-xgetdefault    enable resources via X instead of our small version
+  --enable-strings        enable some replacement system functions
+  --disable-swapscreen    disable swap screen support
+  --enable-frills         enable support for rarely used features
+  --enable-linespace      enable support for linespace
+  --enable-24bit          enable support for using 24bit visuals if available
+  --enable-keepscrolling  enable continual scrolling on scrollbar arrow press
+  --enable-selectionscrolling  enable scrolling during selections
+  --enable-mousewheel     enable scrolling via mouse wheel or buttons 4 & 5
+  --enable-slipwheeling   enable slip wheel scrolling     (requires previous)
+  --enable-old-selection  enable v2.20 (& prior) mouse selection style support
+  --disable-new-selection disable new mouse (xterm) selection style support
+  --enable-dmalloc        enable Gray Watson's malloc - for debugging use
+  --enable-dlmalloc       enable Doug Lea's malloc - for production use
+                     NOTE: enable only one malloc package
+  --enable-smart-resize   enable smart growth/shrink behaviour
+  --enable-256-color      enable 256-color support
+  --enable-cursor-blink   enable blinking cursor
+  --enable-text-blink     enable blinking text
+  --enable-pointer-blank  enable pointer blank when typing or inactive pointer
+
+Optional Packages:
+  --with-PACKAGE[=ARG]    use PACKAGE [ARG=yes]
+  --without-PACKAGE       do not use PACKAGE (same as --with-PACKAGE=no)
+  --with-gnu-ld           assume the C compiler uses GNU ld default=no
+  --with-pic              try to use only PIC/non-PIC objects default=use both
+  --with-codesets=NAME,...    compile in additional codesets (jp,jp_ext,kr,cn,cn_ext,vn,all)
+  --with-encoding=NAME    set language default encoding to NAME (default: sjis)
+                          (eucj|sjis|big5|gb|kr|noenc)
+  --with-term=NAME        set the terminal to NAME (default \"rxvt\")
+  --with-terminfo=PATH    set the path to the terminfo tree to PATH
+  --with-x                use the X Window System
+  --with-xpm-includes=DIR use XPM includes in DIR
+  --with-xpm-library=DIR  use XPM library in DIR
+  --with-xpm              use XPM
+
+Some influential environment variables:
+  CC          C compiler command
+  CFLAGS      C compiler flags
+  LDFLAGS     linker flags, e.g. -L<lib dir> if you have libraries in a
+              nonstandard directory <lib dir>
+  CPPFLAGS    C/C++ preprocessor flags, e.g. -I<include dir> if you have
+              headers in a nonstandard directory <include dir>
+  CXX         C++ compiler command
+  CXXFLAGS    C++ compiler flags
+  CPP         C preprocessor
+
+Use these variables to override the choices made by `configure' or to help
+it to find libraries and programs with nonstandard names/locations.
+
+_ACEOF
+fi
+
+if test "$ac_init_help" = "recursive"; then
+  # If there are subdirs, report their specific --help.
+  ac_popdir=`pwd`
+  for ac_dir in : $ac_subdirs_all; do test "x$ac_dir" = x: && continue
+    test -d $ac_dir || continue
+    ac_builddir=.
+
+if test "$ac_dir" != .; then
+  ac_dir_suffix=/`echo "$ac_dir" | sed 's,^\.[\\/],,'`
+  # A "../" for each directory in $ac_dir_suffix.
+  ac_top_builddir=`echo "$ac_dir_suffix" | sed 's,/[^\\/]*,../,g'`
+else
+  ac_dir_suffix= ac_top_builddir=
+fi
+
+case $srcdir in
+  .)  # No --srcdir option.  We are building in place.
+    ac_srcdir=.
+    if test -z "$ac_top_builddir"; then
+       ac_top_srcdir=.
+    else
+       ac_top_srcdir=`echo $ac_top_builddir | sed 's,/$,,'`
+    fi ;;
+  [\\/]* | ?:[\\/]* )  # Absolute path.
+    ac_srcdir=$srcdir$ac_dir_suffix;
+    ac_top_srcdir=$srcdir ;;
+  *) # Relative path.
+    ac_srcdir=$ac_top_builddir$srcdir$ac_dir_suffix
+    ac_top_srcdir=$ac_top_builddir$srcdir ;;
+esac
+
+# Do not use `cd foo && pwd` to compute absolute paths, because
+# the directories may not exist.
+case `pwd` in
+.) ac_abs_builddir="$ac_dir";;
+*)
+  case "$ac_dir" in
+  .) ac_abs_builddir=`pwd`;;
+  [\\/]* | ?:[\\/]* ) ac_abs_builddir="$ac_dir";;
+  *) ac_abs_builddir=`pwd`/"$ac_dir";;
+  esac;;
+esac
+case $ac_abs_builddir in
+.) ac_abs_top_builddir=${ac_top_builddir}.;;
+*)
+  case ${ac_top_builddir}. in
+  .) ac_abs_top_builddir=$ac_abs_builddir;;
+  [\\/]* | ?:[\\/]* ) ac_abs_top_builddir=${ac_top_builddir}.;;
+  *) ac_abs_top_builddir=$ac_abs_builddir/${ac_top_builddir}.;;
+  esac;;
+esac
+case $ac_abs_builddir in
+.) ac_abs_srcdir=$ac_srcdir;;
+*)
+  case $ac_srcdir in
+  .) ac_abs_srcdir=$ac_abs_builddir;;
+  [\\/]* | ?:[\\/]* ) ac_abs_srcdir=$ac_srcdir;;
+  *) ac_abs_srcdir=$ac_abs_builddir/$ac_srcdir;;
+  esac;;
+esac
+case $ac_abs_builddir in
+.) ac_abs_top_srcdir=$ac_top_srcdir;;
+*)
+  case $ac_top_srcdir in
+  .) ac_abs_top_srcdir=$ac_abs_builddir;;
+  [\\/]* | ?:[\\/]* ) ac_abs_top_srcdir=$ac_top_srcdir;;
+  *) ac_abs_top_srcdir=$ac_abs_builddir/$ac_top_srcdir;;
+  esac;;
+esac
+
+    cd $ac_dir
+    # Check for guested configure; otherwise get Cygnus style configure.
+    if test -f $ac_srcdir/configure.gnu; then
+      echo
+      $SHELL $ac_srcdir/configure.gnu  --help=recursive
+    elif test -f $ac_srcdir/configure; then
+      echo
+      $SHELL $ac_srcdir/configure  --help=recursive
+    elif test -f $ac_srcdir/configure.ac ||
+          test -f $ac_srcdir/configure.in; then
+      echo
+      $ac_configure --help
+    else
+      echo "$as_me: WARNING: no configuration information is in $ac_dir" >&2
+    fi
+    cd "$ac_popdir"
+  done
+fi
+
+test -n "$ac_init_help" && exit 0
+if $ac_init_version; then
+  cat <<\_ACEOF
+
+Copyright (C) 2003 Free Software Foundation, Inc.
+This configure script is free software; the Free Software Foundation
+gives unlimited permission to copy, distribute and modify it.
+_ACEOF
+  exit 0
+fi
+exec 5>config.log
+cat >&5 <<_ACEOF
+This file contains any messages produced by compilers while
+running configure, to aid debugging if configure makes a mistake.
+
+It was created by $as_me, which was
+generated by GNU Autoconf 2.59.  Invocation command line was
+
+  $ $0 $@
+
+_ACEOF
+{
+cat <<_ASUNAME
+## --------- ##
+## Platform. ##
+## --------- ##
+
+hostname = `(hostname || uname -n) 2>/dev/null | sed 1q`
+uname -m = `(uname -m) 2>/dev/null || echo unknown`
+uname -r = `(uname -r) 2>/dev/null || echo unknown`
+uname -s = `(uname -s) 2>/dev/null || echo unknown`
+uname -v = `(uname -v) 2>/dev/null || echo unknown`
+
+/usr/bin/uname -p = `(/usr/bin/uname -p) 2>/dev/null || echo unknown`
+/bin/uname -X     = `(/bin/uname -X) 2>/dev/null     || echo unknown`
+
+/bin/arch              = `(/bin/arch) 2>/dev/null              || echo unknown`
+/usr/bin/arch -k       = `(/usr/bin/arch -k) 2>/dev/null       || echo unknown`
+/usr/convex/getsysinfo = `(/usr/convex/getsysinfo) 2>/dev/null || echo unknown`
+hostinfo               = `(hostinfo) 2>/dev/null               || echo unknown`
+/bin/machine           = `(/bin/machine) 2>/dev/null           || echo unknown`
+/usr/bin/oslevel       = `(/usr/bin/oslevel) 2>/dev/null       || echo unknown`
+/bin/universe          = `(/bin/universe) 2>/dev/null          || echo unknown`
+
+_ASUNAME
+
+as_save_IFS=$IFS; IFS=$PATH_SEPARATOR
+for as_dir in $PATH
+do
+  IFS=$as_save_IFS
+  test -z "$as_dir" && as_dir=.
+  echo "PATH: $as_dir"
+done
+
+} >&5
+
+cat >&5 <<_ACEOF
+
+
+## ----------- ##
+## Core tests. ##
+## ----------- ##
+
+_ACEOF
+
+
+# Keep a trace of the command line.
+# Strip out --no-create and --no-recursion so they do not pile up.
+# Strip out --silent because we don't want to record it for future runs.
+# Also quote any args containing shell meta-characters.
+# Make two passes to allow for proper duplicate-argument suppression.
+ac_configure_args=
+ac_configure_args0=
+ac_configure_args1=
+ac_sep=
+ac_must_keep_next=false
+for ac_pass in 1 2
+do
+  for ac_arg
+  do
+    case $ac_arg in
+    -no-create | --no-c* | -n | -no-recursion | --no-r*) continue ;;
+    -q | -quiet | --quiet | --quie | --qui | --qu | --q \
+    | -silent | --silent | --silen | --sile | --sil)
+      continue ;;
+    *" "*|*"   "*|*[\[\]\~\#\$\^\&\*\(\)\{\}\\\|\;\<\>\?\"\']*)
+      ac_arg=`echo "$ac_arg" | sed "s/'/'\\\\\\\\''/g"` ;;
+    esac
+    case $ac_pass in
+    1) ac_configure_args0="$ac_configure_args0 '$ac_arg'" ;;
+    2)
+      ac_configure_args1="$ac_configure_args1 '$ac_arg'"
+      if test $ac_must_keep_next = true; then
+       ac_must_keep_next=false # Got value, back to normal.
+      else
+       case $ac_arg in
+         *=* | --config-cache | -C | -disable-* | --disable-* \
+         | -enable-* | --enable-* | -gas | --g* | -nfp | --nf* \
+         | -q | -quiet | --q* | -silent | --sil* | -v | -verb* \
+         | -with-* | --with-* | -without-* | --without-* | --x)
+           case "$ac_configure_args0 " in
+             "$ac_configure_args1"*" '$ac_arg' "* ) continue ;;
+           esac
+           ;;
+         -* ) ac_must_keep_next=true ;;
+       esac
+      fi
+      ac_configure_args="$ac_configure_args$ac_sep'$ac_arg'"
+      # Get rid of the leading space.
+      ac_sep=" "
+      ;;
+    esac
+  done
+done
+$as_unset ac_configure_args0 || test "${ac_configure_args0+set}" != set || { ac_configure_args0=; export ac_configure_args0; }
+$as_unset ac_configure_args1 || test "${ac_configure_args1+set}" != set || { ac_configure_args1=; export ac_configure_args1; }
+
+# When interrupted or exit'd, cleanup temporary files, and complete
+# config.log.  We remove comments because anyway the quotes in there
+# would cause problems or look ugly.
+# WARNING: Be sure not to use single quotes in there, as some shells,
+# such as our DU 5.0 friend, will then `close' the trap.
+trap 'exit_status=$?
+  # Save into config.log some information that might help in debugging.
+  {
+    echo
+
+    cat <<\_ASBOX
+## ---------------- ##
+## Cache variables. ##
+## ---------------- ##
+_ASBOX
+    echo
+    # The following way of writing the cache mishandles newlines in values,
+{
+  (set) 2>&1 |
+    case `(ac_space='"'"' '"'"'; set | grep ac_space) 2>&1` in
+    *ac_space=\ *)
+      sed -n \
+       "s/'"'"'/'"'"'\\\\'"'"''"'"'/g;
+         s/^\\([_$as_cr_alnum]*_cv_[_$as_cr_alnum]*\\)=\\(.*\\)/\\1='"'"'\\2'"'"'/p"
+      ;;
+    *)
+      sed -n \
+       "s/^\\([_$as_cr_alnum]*_cv_[_$as_cr_alnum]*\\)=\\(.*\\)/\\1=\\2/p"
+      ;;
+    esac;
+}
+    echo
+
+    cat <<\_ASBOX
+## ----------------- ##
+## Output variables. ##
+## ----------------- ##
+_ASBOX
+    echo
+    for ac_var in $ac_subst_vars
+    do
+      eval ac_val=$`echo $ac_var`
+      echo "$ac_var='"'"'$ac_val'"'"'"
+    done | sort
+    echo
+
+    if test -n "$ac_subst_files"; then
+      cat <<\_ASBOX
+## ------------- ##
+## Output files. ##
+## ------------- ##
+_ASBOX
+      echo
+      for ac_var in $ac_subst_files
+      do
+       eval ac_val=$`echo $ac_var`
+       echo "$ac_var='"'"'$ac_val'"'"'"
+      done | sort
+      echo
+    fi
+
+    if test -s confdefs.h; then
+      cat <<\_ASBOX
+## ----------- ##
+## confdefs.h. ##
+## ----------- ##
+_ASBOX
+      echo
+      sed "/^$/d" confdefs.h | sort
+      echo
+    fi
+    test "$ac_signal" != 0 &&
+      echo "$as_me: caught signal $ac_signal"
+    echo "$as_me: exit $exit_status"
+  } >&5
+  rm -f core *.core &&
+  rm -rf conftest* confdefs* conf$$* $ac_clean_files &&
+    exit $exit_status
+     ' 0
+for ac_signal in 1 2 13 15; do
+  trap 'ac_signal='$ac_signal'; { (exit 1); exit 1; }' $ac_signal
+done
+ac_signal=0
+
+# confdefs.h avoids OS command line length limits that DEFS can exceed.
+rm -rf conftest* confdefs.h
+# AIX cpp loses on an empty file, so make sure it contains at least a newline.
+echo >confdefs.h
+
+# Predefined preprocessor variables.
+
+cat >>confdefs.h <<_ACEOF
+#define PACKAGE_NAME "$PACKAGE_NAME"
+_ACEOF
+
+
+cat >>confdefs.h <<_ACEOF
+#define PACKAGE_TARNAME "$PACKAGE_TARNAME"
+_ACEOF
+
 
+cat >>confdefs.h <<_ACEOF
+#define PACKAGE_VERSION "$PACKAGE_VERSION"
+_ACEOF
+
+
+cat >>confdefs.h <<_ACEOF
+#define PACKAGE_STRING "$PACKAGE_STRING"
+_ACEOF
+
+
+cat >>confdefs.h <<_ACEOF
+#define PACKAGE_BUGREPORT "$PACKAGE_BUGREPORT"
+_ACEOF
+
+
+# Let the site file select an alternate cache file if it wants to.
 # Prefer explicitly selected file to automatically selected ones.
 if test -z "$CONFIG_SITE"; then
   if test "x$prefix" != xNONE; then
@@ -753,60 +1430,131 @@ if test -z "$CONFIG_SITE"; then
 fi
 for ac_site_file in $CONFIG_SITE; do
   if test -r "$ac_site_file"; then
-    echo "loading site script $ac_site_file"
+    { echo "$as_me:$LINENO: loading site script $ac_site_file" >&5
+echo "$as_me: loading site script $ac_site_file" >&6;}
+    sed 's/^/| /' "$ac_site_file" >&5
     . "$ac_site_file"
   fi
 done
 
 if test -r "$cache_file"; then
-  echo "loading cache $cache_file"
-  . $cache_file
+  # Some versions of bash will fail to source /dev/null (special
+  # files actually), so we avoid doing that.
+  if test -f "$cache_file"; then
+    { echo "$as_me:$LINENO: loading cache $cache_file" >&5
+echo "$as_me: loading cache $cache_file" >&6;}
+    case $cache_file in
+      [\\/]* | ?:[\\/]* ) . $cache_file;;
+      *)                      . ./$cache_file;;
+    esac
+  fi
 else
-  echo "creating cache $cache_file"
-  > $cache_file
+  { echo "$as_me:$LINENO: creating cache $cache_file" >&5
+echo "$as_me: creating cache $cache_file" >&6;}
+  >$cache_file
+fi
+
+# Check that the precious variables saved in the cache have kept the same
+# value.
+ac_cache_corrupted=false
+for ac_var in `(set) 2>&1 |
+              sed -n 's/^ac_env_\([a-zA-Z_0-9]*\)_set=.*/\1/p'`; do
+  eval ac_old_set=\$ac_cv_env_${ac_var}_set
+  eval ac_new_set=\$ac_env_${ac_var}_set
+  eval ac_old_val="\$ac_cv_env_${ac_var}_value"
+  eval ac_new_val="\$ac_env_${ac_var}_value"
+  case $ac_old_set,$ac_new_set in
+    set,)
+      { echo "$as_me:$LINENO: error: \`$ac_var' was set to \`$ac_old_val' in the previous run" >&5
+echo "$as_me: error: \`$ac_var' was set to \`$ac_old_val' in the previous run" >&2;}
+      ac_cache_corrupted=: ;;
+    ,set)
+      { echo "$as_me:$LINENO: error: \`$ac_var' was not set in the previous run" >&5
+echo "$as_me: error: \`$ac_var' was not set in the previous run" >&2;}
+      ac_cache_corrupted=: ;;
+    ,);;
+    *)
+      if test "x$ac_old_val" != "x$ac_new_val"; then
+       { echo "$as_me:$LINENO: error: \`$ac_var' has changed since the previous run:" >&5
+echo "$as_me: error: \`$ac_var' has changed since the previous run:" >&2;}
+       { echo "$as_me:$LINENO:   former value:  $ac_old_val" >&5
+echo "$as_me:   former value:  $ac_old_val" >&2;}
+       { echo "$as_me:$LINENO:   current value: $ac_new_val" >&5
+echo "$as_me:   current value: $ac_new_val" >&2;}
+       ac_cache_corrupted=:
+      fi;;
+  esac
+  # Pass precious variables to config.status.
+  if test "$ac_new_set" = set; then
+    case $ac_new_val in
+    *" "*|*"   "*|*[\[\]\~\#\$\^\&\*\(\)\{\}\\\|\;\<\>\?\"\']*)
+      ac_arg=$ac_var=`echo "$ac_new_val" | sed "s/'/'\\\\\\\\''/g"` ;;
+    *) ac_arg=$ac_var=$ac_new_val ;;
+    esac
+    case " $ac_configure_args " in
+      *" '$ac_arg' "*) ;; # Avoid dups.  Use of quotes ensures accuracy.
+      *) ac_configure_args="$ac_configure_args '$ac_arg'" ;;
+    esac
+  fi
+done
+if $ac_cache_corrupted; then
+  { echo "$as_me:$LINENO: error: changes in the environment can compromise the build" >&5
+echo "$as_me: error: changes in the environment can compromise the build" >&2;}
+  { { echo "$as_me:$LINENO: error: run \`make distclean' and/or \`rm $cache_file' and start over" >&5
+echo "$as_me: error: run \`make distclean' and/or \`rm $cache_file' and start over" >&2;}
+   { (exit 1); exit 1; }; }
 fi
 
 ac_ext=c
-# CFLAGS is not in ac_cpp because -g, -O, etc. are not valid cpp options.
 ac_cpp='$CPP $CPPFLAGS'
-ac_compile='${CC-cc} -c $CFLAGS $CPPFLAGS conftest.$ac_ext 1>&5'
-ac_link='${CC-cc} -o conftest${ac_exeext} $CFLAGS $CPPFLAGS $LDFLAGS conftest.$ac_ext $LIBS 1>&5'
-cross_compiling=$ac_cv_prog_cc_cross
-
-ac_exeext=
-ac_objext=o
-if (echo "testing\c"; echo 1,2,3) | grep c >/dev/null; then
-  # Stardent Vistra SVR4 grep lacks -e, says ghazi@caip.rutgers.edu.
-  if (echo -n testing; echo 1,2,3) | sed s/-n/xn/ | grep xn >/dev/null; then
-    ac_n= ac_c='
-' ac_t='       '
-  else
-    ac_n=-n ac_c= ac_t=
-  fi
-else
-  ac_n= ac_c='\c' ac_t=
-fi
+ac_compile='$CC -c $CFLAGS $CPPFLAGS conftest.$ac_ext >&5'
+ac_link='$CC -o conftest$ac_exeext $CFLAGS $CPPFLAGS $LDFLAGS conftest.$ac_ext $LIBS >&5'
+ac_compiler_gnu=$ac_cv_c_compiler_gnu
 
 
-ac_aux_dir=
-for ac_dir in autoconf $srcdir/autoconf; do
-  if test -f $ac_dir/install-sh; then
-    ac_aux_dir=$ac_dir
-    ac_install_sh="$ac_aux_dir/install-sh -c"
-    break
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ac_aux_dir=
+for ac_dir in autoconf $srcdir/autoconf; do
+  if test -f $ac_dir/install-sh; then
+    ac_aux_dir=$ac_dir
+    ac_install_sh="$ac_aux_dir/install-sh -c"
+    break
   elif test -f $ac_dir/install.sh; then
     ac_aux_dir=$ac_dir
     ac_install_sh="$ac_aux_dir/install.sh -c"
     break
+  elif test -f $ac_dir/shtool; then
+    ac_aux_dir=$ac_dir
+    ac_install_sh="$ac_aux_dir/shtool install -c"
+    break
   fi
 done
 if test -z "$ac_aux_dir"; then
-  { echo "configure: error: can not find install-sh or install.sh in autoconf $srcdir/autoconf" 1>&2; exit 1; }
+  { { echo "$as_me:$LINENO: error: cannot find install-sh or install.sh in autoconf $srcdir/autoconf" >&5
+echo "$as_me: error: cannot find install-sh or install.sh in autoconf $srcdir/autoconf" >&2;}
+   { (exit 1); exit 1; }; }
 fi
-ac_config_guess=$ac_aux_dir/config.guess
-ac_config_sub=$ac_aux_dir/config.sub
-ac_configure=$ac_aux_dir/configure # This should be Cygnus configure.
+ac_config_guess="$SHELL $ac_aux_dir/config.guess"
+ac_config_sub="$SHELL $ac_aux_dir/config.sub"
+ac_configure="$SHELL $ac_aux_dir/configure" # This should be Cygnus configure.
 
+          ac_config_headers="$ac_config_headers config.h:autoconf/config.h.in"
 
 
 VERSION=`sed -n -e 's/^.*[ \t]VERSION.*"\(.*\)"$/\1/p' ${srcdir}/src/version.h`
@@ -818,214 +1566,657 @@ echo "configuring for rxvt $VERSION"
 echo ""
 
 
-# Extract the first word of "gcc", so it can be a program name with args.
+ac_ext=c
+ac_cpp='$CPP $CPPFLAGS'
+ac_compile='$CC -c $CFLAGS $CPPFLAGS conftest.$ac_ext >&5'
+ac_link='$CC -o conftest$ac_exeext $CFLAGS $CPPFLAGS $LDFLAGS conftest.$ac_ext $LIBS >&5'
+ac_compiler_gnu=$ac_cv_c_compiler_gnu
+if test -n "$ac_tool_prefix"; then
+  # Extract the first word of "${ac_tool_prefix}gcc", so it can be a program name with args.
+set dummy ${ac_tool_prefix}gcc; ac_word=$2
+echo "$as_me:$LINENO: checking for $ac_word" >&5
+echo $ECHO_N "checking for $ac_word... $ECHO_C" >&6
+if test "${ac_cv_prog_CC+set}" = set; then
+  echo $ECHO_N "(cached) $ECHO_C" >&6
+else
+  if test -n "$CC"; then
+  ac_cv_prog_CC="$CC" # Let the user override the test.
+else
+as_save_IFS=$IFS; IFS=$PATH_SEPARATOR
+for as_dir in $PATH
+do
+  IFS=$as_save_IFS
+  test -z "$as_dir" && as_dir=.
+  for ac_exec_ext in '' $ac_executable_extensions; do
+  if $as_executable_p "$as_dir/$ac_word$ac_exec_ext"; then
+    ac_cv_prog_CC="${ac_tool_prefix}gcc"
+    echo "$as_me:$LINENO: found $as_dir/$ac_word$ac_exec_ext" >&5
+    break 2
+  fi
+done
+done
+
+fi
+fi
+CC=$ac_cv_prog_CC
+if test -n "$CC"; then
+  echo "$as_me:$LINENO: result: $CC" >&5
+echo "${ECHO_T}$CC" >&6
+else
+  echo "$as_me:$LINENO: result: no" >&5
+echo "${ECHO_T}no" >&6
+fi
+
+fi
+if test -z "$ac_cv_prog_CC"; then
+  ac_ct_CC=$CC
+  # Extract the first word of "gcc", so it can be a program name with args.
 set dummy gcc; ac_word=$2
-echo $ac_n "checking for $ac_word""... $ac_c" 1>&6
-echo "configure:825: checking for $ac_word" >&5
-if eval "test \"`echo '$''{'ac_cv_prog_CC'+set}'`\" = set"; then
-  echo $ac_n "(cached) $ac_c" 1>&6
+echo "$as_me:$LINENO: checking for $ac_word" >&5
+echo $ECHO_N "checking for $ac_word... $ECHO_C" >&6
+if test "${ac_cv_prog_ac_ct_CC+set}" = set; then
+  echo $ECHO_N "(cached) $ECHO_C" >&6
+else
+  if test -n "$ac_ct_CC"; then
+  ac_cv_prog_ac_ct_CC="$ac_ct_CC" # Let the user override the test.
+else
+as_save_IFS=$IFS; IFS=$PATH_SEPARATOR
+for as_dir in $PATH
+do
+  IFS=$as_save_IFS
+  test -z "$as_dir" && as_dir=.
+  for ac_exec_ext in '' $ac_executable_extensions; do
+  if $as_executable_p "$as_dir/$ac_word$ac_exec_ext"; then
+    ac_cv_prog_ac_ct_CC="gcc"
+    echo "$as_me:$LINENO: found $as_dir/$ac_word$ac_exec_ext" >&5
+    break 2
+  fi
+done
+done
+
+fi
+fi
+ac_ct_CC=$ac_cv_prog_ac_ct_CC
+if test -n "$ac_ct_CC"; then
+  echo "$as_me:$LINENO: result: $ac_ct_CC" >&5
+echo "${ECHO_T}$ac_ct_CC" >&6
+else
+  echo "$as_me:$LINENO: result: no" >&5
+echo "${ECHO_T}no" >&6
+fi
+
+  CC=$ac_ct_CC
+else
+  CC="$ac_cv_prog_CC"
+fi
+
+if test -z "$CC"; then
+  if test -n "$ac_tool_prefix"; then
+  # Extract the first word of "${ac_tool_prefix}cc", so it can be a program name with args.
+set dummy ${ac_tool_prefix}cc; ac_word=$2
+echo "$as_me:$LINENO: checking for $ac_word" >&5
+echo $ECHO_N "checking for $ac_word... $ECHO_C" >&6
+if test "${ac_cv_prog_CC+set}" = set; then
+  echo $ECHO_N "(cached) $ECHO_C" >&6
 else
   if test -n "$CC"; then
   ac_cv_prog_CC="$CC" # Let the user override the test.
 else
-  IFS="${IFS=  }"; ac_save_ifs="$IFS"; IFS=":"
-  ac_dummy="$PATH"
-  for ac_dir in $ac_dummy; do
-    test -z "$ac_dir" && ac_dir=.
-    if test -f $ac_dir/$ac_word; then
-      ac_cv_prog_CC="gcc"
-      break
-    fi
-  done
-  IFS="$ac_save_ifs"
+as_save_IFS=$IFS; IFS=$PATH_SEPARATOR
+for as_dir in $PATH
+do
+  IFS=$as_save_IFS
+  test -z "$as_dir" && as_dir=.
+  for ac_exec_ext in '' $ac_executable_extensions; do
+  if $as_executable_p "$as_dir/$ac_word$ac_exec_ext"; then
+    ac_cv_prog_CC="${ac_tool_prefix}cc"
+    echo "$as_me:$LINENO: found $as_dir/$ac_word$ac_exec_ext" >&5
+    break 2
+  fi
+done
+done
+
 fi
 fi
-CC="$ac_cv_prog_CC"
+CC=$ac_cv_prog_CC
 if test -n "$CC"; then
-  echo "$ac_t""$CC" 1>&6
+  echo "$as_me:$LINENO: result: $CC" >&5
+echo "${ECHO_T}$CC" >&6
+else
+  echo "$as_me:$LINENO: result: no" >&5
+echo "${ECHO_T}no" >&6
+fi
+
+fi
+if test -z "$ac_cv_prog_CC"; then
+  ac_ct_CC=$CC
+  # Extract the first word of "cc", so it can be a program name with args.
+set dummy cc; ac_word=$2
+echo "$as_me:$LINENO: checking for $ac_word" >&5
+echo $ECHO_N "checking for $ac_word... $ECHO_C" >&6
+if test "${ac_cv_prog_ac_ct_CC+set}" = set; then
+  echo $ECHO_N "(cached) $ECHO_C" >&6
+else
+  if test -n "$ac_ct_CC"; then
+  ac_cv_prog_ac_ct_CC="$ac_ct_CC" # Let the user override the test.
+else
+as_save_IFS=$IFS; IFS=$PATH_SEPARATOR
+for as_dir in $PATH
+do
+  IFS=$as_save_IFS
+  test -z "$as_dir" && as_dir=.
+  for ac_exec_ext in '' $ac_executable_extensions; do
+  if $as_executable_p "$as_dir/$ac_word$ac_exec_ext"; then
+    ac_cv_prog_ac_ct_CC="cc"
+    echo "$as_me:$LINENO: found $as_dir/$ac_word$ac_exec_ext" >&5
+    break 2
+  fi
+done
+done
+
+fi
+fi
+ac_ct_CC=$ac_cv_prog_ac_ct_CC
+if test -n "$ac_ct_CC"; then
+  echo "$as_me:$LINENO: result: $ac_ct_CC" >&5
+echo "${ECHO_T}$ac_ct_CC" >&6
+else
+  echo "$as_me:$LINENO: result: no" >&5
+echo "${ECHO_T}no" >&6
+fi
+
+  CC=$ac_ct_CC
 else
-  echo "$ac_t""no" 1>&6
+  CC="$ac_cv_prog_CC"
 fi
 
+fi
 if test -z "$CC"; then
   # Extract the first word of "cc", so it can be a program name with args.
 set dummy cc; ac_word=$2
-echo $ac_n "checking for $ac_word""... $ac_c" 1>&6
-echo "configure:855: checking for $ac_word" >&5
-if eval "test \"`echo '$''{'ac_cv_prog_CC'+set}'`\" = set"; then
-  echo $ac_n "(cached) $ac_c" 1>&6
+echo "$as_me:$LINENO: checking for $ac_word" >&5
+echo $ECHO_N "checking for $ac_word... $ECHO_C" >&6
+if test "${ac_cv_prog_CC+set}" = set; then
+  echo $ECHO_N "(cached) $ECHO_C" >&6
 else
   if test -n "$CC"; then
   ac_cv_prog_CC="$CC" # Let the user override the test.
 else
-  IFS="${IFS=  }"; ac_save_ifs="$IFS"; IFS=":"
   ac_prog_rejected=no
-  ac_dummy="$PATH"
-  for ac_dir in $ac_dummy; do
-    test -z "$ac_dir" && ac_dir=.
-    if test -f $ac_dir/$ac_word; then
-      if test "$ac_dir/$ac_word" = "/usr/ucb/cc"; then
-        ac_prog_rejected=yes
-       continue
-      fi
-      ac_cv_prog_CC="cc"
-      break
-    fi
-  done
-  IFS="$ac_save_ifs"
+as_save_IFS=$IFS; IFS=$PATH_SEPARATOR
+for as_dir in $PATH
+do
+  IFS=$as_save_IFS
+  test -z "$as_dir" && as_dir=.
+  for ac_exec_ext in '' $ac_executable_extensions; do
+  if $as_executable_p "$as_dir/$ac_word$ac_exec_ext"; then
+    if test "$as_dir/$ac_word$ac_exec_ext" = "/usr/ucb/cc"; then
+       ac_prog_rejected=yes
+       continue
+     fi
+    ac_cv_prog_CC="cc"
+    echo "$as_me:$LINENO: found $as_dir/$ac_word$ac_exec_ext" >&5
+    break 2
+  fi
+done
+done
+
 if test $ac_prog_rejected = yes; then
   # We found a bogon in the path, so make sure we never use it.
   set dummy $ac_cv_prog_CC
   shift
-  if test $# -gt 0; then
+  if test $# != 0; then
     # We chose a different compiler from the bogus one.
     # However, it has the same basename, so the bogon will be chosen
     # first if we set CC to just the basename; use the full file name.
     shift
-    set dummy "$ac_dir/$ac_word" "$@"
-    shift
-    ac_cv_prog_CC="$@"
+    ac_cv_prog_CC="$as_dir/$ac_word${1+' '}$@"
   fi
 fi
 fi
 fi
-CC="$ac_cv_prog_CC"
+CC=$ac_cv_prog_CC
 if test -n "$CC"; then
-  echo "$ac_t""$CC" 1>&6
+  echo "$as_me:$LINENO: result: $CC" >&5
+echo "${ECHO_T}$CC" >&6
 else
-  echo "$ac_t""no" 1>&6
+  echo "$as_me:$LINENO: result: no" >&5
+echo "${ECHO_T}no" >&6
 fi
 
-  if test -z "$CC"; then
-    case "`uname -s`" in
-    *win32* | *WIN32*)
-      # Extract the first word of "cl", so it can be a program name with args.
-set dummy cl; ac_word=$2
-echo $ac_n "checking for $ac_word""... $ac_c" 1>&6
-echo "configure:906: checking for $ac_word" >&5
-if eval "test \"`echo '$''{'ac_cv_prog_CC'+set}'`\" = set"; then
-  echo $ac_n "(cached) $ac_c" 1>&6
+fi
+if test -z "$CC"; then
+  if test -n "$ac_tool_prefix"; then
+  for ac_prog in cl
+  do
+    # Extract the first word of "$ac_tool_prefix$ac_prog", so it can be a program name with args.
+set dummy $ac_tool_prefix$ac_prog; ac_word=$2
+echo "$as_me:$LINENO: checking for $ac_word" >&5
+echo $ECHO_N "checking for $ac_word... $ECHO_C" >&6
+if test "${ac_cv_prog_CC+set}" = set; then
+  echo $ECHO_N "(cached) $ECHO_C" >&6
 else
   if test -n "$CC"; then
   ac_cv_prog_CC="$CC" # Let the user override the test.
 else
-  IFS="${IFS=  }"; ac_save_ifs="$IFS"; IFS=":"
-  ac_dummy="$PATH"
-  for ac_dir in $ac_dummy; do
-    test -z "$ac_dir" && ac_dir=.
-    if test -f $ac_dir/$ac_word; then
-      ac_cv_prog_CC="cl"
-      break
-    fi
-  done
-  IFS="$ac_save_ifs"
+as_save_IFS=$IFS; IFS=$PATH_SEPARATOR
+for as_dir in $PATH
+do
+  IFS=$as_save_IFS
+  test -z "$as_dir" && as_dir=.
+  for ac_exec_ext in '' $ac_executable_extensions; do
+  if $as_executable_p "$as_dir/$ac_word$ac_exec_ext"; then
+    ac_cv_prog_CC="$ac_tool_prefix$ac_prog"
+    echo "$as_me:$LINENO: found $as_dir/$ac_word$ac_exec_ext" >&5
+    break 2
+  fi
+done
+done
+
 fi
 fi
-CC="$ac_cv_prog_CC"
+CC=$ac_cv_prog_CC
 if test -n "$CC"; then
-  echo "$ac_t""$CC" 1>&6
+  echo "$as_me:$LINENO: result: $CC" >&5
+echo "${ECHO_T}$CC" >&6
 else
-  echo "$ac_t""no" 1>&6
-fi
- ;;
-    esac
-  fi
-  test -z "$CC" && { echo "configure: error: no acceptable cc found in \$PATH" 1>&2; exit 1; }
+  echo "$as_me:$LINENO: result: no" >&5
+echo "${ECHO_T}no" >&6
 fi
 
-echo $ac_n "checking whether the C compiler ($CC $CFLAGS $LDFLAGS) works""... $ac_c" 1>&6
-echo "configure:938: checking whether the C compiler ($CC $CFLAGS $LDFLAGS) works" >&5
+    test -n "$CC" && break
+  done
+fi
+if test -z "$CC"; then
+  ac_ct_CC=$CC
+  for ac_prog in cl
+do
+  # Extract the first word of "$ac_prog", so it can be a program name with args.
+set dummy $ac_prog; ac_word=$2
+echo "$as_me:$LINENO: checking for $ac_word" >&5
+echo $ECHO_N "checking for $ac_word... $ECHO_C" >&6
+if test "${ac_cv_prog_ac_ct_CC+set}" = set; then
+  echo $ECHO_N "(cached) $ECHO_C" >&6
+else
+  if test -n "$ac_ct_CC"; then
+  ac_cv_prog_ac_ct_CC="$ac_ct_CC" # Let the user override the test.
+else
+as_save_IFS=$IFS; IFS=$PATH_SEPARATOR
+for as_dir in $PATH
+do
+  IFS=$as_save_IFS
+  test -z "$as_dir" && as_dir=.
+  for ac_exec_ext in '' $ac_executable_extensions; do
+  if $as_executable_p "$as_dir/$ac_word$ac_exec_ext"; then
+    ac_cv_prog_ac_ct_CC="$ac_prog"
+    echo "$as_me:$LINENO: found $as_dir/$ac_word$ac_exec_ext" >&5
+    break 2
+  fi
+done
+done
 
-ac_ext=c
-# CFLAGS is not in ac_cpp because -g, -O, etc. are not valid cpp options.
-ac_cpp='$CPP $CPPFLAGS'
-ac_compile='${CC-cc} -c $CFLAGS $CPPFLAGS conftest.$ac_ext 1>&5'
-ac_link='${CC-cc} -o conftest${ac_exeext} $CFLAGS $CPPFLAGS $LDFLAGS conftest.$ac_ext $LIBS 1>&5'
-cross_compiling=$ac_cv_prog_cc_cross
+fi
+fi
+ac_ct_CC=$ac_cv_prog_ac_ct_CC
+if test -n "$ac_ct_CC"; then
+  echo "$as_me:$LINENO: result: $ac_ct_CC" >&5
+echo "${ECHO_T}$ac_ct_CC" >&6
+else
+  echo "$as_me:$LINENO: result: no" >&5
+echo "${ECHO_T}no" >&6
+fi
 
-cat > conftest.$ac_ext << EOF
+  test -n "$ac_ct_CC" && break
+done
 
-#line 949 "configure"
-#include "confdefs.h"
+  CC=$ac_ct_CC
+fi
+
+fi
+
+
+test -z "$CC" && { { echo "$as_me:$LINENO: error: no acceptable C compiler found in \$PATH
+See \`config.log' for more details." >&5
+echo "$as_me: error: no acceptable C compiler found in \$PATH
+See \`config.log' for more details." >&2;}
+   { (exit 1); exit 1; }; }
+
+# Provide some information about the compiler.
+echo "$as_me:$LINENO:" \
+     "checking for C compiler version" >&5
+ac_compiler=`set X $ac_compile; echo $2`
+{ (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_compiler --version </dev/null >&5\"") >&5
+  (eval $ac_compiler --version </dev/null >&5) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); }
+{ (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_compiler -v </dev/null >&5\"") >&5
+  (eval $ac_compiler -v </dev/null >&5) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); }
+{ (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_compiler -V </dev/null >&5\"") >&5
+  (eval $ac_compiler -V </dev/null >&5) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); }
+
+cat >conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* confdefs.h.  */
+_ACEOF
+cat confdefs.h >>conftest.$ac_ext
+cat >>conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* end confdefs.h.  */
+
+int
+main ()
+{
 
-main(){return(0);}
-EOF
-if { (eval echo configure:954: \"$ac_link\") 1>&5; (eval $ac_link) 2>&5; } && test -s conftest${ac_exeext}; then
-  ac_cv_prog_cc_works=yes
-  # If we can't run a trivial program, we are probably using a cross compiler.
-  if (./conftest; exit) 2>/dev/null; then
-    ac_cv_prog_cc_cross=no
+  ;
+  return 0;
+}
+_ACEOF
+ac_clean_files_save=$ac_clean_files
+ac_clean_files="$ac_clean_files a.out a.exe b.out"
+# Try to create an executable without -o first, disregard a.out.
+# It will help us diagnose broken compilers, and finding out an intuition
+# of exeext.
+echo "$as_me:$LINENO: checking for C compiler default output file name" >&5
+echo $ECHO_N "checking for C compiler default output file name... $ECHO_C" >&6
+ac_link_default=`echo "$ac_link" | sed 's/ -o *conftest[^ ]*//'`
+if { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_link_default\"") >&5
+  (eval $ac_link_default) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); }; then
+  # Find the output, starting from the most likely.  This scheme is
+# not robust to junk in `.', hence go to wildcards (a.*) only as a last
+# resort.
+
+# Be careful to initialize this variable, since it used to be cached.
+# Otherwise an old cache value of `no' led to `EXEEXT = no' in a Makefile.
+ac_cv_exeext=
+# b.out is created by i960 compilers.
+for ac_file in a_out.exe a.exe conftest.exe a.out conftest a.* conftest.* b.out
+do
+  test -f "$ac_file" || continue
+  case $ac_file in
+    *.$ac_ext | *.xcoff | *.tds | *.d | *.pdb | *.xSYM | *.bb | *.bbg | *.o | *.obj )
+       ;;
+    conftest.$ac_ext )
+       # This is the source file.
+       ;;
+    [ab].out )
+       # We found the default executable, but exeext='' is most
+       # certainly right.
+       break;;
+    *.* )
+       ac_cv_exeext=`expr "$ac_file" : '[^.]*\(\..*\)'`
+       # FIXME: I believe we export ac_cv_exeext for Libtool,
+       # but it would be cool to find out if it's true.  Does anybody
+       # maintain Libtool? --akim.
+       export ac_cv_exeext
+       break;;
+    * )
+       break;;
+  esac
+done
+else
+  echo "$as_me: failed program was:" >&5
+sed 's/^/| /' conftest.$ac_ext >&5
+
+{ { echo "$as_me:$LINENO: error: C compiler cannot create executables
+See \`config.log' for more details." >&5
+echo "$as_me: error: C compiler cannot create executables
+See \`config.log' for more details." >&2;}
+   { (exit 77); exit 77; }; }
+fi
+
+ac_exeext=$ac_cv_exeext
+echo "$as_me:$LINENO: result: $ac_file" >&5
+echo "${ECHO_T}$ac_file" >&6
+
+# Check the compiler produces executables we can run.  If not, either
+# the compiler is broken, or we cross compile.
+echo "$as_me:$LINENO: checking whether the C compiler works" >&5
+echo $ECHO_N "checking whether the C compiler works... $ECHO_C" >&6
+# FIXME: These cross compiler hacks should be removed for Autoconf 3.0
+# If not cross compiling, check that we can run a simple program.
+if test "$cross_compiling" != yes; then
+  if { ac_try='./$ac_file'
+  { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_try\"") >&5
+  (eval $ac_try) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); }; }; then
+    cross_compiling=no
   else
-    ac_cv_prog_cc_cross=yes
+    if test "$cross_compiling" = maybe; then
+       cross_compiling=yes
+    else
+       { { echo "$as_me:$LINENO: error: cannot run C compiled programs.
+If you meant to cross compile, use \`--host'.
+See \`config.log' for more details." >&5
+echo "$as_me: error: cannot run C compiled programs.
+If you meant to cross compile, use \`--host'.
+See \`config.log' for more details." >&2;}
+   { (exit 1); exit 1; }; }
+    fi
   fi
-else
-  echo "configure: failed program was:" >&5
-  cat conftest.$ac_ext >&5
-  ac_cv_prog_cc_works=no
 fi
-rm -fr conftest*
-ac_ext=c
-# CFLAGS is not in ac_cpp because -g, -O, etc. are not valid cpp options.
-ac_cpp='$CPP $CPPFLAGS'
-ac_compile='${CC-cc} -c $CFLAGS $CPPFLAGS conftest.$ac_ext 1>&5'
-ac_link='${CC-cc} -o conftest${ac_exeext} $CFLAGS $CPPFLAGS $LDFLAGS conftest.$ac_ext $LIBS 1>&5'
-cross_compiling=$ac_cv_prog_cc_cross
-
-echo "$ac_t""$ac_cv_prog_cc_works" 1>&6
-if test $ac_cv_prog_cc_works = no; then
-  { echo "configure: error: installation or configuration problem: C compiler cannot create executables." 1>&2; exit 1; }
-fi
-echo $ac_n "checking whether the C compiler ($CC $CFLAGS $LDFLAGS) is a cross-compiler""... $ac_c" 1>&6
-echo "configure:980: checking whether the C compiler ($CC $CFLAGS $LDFLAGS) is a cross-compiler" >&5
-echo "$ac_t""$ac_cv_prog_cc_cross" 1>&6
-cross_compiling=$ac_cv_prog_cc_cross
-
-echo $ac_n "checking whether we are using GNU C""... $ac_c" 1>&6
-echo "configure:985: checking whether we are using GNU C" >&5
-if eval "test \"`echo '$''{'ac_cv_prog_gcc'+set}'`\" = set"; then
-  echo $ac_n "(cached) $ac_c" 1>&6
-else
-  cat > conftest.c <<EOF
-#ifdef __GNUC__
-  yes;
-#endif
-EOF
-if { ac_try='${CC-cc} -E conftest.c'; { (eval echo configure:994: \"$ac_try\") 1>&5; (eval $ac_try) 2>&5; }; } | egrep yes >/dev/null 2>&1; then
-  ac_cv_prog_gcc=yes
+echo "$as_me:$LINENO: result: yes" >&5
+echo "${ECHO_T}yes" >&6
+
+rm -f a.out a.exe conftest$ac_cv_exeext b.out
+ac_clean_files=$ac_clean_files_save
+# Check the compiler produces executables we can run.  If not, either
+# the compiler is broken, or we cross compile.
+echo "$as_me:$LINENO: checking whether we are cross compiling" >&5
+echo $ECHO_N "checking whether we are cross compiling... $ECHO_C" >&6
+echo "$as_me:$LINENO: result: $cross_compiling" >&5
+echo "${ECHO_T}$cross_compiling" >&6
+
+echo "$as_me:$LINENO: checking for suffix of executables" >&5
+echo $ECHO_N "checking for suffix of executables... $ECHO_C" >&6
+if { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_link\"") >&5
+  (eval $ac_link) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); }; then
+  # If both `conftest.exe' and `conftest' are `present' (well, observable)
+# catch `conftest.exe'.  For instance with Cygwin, `ls conftest' will
+# work properly (i.e., refer to `conftest.exe'), while it won't with
+# `rm'.
+for ac_file in conftest.exe conftest conftest.*; do
+  test -f "$ac_file" || continue
+  case $ac_file in
+    *.$ac_ext | *.xcoff | *.tds | *.d | *.pdb | *.xSYM | *.bb | *.bbg | *.o | *.obj ) ;;
+    *.* ) ac_cv_exeext=`expr "$ac_file" : '[^.]*\(\..*\)'`
+         export ac_cv_exeext
+         break;;
+    * ) break;;
+  esac
+done
 else
-  ac_cv_prog_gcc=no
-fi
+  { { echo "$as_me:$LINENO: error: cannot compute suffix of executables: cannot compile and link
+See \`config.log' for more details." >&5
+echo "$as_me: error: cannot compute suffix of executables: cannot compile and link
+See \`config.log' for more details." >&2;}
+   { (exit 1); exit 1; }; }
 fi
 
-echo "$ac_t""$ac_cv_prog_gcc" 1>&6
+rm -f conftest$ac_cv_exeext
+echo "$as_me:$LINENO: result: $ac_cv_exeext" >&5
+echo "${ECHO_T}$ac_cv_exeext" >&6
+
+rm -f conftest.$ac_ext
+EXEEXT=$ac_cv_exeext
+ac_exeext=$EXEEXT
+echo "$as_me:$LINENO: checking for suffix of object files" >&5
+echo $ECHO_N "checking for suffix of object files... $ECHO_C" >&6
+if test "${ac_cv_objext+set}" = set; then
+  echo $ECHO_N "(cached) $ECHO_C" >&6
+else
+  cat >conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* confdefs.h.  */
+_ACEOF
+cat confdefs.h >>conftest.$ac_ext
+cat >>conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* end confdefs.h.  */
+
+int
+main ()
+{
 
-if test $ac_cv_prog_gcc = yes; then
-  GCC=yes
+  ;
+  return 0;
+}
+_ACEOF
+rm -f conftest.o conftest.obj
+if { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_compile\"") >&5
+  (eval $ac_compile) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); }; then
+  for ac_file in `(ls conftest.o conftest.obj; ls conftest.*) 2>/dev/null`; do
+  case $ac_file in
+    *.$ac_ext | *.xcoff | *.tds | *.d | *.pdb | *.xSYM | *.bb | *.bbg ) ;;
+    *) ac_cv_objext=`expr "$ac_file" : '.*\.\(.*\)'`
+       break;;
+  esac
+done
 else
-  GCC=
+  echo "$as_me: failed program was:" >&5
+sed 's/^/| /' conftest.$ac_ext >&5
+
+{ { echo "$as_me:$LINENO: error: cannot compute suffix of object files: cannot compile
+See \`config.log' for more details." >&5
+echo "$as_me: error: cannot compute suffix of object files: cannot compile
+See \`config.log' for more details." >&2;}
+   { (exit 1); exit 1; }; }
 fi
 
-ac_test_CFLAGS="${CFLAGS+set}"
-ac_save_CFLAGS="$CFLAGS"
-CFLAGS=
-echo $ac_n "checking whether ${CC-cc} accepts -g""... $ac_c" 1>&6
-echo "configure:1013: checking whether ${CC-cc} accepts -g" >&5
-if eval "test \"`echo '$''{'ac_cv_prog_cc_g'+set}'`\" = set"; then
-  echo $ac_n "(cached) $ac_c" 1>&6
-else
-  echo 'void f(){}' > conftest.c
-if test -z "`${CC-cc} -g -c conftest.c 2>&1`"; then
+rm -f conftest.$ac_cv_objext conftest.$ac_ext
+fi
+echo "$as_me:$LINENO: result: $ac_cv_objext" >&5
+echo "${ECHO_T}$ac_cv_objext" >&6
+OBJEXT=$ac_cv_objext
+ac_objext=$OBJEXT
+echo "$as_me:$LINENO: checking whether we are using the GNU C compiler" >&5
+echo $ECHO_N "checking whether we are using the GNU C compiler... $ECHO_C" >&6
+if test "${ac_cv_c_compiler_gnu+set}" = set; then
+  echo $ECHO_N "(cached) $ECHO_C" >&6
+else
+  cat >conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* confdefs.h.  */
+_ACEOF
+cat confdefs.h >>conftest.$ac_ext
+cat >>conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* end confdefs.h.  */
+
+int
+main ()
+{
+#ifndef __GNUC__
+       choke me
+#endif
+
+  ;
+  return 0;
+}
+_ACEOF
+rm -f conftest.$ac_objext
+if { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_compile\"") >&5
+  (eval $ac_compile) 2>conftest.er1
+  ac_status=$?
+  grep -v '^ *+' conftest.er1 >conftest.err
+  rm -f conftest.er1
+  cat conftest.err >&5
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); } &&
+        { ac_try='test -z "$ac_c_werror_flag"                   || test ! -s conftest.err'
+  { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_try\"") >&5
+  (eval $ac_try) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); }; } &&
+        { ac_try='test -s conftest.$ac_objext'
+  { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_try\"") >&5
+  (eval $ac_try) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); }; }; then
+  ac_compiler_gnu=yes
+else
+  echo "$as_me: failed program was:" >&5
+sed 's/^/| /' conftest.$ac_ext >&5
+
+ac_compiler_gnu=no
+fi
+rm -f conftest.err conftest.$ac_objext conftest.$ac_ext
+ac_cv_c_compiler_gnu=$ac_compiler_gnu
+
+fi
+echo "$as_me:$LINENO: result: $ac_cv_c_compiler_gnu" >&5
+echo "${ECHO_T}$ac_cv_c_compiler_gnu" >&6
+GCC=`test $ac_compiler_gnu = yes && echo yes`
+ac_test_CFLAGS=${CFLAGS+set}
+ac_save_CFLAGS=$CFLAGS
+CFLAGS="-g"
+echo "$as_me:$LINENO: checking whether $CC accepts -g" >&5
+echo $ECHO_N "checking whether $CC accepts -g... $ECHO_C" >&6
+if test "${ac_cv_prog_cc_g+set}" = set; then
+  echo $ECHO_N "(cached) $ECHO_C" >&6
+else
+  cat >conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* confdefs.h.  */
+_ACEOF
+cat confdefs.h >>conftest.$ac_ext
+cat >>conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* end confdefs.h.  */
+
+int
+main ()
+{
+
+  ;
+  return 0;
+}
+_ACEOF
+rm -f conftest.$ac_objext
+if { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_compile\"") >&5
+  (eval $ac_compile) 2>conftest.er1
+  ac_status=$?
+  grep -v '^ *+' conftest.er1 >conftest.err
+  rm -f conftest.er1
+  cat conftest.err >&5
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); } &&
+        { ac_try='test -z "$ac_c_werror_flag"                   || test ! -s conftest.err'
+  { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_try\"") >&5
+  (eval $ac_try) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); }; } &&
+        { ac_try='test -s conftest.$ac_objext'
+  { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_try\"") >&5
+  (eval $ac_try) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); }; }; then
   ac_cv_prog_cc_g=yes
 else
-  ac_cv_prog_cc_g=no
-fi
-rm -f conftest*
+  echo "$as_me: failed program was:" >&5
+sed 's/^/| /' conftest.$ac_ext >&5
 
+ac_cv_prog_cc_g=no
 fi
-
-echo "$ac_t""$ac_cv_prog_cc_g" 1>&6
+rm -f conftest.err conftest.$ac_objext conftest.$ac_ext
+fi
+echo "$as_me:$LINENO: result: $ac_cv_prog_cc_g" >&5
+echo "${ECHO_T}$ac_cv_prog_cc_g" >&6
 if test "$ac_test_CFLAGS" = set; then
-  CFLAGS="$ac_save_CFLAGS"
+  CFLAGS=$ac_save_CFLAGS
 elif test $ac_cv_prog_cc_g = yes; then
   if test "$GCC" = yes; then
     CFLAGS="-g -O2"
@@ -1039,136 +2230,494 @@ else
     CFLAGS=
   fi
 fi
+echo "$as_me:$LINENO: checking for $CC option to accept ANSI C" >&5
+echo $ECHO_N "checking for $CC option to accept ANSI C... $ECHO_C" >&6
+if test "${ac_cv_prog_cc_stdc+set}" = set; then
+  echo $ECHO_N "(cached) $ECHO_C" >&6
+else
+  ac_cv_prog_cc_stdc=no
+ac_save_CC=$CC
+cat >conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* confdefs.h.  */
+_ACEOF
+cat confdefs.h >>conftest.$ac_ext
+cat >>conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* end confdefs.h.  */
+#include <stdarg.h>
+#include <stdio.h>
+#include <sys/types.h>
+#include <sys/stat.h>
+/* Most of the following tests are stolen from RCS 5.7's src/conf.sh.  */
+struct buf { int x; };
+FILE * (*rcsopen) (struct buf *, struct stat *, int);
+static char *e (p, i)
+     char **p;
+     int i;
+{
+  return p[i];
+}
+static char *f (char * (*g) (char **, int), char **p, ...)
+{
+  char *s;
+  va_list v;
+  va_start (v,p);
+  s = g (p, va_arg (v,int));
+  va_end (v);
+  return s;
+}
 
-for ac_prog in $CCC c++ g++ gcc CC cxx cc++ cl
+/* OSF 4.0 Compaq cc is some sort of almost-ANSI by default.  It has
+   function prototypes and stuff, but not '\xHH' hex character constants.
+   These don't provoke an error unfortunately, instead are silently treated
+   as 'x'.  The following induces an error, until -std1 is added to get
+   proper ANSI mode.  Curiously '\x00'!='x' always comes out true, for an
+   array size at least.  It's necessary to write '\x00'==0 to get something
+   that's true only with -std1.  */
+int osf4_cc_array ['\x00' == 0 ? 1 : -1];
+
+int test (int i, double x);
+struct s1 {int (*f) (int a);};
+struct s2 {int (*f) (double a);};
+int pairnames (int, char **, FILE *(*)(struct buf *, struct stat *, int), int, int);
+int argc;
+char **argv;
+int
+main ()
+{
+return f (e, argv, 0) != argv[0]  ||  f (e, argv, 1) != argv[1];
+  ;
+  return 0;
+}
+_ACEOF
+# Don't try gcc -ansi; that turns off useful extensions and
+# breaks some systems' header files.
+# AIX                  -qlanglvl=ansi
+# Ultrix and OSF/1     -std1
+# HP-UX 10.20 and later        -Ae
+# HP-UX older versions -Aa -D_HPUX_SOURCE
+# SVR4                 -Xc -D__EXTENSIONS__
+for ac_arg in "" -qlanglvl=ansi -std1 -Ae "-Aa -D_HPUX_SOURCE" "-Xc -D__EXTENSIONS__"
 do
-# Extract the first word of "$ac_prog", so it can be a program name with args.
-set dummy $ac_prog; ac_word=$2
-echo $ac_n "checking for $ac_word""... $ac_c" 1>&6
-echo "configure:1049: checking for $ac_word" >&5
-if eval "test \"`echo '$''{'ac_cv_prog_CXX'+set}'`\" = set"; then
-  echo $ac_n "(cached) $ac_c" 1>&6
-else
-  if test -n "$CXX"; then
-  ac_cv_prog_CXX="$CXX" # Let the user override the test.
-else
-  IFS="${IFS=  }"; ac_save_ifs="$IFS"; IFS=":"
-  ac_dummy="$PATH"
-  for ac_dir in $ac_dummy; do
-    test -z "$ac_dir" && ac_dir=.
-    if test -f $ac_dir/$ac_word; then
-      ac_cv_prog_CXX="$ac_prog"
-      break
-    fi
-  done
-  IFS="$ac_save_ifs"
-fi
-fi
-CXX="$ac_cv_prog_CXX"
-if test -n "$CXX"; then
-  echo "$ac_t""$CXX" 1>&6
-else
-  echo "$ac_t""no" 1>&6
-fi
-
-test -n "$CXX" && break
+  CC="$ac_save_CC $ac_arg"
+  rm -f conftest.$ac_objext
+if { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_compile\"") >&5
+  (eval $ac_compile) 2>conftest.er1
+  ac_status=$?
+  grep -v '^ *+' conftest.er1 >conftest.err
+  rm -f conftest.er1
+  cat conftest.err >&5
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); } &&
+        { ac_try='test -z "$ac_c_werror_flag"                   || test ! -s conftest.err'
+  { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_try\"") >&5
+  (eval $ac_try) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); }; } &&
+        { ac_try='test -s conftest.$ac_objext'
+  { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_try\"") >&5
+  (eval $ac_try) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); }; }; then
+  ac_cv_prog_cc_stdc=$ac_arg
+break
+else
+  echo "$as_me: failed program was:" >&5
+sed 's/^/| /' conftest.$ac_ext >&5
+
+fi
+rm -f conftest.err conftest.$ac_objext
 done
-test -n "$CXX" || CXX="gcc"
+rm -f conftest.$ac_ext conftest.$ac_objext
+CC=$ac_save_CC
 
+fi
 
-echo $ac_n "checking whether the C++ compiler ($CXX $CXXFLAGS $LDFLAGS) works""... $ac_c" 1>&6
-echo "configure:1081: checking whether the C++ compiler ($CXX $CXXFLAGS $LDFLAGS) works" >&5
-
-ac_ext=C
-# CXXFLAGS is not in ac_cpp because -g, -O, etc. are not valid cpp options.
-ac_cpp='$CXXCPP $CPPFLAGS'
-ac_compile='${CXX-g++} -c $CXXFLAGS $CPPFLAGS conftest.$ac_ext 1>&5'
-ac_link='${CXX-g++} -o conftest${ac_exeext} $CXXFLAGS $CPPFLAGS $LDFLAGS conftest.$ac_ext $LIBS 1>&5'
-cross_compiling=$ac_cv_prog_cxx_cross
-
-cat > conftest.$ac_ext << EOF
-
-#line 1092 "configure"
-#include "confdefs.h"
+case "x$ac_cv_prog_cc_stdc" in
+  x|xno)
+    echo "$as_me:$LINENO: result: none needed" >&5
+echo "${ECHO_T}none needed" >&6 ;;
+  *)
+    echo "$as_me:$LINENO: result: $ac_cv_prog_cc_stdc" >&5
+echo "${ECHO_T}$ac_cv_prog_cc_stdc" >&6
+    CC="$CC $ac_cv_prog_cc_stdc" ;;
+esac
 
-int main(){return(0);}
-EOF
-if { (eval echo configure:1097: \"$ac_link\") 1>&5; (eval $ac_link) 2>&5; } && test -s conftest${ac_exeext}; then
-  ac_cv_prog_cxx_works=yes
-  # If we can't run a trivial program, we are probably using a cross compiler.
-  if (./conftest; exit) 2>/dev/null; then
-    ac_cv_prog_cxx_cross=no
-  else
-    ac_cv_prog_cxx_cross=yes
-  fi
-else
-  echo "configure: failed program was:" >&5
-  cat conftest.$ac_ext >&5
-  ac_cv_prog_cxx_works=no
-fi
-rm -fr conftest*
-ac_ext=c
-# CFLAGS is not in ac_cpp because -g, -O, etc. are not valid cpp options.
-ac_cpp='$CPP $CPPFLAGS'
-ac_compile='${CC-cc} -c $CFLAGS $CPPFLAGS conftest.$ac_ext 1>&5'
-ac_link='${CC-cc} -o conftest${ac_exeext} $CFLAGS $CPPFLAGS $LDFLAGS conftest.$ac_ext $LIBS 1>&5'
-cross_compiling=$ac_cv_prog_cc_cross
-
-echo "$ac_t""$ac_cv_prog_cxx_works" 1>&6
-if test $ac_cv_prog_cxx_works = no; then
-  { echo "configure: error: installation or configuration problem: C++ compiler cannot create executables." 1>&2; exit 1; }
-fi
-echo $ac_n "checking whether the C++ compiler ($CXX $CXXFLAGS $LDFLAGS) is a cross-compiler""... $ac_c" 1>&6
-echo "configure:1123: checking whether the C++ compiler ($CXX $CXXFLAGS $LDFLAGS) is a cross-compiler" >&5
-echo "$ac_t""$ac_cv_prog_cxx_cross" 1>&6
-cross_compiling=$ac_cv_prog_cxx_cross
-
-echo $ac_n "checking whether we are using GNU C++""... $ac_c" 1>&6
-echo "configure:1128: checking whether we are using GNU C++" >&5
-if eval "test \"`echo '$''{'ac_cv_prog_gxx'+set}'`\" = set"; then
-  echo $ac_n "(cached) $ac_c" 1>&6
-else
-  cat > conftest.C <<EOF
-#ifdef __GNUC__
-  yes;
+# Some people use a C++ compiler to compile C.  Since we use `exit',
+# in C++ we need to declare it.  In case someone uses the same compiler
+# for both compiling C and C++ we need to have the C++ compiler decide
+# the declaration of exit, since it's the most demanding environment.
+cat >conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+#ifndef __cplusplus
+  choke me
 #endif
-EOF
-if { ac_try='${CXX-g++} -E conftest.C'; { (eval echo configure:1137: \"$ac_try\") 1>&5; (eval $ac_try) 2>&5; }; } | egrep yes >/dev/null 2>&1; then
-  ac_cv_prog_gxx=yes
+_ACEOF
+rm -f conftest.$ac_objext
+if { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_compile\"") >&5
+  (eval $ac_compile) 2>conftest.er1
+  ac_status=$?
+  grep -v '^ *+' conftest.er1 >conftest.err
+  rm -f conftest.er1
+  cat conftest.err >&5
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); } &&
+        { ac_try='test -z "$ac_c_werror_flag"                   || test ! -s conftest.err'
+  { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_try\"") >&5
+  (eval $ac_try) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); }; } &&
+        { ac_try='test -s conftest.$ac_objext'
+  { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_try\"") >&5
+  (eval $ac_try) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); }; }; then
+  for ac_declaration in \
+   '' \
+   'extern "C" void std::exit (int) throw (); using std::exit;' \
+   'extern "C" void std::exit (int); using std::exit;' \
+   'extern "C" void exit (int) throw ();' \
+   'extern "C" void exit (int);' \
+   'void exit (int);'
+do
+  cat >conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* confdefs.h.  */
+_ACEOF
+cat confdefs.h >>conftest.$ac_ext
+cat >>conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* end confdefs.h.  */
+$ac_declaration
+#include <stdlib.h>
+int
+main ()
+{
+exit (42);
+  ;
+  return 0;
+}
+_ACEOF
+rm -f conftest.$ac_objext
+if { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_compile\"") >&5
+  (eval $ac_compile) 2>conftest.er1
+  ac_status=$?
+  grep -v '^ *+' conftest.er1 >conftest.err
+  rm -f conftest.er1
+  cat conftest.err >&5
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); } &&
+        { ac_try='test -z "$ac_c_werror_flag"                   || test ! -s conftest.err'
+  { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_try\"") >&5
+  (eval $ac_try) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); }; } &&
+        { ac_try='test -s conftest.$ac_objext'
+  { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_try\"") >&5
+  (eval $ac_try) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); }; }; then
+  :
 else
-  ac_cv_prog_gxx=no
+  echo "$as_me: failed program was:" >&5
+sed 's/^/| /' conftest.$ac_ext >&5
+
+continue
 fi
+rm -f conftest.err conftest.$ac_objext conftest.$ac_ext
+  cat >conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* confdefs.h.  */
+_ACEOF
+cat confdefs.h >>conftest.$ac_ext
+cat >>conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* end confdefs.h.  */
+$ac_declaration
+int
+main ()
+{
+exit (42);
+  ;
+  return 0;
+}
+_ACEOF
+rm -f conftest.$ac_objext
+if { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_compile\"") >&5
+  (eval $ac_compile) 2>conftest.er1
+  ac_status=$?
+  grep -v '^ *+' conftest.er1 >conftest.err
+  rm -f conftest.er1
+  cat conftest.err >&5
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); } &&
+        { ac_try='test -z "$ac_c_werror_flag"                   || test ! -s conftest.err'
+  { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_try\"") >&5
+  (eval $ac_try) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); }; } &&
+        { ac_try='test -s conftest.$ac_objext'
+  { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_try\"") >&5
+  (eval $ac_try) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); }; }; then
+  break
+else
+  echo "$as_me: failed program was:" >&5
+sed 's/^/| /' conftest.$ac_ext >&5
+
+fi
+rm -f conftest.err conftest.$ac_objext conftest.$ac_ext
+done
+rm -f conftest*
+if test -n "$ac_declaration"; then
+  echo '#ifdef __cplusplus' >>confdefs.h
+  echo $ac_declaration      >>confdefs.h
+  echo '#endif'             >>confdefs.h
 fi
 
-echo "$ac_t""$ac_cv_prog_gxx" 1>&6
-
-if test $ac_cv_prog_gxx = yes; then
-  GXX=yes
 else
-  GXX=
+  echo "$as_me: failed program was:" >&5
+sed 's/^/| /' conftest.$ac_ext >&5
+
 fi
+rm -f conftest.err conftest.$ac_objext conftest.$ac_ext
+ac_ext=c
+ac_cpp='$CPP $CPPFLAGS'
+ac_compile='$CC -c $CFLAGS $CPPFLAGS conftest.$ac_ext >&5'
+ac_link='$CC -o conftest$ac_exeext $CFLAGS $CPPFLAGS $LDFLAGS conftest.$ac_ext $LIBS >&5'
+ac_compiler_gnu=$ac_cv_c_compiler_gnu
 
-ac_test_CXXFLAGS="${CXXFLAGS+set}"
-ac_save_CXXFLAGS="$CXXFLAGS"
-CXXFLAGS=
-echo $ac_n "checking whether ${CXX-g++} accepts -g""... $ac_c" 1>&6
-echo "configure:1156: checking whether ${CXX-g++} accepts -g" >&5
-if eval "test \"`echo '$''{'ac_cv_prog_cxx_g'+set}'`\" = set"; then
-  echo $ac_n "(cached) $ac_c" 1>&6
+ac_ext=cc
+ac_cpp='$CXXCPP $CPPFLAGS'
+ac_compile='$CXX -c $CXXFLAGS $CPPFLAGS conftest.$ac_ext >&5'
+ac_link='$CXX -o conftest$ac_exeext $CXXFLAGS $CPPFLAGS $LDFLAGS conftest.$ac_ext $LIBS >&5'
+ac_compiler_gnu=$ac_cv_cxx_compiler_gnu
+if test -n "$ac_tool_prefix"; then
+  for ac_prog in $CCC g++ c++ gpp aCC CC cxx cc++ cl FCC KCC RCC xlC_r xlC
+  do
+    # Extract the first word of "$ac_tool_prefix$ac_prog", so it can be a program name with args.
+set dummy $ac_tool_prefix$ac_prog; ac_word=$2
+echo "$as_me:$LINENO: checking for $ac_word" >&5
+echo $ECHO_N "checking for $ac_word... $ECHO_C" >&6
+if test "${ac_cv_prog_CXX+set}" = set; then
+  echo $ECHO_N "(cached) $ECHO_C" >&6
 else
-  echo 'void f(){}' > conftest.cc
-if test -z "`${CXX-g++} -g -c conftest.cc 2>&1`"; then
-  ac_cv_prog_cxx_g=yes
+  if test -n "$CXX"; then
+  ac_cv_prog_CXX="$CXX" # Let the user override the test.
 else
-  ac_cv_prog_cxx_g=no
-fi
-rm -f conftest*
+as_save_IFS=$IFS; IFS=$PATH_SEPARATOR
+for as_dir in $PATH
+do
+  IFS=$as_save_IFS
+  test -z "$as_dir" && as_dir=.
+  for ac_exec_ext in '' $ac_executable_extensions; do
+  if $as_executable_p "$as_dir/$ac_word$ac_exec_ext"; then
+    ac_cv_prog_CXX="$ac_tool_prefix$ac_prog"
+    echo "$as_me:$LINENO: found $as_dir/$ac_word$ac_exec_ext" >&5
+    break 2
+  fi
+done
+done
+
+fi
+fi
+CXX=$ac_cv_prog_CXX
+if test -n "$CXX"; then
+  echo "$as_me:$LINENO: result: $CXX" >&5
+echo "${ECHO_T}$CXX" >&6
+else
+  echo "$as_me:$LINENO: result: no" >&5
+echo "${ECHO_T}no" >&6
+fi
+
+    test -n "$CXX" && break
+  done
+fi
+if test -z "$CXX"; then
+  ac_ct_CXX=$CXX
+  for ac_prog in $CCC g++ c++ gpp aCC CC cxx cc++ cl FCC KCC RCC xlC_r xlC
+do
+  # Extract the first word of "$ac_prog", so it can be a program name with args.
+set dummy $ac_prog; ac_word=$2
+echo "$as_me:$LINENO: checking for $ac_word" >&5
+echo $ECHO_N "checking for $ac_word... $ECHO_C" >&6
+if test "${ac_cv_prog_ac_ct_CXX+set}" = set; then
+  echo $ECHO_N "(cached) $ECHO_C" >&6
+else
+  if test -n "$ac_ct_CXX"; then
+  ac_cv_prog_ac_ct_CXX="$ac_ct_CXX" # Let the user override the test.
+else
+as_save_IFS=$IFS; IFS=$PATH_SEPARATOR
+for as_dir in $PATH
+do
+  IFS=$as_save_IFS
+  test -z "$as_dir" && as_dir=.
+  for ac_exec_ext in '' $ac_executable_extensions; do
+  if $as_executable_p "$as_dir/$ac_word$ac_exec_ext"; then
+    ac_cv_prog_ac_ct_CXX="$ac_prog"
+    echo "$as_me:$LINENO: found $as_dir/$ac_word$ac_exec_ext" >&5
+    break 2
+  fi
+done
+done
 
 fi
+fi
+ac_ct_CXX=$ac_cv_prog_ac_ct_CXX
+if test -n "$ac_ct_CXX"; then
+  echo "$as_me:$LINENO: result: $ac_ct_CXX" >&5
+echo "${ECHO_T}$ac_ct_CXX" >&6
+else
+  echo "$as_me:$LINENO: result: no" >&5
+echo "${ECHO_T}no" >&6
+fi
+
+  test -n "$ac_ct_CXX" && break
+done
+test -n "$ac_ct_CXX" || ac_ct_CXX="g++"
+
+  CXX=$ac_ct_CXX
+fi
+
+
+# Provide some information about the compiler.
+echo "$as_me:$LINENO:" \
+     "checking for C++ compiler version" >&5
+ac_compiler=`set X $ac_compile; echo $2`
+{ (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_compiler --version </dev/null >&5\"") >&5
+  (eval $ac_compiler --version </dev/null >&5) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); }
+{ (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_compiler -v </dev/null >&5\"") >&5
+  (eval $ac_compiler -v </dev/null >&5) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); }
+{ (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_compiler -V </dev/null >&5\"") >&5
+  (eval $ac_compiler -V </dev/null >&5) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); }
+
+echo "$as_me:$LINENO: checking whether we are using the GNU C++ compiler" >&5
+echo $ECHO_N "checking whether we are using the GNU C++ compiler... $ECHO_C" >&6
+if test "${ac_cv_cxx_compiler_gnu+set}" = set; then
+  echo $ECHO_N "(cached) $ECHO_C" >&6
+else
+  cat >conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* confdefs.h.  */
+_ACEOF
+cat confdefs.h >>conftest.$ac_ext
+cat >>conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* end confdefs.h.  */
+
+int
+main ()
+{
+#ifndef __GNUC__
+       choke me
+#endif
+
+  ;
+  return 0;
+}
+_ACEOF
+rm -f conftest.$ac_objext
+if { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_compile\"") >&5
+  (eval $ac_compile) 2>conftest.er1
+  ac_status=$?
+  grep -v '^ *+' conftest.er1 >conftest.err
+  rm -f conftest.er1
+  cat conftest.err >&5
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); } &&
+        { ac_try='test -z "$ac_cxx_werror_flag"                         || test ! -s conftest.err'
+  { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_try\"") >&5
+  (eval $ac_try) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); }; } &&
+        { ac_try='test -s conftest.$ac_objext'
+  { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_try\"") >&5
+  (eval $ac_try) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); }; }; then
+  ac_compiler_gnu=yes
+else
+  echo "$as_me: failed program was:" >&5
+sed 's/^/| /' conftest.$ac_ext >&5
+
+ac_compiler_gnu=no
+fi
+rm -f conftest.err conftest.$ac_objext conftest.$ac_ext
+ac_cv_cxx_compiler_gnu=$ac_compiler_gnu
+
+fi
+echo "$as_me:$LINENO: result: $ac_cv_cxx_compiler_gnu" >&5
+echo "${ECHO_T}$ac_cv_cxx_compiler_gnu" >&6
+GXX=`test $ac_compiler_gnu = yes && echo yes`
+ac_test_CXXFLAGS=${CXXFLAGS+set}
+ac_save_CXXFLAGS=$CXXFLAGS
+CXXFLAGS="-g"
+echo "$as_me:$LINENO: checking whether $CXX accepts -g" >&5
+echo $ECHO_N "checking whether $CXX accepts -g... $ECHO_C" >&6
+if test "${ac_cv_prog_cxx_g+set}" = set; then
+  echo $ECHO_N "(cached) $ECHO_C" >&6
+else
+  cat >conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* confdefs.h.  */
+_ACEOF
+cat confdefs.h >>conftest.$ac_ext
+cat >>conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* end confdefs.h.  */
+
+int
+main ()
+{
+
+  ;
+  return 0;
+}
+_ACEOF
+rm -f conftest.$ac_objext
+if { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_compile\"") >&5
+  (eval $ac_compile) 2>conftest.er1
+  ac_status=$?
+  grep -v '^ *+' conftest.er1 >conftest.err
+  rm -f conftest.er1
+  cat conftest.err >&5
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); } &&
+        { ac_try='test -z "$ac_cxx_werror_flag"                         || test ! -s conftest.err'
+  { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_try\"") >&5
+  (eval $ac_try) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); }; } &&
+        { ac_try='test -s conftest.$ac_objext'
+  { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_try\"") >&5
+  (eval $ac_try) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); }; }; then
+  ac_cv_prog_cxx_g=yes
+else
+  echo "$as_me: failed program was:" >&5
+sed 's/^/| /' conftest.$ac_ext >&5
 
-echo "$ac_t""$ac_cv_prog_cxx_g" 1>&6
+ac_cv_prog_cxx_g=no
+fi
+rm -f conftest.err conftest.$ac_objext conftest.$ac_ext
+fi
+echo "$as_me:$LINENO: result: $ac_cv_prog_cxx_g" >&5
+echo "${ECHO_T}$ac_cv_prog_cxx_g" >&6
 if test "$ac_test_CXXFLAGS" = set; then
-  CXXFLAGS="$ac_save_CXXFLAGS"
+  CXXFLAGS=$ac_save_CXXFLAGS
 elif test $ac_cv_prog_cxx_g = yes; then
   if test "$GXX" = yes; then
     CXXFLAGS="-g -O2"
@@ -1182,86 +2731,349 @@ else
     CXXFLAGS=
   fi
 fi
+for ac_declaration in \
+   '' \
+   'extern "C" void std::exit (int) throw (); using std::exit;' \
+   'extern "C" void std::exit (int); using std::exit;' \
+   'extern "C" void exit (int) throw ();' \
+   'extern "C" void exit (int);' \
+   'void exit (int);'
+do
+  cat >conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* confdefs.h.  */
+_ACEOF
+cat confdefs.h >>conftest.$ac_ext
+cat >>conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* end confdefs.h.  */
+$ac_declaration
+#include <stdlib.h>
+int
+main ()
+{
+exit (42);
+  ;
+  return 0;
+}
+_ACEOF
+rm -f conftest.$ac_objext
+if { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_compile\"") >&5
+  (eval $ac_compile) 2>conftest.er1
+  ac_status=$?
+  grep -v '^ *+' conftest.er1 >conftest.err
+  rm -f conftest.er1
+  cat conftest.err >&5
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); } &&
+        { ac_try='test -z "$ac_cxx_werror_flag"                         || test ! -s conftest.err'
+  { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_try\"") >&5
+  (eval $ac_try) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); }; } &&
+        { ac_try='test -s conftest.$ac_objext'
+  { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_try\"") >&5
+  (eval $ac_try) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); }; }; then
+  :
+else
+  echo "$as_me: failed program was:" >&5
+sed 's/^/| /' conftest.$ac_ext >&5
+
+continue
+fi
+rm -f conftest.err conftest.$ac_objext conftest.$ac_ext
+  cat >conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* confdefs.h.  */
+_ACEOF
+cat confdefs.h >>conftest.$ac_ext
+cat >>conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* end confdefs.h.  */
+$ac_declaration
+int
+main ()
+{
+exit (42);
+  ;
+  return 0;
+}
+_ACEOF
+rm -f conftest.$ac_objext
+if { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_compile\"") >&5
+  (eval $ac_compile) 2>conftest.er1
+  ac_status=$?
+  grep -v '^ *+' conftest.er1 >conftest.err
+  rm -f conftest.er1
+  cat conftest.err >&5
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); } &&
+        { ac_try='test -z "$ac_cxx_werror_flag"                         || test ! -s conftest.err'
+  { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_try\"") >&5
+  (eval $ac_try) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); }; } &&
+        { ac_try='test -s conftest.$ac_objext'
+  { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_try\"") >&5
+  (eval $ac_try) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); }; }; then
+  break
+else
+  echo "$as_me: failed program was:" >&5
+sed 's/^/| /' conftest.$ac_ext >&5
+
+fi
+rm -f conftest.err conftest.$ac_objext conftest.$ac_ext
+done
+rm -f conftest*
+if test -n "$ac_declaration"; then
+  echo '#ifdef __cplusplus' >>confdefs.h
+  echo $ac_declaration      >>confdefs.h
+  echo '#endif'             >>confdefs.h
+fi
+
+ac_ext=c
+ac_cpp='$CPP $CPPFLAGS'
+ac_compile='$CC -c $CFLAGS $CPPFLAGS conftest.$ac_ext >&5'
+ac_link='$CC -o conftest$ac_exeext $CFLAGS $CPPFLAGS $LDFLAGS conftest.$ac_ext $LIBS >&5'
+ac_compiler_gnu=$ac_cv_c_compiler_gnu
 
-echo $ac_n "checking how to run the C preprocessor""... $ac_c" 1>&6
-echo "configure:1188: checking how to run the C preprocessor" >&5
+ac_ext=c
+ac_cpp='$CPP $CPPFLAGS'
+ac_compile='$CC -c $CFLAGS $CPPFLAGS conftest.$ac_ext >&5'
+ac_link='$CC -o conftest$ac_exeext $CFLAGS $CPPFLAGS $LDFLAGS conftest.$ac_ext $LIBS >&5'
+ac_compiler_gnu=$ac_cv_c_compiler_gnu
+echo "$as_me:$LINENO: checking how to run the C preprocessor" >&5
+echo $ECHO_N "checking how to run the C preprocessor... $ECHO_C" >&6
 # On Suns, sometimes $CPP names a directory.
 if test -n "$CPP" && test -d "$CPP"; then
   CPP=
 fi
 if test -z "$CPP"; then
-if eval "test \"`echo '$''{'ac_cv_prog_CPP'+set}'`\" = set"; then
-  echo $ac_n "(cached) $ac_c" 1>&6
-else
-    # This must be in double quotes, not single quotes, because CPP may get
-  # substituted into the Makefile and "${CC-cc}" will confuse make.
-  CPP="${CC-cc} -E"
+  if test "${ac_cv_prog_CPP+set}" = set; then
+  echo $ECHO_N "(cached) $ECHO_C" >&6
+else
+      # Double quotes because CPP needs to be expanded
+    for CPP in "$CC -E" "$CC -E -traditional-cpp" "/lib/cpp"
+    do
+      ac_preproc_ok=false
+for ac_c_preproc_warn_flag in '' yes
+do
+  # Use a header file that comes with gcc, so configuring glibc
+  # with a fresh cross-compiler works.
+  # Prefer <limits.h> to <assert.h> if __STDC__ is defined, since
+  # <limits.h> exists even on freestanding compilers.
   # On the NeXT, cc -E runs the code through the compiler's parser,
-  # not just through cpp.
-  cat > conftest.$ac_ext <<EOF
-#line 1203 "configure"
-#include "confdefs.h"
-#include <assert.h>
-Syntax Error
-EOF
-ac_try="$ac_cpp conftest.$ac_ext >/dev/null 2>conftest.out"
-{ (eval echo configure:1209: \"$ac_try\") 1>&5; (eval $ac_try) 2>&5; }
-ac_err=`grep -v '^ *+' conftest.out | grep -v "^conftest.${ac_ext}\$"`
-if test -z "$ac_err"; then
-  :
+  # not just through cpp. "Syntax error" is here to catch this case.
+  cat >conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* confdefs.h.  */
+_ACEOF
+cat confdefs.h >>conftest.$ac_ext
+cat >>conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* end confdefs.h.  */
+#ifdef __STDC__
+# include <limits.h>
+#else
+# include <assert.h>
+#endif
+                    Syntax error
+_ACEOF
+if { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_cpp conftest.$ac_ext\"") >&5
+  (eval $ac_cpp conftest.$ac_ext) 2>conftest.er1
+  ac_status=$?
+  grep -v '^ *+' conftest.er1 >conftest.err
+  rm -f conftest.er1
+  cat conftest.err >&5
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); } >/dev/null; then
+  if test -s conftest.err; then
+    ac_cpp_err=$ac_c_preproc_warn_flag
+    ac_cpp_err=$ac_cpp_err$ac_c_werror_flag
+  else
+    ac_cpp_err=
+  fi
 else
-  echo "$ac_err" >&5
-  echo "configure: failed program was:" >&5
-  cat conftest.$ac_ext >&5
-  rm -rf conftest*
-  CPP="${CC-cc} -E -traditional-cpp"
-  cat > conftest.$ac_ext <<EOF
-#line 1220 "configure"
-#include "confdefs.h"
-#include <assert.h>
-Syntax Error
-EOF
-ac_try="$ac_cpp conftest.$ac_ext >/dev/null 2>conftest.out"
-{ (eval echo configure:1226: \"$ac_try\") 1>&5; (eval $ac_try) 2>&5; }
-ac_err=`grep -v '^ *+' conftest.out | grep -v "^conftest.${ac_ext}\$"`
-if test -z "$ac_err"; then
+  ac_cpp_err=yes
+fi
+if test -z "$ac_cpp_err"; then
   :
 else
-  echo "$ac_err" >&5
-  echo "configure: failed program was:" >&5
-  cat conftest.$ac_ext >&5
-  rm -rf conftest*
-  CPP="${CC-cc} -nologo -E"
-  cat > conftest.$ac_ext <<EOF
-#line 1237 "configure"
-#include "confdefs.h"
-#include <assert.h>
-Syntax Error
-EOF
-ac_try="$ac_cpp conftest.$ac_ext >/dev/null 2>conftest.out"
-{ (eval echo configure:1243: \"$ac_try\") 1>&5; (eval $ac_try) 2>&5; }
-ac_err=`grep -v '^ *+' conftest.out | grep -v "^conftest.${ac_ext}\$"`
-if test -z "$ac_err"; then
-  :
+  echo "$as_me: failed program was:" >&5
+sed 's/^/| /' conftest.$ac_ext >&5
+
+  # Broken: fails on valid input.
+continue
+fi
+rm -f conftest.err conftest.$ac_ext
+
+  # OK, works on sane cases.  Now check whether non-existent headers
+  # can be detected and how.
+  cat >conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* confdefs.h.  */
+_ACEOF
+cat confdefs.h >>conftest.$ac_ext
+cat >>conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* end confdefs.h.  */
+#include <ac_nonexistent.h>
+_ACEOF
+if { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_cpp conftest.$ac_ext\"") >&5
+  (eval $ac_cpp conftest.$ac_ext) 2>conftest.er1
+  ac_status=$?
+  grep -v '^ *+' conftest.er1 >conftest.err
+  rm -f conftest.er1
+  cat conftest.err >&5
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); } >/dev/null; then
+  if test -s conftest.err; then
+    ac_cpp_err=$ac_c_preproc_warn_flag
+    ac_cpp_err=$ac_cpp_err$ac_c_werror_flag
+  else
+    ac_cpp_err=
+  fi
 else
-  echo "$ac_err" >&5
-  echo "configure: failed program was:" >&5
-  cat conftest.$ac_ext >&5
-  rm -rf conftest*
-  CPP=/lib/cpp
+  ac_cpp_err=yes
 fi
-rm -f conftest*
+if test -z "$ac_cpp_err"; then
+  # Broken: success on invalid input.
+continue
+else
+  echo "$as_me: failed program was:" >&5
+sed 's/^/| /' conftest.$ac_ext >&5
+
+  # Passes both tests.
+ac_preproc_ok=:
+break
 fi
-rm -f conftest*
+rm -f conftest.err conftest.$ac_ext
+
+done
+# Because of `break', _AC_PREPROC_IFELSE's cleaning code was skipped.
+rm -f conftest.err conftest.$ac_ext
+if $ac_preproc_ok; then
+  break
 fi
-rm -f conftest*
-  ac_cv_prog_CPP="$CPP"
+
+    done
+    ac_cv_prog_CPP=$CPP
+
+fi
+  CPP=$ac_cv_prog_CPP
+else
+  ac_cv_prog_CPP=$CPP
+fi
+echo "$as_me:$LINENO: result: $CPP" >&5
+echo "${ECHO_T}$CPP" >&6
+ac_preproc_ok=false
+for ac_c_preproc_warn_flag in '' yes
+do
+  # Use a header file that comes with gcc, so configuring glibc
+  # with a fresh cross-compiler works.
+  # Prefer <limits.h> to <assert.h> if __STDC__ is defined, since
+  # <limits.h> exists even on freestanding compilers.
+  # On the NeXT, cc -E runs the code through the compiler's parser,
+  # not just through cpp. "Syntax error" is here to catch this case.
+  cat >conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* confdefs.h.  */
+_ACEOF
+cat confdefs.h >>conftest.$ac_ext
+cat >>conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* end confdefs.h.  */
+#ifdef __STDC__
+# include <limits.h>
+#else
+# include <assert.h>
+#endif
+                    Syntax error
+_ACEOF
+if { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_cpp conftest.$ac_ext\"") >&5
+  (eval $ac_cpp conftest.$ac_ext) 2>conftest.er1
+  ac_status=$?
+  grep -v '^ *+' conftest.er1 >conftest.err
+  rm -f conftest.er1
+  cat conftest.err >&5
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); } >/dev/null; then
+  if test -s conftest.err; then
+    ac_cpp_err=$ac_c_preproc_warn_flag
+    ac_cpp_err=$ac_cpp_err$ac_c_werror_flag
+  else
+    ac_cpp_err=
+  fi
+else
+  ac_cpp_err=yes
+fi
+if test -z "$ac_cpp_err"; then
+  :
+else
+  echo "$as_me: failed program was:" >&5
+sed 's/^/| /' conftest.$ac_ext >&5
+
+  # Broken: fails on valid input.
+continue
+fi
+rm -f conftest.err conftest.$ac_ext
+
+  # OK, works on sane cases.  Now check whether non-existent headers
+  # can be detected and how.
+  cat >conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* confdefs.h.  */
+_ACEOF
+cat confdefs.h >>conftest.$ac_ext
+cat >>conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* end confdefs.h.  */
+#include <ac_nonexistent.h>
+_ACEOF
+if { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_cpp conftest.$ac_ext\"") >&5
+  (eval $ac_cpp conftest.$ac_ext) 2>conftest.er1
+  ac_status=$?
+  grep -v '^ *+' conftest.er1 >conftest.err
+  rm -f conftest.er1
+  cat conftest.err >&5
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); } >/dev/null; then
+  if test -s conftest.err; then
+    ac_cpp_err=$ac_c_preproc_warn_flag
+    ac_cpp_err=$ac_cpp_err$ac_c_werror_flag
+  else
+    ac_cpp_err=
+  fi
+else
+  ac_cpp_err=yes
+fi
+if test -z "$ac_cpp_err"; then
+  # Broken: success on invalid input.
+continue
+else
+  echo "$as_me: failed program was:" >&5
+sed 's/^/| /' conftest.$ac_ext >&5
+
+  # Passes both tests.
+ac_preproc_ok=:
+break
 fi
-  CPP="$ac_cv_prog_CPP"
+rm -f conftest.err conftest.$ac_ext
+
+done
+# Because of `break', _AC_PREPROC_IFELSE's cleaning code was skipped.
+rm -f conftest.err conftest.$ac_ext
+if $ac_preproc_ok; then
+  :
 else
-  ac_cv_prog_CPP="$CPP"
+  { { echo "$as_me:$LINENO: error: C preprocessor \"$CPP\" fails sanity check
+See \`config.log' for more details." >&5
+echo "$as_me: error: C preprocessor \"$CPP\" fails sanity check
+See \`config.log' for more details." >&2;}
+   { (exit 1); exit 1; }; }
 fi
-echo "$ac_t""$CPP" 1>&6
+
+ac_ext=c
+ac_cpp='$CPP $CPPFLAGS'
+ac_compile='$CC -c $CFLAGS $CPPFLAGS conftest.$ac_ext >&5'
+ac_link='$CC -o conftest$ac_exeext $CFLAGS $CPPFLAGS $LDFLAGS conftest.$ac_ext $LIBS >&5'
+ac_compiler_gnu=$ac_cv_c_compiler_gnu
 
 # Find a good install program.  We prefer a C program (faster),
 # so one script is as good as another.  But avoid the broken or
@@ -1270,141 +3082,287 @@ echo "$ac_t""$CPP" 1>&6
 # SunOS /usr/etc/install
 # IRIX /sbin/install
 # AIX /bin/install
+# AmigaOS /C/install, which installs bootblocks on floppy discs
 # AIX 4 /usr/bin/installbsd, which doesn't work without a -g flag
 # AFS /usr/afsws/bin/install, which mishandles nonexistent args
 # SVR4 /usr/ucb/install, which tries to use the nonexistent group "staff"
+# OS/2's system install, which has a completely different semantic
 # ./install, which can be erroneously created by make from ./install.sh.
-echo $ac_n "checking for a BSD compatible install""... $ac_c" 1>&6
-echo "configure:1279: checking for a BSD compatible install" >&5
+echo "$as_me:$LINENO: checking for a BSD-compatible install" >&5
+echo $ECHO_N "checking for a BSD-compatible install... $ECHO_C" >&6
 if test -z "$INSTALL"; then
-if eval "test \"`echo '$''{'ac_cv_path_install'+set}'`\" = set"; then
-  echo $ac_n "(cached) $ac_c" 1>&6
+if test "${ac_cv_path_install+set}" = set; then
+  echo $ECHO_N "(cached) $ECHO_C" >&6
 else
-    IFS="${IFS=        }"; ac_save_IFS="$IFS"; IFS=":"
-  for ac_dir in $PATH; do
-    # Account for people who put trailing slashes in PATH elements.
-    case "$ac_dir/" in
-    /|./|.//|/etc/*|/usr/sbin/*|/usr/etc/*|/sbin/*|/usr/afsws/bin/*|/usr/ucb/*) ;;
-    *)
-      # OSF1 and SCO ODT 3.0 have their own names for install.
-      # Don't use installbsd from OSF since it installs stuff as root
-      # by default.
-      for ac_prog in ginstall scoinst install; do
-        if test -f $ac_dir/$ac_prog; then
+  as_save_IFS=$IFS; IFS=$PATH_SEPARATOR
+for as_dir in $PATH
+do
+  IFS=$as_save_IFS
+  test -z "$as_dir" && as_dir=.
+  # Account for people who put trailing slashes in PATH elements.
+case $as_dir/ in
+  ./ | .// | /cC/* | \
+  /etc/* | /usr/sbin/* | /usr/etc/* | /sbin/* | /usr/afsws/bin/* | \
+  ?:\\/os2\\/install\\/* | ?:\\/OS2\\/INSTALL\\/* | \
+  /usr/ucb/* ) ;;
+  *)
+    # OSF1 and SCO ODT 3.0 have their own names for install.
+    # Don't use installbsd from OSF since it installs stuff as root
+    # by default.
+    for ac_prog in ginstall scoinst install; do
+      for ac_exec_ext in '' $ac_executable_extensions; do
+       if $as_executable_p "$as_dir/$ac_prog$ac_exec_ext"; then
          if test $ac_prog = install &&
-            grep dspmsg $ac_dir/$ac_prog >/dev/null 2>&1; then
+           grep dspmsg "$as_dir/$ac_prog$ac_exec_ext" >/dev/null 2>&1; then
            # AIX install.  It has an incompatible calling convention.
            :
+         elif test $ac_prog = install &&
+           grep pwplus "$as_dir/$ac_prog$ac_exec_ext" >/dev/null 2>&1; then
+           # program-specific install script used by HP pwplus--don't use.
+           :
          else
-           ac_cv_path_install="$ac_dir/$ac_prog -c"
-           break 2
+           ac_cv_path_install="$as_dir/$ac_prog$ac_exec_ext -c"
+           break 3
          fi
        fi
       done
-      ;;
-    esac
-  done
-  IFS="$ac_save_IFS"
+    done
+    ;;
+esac
+done
+
 
 fi
   if test "${ac_cv_path_install+set}" = set; then
-    INSTALL="$ac_cv_path_install"
+    INSTALL=$ac_cv_path_install
   else
     # As a last resort, use the slow shell script.  We don't cache a
     # path for INSTALL within a source directory, because that will
     # break other packages using the cache if that directory is
     # removed, or if the path is relative.
-    INSTALL="$ac_install_sh"
+    INSTALL=$ac_install_sh
   fi
 fi
-echo "$ac_t""$INSTALL" 1>&6
+echo "$as_me:$LINENO: result: $INSTALL" >&5
+echo "${ECHO_T}$INSTALL" >&6
 
 # Use test -z because SunOS4 sh mishandles braces in ${var-val}.
 # It thinks the first close brace ends the variable substitution.
 test -z "$INSTALL_PROGRAM" && INSTALL_PROGRAM='${INSTALL}'
 
-test -z "$INSTALL_SCRIPT" && INSTALL_SCRIPT='${INSTALL_PROGRAM}'
+test -z "$INSTALL_SCRIPT" && INSTALL_SCRIPT='${INSTALL}'
 
 test -z "$INSTALL_DATA" && INSTALL_DATA='${INSTALL} -m 644'
 
-for ac_prog in mawk gawk nawk awk
+for ac_prog in gawk mawk nawk awk
 do
-# Extract the first word of "$ac_prog", so it can be a program name with args.
+  # Extract the first word of "$ac_prog", so it can be a program name with args.
 set dummy $ac_prog; ac_word=$2
-echo $ac_n "checking for $ac_word""... $ac_c" 1>&6
-echo "configure:1336: checking for $ac_word" >&5
-if eval "test \"`echo '$''{'ac_cv_prog_AWK'+set}'`\" = set"; then
-  echo $ac_n "(cached) $ac_c" 1>&6
+echo "$as_me:$LINENO: checking for $ac_word" >&5
+echo $ECHO_N "checking for $ac_word... $ECHO_C" >&6
+if test "${ac_cv_prog_AWK+set}" = set; then
+  echo $ECHO_N "(cached) $ECHO_C" >&6
 else
   if test -n "$AWK"; then
   ac_cv_prog_AWK="$AWK" # Let the user override the test.
 else
-  IFS="${IFS=  }"; ac_save_ifs="$IFS"; IFS=":"
-  ac_dummy="$PATH"
-  for ac_dir in $ac_dummy; do
-    test -z "$ac_dir" && ac_dir=.
-    if test -f $ac_dir/$ac_word; then
-      ac_cv_prog_AWK="$ac_prog"
-      break
-    fi
-  done
-  IFS="$ac_save_ifs"
+as_save_IFS=$IFS; IFS=$PATH_SEPARATOR
+for as_dir in $PATH
+do
+  IFS=$as_save_IFS
+  test -z "$as_dir" && as_dir=.
+  for ac_exec_ext in '' $ac_executable_extensions; do
+  if $as_executable_p "$as_dir/$ac_word$ac_exec_ext"; then
+    ac_cv_prog_AWK="$ac_prog"
+    echo "$as_me:$LINENO: found $as_dir/$ac_word$ac_exec_ext" >&5
+    break 2
+  fi
+done
+done
+
 fi
 fi
-AWK="$ac_cv_prog_AWK"
+AWK=$ac_cv_prog_AWK
 if test -n "$AWK"; then
-  echo "$ac_t""$AWK" 1>&6
+  echo "$as_me:$LINENO: result: $AWK" >&5
+echo "${ECHO_T}$AWK" >&6
 else
-  echo "$ac_t""no" 1>&6
+  echo "$as_me:$LINENO: result: no" >&5
+echo "${ECHO_T}no" >&6
 fi
 
-test -n "$AWK" && break
+  test -n "$AWK" && break
 done
 
 
-echo $ac_n "checking for AIX""... $ac_c" 1>&6
-echo "configure:1367: checking for AIX" >&5
-cat > conftest.$ac_ext <<EOF
-#line 1369 "configure"
-#include "confdefs.h"
+
+
+echo "$as_me:$LINENO: checking for egrep" >&5
+echo $ECHO_N "checking for egrep... $ECHO_C" >&6
+if test "${ac_cv_prog_egrep+set}" = set; then
+  echo $ECHO_N "(cached) $ECHO_C" >&6
+else
+  if echo a | (grep -E '(a|b)') >/dev/null 2>&1
+    then ac_cv_prog_egrep='grep -E'
+    else ac_cv_prog_egrep='egrep'
+    fi
+fi
+echo "$as_me:$LINENO: result: $ac_cv_prog_egrep" >&5
+echo "${ECHO_T}$ac_cv_prog_egrep" >&6
+ EGREP=$ac_cv_prog_egrep
+
+
+
+echo "$as_me:$LINENO: checking for AIX" >&5
+echo $ECHO_N "checking for AIX... $ECHO_C" >&6
+cat >conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* confdefs.h.  */
+_ACEOF
+cat confdefs.h >>conftest.$ac_ext
+cat >>conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* end confdefs.h.  */
 #ifdef _AIX
   yes
 #endif
 
-EOF
+_ACEOF
 if (eval "$ac_cpp conftest.$ac_ext") 2>&5 |
-  egrep "yes" >/dev/null 2>&1; then
-  rm -rf conftest*
-  echo "$ac_t""yes" 1>&6; cat >> confdefs.h <<\EOF
+  $EGREP "yes" >/dev/null 2>&1; then
+  echo "$as_me:$LINENO: result: yes" >&5
+echo "${ECHO_T}yes" >&6
+cat >>confdefs.h <<\_ACEOF
 #define _ALL_SOURCE 1
-EOF
+_ACEOF
 
 else
-  rm -rf conftest*
-  echo "$ac_t""no" 1>&6
+  echo "$as_me:$LINENO: result: no" >&5
+echo "${ECHO_T}no" >&6
 fi
 rm -f conftest*
 
 
-echo $ac_n "checking for POSIXized ISC""... $ac_c" 1>&6
-echo "configure:1391: checking for POSIXized ISC" >&5
-if test -d /etc/conf/kconfig.d &&
-  grep _POSIX_VERSION /usr/include/sys/unistd.h >/dev/null 2>&1
-then
-  echo "$ac_t""yes" 1>&6
-  ISC=yes # If later tests want to check for ISC.
-  cat >> confdefs.h <<\EOF
-#define _POSIX_SOURCE 1
-EOF
-
-  if test "$GCC" = yes; then
-    CC="$CC -posix"
-  else
-    CC="$CC -Xp"
-  fi
+echo "$as_me:$LINENO: checking for library containing strerror" >&5
+echo $ECHO_N "checking for library containing strerror... $ECHO_C" >&6
+if test "${ac_cv_search_strerror+set}" = set; then
+  echo $ECHO_N "(cached) $ECHO_C" >&6
 else
-  echo "$ac_t""no" 1>&6
-  ISC=
+  ac_func_search_save_LIBS=$LIBS
+ac_cv_search_strerror=no
+cat >conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* confdefs.h.  */
+_ACEOF
+cat confdefs.h >>conftest.$ac_ext
+cat >>conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* end confdefs.h.  */
+
+/* Override any gcc2 internal prototype to avoid an error.  */
+#ifdef __cplusplus
+extern "C"
+#endif
+/* We use char because int might match the return type of a gcc2
+   builtin and then its argument prototype would still apply.  */
+char strerror ();
+int
+main ()
+{
+strerror ();
+  ;
+  return 0;
+}
+_ACEOF
+rm -f conftest.$ac_objext conftest$ac_exeext
+if { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_link\"") >&5
+  (eval $ac_link) 2>conftest.er1
+  ac_status=$?
+  grep -v '^ *+' conftest.er1 >conftest.err
+  rm -f conftest.er1
+  cat conftest.err >&5
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); } &&
+        { ac_try='test -z "$ac_c_werror_flag"                   || test ! -s conftest.err'
+  { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_try\"") >&5
+  (eval $ac_try) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); }; } &&
+        { ac_try='test -s conftest$ac_exeext'
+  { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_try\"") >&5
+  (eval $ac_try) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); }; }; then
+  ac_cv_search_strerror="none required"
+else
+  echo "$as_me: failed program was:" >&5
+sed 's/^/| /' conftest.$ac_ext >&5
+
+fi
+rm -f conftest.err conftest.$ac_objext \
+      conftest$ac_exeext conftest.$ac_ext
+if test "$ac_cv_search_strerror" = no; then
+  for ac_lib in cposix; do
+    LIBS="-l$ac_lib  $ac_func_search_save_LIBS"
+    cat >conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* confdefs.h.  */
+_ACEOF
+cat confdefs.h >>conftest.$ac_ext
+cat >>conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* end confdefs.h.  */
+
+/* Override any gcc2 internal prototype to avoid an error.  */
+#ifdef __cplusplus
+extern "C"
+#endif
+/* We use char because int might match the return type of a gcc2
+   builtin and then its argument prototype would still apply.  */
+char strerror ();
+int
+main ()
+{
+strerror ();
+  ;
+  return 0;
+}
+_ACEOF
+rm -f conftest.$ac_objext conftest$ac_exeext
+if { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_link\"") >&5
+  (eval $ac_link) 2>conftest.er1
+  ac_status=$?
+  grep -v '^ *+' conftest.er1 >conftest.err
+  rm -f conftest.er1
+  cat conftest.err >&5
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); } &&
+        { ac_try='test -z "$ac_c_werror_flag"                   || test ! -s conftest.err'
+  { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_try\"") >&5
+  (eval $ac_try) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); }; } &&
+        { ac_try='test -s conftest$ac_exeext'
+  { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_try\"") >&5
+  (eval $ac_try) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); }; }; then
+  ac_cv_search_strerror="-l$ac_lib"
+break
+else
+  echo "$as_me: failed program was:" >&5
+sed 's/^/| /' conftest.$ac_ext >&5
+
+fi
+rm -f conftest.err conftest.$ac_objext \
+      conftest$ac_exeext conftest.$ac_ext
+  done
+fi
+LIBS=$ac_func_search_save_LIBS
+fi
+echo "$as_me:$LINENO: result: $ac_cv_search_strerror" >&5
+echo "${ECHO_T}$ac_cv_search_strerror" >&6
+if test "$ac_cv_search_strerror" != no; then
+  test "$ac_cv_search_strerror" = "none required" || LIBS="$ac_cv_search_strerror $LIBS"
+
 fi
 
 
@@ -1429,8 +3387,7 @@ no) enable_shared=no ;;
 esac
 else
   enable_shared=no
-fi
-# Check whether --enable-static or --disable-static was given.
+fi; # Check whether --enable-static or --disable-static was given.
 if test "${enable_static+set}" = set; then
   enableval="$enable_static"
   p=${PACKAGE-default}
@@ -1451,70 +3408,7 @@ no) enable_static=no ;;
 esac
 else
   enable_static=yes
-fi
-echo $ac_n "checking for Cygwin environment""... $ac_c" 1>&6
-echo "configure:1457: checking for Cygwin environment" >&5
-if eval "test \"`echo '$''{'ac_cv_cygwin'+set}'`\" = set"; then
-  echo $ac_n "(cached) $ac_c" 1>&6
-else
-  cat > conftest.$ac_ext <<EOF
-#line 1462 "configure"
-#include "confdefs.h"
-
-int main() {
-
-#ifndef __CYGWIN__
-#define __CYGWIN__ __CYGWIN32__
-#endif
-return __CYGWIN__;
-; return 0; }
-EOF
-if { (eval echo configure:1473: \"$ac_compile\") 1>&5; (eval $ac_compile) 2>&5; }; then
-  rm -rf conftest*
-  ac_cv_cygwin=yes
-else
-  echo "configure: failed program was:" >&5
-  cat conftest.$ac_ext >&5
-  rm -rf conftest*
-  ac_cv_cygwin=no
-fi
-rm -f conftest*
-rm -f conftest*
-fi
-
-echo "$ac_t""$ac_cv_cygwin" 1>&6
-CYGWIN=
-test "$ac_cv_cygwin" = yes && CYGWIN=yes
-echo $ac_n "checking for mingw32 environment""... $ac_c" 1>&6
-echo "configure:1490: checking for mingw32 environment" >&5
-if eval "test \"`echo '$''{'ac_cv_mingw32'+set}'`\" = set"; then
-  echo $ac_n "(cached) $ac_c" 1>&6
-else
-  cat > conftest.$ac_ext <<EOF
-#line 1495 "configure"
-#include "confdefs.h"
-
-int main() {
-return __MINGW32__;
-; return 0; }
-EOF
-if { (eval echo configure:1502: \"$ac_compile\") 1>&5; (eval $ac_compile) 2>&5; }; then
-  rm -rf conftest*
-  ac_cv_mingw32=yes
-else
-  echo "configure: failed program was:" >&5
-  cat conftest.$ac_ext >&5
-  rm -rf conftest*
-  ac_cv_mingw32=no
-fi
-rm -f conftest*
-rm -f conftest*
-fi
-
-echo "$ac_t""$ac_cv_mingw32" 1>&6
-MINGW32=
-test "$ac_cv_mingw32" = yes && MINGW32=yes
-# Check whether --enable-fast-install or --disable-fast-install was given.
+fi; # Check whether --enable-fast-install or --disable-fast-install was given.
 if test "${enable_fast_install+set}" = set; then
   enableval="$enable_fast_install"
   p=${PACKAGE-default}
@@ -1535,52 +3429,61 @@ no) enable_fast_install=no ;;
 esac
 else
   enable_fast_install=yes
-fi
-
-
+fi;
 # Make sure we can run config.sub.
-if ${CONFIG_SHELL-/bin/sh} $ac_config_sub sun4 >/dev/null 2>&1; then :
-else { echo "configure: error: can not run $ac_config_sub" 1>&2; exit 1; }
-fi
-
-echo $ac_n "checking host system type""... $ac_c" 1>&6
-echo "configure:1548: checking host system type" >&5
-
-host_alias=$host
-case "$host_alias" in
-NONE)
-  case $nonopt in
-  NONE)
-    if host_alias=`${CONFIG_SHELL-/bin/sh} $ac_config_guess`; then :
-    else { echo "configure: error: can not guess host type; you must specify one" 1>&2; exit 1; }
-    fi ;;
-  *) host_alias=$nonopt ;;
-  esac ;;
-esac
+$ac_config_sub sun4 >/dev/null 2>&1 ||
+  { { echo "$as_me:$LINENO: error: cannot run $ac_config_sub" >&5
+echo "$as_me: error: cannot run $ac_config_sub" >&2;}
+   { (exit 1); exit 1; }; }
+
+echo "$as_me:$LINENO: checking build system type" >&5
+echo $ECHO_N "checking build system type... $ECHO_C" >&6
+if test "${ac_cv_build+set}" = set; then
+  echo $ECHO_N "(cached) $ECHO_C" >&6
+else
+  ac_cv_build_alias=$build_alias
+test -z "$ac_cv_build_alias" &&
+  ac_cv_build_alias=`$ac_config_guess`
+test -z "$ac_cv_build_alias" &&
+  { { echo "$as_me:$LINENO: error: cannot guess build type; you must specify one" >&5
+echo "$as_me: error: cannot guess build type; you must specify one" >&2;}
+   { (exit 1); exit 1; }; }
+ac_cv_build=`$ac_config_sub $ac_cv_build_alias` ||
+  { { echo "$as_me:$LINENO: error: $ac_config_sub $ac_cv_build_alias failed" >&5
+echo "$as_me: error: $ac_config_sub $ac_cv_build_alias failed" >&2;}
+   { (exit 1); exit 1; }; }
+
+fi
+echo "$as_me:$LINENO: result: $ac_cv_build" >&5
+echo "${ECHO_T}$ac_cv_build" >&6
+build=$ac_cv_build
+build_cpu=`echo $ac_cv_build | sed 's/^\([^-]*\)-\([^-]*\)-\(.*\)$/\1/'`
+build_vendor=`echo $ac_cv_build | sed 's/^\([^-]*\)-\([^-]*\)-\(.*\)$/\2/'`
+build_os=`echo $ac_cv_build | sed 's/^\([^-]*\)-\([^-]*\)-\(.*\)$/\3/'`
+
+
+echo "$as_me:$LINENO: checking host system type" >&5
+echo $ECHO_N "checking host system type... $ECHO_C" >&6
+if test "${ac_cv_host+set}" = set; then
+  echo $ECHO_N "(cached) $ECHO_C" >&6
+else
+  ac_cv_host_alias=$host_alias
+test -z "$ac_cv_host_alias" &&
+  ac_cv_host_alias=$ac_cv_build_alias
+ac_cv_host=`$ac_config_sub $ac_cv_host_alias` ||
+  { { echo "$as_me:$LINENO: error: $ac_config_sub $ac_cv_host_alias failed" >&5
+echo "$as_me: error: $ac_config_sub $ac_cv_host_alias failed" >&2;}
+   { (exit 1); exit 1; }; }
+
+fi
+echo "$as_me:$LINENO: result: $ac_cv_host" >&5
+echo "${ECHO_T}$ac_cv_host" >&6
+host=$ac_cv_host
+host_cpu=`echo $ac_cv_host | sed 's/^\([^-]*\)-\([^-]*\)-\(.*\)$/\1/'`
+host_vendor=`echo $ac_cv_host | sed 's/^\([^-]*\)-\([^-]*\)-\(.*\)$/\2/'`
+host_os=`echo $ac_cv_host | sed 's/^\([^-]*\)-\([^-]*\)-\(.*\)$/\3/'`
 
-host=`${CONFIG_SHELL-/bin/sh} $ac_config_sub $host_alias`
-host_cpu=`echo $host | sed 's/^\([^-]*\)-\([^-]*\)-\(.*\)$/\1/'`
-host_vendor=`echo $host | sed 's/^\([^-]*\)-\([^-]*\)-\(.*\)$/\2/'`
-host_os=`echo $host | sed 's/^\([^-]*\)-\([^-]*\)-\(.*\)$/\3/'`
-echo "$ac_t""$host" 1>&6
-
-echo $ac_n "checking build system type""... $ac_c" 1>&6
-echo "configure:1569: checking build system type" >&5
-
-build_alias=$build
-case "$build_alias" in
-NONE)
-  case $nonopt in
-  NONE) build_alias=$host_alias ;;
-  *) build_alias=$nonopt ;;
-  esac ;;
-esac
 
-build=`${CONFIG_SHELL-/bin/sh} $ac_config_sub $build_alias`
-build_cpu=`echo $build | sed 's/^\([^-]*\)-\([^-]*\)-\(.*\)$/\1/'`
-build_vendor=`echo $build | sed 's/^\([^-]*\)-\([^-]*\)-\(.*\)$/\2/'`
-build_os=`echo $build | sed 's/^\([^-]*\)-\([^-]*\)-\(.*\)$/\3/'`
-echo "$ac_t""$build" 1>&6
 
 # Check whether --with-gnu-ld or --without-gnu-ld was given.
 if test "${with_gnu_ld+set}" = set; then
@@ -1588,13 +3491,12 @@ if test "${with_gnu_ld+set}" = set; then
   test "$withval" = no || with_gnu_ld=yes
 else
   with_gnu_ld=no
-fi
-
+fi;
 ac_prog=ld
 if test "$GCC" = yes; then
   # Check if gcc -print-prog-name=ld gives a path.
-  echo $ac_n "checking for ld used by GCC""... $ac_c" 1>&6
-echo "configure:1598: checking for ld used by GCC" >&5
+  echo "$as_me:$LINENO: checking for ld used by GCC" >&5
+echo $ECHO_N "checking for ld used by GCC... $ECHO_C" >&6
   case $host in
   *-*-mingw*)
     # gcc leaves a trailing carriage return which upsets mingw
@@ -1623,14 +3525,14 @@ echo "configure:1598: checking for ld used by GCC" >&5
     ;;
   esac
 elif test "$with_gnu_ld" = yes; then
-  echo $ac_n "checking for GNU ld""... $ac_c" 1>&6
-echo "configure:1628: checking for GNU ld" >&5
+  echo "$as_me:$LINENO: checking for GNU ld" >&5
+echo $ECHO_N "checking for GNU ld... $ECHO_C" >&6
 else
-  echo $ac_n "checking for non-GNU ld""... $ac_c" 1>&6
-echo "configure:1631: checking for non-GNU ld" >&5
+  echo "$as_me:$LINENO: checking for non-GNU ld" >&5
+echo $ECHO_N "checking for non-GNU ld... $ECHO_C" >&6
 fi
-if eval "test \"`echo '$''{'lt_cv_path_LD'+set}'`\" = set"; then
-  echo $ac_n "(cached) $ac_c" 1>&6
+if test "${lt_cv_path_LD+set}" = set; then
+  echo $ECHO_N "(cached) $ECHO_C" >&6
 else
   if test -z "$LD"; then
   IFS="${IFS=  }"; ac_save_ifs="$IFS"; IFS="${IFS}${PATH_SEPARATOR-:}"
@@ -1656,15 +3558,19 @@ fi
 
 LD="$lt_cv_path_LD"
 if test -n "$LD"; then
-  echo "$ac_t""$LD" 1>&6
+  echo "$as_me:$LINENO: result: $LD" >&5
+echo "${ECHO_T}$LD" >&6
 else
-  echo "$ac_t""no" 1>&6
+  echo "$as_me:$LINENO: result: no" >&5
+echo "${ECHO_T}no" >&6
 fi
-test -z "$LD" && { echo "configure: error: no acceptable ld found in \$PATH" 1>&2; exit 1; }
-echo $ac_n "checking if the linker ($LD) is GNU ld""... $ac_c" 1>&6
-echo "configure:1666: checking if the linker ($LD) is GNU ld" >&5
-if eval "test \"`echo '$''{'lt_cv_prog_gnu_ld'+set}'`\" = set"; then
-  echo $ac_n "(cached) $ac_c" 1>&6
+test -z "$LD" && { { echo "$as_me:$LINENO: error: no acceptable ld found in \$PATH" >&5
+echo "$as_me: error: no acceptable ld found in \$PATH" >&2;}
+   { (exit 1); exit 1; }; }
+echo "$as_me:$LINENO: checking if the linker ($LD) is GNU ld" >&5
+echo $ECHO_N "checking if the linker ($LD) is GNU ld... $ECHO_C" >&6
+if test "${lt_cv_prog_gnu_ld+set}" = set; then
+  echo $ECHO_N "(cached) $ECHO_C" >&6
 else
   # I'd rather use --version here, but apparently some GNU ld's only accept -v.
 if $LD -v 2>&1 </dev/null | egrep '(GNU|with BFD)' 1>&5; then
@@ -1673,27 +3579,27 @@ else
   lt_cv_prog_gnu_ld=no
 fi
 fi
-
-echo "$ac_t""$lt_cv_prog_gnu_ld" 1>&6
+echo "$as_me:$LINENO: result: $lt_cv_prog_gnu_ld" >&5
+echo "${ECHO_T}$lt_cv_prog_gnu_ld" >&6
 with_gnu_ld=$lt_cv_prog_gnu_ld
 
 
-echo $ac_n "checking for $LD option to reload object files""... $ac_c" 1>&6
-echo "configure:1683: checking for $LD option to reload object files" >&5
-if eval "test \"`echo '$''{'lt_cv_ld_reload_flag'+set}'`\" = set"; then
-  echo $ac_n "(cached) $ac_c" 1>&6
+echo "$as_me:$LINENO: checking for $LD option to reload object files" >&5
+echo $ECHO_N "checking for $LD option to reload object files... $ECHO_C" >&6
+if test "${lt_cv_ld_reload_flag+set}" = set; then
+  echo $ECHO_N "(cached) $ECHO_C" >&6
 else
   lt_cv_ld_reload_flag='-r'
 fi
-
-echo "$ac_t""$lt_cv_ld_reload_flag" 1>&6
+echo "$as_me:$LINENO: result: $lt_cv_ld_reload_flag" >&5
+echo "${ECHO_T}$lt_cv_ld_reload_flag" >&6
 reload_flag=$lt_cv_ld_reload_flag
 test -n "$reload_flag" && reload_flag=" $reload_flag"
 
-echo $ac_n "checking for BSD-compatible nm""... $ac_c" 1>&6
-echo "configure:1695: checking for BSD-compatible nm" >&5
-if eval "test \"`echo '$''{'lt_cv_path_NM'+set}'`\" = set"; then
-  echo $ac_n "(cached) $ac_c" 1>&6
+echo "$as_me:$LINENO: checking for BSD-compatible nm" >&5
+echo $ECHO_N "checking for BSD-compatible nm... $ECHO_C" >&6
+if test "${lt_cv_path_NM+set}" = set; then
+  echo $ECHO_N "(cached) $ECHO_C" >&6
 else
   if test -n "$NM"; then
   # Let the user override the test.
@@ -1726,33 +3632,24 @@ fi
 fi
 
 NM="$lt_cv_path_NM"
-echo "$ac_t""$NM" 1>&6
+echo "$as_me:$LINENO: result: $NM" >&5
+echo "${ECHO_T}$NM" >&6
 
-echo $ac_n "checking whether ln -s works""... $ac_c" 1>&6
-echo "configure:1733: checking whether ln -s works" >&5
-if eval "test \"`echo '$''{'ac_cv_prog_LN_S'+set}'`\" = set"; then
-  echo $ac_n "(cached) $ac_c" 1>&6
+echo "$as_me:$LINENO: checking whether ln -s works" >&5
+echo $ECHO_N "checking whether ln -s works... $ECHO_C" >&6
+LN_S=$as_ln_s
+if test "$LN_S" = "ln -s"; then
+  echo "$as_me:$LINENO: result: yes" >&5
+echo "${ECHO_T}yes" >&6
 else
-  rm -f conftestdata
-if ln -s X conftestdata 2>/dev/null
-then
-  rm -f conftestdata
-  ac_cv_prog_LN_S="ln -s"
-else
-  ac_cv_prog_LN_S=ln
-fi
-fi
-LN_S="$ac_cv_prog_LN_S"
-if test "$ac_cv_prog_LN_S" = "ln -s"; then
-  echo "$ac_t""yes" 1>&6
-else
-  echo "$ac_t""no" 1>&6
+  echo "$as_me:$LINENO: result: no, using $LN_S" >&5
+echo "${ECHO_T}no, using $LN_S" >&6
 fi
 
-echo $ac_n "checking how to recognise dependant libraries""... $ac_c" 1>&6
-echo "configure:1754: checking how to recognise dependant libraries" >&5
-if eval "test \"`echo '$''{'lt_cv_deplibs_check_method'+set}'`\" = set"; then
-  echo $ac_n "(cached) $ac_c" 1>&6
+echo "$as_me:$LINENO: checking how to recognise dependant libraries" >&5
+echo $ECHO_N "checking how to recognise dependant libraries... $ECHO_C" >&6
+if test "${lt_cv_deplibs_check_method+set}" = set; then
+  echo $ECHO_N "(cached) $ECHO_C" >&6
 else
   lt_cv_file_magic_cmd='$MAGIC_CMD'
 lt_cv_file_magic_test_file=
@@ -1908,86 +3805,26 @@ sysv4 | sysv4.2uw2* | sysv4.3* | sysv5*)
 esac
 
 fi
-
-echo "$ac_t""$lt_cv_deplibs_check_method" 1>&6
+echo "$as_me:$LINENO: result: $lt_cv_deplibs_check_method" >&5
+echo "${ECHO_T}$lt_cv_deplibs_check_method" >&6
 file_magic_cmd=$lt_cv_file_magic_cmd
 deplibs_check_method=$lt_cv_deplibs_check_method
 
-echo $ac_n "checking for object suffix""... $ac_c" 1>&6
-echo "configure:1918: checking for object suffix" >&5
-if eval "test \"`echo '$''{'ac_cv_objext'+set}'`\" = set"; then
-  echo $ac_n "(cached) $ac_c" 1>&6
-else
-  rm -f conftest*
-echo 'int i = 1;' > conftest.$ac_ext
-if { (eval echo configure:1924: \"$ac_compile\") 1>&5; (eval $ac_compile) 2>&5; }; then
-  for ac_file in conftest.*; do
-    case $ac_file in
-    *.c) ;;
-    *) ac_cv_objext=`echo $ac_file | sed -e s/conftest.//` ;;
-    esac
-  done
-else
-  { echo "configure: error: installation or configuration problem; compiler does not work" 1>&2; exit 1; }
-fi
-rm -f conftest*
-fi
 
-echo "$ac_t""$ac_cv_objext" 1>&6
-OBJEXT=$ac_cv_objext
-ac_objext=$ac_cv_objext
 
 
 
-echo $ac_n "checking for executable suffix""... $ac_c" 1>&6
-echo "configure:1944: checking for executable suffix" >&5
-if eval "test \"`echo '$''{'ac_cv_exeext'+set}'`\" = set"; then
-  echo $ac_n "(cached) $ac_c" 1>&6
-else
-  if test "$CYGWIN" = yes || test "$MINGW32" = yes; then
-  ac_cv_exeext=.exe
-else
-  rm -f conftest*
-  echo 'int main () { return 0; }' > conftest.$ac_ext
-  ac_cv_exeext=
-  if { (eval echo configure:1954: \"$ac_link\") 1>&5; (eval $ac_link) 2>&5; }; then
-    for file in conftest.*; do
-      case $file in
-      *.$ac_ext | *.c | *.o | *.obj) ;;
-      *) ac_cv_exeext=`echo $file | sed -e s/conftest//` ;;
-      esac
-    done
-  else
-    { echo "configure: error: installation or configuration problem: compiler cannot create executables." 1>&2; exit 1; }
-  fi
-  rm -f conftest*
-  test x"${ac_cv_exeext}" = x && ac_cv_exeext=no
-fi
-fi
 
-EXEEXT=""
-test x"${ac_cv_exeext}" != xno && EXEEXT=${ac_cv_exeext}
-echo "$ac_t""${ac_cv_exeext}" 1>&6
-ac_exeext=$EXEEXT
 
-if test $host != $build; then
-  ac_tool_prefix=${host_alias}-
+# Check for command to grab the raw symbol name followed by C symbol from nm.
+echo "$as_me:$LINENO: checking command to parse $NM output" >&5
+echo $ECHO_N "checking command to parse $NM output... $ECHO_C" >&6
+if test "${lt_cv_sys_global_symbol_pipe+set}" = set; then
+  echo $ECHO_N "(cached) $ECHO_C" >&6
 else
-  ac_tool_prefix=
-fi
-
 
-
-
-# Check for command to grab the raw symbol name followed by C symbol from nm.
-echo $ac_n "checking command to parse $NM output""... $ac_c" 1>&6
-echo "configure:1985: checking command to parse $NM output" >&5
-if eval "test \"`echo '$''{'lt_cv_sys_global_symbol_pipe'+set}'`\" = set"; then
-  echo $ac_n "(cached) $ac_c" 1>&6
-else
-  
-# These are sane defaults that work on at least a few old systems.
-# [They come from Ultrix.  What could be older than Ultrix?!! ;)]
+# These are sane defaults that work on at least a few old systems.
+# [They come from Ultrix.  What could be older than Ultrix?!! ;)]
 
 # Character class describing NM global symbol codes.
 symcode='[BCDEGRST]'
@@ -2057,10 +3894,18 @@ void nm_test_func(){}
 main(){nm_test_var='a';nm_test_func();return(0);}
 EOF
 
-  if { (eval echo configure:2061: \"$ac_compile\") 1>&5; (eval $ac_compile) 2>&5; }; then
+  if { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_compile\"") >&5
+  (eval $ac_compile) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); }; then
     # Now try to grab the symbols.
     nlist=conftest.nm
-    if { (eval echo configure:2064: \"$NM conftest.$ac_objext \| $lt_cv_sys_global_symbol_pipe \> $nlist\") 1>&5; (eval $NM conftest.$ac_objext \| $lt_cv_sys_global_symbol_pipe \> $nlist) 2>&5; } && test -s "$nlist"; then
+    if { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$NM conftest.$ac_objext \| $lt_cv_sys_global_symbol_pipe \> $nlist\"") >&5
+  (eval $NM conftest.$ac_objext \| $lt_cv_sys_global_symbol_pipe \> $nlist) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); } && test -s "$nlist"; then
       # Try sorting and uniquifying the output.
       if sort "$nlist" | uniq > "$nlist"T; then
        mv -f "$nlist"T "$nlist"
@@ -2111,7 +3956,11 @@ EOF
          save_CFLAGS="$CFLAGS"
          LIBS="conftstm.$ac_objext"
          CFLAGS="$CFLAGS$no_builtin_flag"
-         if { (eval echo configure:2115: \"$ac_link\") 1>&5; (eval $ac_link) 2>&5; } && test -s conftest; then
+         if { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_link\"") >&5
+  (eval $ac_link) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); } && test -s conftest; then
            pipe_works=yes
          fi
          LIBS="$save_LIBS"
@@ -2148,49 +3997,396 @@ else
   global_symbol_to_cdecl="$lt_cv_global_symbol_to_cdecl"
 fi
 if test -z "$global_symbol_pipe$global_symbol_to_cdecl"; then
-  echo "$ac_t""failed" 1>&6
+  echo "$as_me:$LINENO: result: failed" >&5
+echo "${ECHO_T}failed" >&6
 else
-  echo "$ac_t""ok" 1>&6
+  echo "$as_me:$LINENO: result: ok" >&5
+echo "${ECHO_T}ok" >&6
 fi
 
-for ac_hdr in dlfcn.h
-do
-ac_safe=`echo "$ac_hdr" | sed 'y%./+-%__p_%'`
-echo $ac_n "checking for $ac_hdr""... $ac_c" 1>&6
-echo "configure:2161: checking for $ac_hdr" >&5
-if eval "test \"`echo '$''{'ac_cv_header_$ac_safe'+set}'`\" = set"; then
-  echo $ac_n "(cached) $ac_c" 1>&6
+echo "$as_me:$LINENO: checking for ANSI C header files" >&5
+echo $ECHO_N "checking for ANSI C header files... $ECHO_C" >&6
+if test "${ac_cv_header_stdc+set}" = set; then
+  echo $ECHO_N "(cached) $ECHO_C" >&6
 else
-  cat > conftest.$ac_ext <<EOF
-#line 2166 "configure"
-#include "confdefs.h"
-#include <$ac_hdr>
-EOF
-ac_try="$ac_cpp conftest.$ac_ext >/dev/null 2>conftest.out"
-{ (eval echo configure:2171: \"$ac_try\") 1>&5; (eval $ac_try) 2>&5; }
-ac_err=`grep -v '^ *+' conftest.out | grep -v "^conftest.${ac_ext}\$"`
-if test -z "$ac_err"; then
-  rm -rf conftest*
-  eval "ac_cv_header_$ac_safe=yes"
+  cat >conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* confdefs.h.  */
+_ACEOF
+cat confdefs.h >>conftest.$ac_ext
+cat >>conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* end confdefs.h.  */
+#include <stdlib.h>
+#include <stdarg.h>
+#include <string.h>
+#include <float.h>
+
+int
+main ()
+{
+
+  ;
+  return 0;
+}
+_ACEOF
+rm -f conftest.$ac_objext
+if { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_compile\"") >&5
+  (eval $ac_compile) 2>conftest.er1
+  ac_status=$?
+  grep -v '^ *+' conftest.er1 >conftest.err
+  rm -f conftest.er1
+  cat conftest.err >&5
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); } &&
+        { ac_try='test -z "$ac_c_werror_flag"                   || test ! -s conftest.err'
+  { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_try\"") >&5
+  (eval $ac_try) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); }; } &&
+        { ac_try='test -s conftest.$ac_objext'
+  { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_try\"") >&5
+  (eval $ac_try) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); }; }; then
+  ac_cv_header_stdc=yes
 else
-  echo "$ac_err" >&5
-  echo "configure: failed program was:" >&5
-  cat conftest.$ac_ext >&5
-  rm -rf conftest*
-  eval "ac_cv_header_$ac_safe=no"
+  echo "$as_me: failed program was:" >&5
+sed 's/^/| /' conftest.$ac_ext >&5
+
+ac_cv_header_stdc=no
+fi
+rm -f conftest.err conftest.$ac_objext conftest.$ac_ext
+
+if test $ac_cv_header_stdc = yes; then
+  # SunOS 4.x string.h does not declare mem*, contrary to ANSI.
+  cat >conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* confdefs.h.  */
+_ACEOF
+cat confdefs.h >>conftest.$ac_ext
+cat >>conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* end confdefs.h.  */
+#include <string.h>
+
+_ACEOF
+if (eval "$ac_cpp conftest.$ac_ext") 2>&5 |
+  $EGREP "memchr" >/dev/null 2>&1; then
+  :
+else
+  ac_cv_header_stdc=no
 fi
 rm -f conftest*
+
 fi
-if eval "test \"`echo '$ac_cv_header_'$ac_safe`\" = yes"; then
-  echo "$ac_t""yes" 1>&6
-    ac_tr_hdr=HAVE_`echo $ac_hdr | sed 'y%abcdefghijklmnopqrstuvwxyz./-%ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ___%'`
-  cat >> confdefs.h <<EOF
-#define $ac_tr_hdr 1
-EOF
+
+if test $ac_cv_header_stdc = yes; then
+  # ISC 2.0.2 stdlib.h does not declare free, contrary to ANSI.
+  cat >conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* confdefs.h.  */
+_ACEOF
+cat confdefs.h >>conftest.$ac_ext
+cat >>conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* end confdefs.h.  */
+#include <stdlib.h>
+
+_ACEOF
+if (eval "$ac_cpp conftest.$ac_ext") 2>&5 |
+  $EGREP "free" >/dev/null 2>&1; then
+  :
+else
+  ac_cv_header_stdc=no
+fi
+rm -f conftest*
+
+fi
+
+if test $ac_cv_header_stdc = yes; then
+  # /bin/cc in Irix-4.0.5 gets non-ANSI ctype macros unless using -ansi.
+  if test "$cross_compiling" = yes; then
+  :
+else
+  cat >conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* confdefs.h.  */
+_ACEOF
+cat confdefs.h >>conftest.$ac_ext
+cat >>conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* end confdefs.h.  */
+#include <ctype.h>
+#if ((' ' & 0x0FF) == 0x020)
+# define ISLOWER(c) ('a' <= (c) && (c) <= 'z')
+# define TOUPPER(c) (ISLOWER(c) ? 'A' + ((c) - 'a') : (c))
+#else
+# define ISLOWER(c) \
+                  (('a' <= (c) && (c) <= 'i') \
+                    || ('j' <= (c) && (c) <= 'r') \
+                    || ('s' <= (c) && (c) <= 'z'))
+# define TOUPPER(c) (ISLOWER(c) ? ((c) | 0x40) : (c))
+#endif
+
+#define XOR(e, f) (((e) && !(f)) || (!(e) && (f)))
+int
+main ()
+{
+  int i;
+  for (i = 0; i < 256; i++)
+    if (XOR (islower (i), ISLOWER (i))
+       || toupper (i) != TOUPPER (i))
+      exit(2);
+  exit (0);
+}
+_ACEOF
+rm -f conftest$ac_exeext
+if { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_link\"") >&5
+  (eval $ac_link) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); } && { ac_try='./conftest$ac_exeext'
+  { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_try\"") >&5
+  (eval $ac_try) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); }; }; then
+  :
+else
+  echo "$as_me: program exited with status $ac_status" >&5
+echo "$as_me: failed program was:" >&5
+sed 's/^/| /' conftest.$ac_ext >&5
+
+( exit $ac_status )
+ac_cv_header_stdc=no
+fi
+rm -f core *.core gmon.out bb.out conftest$ac_exeext conftest.$ac_objext conftest.$ac_ext
+fi
+fi
+fi
+echo "$as_me:$LINENO: result: $ac_cv_header_stdc" >&5
+echo "${ECHO_T}$ac_cv_header_stdc" >&6
+if test $ac_cv_header_stdc = yes; then
+
+cat >>confdefs.h <<\_ACEOF
+#define STDC_HEADERS 1
+_ACEOF
+
+fi
+
+# On IRIX 5.3, sys/types and inttypes.h are conflicting.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+for ac_header in sys/types.h sys/stat.h stdlib.h string.h memory.h strings.h \
+                 inttypes.h stdint.h unistd.h
+do
+as_ac_Header=`echo "ac_cv_header_$ac_header" | $as_tr_sh`
+echo "$as_me:$LINENO: checking for $ac_header" >&5
+echo $ECHO_N "checking for $ac_header... $ECHO_C" >&6
+if eval "test \"\${$as_ac_Header+set}\" = set"; then
+  echo $ECHO_N "(cached) $ECHO_C" >&6
+else
+  cat >conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* confdefs.h.  */
+_ACEOF
+cat confdefs.h >>conftest.$ac_ext
+cat >>conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* end confdefs.h.  */
+$ac_includes_default
+
+#include <$ac_header>
+_ACEOF
+rm -f conftest.$ac_objext
+if { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_compile\"") >&5
+  (eval $ac_compile) 2>conftest.er1
+  ac_status=$?
+  grep -v '^ *+' conftest.er1 >conftest.err
+  rm -f conftest.er1
+  cat conftest.err >&5
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); } &&
+        { ac_try='test -z "$ac_c_werror_flag"                   || test ! -s conftest.err'
+  { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_try\"") >&5
+  (eval $ac_try) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); }; } &&
+        { ac_try='test -s conftest.$ac_objext'
+  { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_try\"") >&5
+  (eval $ac_try) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); }; }; then
+  eval "$as_ac_Header=yes"
+else
+  echo "$as_me: failed program was:" >&5
+sed 's/^/| /' conftest.$ac_ext >&5
+
+eval "$as_ac_Header=no"
+fi
+rm -f conftest.err conftest.$ac_objext conftest.$ac_ext
+fi
+echo "$as_me:$LINENO: result: `eval echo '${'$as_ac_Header'}'`" >&5
+echo "${ECHO_T}`eval echo '${'$as_ac_Header'}'`" >&6
+if test `eval echo '${'$as_ac_Header'}'` = yes; then
+  cat >>confdefs.h <<_ACEOF
+#define `echo "HAVE_$ac_header" | $as_tr_cpp` 1
+_ACEOF
+
+fi
+
+done
+
+
+
+for ac_header in dlfcn.h
+do
+as_ac_Header=`echo "ac_cv_header_$ac_header" | $as_tr_sh`
+if eval "test \"\${$as_ac_Header+set}\" = set"; then
+  echo "$as_me:$LINENO: checking for $ac_header" >&5
+echo $ECHO_N "checking for $ac_header... $ECHO_C" >&6
+if eval "test \"\${$as_ac_Header+set}\" = set"; then
+  echo $ECHO_N "(cached) $ECHO_C" >&6
+fi
+echo "$as_me:$LINENO: result: `eval echo '${'$as_ac_Header'}'`" >&5
+echo "${ECHO_T}`eval echo '${'$as_ac_Header'}'`" >&6
+else
+  # Is the header compilable?
+echo "$as_me:$LINENO: checking $ac_header usability" >&5
+echo $ECHO_N "checking $ac_header usability... $ECHO_C" >&6
+cat >conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* confdefs.h.  */
+_ACEOF
+cat confdefs.h >>conftest.$ac_ext
+cat >>conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* end confdefs.h.  */
+$ac_includes_default
+#include <$ac_header>
+_ACEOF
+rm -f conftest.$ac_objext
+if { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_compile\"") >&5
+  (eval $ac_compile) 2>conftest.er1
+  ac_status=$?
+  grep -v '^ *+' conftest.er1 >conftest.err
+  rm -f conftest.er1
+  cat conftest.err >&5
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); } &&
+        { ac_try='test -z "$ac_c_werror_flag"                   || test ! -s conftest.err'
+  { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_try\"") >&5
+  (eval $ac_try) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); }; } &&
+        { ac_try='test -s conftest.$ac_objext'
+  { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_try\"") >&5
+  (eval $ac_try) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); }; }; then
+  ac_header_compiler=yes
+else
+  echo "$as_me: failed program was:" >&5
+sed 's/^/| /' conftest.$ac_ext >&5
+
+ac_header_compiler=no
+fi
+rm -f conftest.err conftest.$ac_objext conftest.$ac_ext
+echo "$as_me:$LINENO: result: $ac_header_compiler" >&5
+echo "${ECHO_T}$ac_header_compiler" >&6
+
+# Is the header present?
+echo "$as_me:$LINENO: checking $ac_header presence" >&5
+echo $ECHO_N "checking $ac_header presence... $ECHO_C" >&6
+cat >conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* confdefs.h.  */
+_ACEOF
+cat confdefs.h >>conftest.$ac_ext
+cat >>conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* end confdefs.h.  */
+#include <$ac_header>
+_ACEOF
+if { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_cpp conftest.$ac_ext\"") >&5
+  (eval $ac_cpp conftest.$ac_ext) 2>conftest.er1
+  ac_status=$?
+  grep -v '^ *+' conftest.er1 >conftest.err
+  rm -f conftest.er1
+  cat conftest.err >&5
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); } >/dev/null; then
+  if test -s conftest.err; then
+    ac_cpp_err=$ac_c_preproc_warn_flag
+    ac_cpp_err=$ac_cpp_err$ac_c_werror_flag
+  else
+    ac_cpp_err=
+  fi
+else
+  ac_cpp_err=yes
+fi
+if test -z "$ac_cpp_err"; then
+  ac_header_preproc=yes
+else
+  echo "$as_me: failed program was:" >&5
+sed 's/^/| /' conftest.$ac_ext >&5
+
+  ac_header_preproc=no
+fi
+rm -f conftest.err conftest.$ac_ext
+echo "$as_me:$LINENO: result: $ac_header_preproc" >&5
+echo "${ECHO_T}$ac_header_preproc" >&6
+
+# So?  What about this header?
+case $ac_header_compiler:$ac_header_preproc:$ac_c_preproc_warn_flag in
+  yes:no: )
+    { echo "$as_me:$LINENO: WARNING: $ac_header: accepted by the compiler, rejected by the preprocessor!" >&5
+echo "$as_me: WARNING: $ac_header: accepted by the compiler, rejected by the preprocessor!" >&2;}
+    { echo "$as_me:$LINENO: WARNING: $ac_header: proceeding with the compiler's result" >&5
+echo "$as_me: WARNING: $ac_header: proceeding with the compiler's result" >&2;}
+    ac_header_preproc=yes
+    ;;
+  no:yes:* )
+    { echo "$as_me:$LINENO: WARNING: $ac_header: present but cannot be compiled" >&5
+echo "$as_me: WARNING: $ac_header: present but cannot be compiled" >&2;}
+    { echo "$as_me:$LINENO: WARNING: $ac_header:     check for missing prerequisite headers?" >&5
+echo "$as_me: WARNING: $ac_header:     check for missing prerequisite headers?" >&2;}
+    { echo "$as_me:$LINENO: WARNING: $ac_header: see the Autoconf documentation" >&5
+echo "$as_me: WARNING: $ac_header: see the Autoconf documentation" >&2;}
+    { echo "$as_me:$LINENO: WARNING: $ac_header:     section \"Present But Cannot Be Compiled\"" >&5
+echo "$as_me: WARNING: $ac_header:     section \"Present But Cannot Be Compiled\"" >&2;}
+    { echo "$as_me:$LINENO: WARNING: $ac_header: proceeding with the preprocessor's result" >&5
+echo "$as_me: WARNING: $ac_header: proceeding with the preprocessor's result" >&2;}
+    { echo "$as_me:$LINENO: WARNING: $ac_header: in the future, the compiler will take precedence" >&5
+echo "$as_me: WARNING: $ac_header: in the future, the compiler will take precedence" >&2;}
+    (
+      cat <<\_ASBOX
+## ------------------------------------------ ##
+## Report this to the AC_PACKAGE_NAME lists.  ##
+## ------------------------------------------ ##
+_ASBOX
+    ) |
+      sed "s/^/$as_me: WARNING:     /" >&2
+    ;;
+esac
+echo "$as_me:$LINENO: checking for $ac_header" >&5
+echo $ECHO_N "checking for $ac_header... $ECHO_C" >&6
+if eval "test \"\${$as_ac_Header+set}\" = set"; then
+  echo $ECHO_N "(cached) $ECHO_C" >&6
 else
-  echo "$ac_t""no" 1>&6
+  eval "$as_ac_Header=\$ac_header_preproc"
 fi
+echo "$as_me:$LINENO: result: `eval echo '${'$as_ac_Header'}'`" >&5
+echo "${ECHO_T}`eval echo '${'$as_ac_Header'}'`" >&6
+
+fi
+if test `eval echo '${'$as_ac_Header'}'` = yes; then
+  cat >>confdefs.h <<_ACEOF
+#define `echo "HAVE_$ac_header" | $as_tr_cpp` 1
+_ACEOF
+
+fi
+
 done
 
 
@@ -2201,10 +4397,10 @@ done
 case "$deplibs_check_method" in
 file_magic*)
   if test "$file_magic_cmd" = '$MAGIC_CMD'; then
-    echo $ac_n "checking for ${ac_tool_prefix}file""... $ac_c" 1>&6
-echo "configure:2206: checking for ${ac_tool_prefix}file" >&5
-if eval "test \"`echo '$''{'lt_cv_path_MAGIC_CMD'+set}'`\" = set"; then
-  echo $ac_n "(cached) $ac_c" 1>&6
+    echo "$as_me:$LINENO: checking for ${ac_tool_prefix}file" >&5
+echo $ECHO_N "checking for ${ac_tool_prefix}file... $ECHO_C" >&6
+if test "${lt_cv_path_MAGIC_CMD+set}" = set; then
+  echo $ECHO_N "(cached) $ECHO_C" >&6
 else
   case "$MAGIC_CMD" in
   /*)
@@ -2256,17 +4452,19 @@ fi
 
 MAGIC_CMD="$lt_cv_path_MAGIC_CMD"
 if test -n "$MAGIC_CMD"; then
-  echo "$ac_t""$MAGIC_CMD" 1>&6
+  echo "$as_me:$LINENO: result: $MAGIC_CMD" >&5
+echo "${ECHO_T}$MAGIC_CMD" >&6
 else
-  echo "$ac_t""no" 1>&6
+  echo "$as_me:$LINENO: result: no" >&5
+echo "${ECHO_T}no" >&6
 fi
 
 if test -z "$lt_cv_path_MAGIC_CMD"; then
   if test -n "$ac_tool_prefix"; then
-    echo $ac_n "checking for file""... $ac_c" 1>&6
-echo "configure:2268: checking for file" >&5
-if eval "test \"`echo '$''{'lt_cv_path_MAGIC_CMD'+set}'`\" = set"; then
-  echo $ac_n "(cached) $ac_c" 1>&6
+    echo "$as_me:$LINENO: checking for file" >&5
+echo $ECHO_N "checking for file... $ECHO_C" >&6
+if test "${lt_cv_path_MAGIC_CMD+set}" = set; then
+  echo $ECHO_N "(cached) $ECHO_C" >&6
 else
   case "$MAGIC_CMD" in
   /*)
@@ -2318,9 +4516,11 @@ fi
 
 MAGIC_CMD="$lt_cv_path_MAGIC_CMD"
 if test -n "$MAGIC_CMD"; then
-  echo "$ac_t""$MAGIC_CMD" 1>&6
+  echo "$as_me:$LINENO: result: $MAGIC_CMD" >&5
+echo "${ECHO_T}$MAGIC_CMD" >&6
 else
-  echo "$ac_t""no" 1>&6
+  echo "$as_me:$LINENO: result: no" >&5
+echo "${ECHO_T}no" >&6
 fi
 
   else
   ;;
 esac
 
-# Extract the first word of "${ac_tool_prefix}ranlib", so it can be a program name with args.
+if test -n "$ac_tool_prefix"; then
+  # Extract the first word of "${ac_tool_prefix}ranlib", so it can be a program name with args.
 set dummy ${ac_tool_prefix}ranlib; ac_word=$2
-echo $ac_n "checking for $ac_word""... $ac_c" 1>&6
-echo "configure:2339: checking for $ac_word" >&5
-if eval "test \"`echo '$''{'ac_cv_prog_RANLIB'+set}'`\" = set"; then
-  echo $ac_n "(cached) $ac_c" 1>&6
+echo "$as_me:$LINENO: checking for $ac_word" >&5
+echo $ECHO_N "checking for $ac_word... $ECHO_C" >&6
+if test "${ac_cv_prog_RANLIB+set}" = set; then
+  echo $ECHO_N "(cached) $ECHO_C" >&6
 else
   if test -n "$RANLIB"; then
   ac_cv_prog_RANLIB="$RANLIB" # Let the user override the test.
 else
-  IFS="${IFS=  }"; ac_save_ifs="$IFS"; IFS=":"
-  ac_dummy="$PATH"
-  for ac_dir in $ac_dummy; do
-    test -z "$ac_dir" && ac_dir=.
-    if test -f $ac_dir/$ac_word; then
-      ac_cv_prog_RANLIB="${ac_tool_prefix}ranlib"
-      break
-    fi
-  done
-  IFS="$ac_save_ifs"
+as_save_IFS=$IFS; IFS=$PATH_SEPARATOR
+for as_dir in $PATH
+do
+  IFS=$as_save_IFS
+  test -z "$as_dir" && as_dir=.
+  for ac_exec_ext in '' $ac_executable_extensions; do
+  if $as_executable_p "$as_dir/$ac_word$ac_exec_ext"; then
+    ac_cv_prog_RANLIB="${ac_tool_prefix}ranlib"
+    echo "$as_me:$LINENO: found $as_dir/$ac_word$ac_exec_ext" >&5
+    break 2
+  fi
+done
+done
+
 fi
 fi
-RANLIB="$ac_cv_prog_RANLIB"
+RANLIB=$ac_cv_prog_RANLIB
 if test -n "$RANLIB"; then
-  echo "$ac_t""$RANLIB" 1>&6
+  echo "$as_me:$LINENO: result: $RANLIB" >&5
+echo "${ECHO_T}$RANLIB" >&6
 else
-  echo "$ac_t""no" 1>&6
+  echo "$as_me:$LINENO: result: no" >&5
+echo "${ECHO_T}no" >&6
 fi
 
-
+fi
 if test -z "$ac_cv_prog_RANLIB"; then
-if test -n "$ac_tool_prefix"; then
+  ac_ct_RANLIB=$RANLIB
   # Extract the first word of "ranlib", so it can be a program name with args.
 set dummy ranlib; ac_word=$2
-echo $ac_n "checking for $ac_word""... $ac_c" 1>&6
-echo "configure:2371: checking for $ac_word" >&5
-if eval "test \"`echo '$''{'ac_cv_prog_RANLIB'+set}'`\" = set"; then
-  echo $ac_n "(cached) $ac_c" 1>&6
+echo "$as_me:$LINENO: checking for $ac_word" >&5
+echo $ECHO_N "checking for $ac_word... $ECHO_C" >&6
+if test "${ac_cv_prog_ac_ct_RANLIB+set}" = set; then
+  echo $ECHO_N "(cached) $ECHO_C" >&6
 else
-  if test -n "$RANLIB"; then
-  ac_cv_prog_RANLIB="$RANLIB" # Let the user override the test.
+  if test -n "$ac_ct_RANLIB"; then
+  ac_cv_prog_ac_ct_RANLIB="$ac_ct_RANLIB" # Let the user override the test.
 else
-  IFS="${IFS=  }"; ac_save_ifs="$IFS"; IFS=":"
-  ac_dummy="$PATH"
-  for ac_dir in $ac_dummy; do
-    test -z "$ac_dir" && ac_dir=.
-    if test -f $ac_dir/$ac_word; then
-      ac_cv_prog_RANLIB="ranlib"
-      break
-    fi
-  done
-  IFS="$ac_save_ifs"
-  test -z "$ac_cv_prog_RANLIB" && ac_cv_prog_RANLIB=":"
+as_save_IFS=$IFS; IFS=$PATH_SEPARATOR
+for as_dir in $PATH
+do
+  IFS=$as_save_IFS
+  test -z "$as_dir" && as_dir=.
+  for ac_exec_ext in '' $ac_executable_extensions; do
+  if $as_executable_p "$as_dir/$ac_word$ac_exec_ext"; then
+    ac_cv_prog_ac_ct_RANLIB="ranlib"
+    echo "$as_me:$LINENO: found $as_dir/$ac_word$ac_exec_ext" >&5
+    break 2
+  fi
+done
+done
+
+  test -z "$ac_cv_prog_ac_ct_RANLIB" && ac_cv_prog_ac_ct_RANLIB=":"
 fi
 fi
-RANLIB="$ac_cv_prog_RANLIB"
-if test -n "$RANLIB"; then
-  echo "$ac_t""$RANLIB" 1>&6
+ac_ct_RANLIB=$ac_cv_prog_ac_ct_RANLIB
+if test -n "$ac_ct_RANLIB"; then
+  echo "$as_me:$LINENO: result: $ac_ct_RANLIB" >&5
+echo "${ECHO_T}$ac_ct_RANLIB" >&6
 else
-  echo "$ac_t""no" 1>&6
+  echo "$as_me:$LINENO: result: no" >&5
+echo "${ECHO_T}no" >&6
 fi
 
+  RANLIB=$ac_ct_RANLIB
 else
-  RANLIB=":"
-fi
+  RANLIB="$ac_cv_prog_RANLIB"
 fi
 
-# Extract the first word of "${ac_tool_prefix}strip", so it can be a program name with args.
+if test -n "$ac_tool_prefix"; then
+  # Extract the first word of "${ac_tool_prefix}strip", so it can be a program name with args.
 set dummy ${ac_tool_prefix}strip; ac_word=$2
-echo $ac_n "checking for $ac_word""... $ac_c" 1>&6
-echo "configure:2406: checking for $ac_word" >&5
-if eval "test \"`echo '$''{'ac_cv_prog_STRIP'+set}'`\" = set"; then
-  echo $ac_n "(cached) $ac_c" 1>&6
+echo "$as_me:$LINENO: checking for $ac_word" >&5
+echo $ECHO_N "checking for $ac_word... $ECHO_C" >&6
+if test "${ac_cv_prog_STRIP+set}" = set; then
+  echo $ECHO_N "(cached) $ECHO_C" >&6
 else
   if test -n "$STRIP"; then
   ac_cv_prog_STRIP="$STRIP" # Let the user override the test.
 else
-  IFS="${IFS=  }"; ac_save_ifs="$IFS"; IFS=":"
-  ac_dummy="$PATH"
-  for ac_dir in $ac_dummy; do
-    test -z "$ac_dir" && ac_dir=.
-    if test -f $ac_dir/$ac_word; then
-      ac_cv_prog_STRIP="${ac_tool_prefix}strip"
-      break
-    fi
-  done
-  IFS="$ac_save_ifs"
+as_save_IFS=$IFS; IFS=$PATH_SEPARATOR
+for as_dir in $PATH
+do
+  IFS=$as_save_IFS
+  test -z "$as_dir" && as_dir=.
+  for ac_exec_ext in '' $ac_executable_extensions; do
+  if $as_executable_p "$as_dir/$ac_word$ac_exec_ext"; then
+    ac_cv_prog_STRIP="${ac_tool_prefix}strip"
+    echo "$as_me:$LINENO: found $as_dir/$ac_word$ac_exec_ext" >&5
+    break 2
+  fi
+done
+done
+
 fi
 fi
-STRIP="$ac_cv_prog_STRIP"
+STRIP=$ac_cv_prog_STRIP
 if test -n "$STRIP"; then
-  echo "$ac_t""$STRIP" 1>&6
+  echo "$as_me:$LINENO: result: $STRIP" >&5
+echo "${ECHO_T}$STRIP" >&6
 else
-  echo "$ac_t""no" 1>&6
+  echo "$as_me:$LINENO: result: no" >&5
+echo "${ECHO_T}no" >&6
 fi
 
-
+fi
 if test -z "$ac_cv_prog_STRIP"; then
-if test -n "$ac_tool_prefix"; then
+  ac_ct_STRIP=$STRIP
   # Extract the first word of "strip", so it can be a program name with args.
 set dummy strip; ac_word=$2
-echo $ac_n "checking for $ac_word""... $ac_c" 1>&6
-echo "configure:2438: checking for $ac_word" >&5
-if eval "test \"`echo '$''{'ac_cv_prog_STRIP'+set}'`\" = set"; then
-  echo $ac_n "(cached) $ac_c" 1>&6
+echo "$as_me:$LINENO: checking for $ac_word" >&5
+echo $ECHO_N "checking for $ac_word... $ECHO_C" >&6
+if test "${ac_cv_prog_ac_ct_STRIP+set}" = set; then
+  echo $ECHO_N "(cached) $ECHO_C" >&6
 else
-  if test -n "$STRIP"; then
-  ac_cv_prog_STRIP="$STRIP" # Let the user override the test.
+  if test -n "$ac_ct_STRIP"; then
+  ac_cv_prog_ac_ct_STRIP="$ac_ct_STRIP" # Let the user override the test.
 else
-  IFS="${IFS=  }"; ac_save_ifs="$IFS"; IFS=":"
-  ac_dummy="$PATH"
-  for ac_dir in $ac_dummy; do
-    test -z "$ac_dir" && ac_dir=.
-    if test -f $ac_dir/$ac_word; then
-      ac_cv_prog_STRIP="strip"
-      break
-    fi
-  done
-  IFS="$ac_save_ifs"
-  test -z "$ac_cv_prog_STRIP" && ac_cv_prog_STRIP=":"
+as_save_IFS=$IFS; IFS=$PATH_SEPARATOR
+for as_dir in $PATH
+do
+  IFS=$as_save_IFS
+  test -z "$as_dir" && as_dir=.
+  for ac_exec_ext in '' $ac_executable_extensions; do
+  if $as_executable_p "$as_dir/$ac_word$ac_exec_ext"; then
+    ac_cv_prog_ac_ct_STRIP="strip"
+    echo "$as_me:$LINENO: found $as_dir/$ac_word$ac_exec_ext" >&5
+    break 2
+  fi
+done
+done
+
+  test -z "$ac_cv_prog_ac_ct_STRIP" && ac_cv_prog_ac_ct_STRIP=":"
 fi
 fi
-STRIP="$ac_cv_prog_STRIP"
-if test -n "$STRIP"; then
-  echo "$ac_t""$STRIP" 1>&6
+ac_ct_STRIP=$ac_cv_prog_ac_ct_STRIP
+if test -n "$ac_ct_STRIP"; then
+  echo "$as_me:$LINENO: result: $ac_ct_STRIP" >&5
+echo "${ECHO_T}$ac_ct_STRIP" >&6
 else
-  echo "$ac_t""no" 1>&6
+  echo "$as_me:$LINENO: result: no" >&5
+echo "${ECHO_T}no" >&6
 fi
 
+  STRIP=$ac_ct_STRIP
 else
-  STRIP=":"
-fi
+  STRIP="$ac_cv_prog_STRIP"
 fi
 
 
@@ -2473,9 +4699,8 @@ enable_win32_dll=no
 # Check whether --enable-libtool-lock or --disable-libtool-lock was given.
 if test "${enable_libtool_lock+set}" = set; then
   enableval="$enable_libtool_lock"
-  :
-fi
 
+fi;
 test "x$enable_libtool_lock" != xno && enable_libtool_lock=yes
 
 # Some flags need to be propagated to the compiler or linker for good
@@ -2483,8 +4708,12 @@ test "x$enable_libtool_lock" != xno && enable_libtool_lock=yes
 case "$host" in
 *-*-irix6*)
   # Find out which ABI we are using.
-  echo '#line 2487 "configure"' > conftest.$ac_ext
-  if { (eval echo configure:2488: \"$ac_compile\") 1>&5; (eval $ac_compile) 2>&5; }; then
+  echo '#line 4711 "configure"' > conftest.$ac_ext
+  if { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_compile\"") >&5
+  (eval $ac_compile) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); }; then
     case "`/usr/bin/file conftest.$ac_objext`" in
     *32-bit*)
       LD="${LD-ld} -32"
@@ -2504,47 +4733,73 @@ case "$host" in
   # On SCO OpenServer 5, we need -belf to get full-featured binaries.
   SAVE_CFLAGS="$CFLAGS"
   CFLAGS="$CFLAGS -belf"
-  echo $ac_n "checking whether the C compiler needs -belf""... $ac_c" 1>&6
-echo "configure:2509: checking whether the C compiler needs -belf" >&5
-if eval "test \"`echo '$''{'lt_cv_cc_needs_belf'+set}'`\" = set"; then
-  echo $ac_n "(cached) $ac_c" 1>&6
+  echo "$as_me:$LINENO: checking whether the C compiler needs -belf" >&5
+echo $ECHO_N "checking whether the C compiler needs -belf... $ECHO_C" >&6
+if test "${lt_cv_cc_needs_belf+set}" = set; then
+  echo $ECHO_N "(cached) $ECHO_C" >&6
 else
-  
-     ac_ext=c
-# CFLAGS is not in ac_cpp because -g, -O, etc. are not valid cpp options.
-ac_cpp='$CPP $CPPFLAGS'
-ac_compile='${CC-cc} -c $CFLAGS $CPPFLAGS conftest.$ac_ext 1>&5'
-ac_link='${CC-cc} -o conftest${ac_exeext} $CFLAGS $CPPFLAGS $LDFLAGS conftest.$ac_ext $LIBS 1>&5'
-cross_compiling=$ac_cv_prog_cc_cross
 
-     cat > conftest.$ac_ext <<EOF
-#line 2522 "configure"
-#include "confdefs.h"
 
-int main() {
+     ac_ext=c
+ac_cpp='$CPP $CPPFLAGS'
+ac_compile='$CC -c $CFLAGS $CPPFLAGS conftest.$ac_ext >&5'
+ac_link='$CC -o conftest$ac_exeext $CFLAGS $CPPFLAGS $LDFLAGS conftest.$ac_ext $LIBS >&5'
+ac_compiler_gnu=$ac_cv_c_compiler_gnu
+
+     cat >conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* confdefs.h.  */
+_ACEOF
+cat confdefs.h >>conftest.$ac_ext
+cat >>conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* end confdefs.h.  */
+
+int
+main ()
+{
 
-; return 0; }
-EOF
-if { (eval echo configure:2529: \"$ac_link\") 1>&5; (eval $ac_link) 2>&5; } && test -s conftest${ac_exeext}; then
-  rm -rf conftest*
+  ;
+  return 0;
+}
+_ACEOF
+rm -f conftest.$ac_objext conftest$ac_exeext
+if { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_link\"") >&5
+  (eval $ac_link) 2>conftest.er1
+  ac_status=$?
+  grep -v '^ *+' conftest.er1 >conftest.err
+  rm -f conftest.er1
+  cat conftest.err >&5
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); } &&
+        { ac_try='test -z "$ac_c_werror_flag"                   || test ! -s conftest.err'
+  { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_try\"") >&5
+  (eval $ac_try) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); }; } &&
+        { ac_try='test -s conftest$ac_exeext'
+  { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_try\"") >&5
+  (eval $ac_try) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); }; }; then
   lt_cv_cc_needs_belf=yes
 else
-  echo "configure: failed program was:" >&5
-  cat conftest.$ac_ext >&5
-  rm -rf conftest*
-  lt_cv_cc_needs_belf=no
+  echo "$as_me: failed program was:" >&5
+sed 's/^/| /' conftest.$ac_ext >&5
+
+lt_cv_cc_needs_belf=no
 fi
-rm -f conftest*
+rm -f conftest.err conftest.$ac_objext \
+      conftest$ac_exeext conftest.$ac_ext
      ac_ext=c
-# CFLAGS is not in ac_cpp because -g, -O, etc. are not valid cpp options.
 ac_cpp='$CPP $CPPFLAGS'
-ac_compile='${CC-cc} -c $CFLAGS $CPPFLAGS conftest.$ac_ext 1>&5'
-ac_link='${CC-cc} -o conftest${ac_exeext} $CFLAGS $CPPFLAGS $LDFLAGS conftest.$ac_ext $LIBS 1>&5'
-cross_compiling=$ac_cv_prog_cc_cross
+ac_compile='$CC -c $CFLAGS $CPPFLAGS conftest.$ac_ext >&5'
+ac_link='$CC -o conftest$ac_exeext $CFLAGS $CPPFLAGS $LDFLAGS conftest.$ac_ext $LIBS >&5'
+ac_compiler_gnu=$ac_cv_c_compiler_gnu
 
 fi
-
-echo "$ac_t""$lt_cv_cc_needs_belf" 1>&6
+echo "$as_me:$LINENO: result: $lt_cv_cc_needs_belf" >&5
+echo "${ECHO_T}$lt_cv_cc_needs_belf" >&6
   if test x"$lt_cv_cc_needs_belf" != x"yes"; then
     # this is probably gcc 2.8.0, egcs 1.0 or newer; no need for -belf
     CFLAGS="$SAVE_CFLAGS"
@@ -2639,8 +4894,8 @@ compiler="$2"
 
 ## FIXME: this should be a separate macro
 ##
-echo $ac_n "checking for objdir""... $ac_c" 1>&6
-echo "configure:2644: checking for objdir" >&5
+echo "$as_me:$LINENO: checking for objdir" >&5
+echo $ECHO_N "checking for objdir... $ECHO_C" >&6
 rm -f .libs 2>/dev/null
 mkdir .libs 2>/dev/null
 if test -d .libs; then
@@ -2650,30 +4905,31 @@ else
   objdir=_libs
 fi
 rmdir .libs 2>/dev/null
-echo "$ac_t""$objdir" 1>&6
+echo "$as_me:$LINENO: result: $objdir" >&5
+echo "${ECHO_T}$objdir" >&6
 ##
 ## END FIXME
 
 
 ## FIXME: this should be a separate macro
 ##
+
 # Check whether --with-pic or --without-pic was given.
 if test "${with_pic+set}" = set; then
   withval="$with_pic"
   pic_mode="$withval"
 else
   pic_mode=default
-fi
-
+fi;
 test -z "$pic_mode" && pic_mode=default
 
 # We assume here that the value for lt_cv_prog_cc_pic will not be cached
 # in isolation, and that seeing it set (from the cache) indicates that
 # the associated values are set (in the cache) correctly too.
-echo $ac_n "checking for $compiler option to produce PIC""... $ac_c" 1>&6
-echo "configure:2675: checking for $compiler option to produce PIC" >&5
-if eval "test \"`echo '$''{'lt_cv_prog_cc_pic'+set}'`\" = set"; then
-  echo $ac_n "(cached) $ac_c" 1>&6
+echo "$as_me:$LINENO: checking for $compiler option to produce PIC" >&5
+echo $ECHO_N "checking for $compiler option to produce PIC... $ECHO_C" >&6
+if test "${lt_cv_prog_cc_pic+set}" = set; then
+  echo $ECHO_N "(cached) $ECHO_C" >&6
 else
    lt_cv_prog_cc_pic=
   lt_cv_prog_cc_shlib=
@@ -2806,28 +5062,56 @@ else
 fi
 
 if test -z "$lt_cv_prog_cc_pic"; then
-  echo "$ac_t""none" 1>&6
+  echo "$as_me:$LINENO: result: none" >&5
+echo "${ECHO_T}none" >&6
 else
-  echo "$ac_t""$lt_cv_prog_cc_pic" 1>&6
+  echo "$as_me:$LINENO: result: $lt_cv_prog_cc_pic" >&5
+echo "${ECHO_T}$lt_cv_prog_cc_pic" >&6
 
   # Check to make sure the pic_flag actually works.
-  echo $ac_n "checking if $compiler PIC flag $lt_cv_prog_cc_pic works""... $ac_c" 1>&6
-echo "configure:2816: checking if $compiler PIC flag $lt_cv_prog_cc_pic works" >&5
-  if eval "test \"`echo '$''{'lt_cv_prog_cc_pic_works'+set}'`\" = set"; then
-  echo $ac_n "(cached) $ac_c" 1>&6
+  echo "$as_me:$LINENO: checking if $compiler PIC flag $lt_cv_prog_cc_pic works" >&5
+echo $ECHO_N "checking if $compiler PIC flag $lt_cv_prog_cc_pic works... $ECHO_C" >&6
+  if test "${lt_cv_prog_cc_pic_works+set}" = set; then
+  echo $ECHO_N "(cached) $ECHO_C" >&6
 else
       save_CFLAGS="$CFLAGS"
     CFLAGS="$CFLAGS $lt_cv_prog_cc_pic -DPIC"
-    cat > conftest.$ac_ext <<EOF
-#line 2823 "configure"
-#include "confdefs.h"
-
-int main() {
+    cat >conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* confdefs.h.  */
+_ACEOF
+cat confdefs.h >>conftest.$ac_ext
+cat >>conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* end confdefs.h.  */
+
+int
+main ()
+{
 
-; return 0; }
-EOF
-if { (eval echo configure:2830: \"$ac_compile\") 1>&5; (eval $ac_compile) 2>&5; }; then
-  rm -rf conftest*
+  ;
+  return 0;
+}
+_ACEOF
+rm -f conftest.$ac_objext
+if { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_compile\"") >&5
+  (eval $ac_compile) 2>conftest.er1
+  ac_status=$?
+  grep -v '^ *+' conftest.er1 >conftest.err
+  rm -f conftest.er1
+  cat conftest.err >&5
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); } &&
+        { ac_try='test -z "$ac_c_werror_flag"                   || test ! -s conftest.err'
+  { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_try\"") >&5
+  (eval $ac_try) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); }; } &&
+        { ac_try='test -s conftest.$ac_objext'
+  { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_try\"") >&5
+  (eval $ac_try) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); }; }; then
         case "$host_os" in
       hpux9* | hpux10* | hpux11*)
        # On HP-UX, both CC and GCC only warn that PIC is supported... then
@@ -2843,17 +5127,17 @@ if { (eval echo configure:2830: \"$ac_compile\") 1>&5; (eval $ac_compile) 2>&5;
        lt_cv_prog_cc_pic_works=yes
        ;;
       esac
-    
+
 else
-  echo "configure: failed program was:" >&5
-  cat conftest.$ac_ext >&5
-  rm -rf conftest*
-        lt_cv_prog_cc_pic_works=no
-    
+  echo "$as_me: failed program was:" >&5
+sed 's/^/| /' conftest.$ac_ext >&5
+
+      lt_cv_prog_cc_pic_works=no
+
 fi
-rm -f conftest*
+rm -f conftest.err conftest.$ac_objext conftest.$ac_ext
     CFLAGS="$save_CFLAGS"
-  
+
 fi
 
 
@@ -2864,47 +5148,78 @@ fi
     lt_cv_prog_cc_pic=" $lt_cv_prog_cc_pic"
   fi
 
-  echo "$ac_t""$lt_cv_prog_cc_pic_works" 1>&6
+  echo "$as_me:$LINENO: result: $lt_cv_prog_cc_pic_works" >&5
+echo "${ECHO_T}$lt_cv_prog_cc_pic_works" >&6
 fi
 ##
 ## END FIXME
 
 # Check for any special shared library compilation flags.
 if test -n "$lt_cv_prog_cc_shlib"; then
-  echo "configure: warning: \`$CC' requires \`$lt_cv_prog_cc_shlib' to build shared libraries" 1>&2
+  { echo "$as_me:$LINENO: WARNING: \`$CC' requires \`$lt_cv_prog_cc_shlib' to build shared libraries" >&5
+echo "$as_me: WARNING: \`$CC' requires \`$lt_cv_prog_cc_shlib' to build shared libraries" >&2;}
   if echo "$old_CC $old_CFLAGS " | egrep -e "[         ]$lt_cv_prog_cc_shlib[  ]" >/dev/null; then :
   else
-   echo "configure: warning: add \`$lt_cv_prog_cc_shlib' to the CC or CFLAGS env variable and reconfigure" 1>&2
+   { echo "$as_me:$LINENO: WARNING: add \`$lt_cv_prog_cc_shlib' to the CC or CFLAGS env variable and reconfigure" >&5
+echo "$as_me: WARNING: add \`$lt_cv_prog_cc_shlib' to the CC or CFLAGS env variable and reconfigure" >&2;}
     lt_cv_prog_cc_can_build_shared=no
   fi
 fi
 
 ## FIXME: this should be a separate macro
 ##
-echo $ac_n "checking if $compiler static flag $lt_cv_prog_cc_static works""... $ac_c" 1>&6
-echo "configure:2886: checking if $compiler static flag $lt_cv_prog_cc_static works" >&5
-if eval "test \"`echo '$''{'lt_cv_prog_cc_static_works'+set}'`\" = set"; then
-  echo $ac_n "(cached) $ac_c" 1>&6
+echo "$as_me:$LINENO: checking if $compiler static flag $lt_cv_prog_cc_static works" >&5
+echo $ECHO_N "checking if $compiler static flag $lt_cv_prog_cc_static works... $ECHO_C" >&6
+if test "${lt_cv_prog_cc_static_works+set}" = set; then
+  echo $ECHO_N "(cached) $ECHO_C" >&6
 else
     lt_cv_prog_cc_static_works=no
   save_LDFLAGS="$LDFLAGS"
   LDFLAGS="$LDFLAGS $lt_cv_prog_cc_static"
-  cat > conftest.$ac_ext <<EOF
-#line 2894 "configure"
-#include "confdefs.h"
-
-int main() {
+  cat >conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* confdefs.h.  */
+_ACEOF
+cat confdefs.h >>conftest.$ac_ext
+cat >>conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* end confdefs.h.  */
+
+int
+main ()
+{
 
-; return 0; }
-EOF
-if { (eval echo configure:2901: \"$ac_link\") 1>&5; (eval $ac_link) 2>&5; } && test -s conftest${ac_exeext}; then
-  rm -rf conftest*
+  ;
+  return 0;
+}
+_ACEOF
+rm -f conftest.$ac_objext conftest$ac_exeext
+if { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_link\"") >&5
+  (eval $ac_link) 2>conftest.er1
+  ac_status=$?
+  grep -v '^ *+' conftest.er1 >conftest.err
+  rm -f conftest.er1
+  cat conftest.err >&5
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); } &&
+        { ac_try='test -z "$ac_c_werror_flag"                   || test ! -s conftest.err'
+  { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_try\"") >&5
+  (eval $ac_try) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); }; } &&
+        { ac_try='test -s conftest$ac_exeext'
+  { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_try\"") >&5
+  (eval $ac_try) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); }; }; then
   lt_cv_prog_cc_static_works=yes
 else
-  echo "configure: failed program was:" >&5
-  cat conftest.$ac_ext >&5
+  echo "$as_me: failed program was:" >&5
+sed 's/^/| /' conftest.$ac_ext >&5
+
 fi
-rm -f conftest*
+rm -f conftest.err conftest.$ac_objext \
+      conftest$ac_exeext conftest.$ac_ext
   LDFLAGS="$save_LDFLAGS"
 
 fi
@@ -2912,7 +5227,8 @@ fi
 
 # Belt *and* braces to stop my trousers falling down:
 test "X$lt_cv_prog_cc_static_works" = Xno && lt_cv_prog_cc_static=
-echo "$ac_t""$lt_cv_prog_cc_static_works" 1>&6
+echo "$as_me:$LINENO: result: $lt_cv_prog_cc_static_works" >&5
+echo "${ECHO_T}$lt_cv_prog_cc_static_works" >&6
 
 pic_flag="$lt_cv_prog_cc_pic"
 special_shlib_compile_flags="$lt_cv_prog_cc_shlib"
@@ -2927,8 +5243,8 @@ can_build_shared="$lt_cv_prog_cc_can_build_shared"
 ## FIXME: this should be a separate macro
 ##
 # Check to see if options -o and -c are simultaneously supported by compiler
-echo $ac_n "checking if $compiler supports -c -o file.$ac_objext""... $ac_c" 1>&6
-echo "configure:2932: checking if $compiler supports -c -o file.$ac_objext" >&5
+echo "$as_me:$LINENO: checking if $compiler supports -c -o file.$ac_objext" >&5
+echo $ECHO_N "checking if $compiler supports -c -o file.$ac_objext... $ECHO_C" >&6
 $rm -r conftest 2>/dev/null
 mkdir conftest
 cd conftest
@@ -2943,7 +5259,7 @@ chmod -w .
 save_CFLAGS="$CFLAGS"
 CFLAGS="$CFLAGS -o out/conftest2.$ac_objext"
 compiler_c_o=no
-if { (eval echo configure:2947: \"$ac_compile\") 1>&5; (eval $ac_compile) 2>out/conftest.err; } && test -s out/conftest2.$ac_objext; then
+if { (eval echo configure:5262: \"$ac_compile\") 1>&5; (eval $ac_compile) 2>out/conftest.err; } && test -s out/conftest2.$ac_objext; then
   # The compiler can only warn and ignore the option if not recognized
   # So say no if there are warnings
   if test -s out/conftest.err; then
@@ -2956,7 +5272,8 @@ else
   cat out/conftest.err 1>&5
   compiler_c_o=no
 fi
-echo "$ac_t""$compiler_c_o" 1>&6
+echo "$as_me:$LINENO: result: $compiler_c_o" >&5
+echo "${ECHO_T}$compiler_c_o" >&6
 CFLAGS="$save_CFLAGS"
 chmod u+w .
 $rm conftest* out/*
@@ -2967,21 +5284,47 @@ $rm -r conftest 2>/dev/null
 
 if test x"$compiler_c_o" = x"yes"; then
   # Check to see if we can write to a .lo
-  echo $ac_n "checking if $compiler supports -c -o file.lo""... $ac_c" 1>&6
-echo "configure:2972: checking if $compiler supports -c -o file.lo" >&5
+  echo "$as_me:$LINENO: checking if $compiler supports -c -o file.lo" >&5
+echo $ECHO_N "checking if $compiler supports -c -o file.lo... $ECHO_C" >&6
   compiler_o_lo=no
   save_CFLAGS="$CFLAGS"
   CFLAGS="$CFLAGS -c -o conftest.lo"
-  cat > conftest.$ac_ext <<EOF
-#line 2977 "configure"
-#include "confdefs.h"
-
-int main() {
+  cat >conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* confdefs.h.  */
+_ACEOF
+cat confdefs.h >>conftest.$ac_ext
+cat >>conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* end confdefs.h.  */
+
+int
+main ()
+{
 int some_variable = 0;
-; return 0; }
-EOF
-if { (eval echo configure:2984: \"$ac_compile\") 1>&5; (eval $ac_compile) 2>&5; }; then
-  rm -rf conftest*
+  ;
+  return 0;
+}
+_ACEOF
+rm -f conftest.$ac_objext
+if { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_compile\"") >&5
+  (eval $ac_compile) 2>conftest.er1
+  ac_status=$?
+  grep -v '^ *+' conftest.er1 >conftest.err
+  rm -f conftest.er1
+  cat conftest.err >&5
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); } &&
+        { ac_try='test -z "$ac_c_werror_flag"                   || test ! -s conftest.err'
+  { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_try\"") >&5
+  (eval $ac_try) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); }; } &&
+        { ac_try='test -s conftest.$ac_objext'
+  { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_try\"") >&5
+  (eval $ac_try) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); }; }; then
       # The compiler can only warn and ignore the option if not recognized
     # So say no if there are warnings
     if test -s conftest.err; then
@@ -2989,13 +5332,15 @@ if { (eval echo configure:2984: \"$ac_compile\") 1>&5; (eval $ac_compile) 2>&5;
     else
       compiler_o_lo=yes
     fi
-  
+
 else
-  echo "configure: failed program was:" >&5
-  cat conftest.$ac_ext >&5
+  echo "$as_me: failed program was:" >&5
+sed 's/^/| /' conftest.$ac_ext >&5
+
 fi
-rm -f conftest*
-  echo "$ac_t""$compiler_c_o" 1>&6
+rm -f conftest.err conftest.$ac_objext conftest.$ac_ext
+  echo "$as_me:$LINENO: result: $compiler_c_o" >&5
+echo "${ECHO_T}$compiler_c_o" >&6
   CFLAGS="$save_CFLAGS"
 else
   compiler_o_lo=no
@@ -3009,17 +5354,19 @@ fi
 hard_links="nottested"
 if test "$compiler_c_o" = no && test "$need_locks" != no; then
   # do not overwrite the value of need_locks provided by the user
-  echo $ac_n "checking if we can lock with hard links""... $ac_c" 1>&6
-echo "configure:3014: checking if we can lock with hard links" >&5
+  echo "$as_me:$LINENO: checking if we can lock with hard links" >&5
+echo $ECHO_N "checking if we can lock with hard links... $ECHO_C" >&6
   hard_links=yes
   $rm conftest*
   ln conftest.a conftest.b 2>/dev/null && hard_links=no
   touch conftest.a
   ln conftest.a conftest.b 2>&5 || hard_links=no
   ln conftest.a conftest.b 2>/dev/null && hard_links=no
-  echo "$ac_t""$hard_links" 1>&6
+  echo "$as_me:$LINENO: result: $hard_links" >&5
+echo "${ECHO_T}$hard_links" >&6
   if test "$hard_links" = no; then
-    echo "configure: warning: \`$CC' does not support \`-c -o', so \`make -j' may be unsafe" 1>&2
+    { echo "$as_me:$LINENO: WARNING: \`$CC' does not support \`-c -o', so \`make -j' may be unsafe" >&5
+echo "$as_me: WARNING: \`$CC' does not support \`-c -o', so \`make -j' may be unsafe" >&2;}
     need_locks=warn
   fi
 else
@@ -3032,22 +5379,48 @@ fi
 ##
 if test "$GCC" = yes; then
   # Check to see if options -fno-rtti -fno-exceptions are supported by compiler
-  echo $ac_n "checking if $compiler supports -fno-rtti -fno-exceptions""... $ac_c" 1>&6
-echo "configure:3037: checking if $compiler supports -fno-rtti -fno-exceptions" >&5
+  echo "$as_me:$LINENO: checking if $compiler supports -fno-rtti -fno-exceptions" >&5
+echo $ECHO_N "checking if $compiler supports -fno-rtti -fno-exceptions... $ECHO_C" >&6
   echo "int some_variable = 0;" > conftest.$ac_ext
   save_CFLAGS="$CFLAGS"
   CFLAGS="$CFLAGS -fno-rtti -fno-exceptions -c conftest.$ac_ext"
   compiler_rtti_exceptions=no
-  cat > conftest.$ac_ext <<EOF
-#line 3043 "configure"
-#include "confdefs.h"
-
-int main() {
+  cat >conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* confdefs.h.  */
+_ACEOF
+cat confdefs.h >>conftest.$ac_ext
+cat >>conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* end confdefs.h.  */
+
+int
+main ()
+{
 int some_variable = 0;
-; return 0; }
-EOF
-if { (eval echo configure:3050: \"$ac_compile\") 1>&5; (eval $ac_compile) 2>&5; }; then
-  rm -rf conftest*
+  ;
+  return 0;
+}
+_ACEOF
+rm -f conftest.$ac_objext
+if { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_compile\"") >&5
+  (eval $ac_compile) 2>conftest.er1
+  ac_status=$?
+  grep -v '^ *+' conftest.er1 >conftest.err
+  rm -f conftest.er1
+  cat conftest.err >&5
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); } &&
+        { ac_try='test -z "$ac_c_werror_flag"                   || test ! -s conftest.err'
+  { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_try\"") >&5
+  (eval $ac_try) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); }; } &&
+        { ac_try='test -s conftest.$ac_objext'
+  { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_try\"") >&5
+  (eval $ac_try) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); }; }; then
       # The compiler can only warn and ignore the option if not recognized
     # So say no if there are warnings
     if test -s conftest.err; then
@@ -3055,14 +5428,16 @@ if { (eval echo configure:3050: \"$ac_compile\") 1>&5; (eval $ac_compile) 2>&5;
     else
       compiler_rtti_exceptions=yes
     fi
-  
+
 else
-  echo "configure: failed program was:" >&5
-  cat conftest.$ac_ext >&5
+  echo "$as_me: failed program was:" >&5
+sed 's/^/| /' conftest.$ac_ext >&5
+
 fi
-rm -f conftest*
+rm -f conftest.err conftest.$ac_objext conftest.$ac_ext
   CFLAGS="$save_CFLAGS"
-  echo "$ac_t""$compiler_rtti_exceptions" 1>&6
+  echo "$as_me:$LINENO: result: $compiler_rtti_exceptions" >&5
+echo "${ECHO_T}$compiler_rtti_exceptions" >&6
 
   if test "$compiler_rtti_exceptions" = "yes"; then
     no_builtin_flag=' -fno-builtin -fno-rtti -fno-exceptions'
@@ -3076,8 +5451,8 @@ fi
 ## FIXME: this should be a separate macro
 ##
 # See if the linker supports building shared libraries.
-echo $ac_n "checking whether the linker ($LD) supports shared libraries""... $ac_c" 1>&6
-echo "configure:3081: checking whether the linker ($LD) supports shared libraries" >&5
+echo "$as_me:$LINENO: checking whether the linker ($LD) supports shared libraries" >&5
+echo $ECHO_N "checking whether the linker ($LD) supports shared libraries... $ECHO_C" >&6
 
 allow_undefined_flag=
 no_undefined_flag=
@@ -3634,7 +6009,8 @@ else
     ;;
   esac
 fi
-echo "$ac_t""$ld_shlibs" 1>&6
+echo "$as_me:$LINENO: result: $ld_shlibs" >&5
+echo "${ECHO_T}$ld_shlibs" >&6
 test "$ld_shlibs" = no && can_build_shared=no
 ##
 ## END FIXME
@@ -3642,8 +6018,8 @@ test "$ld_shlibs" = no && can_build_shared=no
 ## FIXME: this should be a separate macro
 ##
 # Check hardcoding attributes.
-echo $ac_n "checking how to hardcode library paths into programs""... $ac_c" 1>&6
-echo "configure:3647: checking how to hardcode library paths into programs" >&5
+echo "$as_me:$LINENO: checking how to hardcode library paths into programs" >&5
+echo $ECHO_N "checking how to hardcode library paths into programs... $ECHO_C" >&6
 hardcode_action=
 if test -n "$hardcode_libdir_flag_spec" || \
    test -n "$runpath_var"; then
@@ -3666,7 +6042,8 @@ else
   # directories.
   hardcode_action=unsupported
 fi
-echo "$ac_t""$hardcode_action" 1>&6
+echo "$as_me:$LINENO: result: $hardcode_action" >&5
+echo "${ECHO_T}$hardcode_action" >&6
 ##
 ## END FIXME
 
@@ -3674,14 +6051,16 @@ echo "$ac_t""$hardcode_action" 1>&6
 ##
 striplib=
 old_striplib=
-echo $ac_n "checking whether stripping libraries is possible""... $ac_c" 1>&6
-echo "configure:3679: checking whether stripping libraries is possible" >&5
+echo "$as_me:$LINENO: checking whether stripping libraries is possible" >&5
+echo $ECHO_N "checking whether stripping libraries is possible... $ECHO_C" >&6
 if test -n "$STRIP" && $STRIP -V 2>&1 | grep "GNU strip" >/dev/null; then
   test -z "$old_striplib" && old_striplib="$STRIP --strip-debug"
   test -z "$striplib" && striplib="$STRIP --strip-unneeded"
-  echo "$ac_t""yes" 1>&6
+  echo "$as_me:$LINENO: result: yes" >&5
+echo "${ECHO_T}yes" >&6
 else
-  echo "$ac_t""no" 1>&6
+  echo "$as_me:$LINENO: result: no" >&5
+echo "${ECHO_T}no" >&6
 fi
 ##
 ## END FIXME
@@ -3692,8 +6071,8 @@ test -z "$deplibs_check_method" && deplibs_check_method=unknown
 ## FIXME: this should be a separate macro
 ##
 # PORTME Fill in your ld.so characteristics
-echo $ac_n "checking dynamic linker characteristics""... $ac_c" 1>&6
-echo "configure:3697: checking dynamic linker characteristics" >&5
+echo "$as_me:$LINENO: checking dynamic linker characteristics" >&5
+echo $ECHO_N "checking dynamic linker characteristics... $ECHO_C" >&6
 library_names_spec=
 libname_spec='lib$name'
 soname_spec=
@@ -4019,7 +6398,8 @@ sysv4*MP*)
   dynamic_linker=no
   ;;
 esac
-echo "$ac_t""$dynamic_linker" 1>&6
+echo "$as_me:$LINENO: result: $dynamic_linker" >&5
+echo "${ECHO_T}$dynamic_linker" >&6
 test "$dynamic_linker" = no && can_build_shared=no
 ##
 ## END FIXME
@@ -4027,9 +6407,10 @@ test "$dynamic_linker" = no && can_build_shared=no
 ## FIXME: this should be a separate macro
 ##
 # Report the final consequences.
-echo $ac_n "checking if libtool supports shared libraries""... $ac_c" 1>&6
-echo "configure:4032: checking if libtool supports shared libraries" >&5
-echo "$ac_t""$can_build_shared" 1>&6
+echo "$as_me:$LINENO: checking if libtool supports shared libraries" >&5
+echo $ECHO_N "checking if libtool supports shared libraries... $ECHO_C" >&6
+echo "$as_me:$LINENO: result: $can_build_shared" >&5
+echo "${ECHO_T}$can_build_shared" >&6
 ##
 ## END FIXME
 
@@ -4068,224 +6449,399 @@ else
    ;;
 
   *)
-    echo $ac_n "checking for dlopen in -ldl""... $ac_c" 1>&6
-echo "configure:4073: checking for dlopen in -ldl" >&5
-ac_lib_var=`echo dl'_'dlopen | sed 'y%./+-%__p_%'`
-if eval "test \"`echo '$''{'ac_cv_lib_$ac_lib_var'+set}'`\" = set"; then
-  echo $ac_n "(cached) $ac_c" 1>&6
+    echo "$as_me:$LINENO: checking for dlopen in -ldl" >&5
+echo $ECHO_N "checking for dlopen in -ldl... $ECHO_C" >&6
+if test "${ac_cv_lib_dl_dlopen+set}" = set; then
+  echo $ECHO_N "(cached) $ECHO_C" >&6
 else
-  ac_save_LIBS="$LIBS"
+  ac_check_lib_save_LIBS=$LIBS
 LIBS="-ldl  $LIBS"
-cat > conftest.$ac_ext <<EOF
-#line 4081 "configure"
-#include "confdefs.h"
+cat >conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* confdefs.h.  */
+_ACEOF
+cat confdefs.h >>conftest.$ac_ext
+cat >>conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* end confdefs.h.  */
+
 /* Override any gcc2 internal prototype to avoid an error.  */
+#ifdef __cplusplus
+extern "C"
+#endif
 /* We use char because int might match the return type of a gcc2
-    builtin and then its argument prototype would still apply.  */
-char dlopen();
-
-int main() {
-dlopen()
-; return 0; }
-EOF
-if { (eval echo configure:4092: \"$ac_link\") 1>&5; (eval $ac_link) 2>&5; } && test -s conftest${ac_exeext}; then
-  rm -rf conftest*
-  eval "ac_cv_lib_$ac_lib_var=yes"
-else
-  echo "configure: failed program was:" >&5
-  cat conftest.$ac_ext >&5
-  rm -rf conftest*
-  eval "ac_cv_lib_$ac_lib_var=no"
-fi
-rm -f conftest*
-LIBS="$ac_save_LIBS"
-
-fi
-if eval "test \"`echo '$ac_cv_lib_'$ac_lib_var`\" = yes"; then
-  echo "$ac_t""yes" 1>&6
+   builtin and then its argument prototype would still apply.  */
+char dlopen ();
+int
+main ()
+{
+dlopen ();
+  ;
+  return 0;
+}
+_ACEOF
+rm -f conftest.$ac_objext conftest$ac_exeext
+if { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_link\"") >&5
+  (eval $ac_link) 2>conftest.er1
+  ac_status=$?
+  grep -v '^ *+' conftest.er1 >conftest.err
+  rm -f conftest.er1
+  cat conftest.err >&5
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); } &&
+        { ac_try='test -z "$ac_c_werror_flag"                   || test ! -s conftest.err'
+  { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_try\"") >&5
+  (eval $ac_try) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); }; } &&
+        { ac_try='test -s conftest$ac_exeext'
+  { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_try\"") >&5
+  (eval $ac_try) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); }; }; then
+  ac_cv_lib_dl_dlopen=yes
+else
+  echo "$as_me: failed program was:" >&5
+sed 's/^/| /' conftest.$ac_ext >&5
+
+ac_cv_lib_dl_dlopen=no
+fi
+rm -f conftest.err conftest.$ac_objext \
+      conftest$ac_exeext conftest.$ac_ext
+LIBS=$ac_check_lib_save_LIBS
+fi
+echo "$as_me:$LINENO: result: $ac_cv_lib_dl_dlopen" >&5
+echo "${ECHO_T}$ac_cv_lib_dl_dlopen" >&6
+if test $ac_cv_lib_dl_dlopen = yes; then
   lt_cv_dlopen="dlopen" lt_cv_dlopen_libs="-ldl"
 else
-  echo "$ac_t""no" 1>&6
-echo $ac_n "checking for dlopen""... $ac_c" 1>&6
-echo "configure:4111: checking for dlopen" >&5
-if eval "test \"`echo '$''{'ac_cv_func_dlopen'+set}'`\" = set"; then
-  echo $ac_n "(cached) $ac_c" 1>&6
-else
-  cat > conftest.$ac_ext <<EOF
-#line 4116 "configure"
-#include "confdefs.h"
+  echo "$as_me:$LINENO: checking for dlopen" >&5
+echo $ECHO_N "checking for dlopen... $ECHO_C" >&6
+if test "${ac_cv_func_dlopen+set}" = set; then
+  echo $ECHO_N "(cached) $ECHO_C" >&6
+else
+  cat >conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* confdefs.h.  */
+_ACEOF
+cat confdefs.h >>conftest.$ac_ext
+cat >>conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* end confdefs.h.  */
+/* Define dlopen to an innocuous variant, in case <limits.h> declares dlopen.
+   For example, HP-UX 11i <limits.h> declares gettimeofday.  */
+#define dlopen innocuous_dlopen
+
 /* System header to define __stub macros and hopefully few prototypes,
-    which can conflict with char dlopen(); below.  */
-#include <assert.h>
-/* Override any gcc2 internal prototype to avoid an error.  */
-/* We use char because int might match the return type of a gcc2
-    builtin and then its argument prototype would still apply.  */
-char dlopen();
+    which can conflict with char dlopen (); below.
+    Prefer <limits.h> to <assert.h> if __STDC__ is defined, since
+    <limits.h> exists even on freestanding compilers.  */
+
+#ifdef __STDC__
+# include <limits.h>
+#else
+# include <assert.h>
+#endif
 
-int main() {
+#undef dlopen
 
+/* Override any gcc2 internal prototype to avoid an error.  */
+#ifdef __cplusplus
+extern "C"
+{
+#endif
+/* We use char because int might match the return type of a gcc2
+   builtin and then its argument prototype would still apply.  */
+char dlopen ();
 /* The GNU C library defines this for functions which it implements
     to always fail with ENOSYS.  Some functions are actually named
     something starting with __ and the normal name is an alias.  */
 #if defined (__stub_dlopen) || defined (__stub___dlopen)
 choke me
 #else
-dlopen();
+char (*f) () = dlopen;
+#endif
+#ifdef __cplusplus
+}
 #endif
 
-; return 0; }
-EOF
-if { (eval echo configure:4139: \"$ac_link\") 1>&5; (eval $ac_link) 2>&5; } && test -s conftest${ac_exeext}; then
-  rm -rf conftest*
-  eval "ac_cv_func_dlopen=yes"
-else
-  echo "configure: failed program was:" >&5
-  cat conftest.$ac_ext >&5
-  rm -rf conftest*
-  eval "ac_cv_func_dlopen=no"
-fi
-rm -f conftest*
-fi
-
-if eval "test \"`echo '$ac_cv_func_'dlopen`\" = yes"; then
-  echo "$ac_t""yes" 1>&6
+int
+main ()
+{
+return f != dlopen;
+  ;
+  return 0;
+}
+_ACEOF
+rm -f conftest.$ac_objext conftest$ac_exeext
+if { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_link\"") >&5
+  (eval $ac_link) 2>conftest.er1
+  ac_status=$?
+  grep -v '^ *+' conftest.er1 >conftest.err
+  rm -f conftest.er1
+  cat conftest.err >&5
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); } &&
+        { ac_try='test -z "$ac_c_werror_flag"                   || test ! -s conftest.err'
+  { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_try\"") >&5
+  (eval $ac_try) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); }; } &&
+        { ac_try='test -s conftest$ac_exeext'
+  { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_try\"") >&5
+  (eval $ac_try) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); }; }; then
+  ac_cv_func_dlopen=yes
+else
+  echo "$as_me: failed program was:" >&5
+sed 's/^/| /' conftest.$ac_ext >&5
+
+ac_cv_func_dlopen=no
+fi
+rm -f conftest.err conftest.$ac_objext \
+      conftest$ac_exeext conftest.$ac_ext
+fi
+echo "$as_me:$LINENO: result: $ac_cv_func_dlopen" >&5
+echo "${ECHO_T}$ac_cv_func_dlopen" >&6
+if test $ac_cv_func_dlopen = yes; then
   lt_cv_dlopen="dlopen"
 else
-  echo "$ac_t""no" 1>&6
-echo $ac_n "checking for shl_load""... $ac_c" 1>&6
-echo "configure:4157: checking for shl_load" >&5
-if eval "test \"`echo '$''{'ac_cv_func_shl_load'+set}'`\" = set"; then
-  echo $ac_n "(cached) $ac_c" 1>&6
-else
-  cat > conftest.$ac_ext <<EOF
-#line 4162 "configure"
-#include "confdefs.h"
+  echo "$as_me:$LINENO: checking for shl_load" >&5
+echo $ECHO_N "checking for shl_load... $ECHO_C" >&6
+if test "${ac_cv_func_shl_load+set}" = set; then
+  echo $ECHO_N "(cached) $ECHO_C" >&6
+else
+  cat >conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* confdefs.h.  */
+_ACEOF
+cat confdefs.h >>conftest.$ac_ext
+cat >>conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* end confdefs.h.  */
+/* Define shl_load to an innocuous variant, in case <limits.h> declares shl_load.
+   For example, HP-UX 11i <limits.h> declares gettimeofday.  */
+#define shl_load innocuous_shl_load
+
 /* System header to define __stub macros and hopefully few prototypes,
-    which can conflict with char shl_load(); below.  */
-#include <assert.h>
-/* Override any gcc2 internal prototype to avoid an error.  */
-/* We use char because int might match the return type of a gcc2
-    builtin and then its argument prototype would still apply.  */
-char shl_load();
+    which can conflict with char shl_load (); below.
+    Prefer <limits.h> to <assert.h> if __STDC__ is defined, since
+    <limits.h> exists even on freestanding compilers.  */
+
+#ifdef __STDC__
+# include <limits.h>
+#else
+# include <assert.h>
+#endif
 
-int main() {
+#undef shl_load
 
+/* Override any gcc2 internal prototype to avoid an error.  */
+#ifdef __cplusplus
+extern "C"
+{
+#endif
+/* We use char because int might match the return type of a gcc2
+   builtin and then its argument prototype would still apply.  */
+char shl_load ();
 /* The GNU C library defines this for functions which it implements
     to always fail with ENOSYS.  Some functions are actually named
     something starting with __ and the normal name is an alias.  */
 #if defined (__stub_shl_load) || defined (__stub___shl_load)
 choke me
 #else
-shl_load();
+char (*f) () = shl_load;
+#endif
+#ifdef __cplusplus
+}
 #endif
 
-; return 0; }
-EOF
-if { (eval echo configure:4185: \"$ac_link\") 1>&5; (eval $ac_link) 2>&5; } && test -s conftest${ac_exeext}; then
-  rm -rf conftest*
-  eval "ac_cv_func_shl_load=yes"
-else
-  echo "configure: failed program was:" >&5
-  cat conftest.$ac_ext >&5
-  rm -rf conftest*
-  eval "ac_cv_func_shl_load=no"
-fi
-rm -f conftest*
-fi
-
-if eval "test \"`echo '$ac_cv_func_'shl_load`\" = yes"; then
-  echo "$ac_t""yes" 1>&6
+int
+main ()
+{
+return f != shl_load;
+  ;
+  return 0;
+}
+_ACEOF
+rm -f conftest.$ac_objext conftest$ac_exeext
+if { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_link\"") >&5
+  (eval $ac_link) 2>conftest.er1
+  ac_status=$?
+  grep -v '^ *+' conftest.er1 >conftest.err
+  rm -f conftest.er1
+  cat conftest.err >&5
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); } &&
+        { ac_try='test -z "$ac_c_werror_flag"                   || test ! -s conftest.err'
+  { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_try\"") >&5
+  (eval $ac_try) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); }; } &&
+        { ac_try='test -s conftest$ac_exeext'
+  { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_try\"") >&5
+  (eval $ac_try) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); }; }; then
+  ac_cv_func_shl_load=yes
+else
+  echo "$as_me: failed program was:" >&5
+sed 's/^/| /' conftest.$ac_ext >&5
+
+ac_cv_func_shl_load=no
+fi
+rm -f conftest.err conftest.$ac_objext \
+      conftest$ac_exeext conftest.$ac_ext
+fi
+echo "$as_me:$LINENO: result: $ac_cv_func_shl_load" >&5
+echo "${ECHO_T}$ac_cv_func_shl_load" >&6
+if test $ac_cv_func_shl_load = yes; then
   lt_cv_dlopen="shl_load"
 else
-  echo "$ac_t""no" 1>&6
-echo $ac_n "checking for dlopen in -lsvld""... $ac_c" 1>&6
-echo "configure:4203: checking for dlopen in -lsvld" >&5
-ac_lib_var=`echo svld'_'dlopen | sed 'y%./+-%__p_%'`
-if eval "test \"`echo '$''{'ac_cv_lib_$ac_lib_var'+set}'`\" = set"; then
-  echo $ac_n "(cached) $ac_c" 1>&6
+  echo "$as_me:$LINENO: checking for dlopen in -lsvld" >&5
+echo $ECHO_N "checking for dlopen in -lsvld... $ECHO_C" >&6
+if test "${ac_cv_lib_svld_dlopen+set}" = set; then
+  echo $ECHO_N "(cached) $ECHO_C" >&6
 else
-  ac_save_LIBS="$LIBS"
+  ac_check_lib_save_LIBS=$LIBS
 LIBS="-lsvld  $LIBS"
-cat > conftest.$ac_ext <<EOF
-#line 4211 "configure"
-#include "confdefs.h"
+cat >conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* confdefs.h.  */
+_ACEOF
+cat confdefs.h >>conftest.$ac_ext
+cat >>conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* end confdefs.h.  */
+
 /* Override any gcc2 internal prototype to avoid an error.  */
+#ifdef __cplusplus
+extern "C"
+#endif
 /* We use char because int might match the return type of a gcc2
-    builtin and then its argument prototype would still apply.  */
-char dlopen();
-
-int main() {
-dlopen()
-; return 0; }
-EOF
-if { (eval echo configure:4222: \"$ac_link\") 1>&5; (eval $ac_link) 2>&5; } && test -s conftest${ac_exeext}; then
-  rm -rf conftest*
-  eval "ac_cv_lib_$ac_lib_var=yes"
-else
-  echo "configure: failed program was:" >&5
-  cat conftest.$ac_ext >&5
-  rm -rf conftest*
-  eval "ac_cv_lib_$ac_lib_var=no"
-fi
-rm -f conftest*
-LIBS="$ac_save_LIBS"
-
-fi
-if eval "test \"`echo '$ac_cv_lib_'$ac_lib_var`\" = yes"; then
-  echo "$ac_t""yes" 1>&6
+   builtin and then its argument prototype would still apply.  */
+char dlopen ();
+int
+main ()
+{
+dlopen ();
+  ;
+  return 0;
+}
+_ACEOF
+rm -f conftest.$ac_objext conftest$ac_exeext
+if { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_link\"") >&5
+  (eval $ac_link) 2>conftest.er1
+  ac_status=$?
+  grep -v '^ *+' conftest.er1 >conftest.err
+  rm -f conftest.er1
+  cat conftest.err >&5
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); } &&
+        { ac_try='test -z "$ac_c_werror_flag"                   || test ! -s conftest.err'
+  { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_try\"") >&5
+  (eval $ac_try) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); }; } &&
+        { ac_try='test -s conftest$ac_exeext'
+  { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_try\"") >&5
+  (eval $ac_try) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); }; }; then
+  ac_cv_lib_svld_dlopen=yes
+else
+  echo "$as_me: failed program was:" >&5
+sed 's/^/| /' conftest.$ac_ext >&5
+
+ac_cv_lib_svld_dlopen=no
+fi
+rm -f conftest.err conftest.$ac_objext \
+      conftest$ac_exeext conftest.$ac_ext
+LIBS=$ac_check_lib_save_LIBS
+fi
+echo "$as_me:$LINENO: result: $ac_cv_lib_svld_dlopen" >&5
+echo "${ECHO_T}$ac_cv_lib_svld_dlopen" >&6
+if test $ac_cv_lib_svld_dlopen = yes; then
   lt_cv_dlopen="dlopen" lt_cv_dlopen_libs="-lsvld"
 else
-  echo "$ac_t""no" 1>&6
-echo $ac_n "checking for shl_load in -ldld""... $ac_c" 1>&6
-echo "configure:4241: checking for shl_load in -ldld" >&5
-ac_lib_var=`echo dld'_'shl_load | sed 'y%./+-%__p_%'`
-if eval "test \"`echo '$''{'ac_cv_lib_$ac_lib_var'+set}'`\" = set"; then
-  echo $ac_n "(cached) $ac_c" 1>&6
+  echo "$as_me:$LINENO: checking for shl_load in -ldld" >&5
+echo $ECHO_N "checking for shl_load in -ldld... $ECHO_C" >&6
+if test "${ac_cv_lib_dld_shl_load+set}" = set; then
+  echo $ECHO_N "(cached) $ECHO_C" >&6
 else
-  ac_save_LIBS="$LIBS"
+  ac_check_lib_save_LIBS=$LIBS
 LIBS="-ldld  $LIBS"
-cat > conftest.$ac_ext <<EOF
-#line 4249 "configure"
-#include "confdefs.h"
+cat >conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* confdefs.h.  */
+_ACEOF
+cat confdefs.h >>conftest.$ac_ext
+cat >>conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* end confdefs.h.  */
+
 /* Override any gcc2 internal prototype to avoid an error.  */
+#ifdef __cplusplus
+extern "C"
+#endif
 /* We use char because int might match the return type of a gcc2
-    builtin and then its argument prototype would still apply.  */
-char shl_load();
-
-int main() {
-shl_load()
-; return 0; }
-EOF
-if { (eval echo configure:4260: \"$ac_link\") 1>&5; (eval $ac_link) 2>&5; } && test -s conftest${ac_exeext}; then
-  rm -rf conftest*
-  eval "ac_cv_lib_$ac_lib_var=yes"
-else
-  echo "configure: failed program was:" >&5
-  cat conftest.$ac_ext >&5
-  rm -rf conftest*
-  eval "ac_cv_lib_$ac_lib_var=no"
-fi
-rm -f conftest*
-LIBS="$ac_save_LIBS"
-
-fi
-if eval "test \"`echo '$ac_cv_lib_'$ac_lib_var`\" = yes"; then
-  echo "$ac_t""yes" 1>&6
+   builtin and then its argument prototype would still apply.  */
+char shl_load ();
+int
+main ()
+{
+shl_load ();
+  ;
+  return 0;
+}
+_ACEOF
+rm -f conftest.$ac_objext conftest$ac_exeext
+if { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_link\"") >&5
+  (eval $ac_link) 2>conftest.er1
+  ac_status=$?
+  grep -v '^ *+' conftest.er1 >conftest.err
+  rm -f conftest.er1
+  cat conftest.err >&5
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); } &&
+        { ac_try='test -z "$ac_c_werror_flag"                   || test ! -s conftest.err'
+  { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_try\"") >&5
+  (eval $ac_try) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); }; } &&
+        { ac_try='test -s conftest$ac_exeext'
+  { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_try\"") >&5
+  (eval $ac_try) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); }; }; then
+  ac_cv_lib_dld_shl_load=yes
+else
+  echo "$as_me: failed program was:" >&5
+sed 's/^/| /' conftest.$ac_ext >&5
+
+ac_cv_lib_dld_shl_load=no
+fi
+rm -f conftest.err conftest.$ac_objext \
+      conftest$ac_exeext conftest.$ac_ext
+LIBS=$ac_check_lib_save_LIBS
+fi
+echo "$as_me:$LINENO: result: $ac_cv_lib_dld_shl_load" >&5
+echo "${ECHO_T}$ac_cv_lib_dld_shl_load" >&6
+if test $ac_cv_lib_dld_shl_load = yes; then
   lt_cv_dlopen="dld_link" lt_cv_dlopen_libs="-dld"
-else
-  echo "$ac_t""no" 1>&6
 fi
 
-           
+
 fi
 
-          
+
 fi
 
-        
+
 fi
 
-      
+
 fi
 
     ;;
@@ -4308,10 +6864,10 @@ fi
     save_LIBS="$LIBS"
     LIBS="$lt_cv_dlopen_libs $LIBS"
 
-    echo $ac_n "checking whether a program can dlopen itself""... $ac_c" 1>&6
-echo "configure:4313: checking whether a program can dlopen itself" >&5
-if eval "test \"`echo '$''{'lt_cv_dlopen_self'+set}'`\" = set"; then
-  echo $ac_n "(cached) $ac_c" 1>&6
+    echo "$as_me:$LINENO: checking whether a program can dlopen itself" >&5
+echo $ECHO_N "checking whether a program can dlopen itself... $ECHO_C" >&6
+if test "${lt_cv_dlopen_self+set}" = set; then
+  echo $ECHO_N "(cached) $ECHO_C" >&6
 else
          if test "$cross_compiling" = yes; then :
   lt_cv_dlopen_self=cross
@@ -4319,7 +6875,7 @@ else
     lt_dlunknown=0; lt_dlno_uscore=1; lt_dlneed_uscore=2
   lt_status=$lt_dlunknown
   cat > conftest.$ac_ext <<EOF
-#line 4323 "configure"
+#line 6878 "configure"
 #include "confdefs.h"
 
 #if HAVE_DLFCN_H
@@ -4380,7 +6936,11 @@ main ()
     exit (status);
 }
 EOF
-  if { (eval echo configure:4384: \"$ac_link\") 1>&5; (eval $ac_link) 2>&5; } && test -s conftest${ac_exeext} 2>/dev/null; then
+  if { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_link\"") >&5
+  (eval $ac_link) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); } && test -s conftest${ac_exeext} 2>/dev/null; then
     (./conftest; exit; ) 2>/dev/null
     lt_status=$?
     case x$lt_status in
@@ -4395,17 +6955,17 @@ EOF
 fi
 rm -fr conftest*
 
-    
-fi
 
-echo "$ac_t""$lt_cv_dlopen_self" 1>&6
+fi
+echo "$as_me:$LINENO: result: $lt_cv_dlopen_self" >&5
+echo "${ECHO_T}$lt_cv_dlopen_self" >&6
 
     if test "x$lt_cv_dlopen_self" = xyes; then
       LDFLAGS="$LDFLAGS $link_static_flag"
-      echo $ac_n "checking whether a statically linked program can dlopen itself""... $ac_c" 1>&6
-echo "configure:4407: checking whether a statically linked program can dlopen itself" >&5
-if eval "test \"`echo '$''{'lt_cv_dlopen_self_static'+set}'`\" = set"; then
-  echo $ac_n "(cached) $ac_c" 1>&6
+      echo "$as_me:$LINENO: checking whether a statically linked program can dlopen itself" >&5
+echo $ECHO_N "checking whether a statically linked program can dlopen itself... $ECHO_C" >&6
+if test "${lt_cv_dlopen_self_static+set}" = set; then
+  echo $ECHO_N "(cached) $ECHO_C" >&6
 else
          if test "$cross_compiling" = yes; then :
   lt_cv_dlopen_self_static=cross
@@ -4413,7 +6973,7 @@ else
     lt_dlunknown=0; lt_dlno_uscore=1; lt_dlneed_uscore=2
   lt_status=$lt_dlunknown
   cat > conftest.$ac_ext <<EOF
-#line 4417 "configure"
+#line 6976 "configure"
 #include "confdefs.h"
 
 #if HAVE_DLFCN_H
@@ -4474,7 +7034,11 @@ main ()
     exit (status);
 }
 EOF
-  if { (eval echo configure:4478: \"$ac_link\") 1>&5; (eval $ac_link) 2>&5; } && test -s conftest${ac_exeext} 2>/dev/null; then
+  if { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_link\"") >&5
+  (eval $ac_link) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); } && test -s conftest${ac_exeext} 2>/dev/null; then
     (./conftest; exit; ) 2>/dev/null
     lt_status=$?
     case x$lt_status in
@@ -4489,10 +7053,10 @@ EOF
 fi
 rm -fr conftest*
 
-      
-fi
 
-echo "$ac_t""$lt_cv_dlopen_self_static" 1>&6
+fi
+echo "$as_me:$LINENO: result: $lt_cv_dlopen_self_static" >&5
+echo "${ECHO_T}$lt_cv_dlopen_self_static" >&6
     fi
 
     CPPFLAGS="$save_CPPFLAGS"
@@ -4524,15 +7088,19 @@ if test "$enable_shared" = yes && test "$GCC" = yes; then
     # Test whether the compiler implicitly links with -lc since on some
     # systems, -lgcc has to come before -lc. If gcc already passes -lc
     # to ld, don't add -lc before -lgcc.
-    echo $ac_n "checking whether -lc should be explicitly linked in""... $ac_c" 1>&6
-echo "configure:4529: checking whether -lc should be explicitly linked in" >&5
-    if eval "test \"`echo '$''{'lt_cv_archive_cmds_need_lc'+set}'`\" = set"; then
-  echo $ac_n "(cached) $ac_c" 1>&6
+    echo "$as_me:$LINENO: checking whether -lc should be explicitly linked in" >&5
+echo $ECHO_N "checking whether -lc should be explicitly linked in... $ECHO_C" >&6
+    if test "${lt_cv_archive_cmds_need_lc+set}" = set; then
+  echo $ECHO_N "(cached) $ECHO_C" >&6
 else
   $rm conftest*
     echo 'static int dummy;' > conftest.$ac_ext
 
-    if { (eval echo configure:4536: \"$ac_compile\") 1>&5; (eval $ac_compile) 2>&5; }; then
+    if { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_compile\"") >&5
+  (eval $ac_compile) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); }; then
       soname=conftest
       lib=conftest
       libobjs=conftest.$ac_objext
@@ -4545,7 +7113,11 @@ else
       libname=conftest
       save_allow_undefined_flag=$allow_undefined_flag
       allow_undefined_flag=
-      if { (eval echo configure:4549: \"$archive_cmds 2\>\&1 \| grep \" -lc \" \>/dev/null 2\>\&1\") 1>&5; (eval $archive_cmds 2\>\&1 \| grep \" -lc \" \>/dev/null 2\>\&1) 2>&5; }
+      if { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$archive_cmds 2\>\&1 \| grep \" -lc \" \>/dev/null 2\>\&1\"") >&5
+  (eval $archive_cmds 2\>\&1 \| grep \" -lc \" \>/dev/null 2\>\&1) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); }
       then
        lt_cv_archive_cmds_need_lc=no
       else
@@ -4557,7 +7129,8 @@ else
     fi
 fi
 
-    echo "$ac_t""$lt_cv_archive_cmds_need_lc" 1>&6
+    echo "$as_me:$LINENO: result: $lt_cv_archive_cmds_need_lc" >&5
+echo "${ECHO_T}$lt_cv_archive_cmds_need_lc" >&6
     ;;
   esac
 fi
@@ -5132,11 +7705,10 @@ MALLOC_TYPE=S
 support_addstrings=no
 support_frills=no
 support_linespace=no
-support_graphics=no
 support_inheritpixmap=no
 support_keepscrolling=no
 support_selectionscrolling=no
-support_menubar=no 
+support_menubar=no
 support_mousewheel=no
 support_mouseslipwheel=no
 support_oldselection=no
@@ -5144,10 +7716,12 @@ support_utmp=no
 support_wtmp=no
 support_lastlog=no
 support_cursor_blink=no
+support_text_blink=no
 support_pointer_blank=no
 support_scroll_rxvt=no
 support_scroll_next=no
 support_scroll_xterm=no
+support_scroll_plain=no
 support_xim=no
 support_xpm=no
 support_xft=no
@@ -5156,9 +7730,10 @@ codesets=
 
 
 if test "x$enable_shared" = xyes; then
-    cat >> confdefs.h <<\EOF
+
+cat >>confdefs.h <<\_ACEOF
 #define LIBRXVT 1
-EOF
+_ACEOF
 
     INSTALL_LIBRXVT=yes
 fi
@@ -5171,7 +7746,6 @@ if test "${enable_everything+set}" = set; then
     support_24bit=yes
     support_frills=yes
     support_linespace=yes
-    support_graphics=yes
     support_inheritpixmap=yes
     support_keepscrolling=yes
     support_selectionscrolling=yes
@@ -5181,10 +7755,12 @@ if test "${enable_everything+set}" = set; then
     support_mouseslipwheel=yes
     support_oldselection=yes
     support_cursor_blink=yes
+    support_text_blink=yes
     support_pointer_blank=yes
     support_scroll_rxvt=yes
     support_scroll_next=yes
     support_scroll_xterm=yes
+    support_scroll_plain=yes
     support_utmp=yes
     support_wtmp=yes
     support_xim=yes
@@ -5193,27 +7769,7 @@ if test "${enable_everything+set}" = set; then
     support_unicode3=yes
     codesets=all
   fi
-fi
-
-
-echo
-if test x$support_inheritpixmap = xyes; then
-    support_inheritpixmap=no
-    echo "******* transparency support disabled, does not work"
-fi
-if test x$support_xpm = xyes; then
-    support_xpm=no
-    echo "******* pixmap support disabled, does not work"
-fi
-if test x$support_graphics = xyes; then
-    support_graphics=no
-    echo "******* graphics support disabled, does not work"
-fi
-if test x$support_menubar = xyes; then
-    support_menubar=no
-    echo "******* menubar support disabled, does not work"
-fi
-echo
+fi;
 
 # Check whether --enable-unicode3 or --disable-unicode3 was given.
 if test "${enable_unicode3+set}" = set; then
@@ -5221,8 +7777,7 @@ if test "${enable_unicode3+set}" = set; then
   if test x$enableval = xyes; then
     support_unicode3=yes
   fi
-fi
-
+fi;
 
 # Check whether --enable-xft or --disable-xft was given.
 if test "${enable_xft+set}" = set; then
@@ -5230,7 +7785,7 @@ if test "${enable_xft+set}" = set; then
   if test x$enableval = xyes; then
     support_xft=yes
   fi
-fi
+fi;
 
 
 # Check whether --with-codesets or --without-codesets was given.
@@ -5239,7 +7794,7 @@ if test "${with_codesets+set}" = set; then
   if test x$enableval = xyes; then
     codesets="$withval"
   fi
-fi
+fi;
 
 
 # Check whether --with-encoding or --without-encoding was given.
@@ -5247,13 +7802,13 @@ if test "${with_encoding+set}" = set; then
   withval="$with_encoding"
   if test x$enableval = xyes; then
     withval=`echo $withval | tr 'a-z' 'A-Z'`
-    cat >> confdefs.h <<EOF
+
+cat >>confdefs.h <<_ACEOF
 #define MULTICHAR_ENCODING $withval
-EOF
+_ACEOF
 
   fi
-fi
-
+fi;
 
 # Check whether --enable-utmp or --disable-utmp was given.
 if test "${enable_utmp+set}" = set; then
@@ -5261,8 +7816,7 @@ if test "${enable_utmp+set}" = set; then
   if test x$enableval = xyes -o x$enableval = xno; then
     support_utmp=$enableval
   fi
-fi
-
+fi;
 
 # Check whether --enable-wtmp or --disable-wtmp was given.
 if test "${enable_wtmp+set}" = set; then
@@ -5270,8 +7824,7 @@ if test "${enable_wtmp+set}" = set; then
   if test x$enableval = xyes -o x$enableval = xno; then
     support_wtmp=$enableval
   fi
-fi
-
+fi;
 
 # Check whether --enable-lastlog or --disable-lastlog was given.
 if test "${enable_lastlog+set}" = set; then
@@ -5279,8 +7832,7 @@ if test "${enable_lastlog+set}" = set; then
   if test x$enableval = xyes -o x$enableval = xno; then
     support_lastlog=$enableval
   fi
-fi
-
+fi;
 
 # Check whether --enable-xpm-background or --disable-xpm-background was given.
 if test "${enable_xpm_background+set}" = set; then
@@ -5288,8 +7840,7 @@ if test "${enable_xpm_background+set}" = set; then
   if test x$enableval = xyes -o x$enableval = xno; then
     support_xpm=$enableval
   fi
-fi
-
+fi;
 
 # Check whether --enable-transparency or --disable-transparency was given.
 if test "${enable_transparency+set}" = set; then
@@ -5297,8 +7848,7 @@ if test "${enable_transparency+set}" = set; then
   if test x$enableval = xyes -o x$enableval = xno; then
     support_inheritpixmap=$enableval
   fi
-fi
-
+fi;
 
 # Check whether --enable-menubar or --disable-menubar was given.
 if test "${enable_menubar+set}" = set; then
@@ -5306,17 +7856,7 @@ if test "${enable_menubar+set}" = set; then
   if test x$enableval = xyes -o x$enableval = xno; then
     support_menubar=$enableval
   fi
-fi
-
-
-# Check whether --enable-graphics or --disable-graphics was given.
-if test "${enable_graphics+set}" = set; then
-  enableval="$enable_graphics"
-  if test x$enableval = xyes -o x$enableval = xno; then
-    support_graphics=$enableval
-  fi
-fi
-
+fi;
 
 # Check whether --enable-rxvt-scroll or --disable-rxvt-scroll was given.
 if test "${enable_rxvt_scroll+set}" = set; then
@@ -5324,8 +7864,7 @@ if test "${enable_rxvt_scroll+set}" = set; then
   if test x$enableval = xyes -o x$enableval = xno; then
     support_scroll_rxvt=$enableval
   fi
-fi
-
+fi;
 
 # Check whether --enable-next-scroll or --disable-next-scroll was given.
 if test "${enable_next_scroll+set}" = set; then
@@ -5333,8 +7872,7 @@ if test "${enable_next_scroll+set}" = set; then
   if test x$enableval = xyes -o x$enableval = xno; then
     support_scroll_next=$enableval
   fi
-fi
-
+fi;
 
 # Check whether --enable-xterm-scroll or --disable-xterm-scroll was given.
 if test "${enable_xterm_scroll+set}" = set; then
@@ -5342,20 +7880,27 @@ if test "${enable_xterm_scroll+set}" = set; then
   if test x$enableval = xyes -o x$enableval = xno; then
     support_scroll_xterm=$enableval
   fi
-fi
+fi;
 
+# Check whether --enable-plain-scroll or --disable-plain-scroll was given.
+if test "${enable_plain_scroll+set}" = set; then
+  enableval="$enable_plain_scroll"
+  if test x$enableval = xyes -o x$enableval = xno; then
+    support_scroll_plain=$enableval
+  fi
+fi;
 
 # Check whether --enable-half-shadow or --disable-half-shadow was given.
 if test "${enable_half_shadow+set}" = set; then
   enableval="$enable_half_shadow"
   if test x$enableval = xyes; then
-    cat >> confdefs.h <<\EOF
+
+cat >>confdefs.h <<\_ACEOF
 #define HALFSHADOW 1
-EOF
+_ACEOF
 
   fi
-fi
-
+fi;
 
 # Check whether --enable-xim or --disable-xim was given.
 if test "${enable_xim+set}" = set; then
@@ -5363,80 +7908,67 @@ if test "${enable_xim+set}" = set; then
   if test x$enableval = xyes -o x$enableval = xno; then
     support_xim=$enableval
   fi
-fi
-
-
-# Check whether --enable-greek or --disable-greek was given.
-if test "${enable_greek+set}" = set; then
-  enableval="$enable_greek"
-  if test x$enableval = xyes; then
-    cat >> confdefs.h <<\EOF
-#define GREEK_SUPPORT 1
-EOF
-
-  fi
-fi
-
+fi;
 
 # Check whether --enable-ttygid or --disable-ttygid was given.
 if test "${enable_ttygid+set}" = set; then
   enableval="$enable_ttygid"
   if test x$enableval = xyes; then
-    cat >> confdefs.h <<\EOF
+
+cat >>confdefs.h <<\_ACEOF
 #define TTY_GID_SUPPORT 1
-EOF
+_ACEOF
 
   fi
-fi
-
+fi;
 
 # Check whether --enable-backspace-key or --disable-backspace-key was given.
 if test "${enable_backspace_key+set}" = set; then
   enableval="$enable_backspace_key"
   if test x$enableval = xno; then
-    cat >> confdefs.h <<\EOF
+
+cat >>confdefs.h <<\_ACEOF
 #define NO_BACKSPACE_KEY 1
-EOF
+_ACEOF
 
   fi
-fi
-
+fi;
 
 # Check whether --enable-delete-key or --disable-delete-key was given.
 if test "${enable_delete_key+set}" = set; then
   enableval="$enable_delete_key"
   if test x$enableval = xno; then
-    cat >> confdefs.h <<\EOF
+
+cat >>confdefs.h <<\_ACEOF
 #define NO_DELETE_KEY 1
-EOF
+_ACEOF
 
   fi
-fi
-
+fi;
 
 # Check whether --enable-resources or --disable-resources was given.
 if test "${enable_resources+set}" = set; then
   enableval="$enable_resources"
   if test x$enableval = xno; then
-    cat >> confdefs.h <<\EOF
+
+cat >>confdefs.h <<\_ACEOF
 #define NO_RESOURCES 1
-EOF
+_ACEOF
 
   fi
-fi
-
+fi;
 
 # Check whether --enable-xgetdefault or --disable-xgetdefault was given.
 if test "${enable_xgetdefault+set}" = set; then
   enableval="$enable_xgetdefault"
   if test x$enableval = xyes; then
-    cat >> confdefs.h <<\EOF
+
+cat >>confdefs.h <<\_ACEOF
 #define USE_XGETDEFAULT 1
-EOF
+_ACEOF
 
   fi
-fi
-
+fi;
 
 # Check whether --enable-strings or --disable-strings was given.
 if test "${enable_strings+set}" = set; then
@@ -5444,20 +7976,19 @@ if test "${enable_strings+set}" = set; then
   if test x$enableval = xyes -o x$enableval = xno; then
     support_addstrings=$enableval
   fi
-fi
-
+fi;
 
 # Check whether --enable-swapscreen or --disable-swapscreen was given.
 if test "${enable_swapscreen+set}" = set; then
   enableval="$enable_swapscreen"
   if test x$enableval = xno; then
-    cat >> confdefs.h <<\EOF
+
+cat >>confdefs.h <<\_ACEOF
 #define NO_SECONDARY_SCREEN 1
-EOF
+_ACEOF
 
   fi
-fi
-
+fi;
 
 # Check whether --enable-frills or --disable-frills was given.
 if test "${enable_frills+set}" = set; then
@@ -5465,8 +7996,7 @@ if test "${enable_frills+set}" = set; then
   if test x$enableval = xyes -o x$enableval = xno; then
     support_frills=$enableval
   fi
-fi
-
+fi;
 
 # Check whether --enable-linespace or --disable-linespace was given.
 if test "${enable_linespace+set}" = set; then
@@ -5474,8 +8004,7 @@ if test "${enable_linespace+set}" = set; then
   if test x$enableval = xyes -o x$enableval = xno; then
     support_linespace=$enableval
   fi
-fi
-
+fi;
 
 # Check whether --enable-24bit or --disable-24bit was given.
 if test "${enable_24bit+set}" = set; then
@@ -5483,8 +8012,7 @@ if test "${enable_24bit+set}" = set; then
   if test x$enableval = xyes -o x$enableval = xno; then
     support_24bit=$enableval
   fi
-fi
-
+fi;
 
 # Check whether --enable-keepscrolling or --disable-keepscrolling was given.
 if test "${enable_keepscrolling+set}" = set; then
@@ -5492,8 +8020,7 @@ if test "${enable_keepscrolling+set}" = set; then
   if test x$enableval = xyes -o x$enableval = xno; then
     support_keepscrolling=$enableval
   fi
-fi
-
+fi;
 
 # Check whether --enable-selectionscrolling or --disable-selectionscrolling was given.
 if test "${enable_selectionscrolling+set}" = set; then
@@ -5501,8 +8028,7 @@ if test "${enable_selectionscrolling+set}" = set; then
   if test x$enableval = xyes -o x$enableval = xno; then
     support_selectionscrolling=$enableval
   fi
-fi
-
+fi;
 
 # Check whether --enable-mousewheel or --disable-mousewheel was given.
 if test "${enable_mousewheel+set}" = set; then
@@ -5510,8 +8036,7 @@ if test "${enable_mousewheel+set}" = set; then
   if test x$enableval = xyes -o x$enableval = xno; then
     support_mousewheel=$enableval
   fi
-fi
-
+fi;
 
 # Check whether --enable-slipwheeling or --disable-slipwheeling was given.
 if test "${enable_slipwheeling+set}" = set; then
@@ -5519,8 +8044,7 @@ if test "${enable_slipwheeling+set}" = set; then
   if test x$enableval = xyes -o x$enableval = xno; then
     support_mouseslipwheel=$enableval
   fi
-fi
-
+fi;
 
 # Check whether --enable-old-selection or --disable-old-selection was given.
 if test "${enable_old_selection+set}" = set; then
@@ -5528,20 +8052,19 @@ if test "${enable_old_selection+set}" = set; then
   if test x$enableval = xyes -o x$enableval = xno; then
     support_oldselection=$enableval
   fi
-fi
-
+fi;
 
 # Check whether --enable-new-selection or --disable-new-selection was given.
 if test "${enable_new_selection+set}" = set; then
   enableval="$enable_new_selection"
   if test x$enableval = xno; then
-    cat >> confdefs.h <<\EOF
+
+cat >>confdefs.h <<\_ACEOF
 #define NO_NEW_SELECTION 1
-EOF
+_ACEOF
 
   fi
-fi
-
+fi;
 
 # Check whether --enable-dmalloc or --disable-dmalloc was given.
 if test "${enable_dmalloc+set}" = set; then
@@ -5552,8 +8075,7 @@ if test "${enable_dmalloc+set}" = set; then
     DLIB="-L/usr/local/lib -ldmalloc"
     DINCLUDE=-I/usr/local/include
   fi
-fi
-
+fi;
 
 # Check whether --enable-dlmalloc or --disable-dlmalloc was given.
 if test "${enable_dlmalloc+set}" = set; then
@@ -5564,32 +8086,31 @@ if test "${enable_dlmalloc+set}" = set; then
     DLIB="-L/usr/local/lib -ldlmalloc"
     DINCLUDE=
   fi
-fi
-
+fi;
 
 # Check whether --enable-smart-resize or --disable-smart-resize was given.
 if test "${enable_smart_resize+set}" = set; then
   enableval="$enable_smart_resize"
   if test x$enableval = xyes; then
-    cat >> confdefs.h <<\EOF
+
+cat >>confdefs.h <<\_ACEOF
 #define SMART_RESIZE 1
-EOF
+_ACEOF
 
   fi
-fi
-
+fi;
 
 # Check whether --enable-256-color or --disable-256-color was given.
 if test "${enable_256_color+set}" = set; then
   enableval="$enable_256_color"
   if test x$enableval = xyes; then
-    cat >> confdefs.h <<\EOF
+
+cat >>confdefs.h <<\_ACEOF
 #define TTY_256COLOR 1
-EOF
+_ACEOF
 
   fi
-fi
-
+fi;
 
 # Check whether --enable-cursor-blink or --disable-cursor-blink was given.
 if test "${enable_cursor_blink+set}" = set; then
@@ -5597,8 +8118,15 @@ if test "${enable_cursor_blink+set}" = set; then
   if test x$enableval = xyes -o x$enableval = xno; then
     support_cursor_blink=$enableval
   fi
-fi
+fi;
 
+# Check whether --enable-text-blink or --disable-text-blink was given.
+if test "${enable_text_blink+set}" = set; then
+  enableval="$enable_text_blink"
+  if test x$enableval = xyes -o x$enableval = xno; then
+    support_text_blink=$enableval
+  fi
+fi;
 
 # Check whether --enable-pointer-blank or --disable-pointer-blank was given.
 if test "${enable_pointer_blank+set}" = set; then
@@ -5606,37 +8134,39 @@ if test "${enable_pointer_blank+set}" = set; then
   if test x$enableval = xyes -o x$enableval = xno; then
     support_pointer_blank=$enableval
   fi
-fi
+fi;
 
 
 # Check whether --with-term or --without-term was given.
 if test "${with_term+set}" = set; then
   withval="$with_term"
   if test x$withval != x; then
-    cat >> confdefs.h <<EOF
+
+cat >>confdefs.h <<_ACEOF
 #define TERMENV "$withval"
-EOF
+_ACEOF
  term="$withval"
   fi
-fi
+fi;
 
 
 # Check whether --with-terminfo or --without-terminfo was given.
 if test "${with_terminfo+set}" = set; then
   withval="$with_terminfo"
   if test x$withval != x; then
-    cat >> confdefs.h <<EOF
+
+cat >>confdefs.h <<_ACEOF
 #define RXVT_TERMINFO "$withval"
-EOF
+_ACEOF
  terminfo="$withval"
   fi
-fi
+fi;
 
 
 
-cat >> confdefs.h <<\EOF
+cat >>confdefs.h <<\_ACEOF
 #define PROTOTYPES 1
-EOF
+_ACEOF
 
 
 if test -z "$CFLAGS"; then
 
 # Extract the first word of "mv", so it can be a program name with args.
 set dummy mv; ac_word=$2
-echo $ac_n "checking for $ac_word""... $ac_c" 1>&6
-echo "configure:5653: checking for $ac_word" >&5
-if eval "test \"`echo '$''{'ac_cv_path_MV'+set}'`\" = set"; then
-  echo $ac_n "(cached) $ac_c" 1>&6
+echo "$as_me:$LINENO: checking for $ac_word" >&5
+echo $ECHO_N "checking for $ac_word... $ECHO_C" >&6
+if test "${ac_cv_path_MV+set}" = set; then
+  echo $ECHO_N "(cached) $ECHO_C" >&6
 else
-  case "$MV" in
-  /*)
+  case $MV in
+  [\\/]* | ?:[\\/]*)
   ac_cv_path_MV="$MV" # Let the user override the test with a path.
   ;;
-  ?:/*)                         
-  ac_cv_path_MV="$MV" # Let the user override the test with a dos path.
-  ;;
   *)
-  IFS="${IFS=  }"; ac_save_ifs="$IFS"; IFS=":"
-  ac_dummy="$PATH"
-  for ac_dir in $ac_dummy; do 
-    test -z "$ac_dir" && ac_dir=.
-    if test -f $ac_dir/$ac_word; then
-      ac_cv_path_MV="$ac_dir/$ac_word"
-      break
-    fi
-  done
-  IFS="$ac_save_ifs"
+  as_save_IFS=$IFS; IFS=$PATH_SEPARATOR
+for as_dir in $PATH
+do
+  IFS=$as_save_IFS
+  test -z "$as_dir" && as_dir=.
+  for ac_exec_ext in '' $ac_executable_extensions; do
+  if $as_executable_p "$as_dir/$ac_word$ac_exec_ext"; then
+    ac_cv_path_MV="$as_dir/$ac_word$ac_exec_ext"
+    echo "$as_me:$LINENO: found $as_dir/$ac_word$ac_exec_ext" >&5
+    break 2
+  fi
+done
+done
+
   test -z "$ac_cv_path_MV" && ac_cv_path_MV="mv"
   ;;
 esac
 fi
-MV="$ac_cv_path_MV"
+MV=$ac_cv_path_MV
+
 if test -n "$MV"; then
-  echo "$ac_t""$MV" 1>&6
+  echo "$as_me:$LINENO: result: $MV" >&5
+echo "${ECHO_T}$MV" >&6
 else
-  echo "$ac_t""no" 1>&6
+  echo "$as_me:$LINENO: result: no" >&5
+echo "${ECHO_T}no" >&6
 fi
 
 # Extract the first word of "rm", so it can be a program name with args.
 set dummy rm; ac_word=$2
-echo $ac_n "checking for $ac_word""... $ac_c" 1>&6
-echo "configure:5689: checking for $ac_word" >&5
-if eval "test \"`echo '$''{'ac_cv_path_RM'+set}'`\" = set"; then
-  echo $ac_n "(cached) $ac_c" 1>&6
+echo "$as_me:$LINENO: checking for $ac_word" >&5
+echo $ECHO_N "checking for $ac_word... $ECHO_C" >&6
+if test "${ac_cv_path_RM+set}" = set; then
+  echo $ECHO_N "(cached) $ECHO_C" >&6
 else
-  case "$RM" in
-  /*)
+  case $RM in
+  [\\/]* | ?:[\\/]*)
   ac_cv_path_RM="$RM" # Let the user override the test with a path.
   ;;
-  ?:/*)                         
-  ac_cv_path_RM="$RM" # Let the user override the test with a dos path.
-  ;;
   *)
-  IFS="${IFS=  }"; ac_save_ifs="$IFS"; IFS=":"
-  ac_dummy="$PATH"
-  for ac_dir in $ac_dummy; do 
-    test -z "$ac_dir" && ac_dir=.
-    if test -f $ac_dir/$ac_word; then
-      ac_cv_path_RM="$ac_dir/$ac_word"
-      break
-    fi
-  done
-  IFS="$ac_save_ifs"
+  as_save_IFS=$IFS; IFS=$PATH_SEPARATOR
+for as_dir in $PATH
+do
+  IFS=$as_save_IFS
+  test -z "$as_dir" && as_dir=.
+  for ac_exec_ext in '' $ac_executable_extensions; do
+  if $as_executable_p "$as_dir/$ac_word$ac_exec_ext"; then
+    ac_cv_path_RM="$as_dir/$ac_word$ac_exec_ext"
+    echo "$as_me:$LINENO: found $as_dir/$ac_word$ac_exec_ext" >&5
+    break 2
+  fi
+done
+done
+
   test -z "$ac_cv_path_RM" && ac_cv_path_RM="rm"
   ;;
 esac
 fi
-RM="$ac_cv_path_RM"
+RM=$ac_cv_path_RM
+
 if test -n "$RM"; then
-  echo "$ac_t""$RM" 1>&6
+  echo "$as_me:$LINENO: result: $RM" >&5
+echo "${ECHO_T}$RM" >&6
 else
-  echo "$ac_t""no" 1>&6
+  echo "$as_me:$LINENO: result: no" >&5
+echo "${ECHO_T}no" >&6
 fi
 
 # Extract the first word of "cp", so it can be a program name with args.
 set dummy cp; ac_word=$2
-echo $ac_n "checking for $ac_word""... $ac_c" 1>&6
-echo "configure:5725: checking for $ac_word" >&5
-if eval "test \"`echo '$''{'ac_cv_path_CP'+set}'`\" = set"; then
-  echo $ac_n "(cached) $ac_c" 1>&6
+echo "$as_me:$LINENO: checking for $ac_word" >&5
+echo $ECHO_N "checking for $ac_word... $ECHO_C" >&6
+if test "${ac_cv_path_CP+set}" = set; then
+  echo $ECHO_N "(cached) $ECHO_C" >&6
 else
-  case "$CP" in
-  /*)
+  case $CP in
+  [\\/]* | ?:[\\/]*)
   ac_cv_path_CP="$CP" # Let the user override the test with a path.
   ;;
-  ?:/*)                         
-  ac_cv_path_CP="$CP" # Let the user override the test with a dos path.
-  ;;
   *)
-  IFS="${IFS=  }"; ac_save_ifs="$IFS"; IFS=":"
-  ac_dummy="$PATH"
-  for ac_dir in $ac_dummy; do 
-    test -z "$ac_dir" && ac_dir=.
-    if test -f $ac_dir/$ac_word; then
-      ac_cv_path_CP="$ac_dir/$ac_word"
-      break
-    fi
-  done
-  IFS="$ac_save_ifs"
-  test -z "$ac_cv_path_CP" && ac_cv_path_CP="cp"
+  as_save_IFS=$IFS; IFS=$PATH_SEPARATOR
+for as_dir in $PATH
+do
+  IFS=$as_save_IFS
+  test -z "$as_dir" && as_dir=.
+  for ac_exec_ext in '' $ac_executable_extensions; do
+  if $as_executable_p "$as_dir/$ac_word$ac_exec_ext"; then
+    ac_cv_path_CP="$as_dir/$ac_word$ac_exec_ext"
+    echo "$as_me:$LINENO: found $as_dir/$ac_word$ac_exec_ext" >&5
+    break 2
+  fi
+done
+done
+
+  test -z "$ac_cv_path_CP" && ac_cv_path_CP="cp"
   ;;
 esac
 fi
-CP="$ac_cv_path_CP"
+CP=$ac_cv_path_CP
+
 if test -n "$CP"; then
-  echo "$ac_t""$CP" 1>&6
+  echo "$as_me:$LINENO: result: $CP" >&5
+echo "${ECHO_T}$CP" >&6
 else
-  echo "$ac_t""no" 1>&6
+  echo "$as_me:$LINENO: result: no" >&5
+echo "${ECHO_T}no" >&6
 fi
 
 # Extract the first word of "ln", so it can be a program name with args.
 set dummy ln; ac_word=$2
-echo $ac_n "checking for $ac_word""... $ac_c" 1>&6
-echo "configure:5761: checking for $ac_word" >&5
-if eval "test \"`echo '$''{'ac_cv_path_LN'+set}'`\" = set"; then
-  echo $ac_n "(cached) $ac_c" 1>&6
+echo "$as_me:$LINENO: checking for $ac_word" >&5
+echo $ECHO_N "checking for $ac_word... $ECHO_C" >&6
+if test "${ac_cv_path_LN+set}" = set; then
+  echo $ECHO_N "(cached) $ECHO_C" >&6
 else
-  case "$LN" in
-  /*)
+  case $LN in
+  [\\/]* | ?:[\\/]*)
   ac_cv_path_LN="$LN" # Let the user override the test with a path.
   ;;
-  ?:/*)                         
-  ac_cv_path_LN="$LN" # Let the user override the test with a dos path.
-  ;;
   *)
-  IFS="${IFS=  }"; ac_save_ifs="$IFS"; IFS=":"
-  ac_dummy="$PATH"
-  for ac_dir in $ac_dummy; do 
-    test -z "$ac_dir" && ac_dir=.
-    if test -f $ac_dir/$ac_word; then
-      ac_cv_path_LN="$ac_dir/$ac_word"
-      break
-    fi
-  done
-  IFS="$ac_save_ifs"
+  as_save_IFS=$IFS; IFS=$PATH_SEPARATOR
+for as_dir in $PATH
+do
+  IFS=$as_save_IFS
+  test -z "$as_dir" && as_dir=.
+  for ac_exec_ext in '' $ac_executable_extensions; do
+  if $as_executable_p "$as_dir/$ac_word$ac_exec_ext"; then
+    ac_cv_path_LN="$as_dir/$ac_word$ac_exec_ext"
+    echo "$as_me:$LINENO: found $as_dir/$ac_word$ac_exec_ext" >&5
+    break 2
+  fi
+done
+done
+
   test -z "$ac_cv_path_LN" && ac_cv_path_LN="ln"
   ;;
 esac
 fi
-LN="$ac_cv_path_LN"
+LN=$ac_cv_path_LN
+
 if test -n "$LN"; then
-  echo "$ac_t""$LN" 1>&6
+  echo "$as_me:$LINENO: result: $LN" >&5
+echo "${ECHO_T}$LN" >&6
 else
-  echo "$ac_t""no" 1>&6
+  echo "$as_me:$LINENO: result: no" >&5
+echo "${ECHO_T}no" >&6
 fi
 
 # Extract the first word of "sed", so it can be a program name with args.
 set dummy sed; ac_word=$2
-echo $ac_n "checking for $ac_word""... $ac_c" 1>&6
-echo "configure:5797: checking for $ac_word" >&5
-if eval "test \"`echo '$''{'ac_cv_path_SED'+set}'`\" = set"; then
-  echo $ac_n "(cached) $ac_c" 1>&6
+echo "$as_me:$LINENO: checking for $ac_word" >&5
+echo $ECHO_N "checking for $ac_word... $ECHO_C" >&6
+if test "${ac_cv_path_SED+set}" = set; then
+  echo $ECHO_N "(cached) $ECHO_C" >&6
 else
-  case "$SED" in
-  /*)
+  case $SED in
+  [\\/]* | ?:[\\/]*)
   ac_cv_path_SED="$SED" # Let the user override the test with a path.
   ;;
-  ?:/*)                         
-  ac_cv_path_SED="$SED" # Let the user override the test with a dos path.
-  ;;
   *)
-  IFS="${IFS=  }"; ac_save_ifs="$IFS"; IFS=":"
-  ac_dummy="$PATH"
-  for ac_dir in $ac_dummy; do 
-    test -z "$ac_dir" && ac_dir=.
-    if test -f $ac_dir/$ac_word; then
-      ac_cv_path_SED="$ac_dir/$ac_word"
-      break
-    fi
-  done
-  IFS="$ac_save_ifs"
+  as_save_IFS=$IFS; IFS=$PATH_SEPARATOR
+for as_dir in $PATH
+do
+  IFS=$as_save_IFS
+  test -z "$as_dir" && as_dir=.
+  for ac_exec_ext in '' $ac_executable_extensions; do
+  if $as_executable_p "$as_dir/$ac_word$ac_exec_ext"; then
+    ac_cv_path_SED="$as_dir/$ac_word$ac_exec_ext"
+    echo "$as_me:$LINENO: found $as_dir/$ac_word$ac_exec_ext" >&5
+    break 2
+  fi
+done
+done
+
   test -z "$ac_cv_path_SED" && ac_cv_path_SED="sed"
   ;;
 esac
 fi
-SED="$ac_cv_path_SED"
+SED=$ac_cv_path_SED
+
 if test -n "$SED"; then
-  echo "$ac_t""$SED" 1>&6
+  echo "$as_me:$LINENO: result: $SED" >&5
+echo "${ECHO_T}$SED" >&6
 else
-  echo "$ac_t""no" 1>&6
+  echo "$as_me:$LINENO: result: no" >&5
+echo "${ECHO_T}no" >&6
 fi
 
 # Extract the first word of "echo", so it can be a program name with args.
 set dummy echo; ac_word=$2
-echo $ac_n "checking for $ac_word""... $ac_c" 1>&6
-echo "configure:5833: checking for $ac_word" >&5
-if eval "test \"`echo '$''{'ac_cv_path_ECHO'+set}'`\" = set"; then
-  echo $ac_n "(cached) $ac_c" 1>&6
+echo "$as_me:$LINENO: checking for $ac_word" >&5
+echo $ECHO_N "checking for $ac_word... $ECHO_C" >&6
+if test "${ac_cv_path_ECHO+set}" = set; then
+  echo $ECHO_N "(cached) $ECHO_C" >&6
 else
-  case "$ECHO" in
-  /*)
+  case $ECHO in
+  [\\/]* | ?:[\\/]*)
   ac_cv_path_ECHO="$ECHO" # Let the user override the test with a path.
   ;;
-  ?:/*)                         
-  ac_cv_path_ECHO="$ECHO" # Let the user override the test with a dos path.
-  ;;
   *)
-  IFS="${IFS=  }"; ac_save_ifs="$IFS"; IFS=":"
-  ac_dummy="$PATH"
-  for ac_dir in $ac_dummy; do 
-    test -z "$ac_dir" && ac_dir=.
-    if test -f $ac_dir/$ac_word; then
-      ac_cv_path_ECHO="$ac_dir/$ac_word"
-      break
-    fi
-  done
-  IFS="$ac_save_ifs"
+  as_save_IFS=$IFS; IFS=$PATH_SEPARATOR
+for as_dir in $PATH
+do
+  IFS=$as_save_IFS
+  test -z "$as_dir" && as_dir=.
+  for ac_exec_ext in '' $ac_executable_extensions; do
+  if $as_executable_p "$as_dir/$ac_word$ac_exec_ext"; then
+    ac_cv_path_ECHO="$as_dir/$ac_word$ac_exec_ext"
+    echo "$as_me:$LINENO: found $as_dir/$ac_word$ac_exec_ext" >&5
+    break 2
+  fi
+done
+done
+
   test -z "$ac_cv_path_ECHO" && ac_cv_path_ECHO="echo"
   ;;
 esac
 fi
-ECHO="$ac_cv_path_ECHO"
+ECHO=$ac_cv_path_ECHO
+
 if test -n "$ECHO"; then
-  echo "$ac_t""$ECHO" 1>&6
+  echo "$as_me:$LINENO: result: $ECHO" >&5
+echo "${ECHO_T}$ECHO" >&6
 else
-  echo "$ac_t""no" 1>&6
+  echo "$as_me:$LINENO: result: no" >&5
+echo "${ECHO_T}no" >&6
 fi
 
 # Extract the first word of "cmp", so it can be a program name with args.
 set dummy cmp; ac_word=$2
-echo $ac_n "checking for $ac_word""... $ac_c" 1>&6
-echo "configure:5869: checking for $ac_word" >&5
-if eval "test \"`echo '$''{'ac_cv_path_CMP'+set}'`\" = set"; then
-  echo $ac_n "(cached) $ac_c" 1>&6
+echo "$as_me:$LINENO: checking for $ac_word" >&5
+echo $ECHO_N "checking for $ac_word... $ECHO_C" >&6
+if test "${ac_cv_path_CMP+set}" = set; then
+  echo $ECHO_N "(cached) $ECHO_C" >&6
 else
-  case "$CMP" in
-  /*)
+  case $CMP in
+  [\\/]* | ?:[\\/]*)
   ac_cv_path_CMP="$CMP" # Let the user override the test with a path.
   ;;
-  ?:/*)                         
-  ac_cv_path_CMP="$CMP" # Let the user override the test with a dos path.
-  ;;
   *)
-  IFS="${IFS=  }"; ac_save_ifs="$IFS"; IFS=":"
-  ac_dummy="$PATH"
-  for ac_dir in $ac_dummy; do 
-    test -z "$ac_dir" && ac_dir=.
-    if test -f $ac_dir/$ac_word; then
-      ac_cv_path_CMP="$ac_dir/$ac_word"
-      break
-    fi
-  done
-  IFS="$ac_save_ifs"
+  as_save_IFS=$IFS; IFS=$PATH_SEPARATOR
+for as_dir in $PATH
+do
+  IFS=$as_save_IFS
+  test -z "$as_dir" && as_dir=.
+  for ac_exec_ext in '' $ac_executable_extensions; do
+  if $as_executable_p "$as_dir/$ac_word$ac_exec_ext"; then
+    ac_cv_path_CMP="$as_dir/$ac_word$ac_exec_ext"
+    echo "$as_me:$LINENO: found $as_dir/$ac_word$ac_exec_ext" >&5
+    break 2
+  fi
+done
+done
+
   test -z "$ac_cv_path_CMP" && ac_cv_path_CMP="cmp"
   ;;
 esac
 fi
-CMP="$ac_cv_path_CMP"
+CMP=$ac_cv_path_CMP
+
 if test -n "$CMP"; then
-  echo "$ac_t""$CMP" 1>&6
+  echo "$as_me:$LINENO: result: $CMP" >&5
+echo "${ECHO_T}$CMP" >&6
 else
-  echo "$ac_t""no" 1>&6
+  echo "$as_me:$LINENO: result: no" >&5
+echo "${ECHO_T}no" >&6
 fi
 
 # Extract the first word of "tbl", so it can be a program name with args.
 set dummy tbl; ac_word=$2
-echo $ac_n "checking for $ac_word""... $ac_c" 1>&6
-echo "configure:5905: checking for $ac_word" >&5
-if eval "test \"`echo '$''{'ac_cv_path_TBL'+set}'`\" = set"; then
-  echo $ac_n "(cached) $ac_c" 1>&6
+echo "$as_me:$LINENO: checking for $ac_word" >&5
+echo $ECHO_N "checking for $ac_word... $ECHO_C" >&6
+if test "${ac_cv_path_TBL+set}" = set; then
+  echo $ECHO_N "(cached) $ECHO_C" >&6
 else
-  case "$TBL" in
-  /*)
+  case $TBL in
+  [\\/]* | ?:[\\/]*)
   ac_cv_path_TBL="$TBL" # Let the user override the test with a path.
   ;;
-  ?:/*)                         
-  ac_cv_path_TBL="$TBL" # Let the user override the test with a dos path.
-  ;;
   *)
-  IFS="${IFS=  }"; ac_save_ifs="$IFS"; IFS=":"
-  ac_dummy="$PATH"
-  for ac_dir in $ac_dummy; do 
-    test -z "$ac_dir" && ac_dir=.
-    if test -f $ac_dir/$ac_word; then
-      ac_cv_path_TBL="$ac_dir/$ac_word"
-      break
-    fi
-  done
-  IFS="$ac_save_ifs"
+  as_save_IFS=$IFS; IFS=$PATH_SEPARATOR
+for as_dir in $PATH
+do
+  IFS=$as_save_IFS
+  test -z "$as_dir" && as_dir=.
+  for ac_exec_ext in '' $ac_executable_extensions; do
+  if $as_executable_p "$as_dir/$ac_word$ac_exec_ext"; then
+    ac_cv_path_TBL="$as_dir/$ac_word$ac_exec_ext"
+    echo "$as_me:$LINENO: found $as_dir/$ac_word$ac_exec_ext" >&5
+    break 2
+  fi
+done
+done
+
   ;;
 esac
 fi
-TBL="$ac_cv_path_TBL"
+TBL=$ac_cv_path_TBL
+
 if test -n "$TBL"; then
-  echo "$ac_t""$TBL" 1>&6
+  echo "$as_me:$LINENO: result: $TBL" >&5
+echo "${ECHO_T}$TBL" >&6
 else
-  echo "$ac_t""no" 1>&6
+  echo "$as_me:$LINENO: result: no" >&5
+echo "${ECHO_T}no" >&6
 fi
 
 
 
 
-# If we find X, set shell vars x_includes and x_libraries to the
-# paths, otherwise set no_x=yes.
-# Uses ac_ vars as temps to allow command line to override cache and checks.
-# --without-x overrides everything else, but does not touch the cache.
-echo $ac_n "checking for X""... $ac_c" 1>&6
-echo "configure:5945: checking for X" >&5
+echo "$as_me:$LINENO: checking for X" >&5
+echo $ECHO_N "checking for X... $ECHO_C" >&6
+
 
 # Check whether --with-x or --without-x was given.
 if test "${with_x+set}" = set; then
   withval="$with_x"
-  :
-fi
 
+fi;
 # $have_x is `yes', `no', `disabled', or empty when we do not yet know.
 if test "x$with_x" = xno; then
   # The user explicitly disabled X.
@@ -5958,207 +8516,209 @@ else
     # Both variables are already set.
     have_x=yes
   else
-if eval "test \"`echo '$''{'ac_cv_have_x'+set}'`\" = set"; then
-  echo $ac_n "(cached) $ac_c" 1>&6
+    if test "${ac_cv_have_x+set}" = set; then
+  echo $ECHO_N "(cached) $ECHO_C" >&6
 else
   # One or both of the vars are not set, and there is no cached value.
-ac_x_includes=NO ac_x_libraries=NO
-rm -fr conftestdir
-if mkdir conftestdir; then
-  cd conftestdir
+ac_x_includes=no ac_x_libraries=no
+rm -fr conftest.dir
+if mkdir conftest.dir; then
+  cd conftest.dir
   # Make sure to not put "make" in the Imakefile rules, since we grep it out.
-  cat > Imakefile <<'EOF'
+  cat >Imakefile <<'_ACEOF'
 acfindx:
        @echo 'ac_im_incroot="${INCROOT}"; ac_im_usrlibdir="${USRLIBDIR}"; ac_im_libdir="${LIBDIR}"'
-EOF
+_ACEOF
   if (xmkmf) >/dev/null 2>/dev/null && test -f Makefile; then
     # GNU make sometimes prints "make[1]: Entering...", which would confuse us.
     eval `${MAKE-make} acfindx 2>/dev/null | grep -v make`
     # Open Windows xmkmf reportedly sets LIBDIR instead of USRLIBDIR.
     for ac_extension in a so sl; do
       if test ! -f $ac_im_usrlibdir/libX11.$ac_extension &&
-        test -f $ac_im_libdir/libX11.$ac_extension; then
-        ac_im_usrlibdir=$ac_im_libdir; break
+        test -f $ac_im_libdir/libX11.$ac_extension; then
+       ac_im_usrlibdir=$ac_im_libdir; break
       fi
     done
     # Screen out bogus values from the imake configuration.  They are
     # bogus both because they are the default anyway, and because
     # using them would break gcc on systems where it needs fixed includes.
-    case "$ac_im_incroot" in
+    case $ac_im_incroot in
        /usr/include) ;;
-       *) test -f "$ac_im_incroot/X11/Xos.h" && ac_x_includes="$ac_im_incroot" ;;
+       *) test -f "$ac_im_incroot/X11/Xos.h" && ac_x_includes=$ac_im_incroot;;
     esac
-    case "$ac_im_usrlibdir" in
+    case $ac_im_usrlibdir in
        /usr/lib | /lib) ;;
-       *) test -d "$ac_im_usrlibdir" && ac_x_libraries="$ac_im_usrlibdir" ;;
+       *) test -d "$ac_im_usrlibdir" && ac_x_libraries=$ac_im_usrlibdir ;;
     esac
   fi
   cd ..
-  rm -fr conftestdir
+  rm -fr conftest.dir
 fi
 
-if test "$ac_x_includes" = NO; then
-  # Guess where to find include files, by looking for this one X11 .h file.
-  test -z "$x_direct_test_include" && x_direct_test_include=X11/Intrinsic.h
-
+# Standard set of common directories for X headers.
+# Check X11 before X11Rn because it is often a symlink to the current release.
+ac_x_header_dirs='
+/usr/X11/include
+/usr/X11R6/include
+/usr/X11R5/include
+/usr/X11R4/include
+
+/usr/include/X11
+/usr/include/X11R6
+/usr/include/X11R5
+/usr/include/X11R4
+
+/usr/local/X11/include
+/usr/local/X11R6/include
+/usr/local/X11R5/include
+/usr/local/X11R4/include
+
+/usr/local/include/X11
+/usr/local/include/X11R6
+/usr/local/include/X11R5
+/usr/local/include/X11R4
+
+/usr/X386/include
+/usr/x386/include
+/usr/XFree86/include/X11
+
+/usr/include
+/usr/local/include
+/usr/unsupported/include
+/usr/athena/include
+/usr/local/x11r5/include
+/usr/lpp/Xamples/include
+
+/usr/openwin/include
+/usr/openwin/share/include'
+
+if test "$ac_x_includes" = no; then
+  # Guess where to find include files, by looking for Intrinsic.h.
   # First, try using that file with no special directory specified.
-cat > conftest.$ac_ext <<EOF
-#line 6007 "configure"
-#include "confdefs.h"
-#include <$x_direct_test_include>
-EOF
-ac_try="$ac_cpp conftest.$ac_ext >/dev/null 2>conftest.out"
-{ (eval echo configure:6012: \"$ac_try\") 1>&5; (eval $ac_try) 2>&5; }
-ac_err=`grep -v '^ *+' conftest.out | grep -v "^conftest.${ac_ext}\$"`
-if test -z "$ac_err"; then
-  rm -rf conftest*
+  cat >conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* confdefs.h.  */
+_ACEOF
+cat confdefs.h >>conftest.$ac_ext
+cat >>conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* end confdefs.h.  */
+#include <X11/Intrinsic.h>
+_ACEOF
+if { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_cpp conftest.$ac_ext\"") >&5
+  (eval $ac_cpp conftest.$ac_ext) 2>conftest.er1
+  ac_status=$?
+  grep -v '^ *+' conftest.er1 >conftest.err
+  rm -f conftest.er1
+  cat conftest.err >&5
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); } >/dev/null; then
+  if test -s conftest.err; then
+    ac_cpp_err=$ac_c_preproc_warn_flag
+    ac_cpp_err=$ac_cpp_err$ac_c_werror_flag
+  else
+    ac_cpp_err=
+  fi
+else
+  ac_cpp_err=yes
+fi
+if test -z "$ac_cpp_err"; then
   # We can compile using X headers with no special include directory.
 ac_x_includes=
 else
-  echo "$ac_err" >&5
-  echo "configure: failed program was:" >&5
-  cat conftest.$ac_ext >&5
-  rm -rf conftest*
-  # Look for the header file in a standard set of common directories.
-# Check X11 before X11Rn because it is often a symlink to the current release.
-  for ac_dir in               \
-    /usr/X11/include          \
-    /usr/X11R6/include        \
-    /usr/X11R5/include        \
-    /usr/X11R4/include        \
-                              \
-    /usr/include/X11          \
-    /usr/include/X11R6        \
-    /usr/include/X11R5        \
-    /usr/include/X11R4        \
-                              \
-    /usr/local/X11/include    \
-    /usr/local/X11R6/include  \
-    /usr/local/X11R5/include  \
-    /usr/local/X11R4/include  \
-                              \
-    /usr/local/include/X11    \
-    /usr/local/include/X11R6  \
-    /usr/local/include/X11R5  \
-    /usr/local/include/X11R4  \
-                              \
-    /usr/X386/include         \
-    /usr/x386/include         \
-    /usr/XFree86/include/X11  \
-                              \
-    /usr/include              \
-    /usr/local/include        \
-    /usr/unsupported/include  \
-    /usr/athena/include       \
-    /usr/local/x11r5/include  \
-    /usr/lpp/Xamples/include  \
-                              \
-    /usr/openwin/include      \
-    /usr/openwin/share/include \
-    ; \
-  do
-    if test -r "$ac_dir/$x_direct_test_include"; then
-      ac_x_includes=$ac_dir
-      break
-    fi
-  done
+  echo "$as_me: failed program was:" >&5
+sed 's/^/| /' conftest.$ac_ext >&5
+
+  for ac_dir in $ac_x_header_dirs; do
+  if test -r "$ac_dir/X11/Intrinsic.h"; then
+    ac_x_includes=$ac_dir
+    break
+  fi
+done
 fi
-rm -f conftest*
-fi # $ac_x_includes = NO
+rm -f conftest.err conftest.$ac_ext
+fi # $ac_x_includes = no
 
-if test "$ac_x_libraries" = NO; then
+if test "$ac_x_libraries" = no; then
   # Check for the libraries.
-
-  test -z "$x_direct_test_library" && x_direct_test_library=Xt
-  test -z "$x_direct_test_function" && x_direct_test_function=XtMalloc
-
   # See if we find them without any special options.
   # Don't add to $LIBS permanently.
-  ac_save_LIBS="$LIBS"
-  LIBS="-l$x_direct_test_library $LIBS"
-cat > conftest.$ac_ext <<EOF
-#line 6081 "configure"
-#include "confdefs.h"
-
-int main() {
-${x_direct_test_function}()
-; return 0; }
-EOF
-if { (eval echo configure:6088: \"$ac_link\") 1>&5; (eval $ac_link) 2>&5; } && test -s conftest${ac_exeext}; then
-  rm -rf conftest*
-  LIBS="$ac_save_LIBS"
+  ac_save_LIBS=$LIBS
+  LIBS="-lXt $LIBS"
+  cat >conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* confdefs.h.  */
+_ACEOF
+cat confdefs.h >>conftest.$ac_ext
+cat >>conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* end confdefs.h.  */
+#include <X11/Intrinsic.h>
+int
+main ()
+{
+XtMalloc (0)
+  ;
+  return 0;
+}
+_ACEOF
+rm -f conftest.$ac_objext conftest$ac_exeext
+if { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_link\"") >&5
+  (eval $ac_link) 2>conftest.er1
+  ac_status=$?
+  grep -v '^ *+' conftest.er1 >conftest.err
+  rm -f conftest.er1
+  cat conftest.err >&5
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); } &&
+        { ac_try='test -z "$ac_c_werror_flag"                   || test ! -s conftest.err'
+  { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_try\"") >&5
+  (eval $ac_try) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); }; } &&
+        { ac_try='test -s conftest$ac_exeext'
+  { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_try\"") >&5
+  (eval $ac_try) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); }; }; then
+  LIBS=$ac_save_LIBS
 # We can link X programs with no special library path.
 ac_x_libraries=
 else
-  echo "configure: failed program was:" >&5
-  cat conftest.$ac_ext >&5
-  rm -rf conftest*
-  LIBS="$ac_save_LIBS"
-# First see if replacing the include by lib works.
-# Check X11 before X11Rn because it is often a symlink to the current release.
-for ac_dir in `echo "$ac_x_includes" | sed s/include/lib/` \
-    /usr/X11/lib          \
-    /usr/X11R6/lib        \
-    /usr/X11R5/lib        \
-    /usr/X11R4/lib        \
-                          \
-    /usr/lib/X11          \
-    /usr/lib/X11R6        \
-    /usr/lib/X11R5        \
-    /usr/lib/X11R4        \
-                          \
-    /usr/local/X11/lib    \
-    /usr/local/X11R6/lib  \
-    /usr/local/X11R5/lib  \
-    /usr/local/X11R4/lib  \
-                          \
-    /usr/local/lib/X11    \
-    /usr/local/lib/X11R6  \
-    /usr/local/lib/X11R5  \
-    /usr/local/lib/X11R4  \
-                          \
-    /usr/X386/lib         \
-    /usr/x386/lib         \
-    /usr/XFree86/lib/X11  \
-                          \
-    /usr/lib              \
-    /usr/local/lib        \
-    /usr/unsupported/lib  \
-    /usr/athena/lib       \
-    /usr/local/x11r5/lib  \
-    /usr/lpp/Xamples/lib  \
-    /lib/usr/lib/X11     \
-                          \
-    /usr/openwin/lib      \
-    /usr/openwin/share/lib \
-    ; \
+  echo "$as_me: failed program was:" >&5
+sed 's/^/| /' conftest.$ac_ext >&5
+
+LIBS=$ac_save_LIBS
+for ac_dir in `echo "$ac_x_includes $ac_x_header_dirs" | sed s/include/lib/g`
 do
+  # Don't even attempt the hair of trying to link an X program!
   for ac_extension in a so sl; do
-    if test -r $ac_dir/lib${x_direct_test_library}.$ac_extension; then
+    if test -r $ac_dir/libXt.$ac_extension; then
       ac_x_libraries=$ac_dir
       break 2
     fi
   done
 done
 fi
-rm -f conftest*
-fi # $ac_x_libraries = NO
+rm -f conftest.err conftest.$ac_objext \
+      conftest$ac_exeext conftest.$ac_ext
+fi # $ac_x_libraries = no
 
-if test "$ac_x_includes" = NO || test "$ac_x_libraries" = NO; then
+if test "$ac_x_includes" = no || test "$ac_x_libraries" = no; then
   # Didn't find X anywhere.  Cache the known absence of X.
   ac_cv_have_x="have_x=no"
 else
   # Record where we found X for the cache.
   ac_cv_have_x="have_x=yes \
-               ac_x_includes=$ac_x_includes ac_x_libraries=$ac_x_libraries"
+               ac_x_includes=$ac_x_includes ac_x_libraries=$ac_x_libraries"
 fi
 fi
+
   fi
   eval "$ac_cv_have_x"
 fi # $with_x != no
 
 if test "$have_x" != yes; then
-  echo "$ac_t""$have_x" 1>&6
+  echo "$as_me:$LINENO: result: $have_x" >&5
+echo "${ECHO_T}$have_x" >&6
   no_x=yes
 else
   # If each of the values was on the command line, it overrides each guess.
@@ -6167,14 +8727,16 @@ else
   # Update the cache value to reflect the command line values.
   ac_cv_have_x="have_x=yes \
                ac_x_includes=$x_includes ac_x_libraries=$x_libraries"
-  echo "$ac_t""libraries $x_libraries, headers $x_includes" 1>&6
+  echo "$as_me:$LINENO: result: libraries $x_libraries, headers $x_includes" >&5
+echo "${ECHO_T}libraries $x_libraries, headers $x_includes" >&6
 fi
 
 if test "$no_x" = yes; then
   # Not all programs may use this symbol, but it does not hurt to define it.
-  cat >> confdefs.h <<\EOF
+
+cat >>confdefs.h <<\_ACEOF
 #define X_DISPLAY_MISSING 1
-EOF
+_ACEOF
 
   X_CFLAGS= X_PRE_LIBS= X_LIBS= X_EXTRA_LIBS=
 else
@@ -6187,60 +8749,117 @@ else
     X_LIBS="$X_LIBS -L$x_libraries"
     # For Solaris; some versions of Sun CC require a space after -R and
     # others require no space.  Words are not sufficient . . . .
-    case "`(uname -sr) 2>/dev/null`" in
+    case `(uname -sr) 2>/dev/null` in
     "SunOS 5"*)
-      echo $ac_n "checking whether -R must be followed by a space""... $ac_c" 1>&6
-echo "configure:6194: checking whether -R must be followed by a space" >&5
-      ac_xsave_LIBS="$LIBS"; LIBS="$LIBS -R$x_libraries"
-      cat > conftest.$ac_ext <<EOF
-#line 6197 "configure"
-#include "confdefs.h"
-
-int main() {
+      echo "$as_me:$LINENO: checking whether -R must be followed by a space" >&5
+echo $ECHO_N "checking whether -R must be followed by a space... $ECHO_C" >&6
+      ac_xsave_LIBS=$LIBS; LIBS="$LIBS -R$x_libraries"
+      cat >conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* confdefs.h.  */
+_ACEOF
+cat confdefs.h >>conftest.$ac_ext
+cat >>conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* end confdefs.h.  */
+
+int
+main ()
+{
 
-; return 0; }
-EOF
-if { (eval echo configure:6204: \"$ac_link\") 1>&5; (eval $ac_link) 2>&5; } && test -s conftest${ac_exeext}; then
-  rm -rf conftest*
+  ;
+  return 0;
+}
+_ACEOF
+rm -f conftest.$ac_objext conftest$ac_exeext
+if { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_link\"") >&5
+  (eval $ac_link) 2>conftest.er1
+  ac_status=$?
+  grep -v '^ *+' conftest.er1 >conftest.err
+  rm -f conftest.er1
+  cat conftest.err >&5
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); } &&
+        { ac_try='test -z "$ac_c_werror_flag"                   || test ! -s conftest.err'
+  { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_try\"") >&5
+  (eval $ac_try) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); }; } &&
+        { ac_try='test -s conftest$ac_exeext'
+  { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_try\"") >&5
+  (eval $ac_try) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); }; }; then
   ac_R_nospace=yes
 else
-  echo "configure: failed program was:" >&5
-  cat conftest.$ac_ext >&5
-  rm -rf conftest*
-  ac_R_nospace=no
+  echo "$as_me: failed program was:" >&5
+sed 's/^/| /' conftest.$ac_ext >&5
+
+ac_R_nospace=no
 fi
-rm -f conftest*
+rm -f conftest.err conftest.$ac_objext \
+      conftest$ac_exeext conftest.$ac_ext
       if test $ac_R_nospace = yes; then
-       echo "$ac_t""no" 1>&6
+       echo "$as_me:$LINENO: result: no" >&5
+echo "${ECHO_T}no" >&6
        X_LIBS="$X_LIBS -R$x_libraries"
       else
        LIBS="$ac_xsave_LIBS -R $x_libraries"
-       cat > conftest.$ac_ext <<EOF
-#line 6220 "configure"
-#include "confdefs.h"
-
-int main() {
+       cat >conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* confdefs.h.  */
+_ACEOF
+cat confdefs.h >>conftest.$ac_ext
+cat >>conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* end confdefs.h.  */
+
+int
+main ()
+{
 
-; return 0; }
-EOF
-if { (eval echo configure:6227: \"$ac_link\") 1>&5; (eval $ac_link) 2>&5; } && test -s conftest${ac_exeext}; then
-  rm -rf conftest*
+  ;
+  return 0;
+}
+_ACEOF
+rm -f conftest.$ac_objext conftest$ac_exeext
+if { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_link\"") >&5
+  (eval $ac_link) 2>conftest.er1
+  ac_status=$?
+  grep -v '^ *+' conftest.er1 >conftest.err
+  rm -f conftest.er1
+  cat conftest.err >&5
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); } &&
+        { ac_try='test -z "$ac_c_werror_flag"                   || test ! -s conftest.err'
+  { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_try\"") >&5
+  (eval $ac_try) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); }; } &&
+        { ac_try='test -s conftest$ac_exeext'
+  { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_try\"") >&5
+  (eval $ac_try) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); }; }; then
   ac_R_space=yes
 else
-  echo "configure: failed program was:" >&5
-  cat conftest.$ac_ext >&5
-  rm -rf conftest*
-  ac_R_space=no
+  echo "$as_me: failed program was:" >&5
+sed 's/^/| /' conftest.$ac_ext >&5
+
+ac_R_space=no
 fi
-rm -f conftest*
+rm -f conftest.err conftest.$ac_objext \
+      conftest$ac_exeext conftest.$ac_ext
        if test $ac_R_space = yes; then
-         echo "$ac_t""yes" 1>&6
+         echo "$as_me:$LINENO: result: yes" >&5
+echo "${ECHO_T}yes" >&6
          X_LIBS="$X_LIBS -R $x_libraries"
        else
-         echo "$ac_t""neither works" 1>&6
+         echo "$as_me:$LINENO: result: neither works" >&5
+echo "${ECHO_T}neither works" >&6
        fi
       fi
-      LIBS="$ac_xsave_LIBS"
+      LIBS=$ac_xsave_LIBS
     esac
   fi
 
@@ -6251,529 +8870,1010 @@ rm -f conftest*
   if test "$ISC" = yes; then
     X_EXTRA_LIBS="$X_EXTRA_LIBS -lnsl_s -linet"
   else
-    # Martyn.Johnson@cl.cam.ac.uk says this is needed for Ultrix, if the X
-    # libraries were built with DECnet support.  And karl@cs.umb.edu says
+    # Martyn Johnson says this is needed for Ultrix, if the X
+    # libraries were built with DECnet support.  And Karl Berry says
     # the Alpha needs dnet_stub (dnet does not exist).
-    echo $ac_n "checking for dnet_ntoa in -ldnet""... $ac_c" 1>&6
-echo "configure:6259: checking for dnet_ntoa in -ldnet" >&5
-ac_lib_var=`echo dnet'_'dnet_ntoa | sed 'y%./+-%__p_%'`
-if eval "test \"`echo '$''{'ac_cv_lib_$ac_lib_var'+set}'`\" = set"; then
-  echo $ac_n "(cached) $ac_c" 1>&6
-else
-  ac_save_LIBS="$LIBS"
-LIBS="-ldnet  $LIBS"
-cat > conftest.$ac_ext <<EOF
-#line 6267 "configure"
-#include "confdefs.h"
+    ac_xsave_LIBS="$LIBS"; LIBS="$LIBS $X_LIBS -lX11"
+    cat >conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* confdefs.h.  */
+_ACEOF
+cat confdefs.h >>conftest.$ac_ext
+cat >>conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* end confdefs.h.  */
+
 /* Override any gcc2 internal prototype to avoid an error.  */
+#ifdef __cplusplus
+extern "C"
+#endif
 /* We use char because int might match the return type of a gcc2
-    builtin and then its argument prototype would still apply.  */
-char dnet_ntoa();
+   builtin and then its argument prototype would still apply.  */
+char XOpenDisplay ();
+int
+main ()
+{
+XOpenDisplay ();
+  ;
+  return 0;
+}
+_ACEOF
+rm -f conftest.$ac_objext conftest$ac_exeext
+if { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_link\"") >&5
+  (eval $ac_link) 2>conftest.er1
+  ac_status=$?
+  grep -v '^ *+' conftest.er1 >conftest.err
+  rm -f conftest.er1
+  cat conftest.err >&5
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); } &&
+        { ac_try='test -z "$ac_c_werror_flag"                   || test ! -s conftest.err'
+  { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_try\"") >&5
+  (eval $ac_try) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); }; } &&
+        { ac_try='test -s conftest$ac_exeext'
+  { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_try\"") >&5
+  (eval $ac_try) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); }; }; then
+  :
+else
+  echo "$as_me: failed program was:" >&5
+sed 's/^/| /' conftest.$ac_ext >&5
 
-int main() {
-dnet_ntoa()
-; return 0; }
-EOF
-if { (eval echo configure:6278: \"$ac_link\") 1>&5; (eval $ac_link) 2>&5; } && test -s conftest${ac_exeext}; then
-  rm -rf conftest*
-  eval "ac_cv_lib_$ac_lib_var=yes"
+echo "$as_me:$LINENO: checking for dnet_ntoa in -ldnet" >&5
+echo $ECHO_N "checking for dnet_ntoa in -ldnet... $ECHO_C" >&6
+if test "${ac_cv_lib_dnet_dnet_ntoa+set}" = set; then
+  echo $ECHO_N "(cached) $ECHO_C" >&6
 else
-  echo "configure: failed program was:" >&5
-  cat conftest.$ac_ext >&5
-  rm -rf conftest*
-  eval "ac_cv_lib_$ac_lib_var=no"
-fi
-rm -f conftest*
-LIBS="$ac_save_LIBS"
+  ac_check_lib_save_LIBS=$LIBS
+LIBS="-ldnet  $LIBS"
+cat >conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* confdefs.h.  */
+_ACEOF
+cat confdefs.h >>conftest.$ac_ext
+cat >>conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* end confdefs.h.  */
 
-fi
-if eval "test \"`echo '$ac_cv_lib_'$ac_lib_var`\" = yes"; then
-  echo "$ac_t""yes" 1>&6
+/* Override any gcc2 internal prototype to avoid an error.  */
+#ifdef __cplusplus
+extern "C"
+#endif
+/* We use char because int might match the return type of a gcc2
+   builtin and then its argument prototype would still apply.  */
+char dnet_ntoa ();
+int
+main ()
+{
+dnet_ntoa ();
+  ;
+  return 0;
+}
+_ACEOF
+rm -f conftest.$ac_objext conftest$ac_exeext
+if { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_link\"") >&5
+  (eval $ac_link) 2>conftest.er1
+  ac_status=$?
+  grep -v '^ *+' conftest.er1 >conftest.err
+  rm -f conftest.er1
+  cat conftest.err >&5
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); } &&
+        { ac_try='test -z "$ac_c_werror_flag"                   || test ! -s conftest.err'
+  { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_try\"") >&5
+  (eval $ac_try) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); }; } &&
+        { ac_try='test -s conftest$ac_exeext'
+  { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_try\"") >&5
+  (eval $ac_try) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); }; }; then
+  ac_cv_lib_dnet_dnet_ntoa=yes
+else
+  echo "$as_me: failed program was:" >&5
+sed 's/^/| /' conftest.$ac_ext >&5
+
+ac_cv_lib_dnet_dnet_ntoa=no
+fi
+rm -f conftest.err conftest.$ac_objext \
+      conftest$ac_exeext conftest.$ac_ext
+LIBS=$ac_check_lib_save_LIBS
+fi
+echo "$as_me:$LINENO: result: $ac_cv_lib_dnet_dnet_ntoa" >&5
+echo "${ECHO_T}$ac_cv_lib_dnet_dnet_ntoa" >&6
+if test $ac_cv_lib_dnet_dnet_ntoa = yes; then
   X_EXTRA_LIBS="$X_EXTRA_LIBS -ldnet"
-else
-  echo "$ac_t""no" 1>&6
 fi
 
     if test $ac_cv_lib_dnet_dnet_ntoa = no; then
-      echo $ac_n "checking for dnet_ntoa in -ldnet_stub""... $ac_c" 1>&6
-echo "configure:6300: checking for dnet_ntoa in -ldnet_stub" >&5
-ac_lib_var=`echo dnet_stub'_'dnet_ntoa | sed 'y%./+-%__p_%'`
-if eval "test \"`echo '$''{'ac_cv_lib_$ac_lib_var'+set}'`\" = set"; then
-  echo $ac_n "(cached) $ac_c" 1>&6
+      echo "$as_me:$LINENO: checking for dnet_ntoa in -ldnet_stub" >&5
+echo $ECHO_N "checking for dnet_ntoa in -ldnet_stub... $ECHO_C" >&6
+if test "${ac_cv_lib_dnet_stub_dnet_ntoa+set}" = set; then
+  echo $ECHO_N "(cached) $ECHO_C" >&6
 else
-  ac_save_LIBS="$LIBS"
+  ac_check_lib_save_LIBS=$LIBS
 LIBS="-ldnet_stub  $LIBS"
-cat > conftest.$ac_ext <<EOF
-#line 6308 "configure"
-#include "confdefs.h"
+cat >conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* confdefs.h.  */
+_ACEOF
+cat confdefs.h >>conftest.$ac_ext
+cat >>conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* end confdefs.h.  */
+
 /* Override any gcc2 internal prototype to avoid an error.  */
+#ifdef __cplusplus
+extern "C"
+#endif
 /* We use char because int might match the return type of a gcc2
-    builtin and then its argument prototype would still apply.  */
-char dnet_ntoa();
-
-int main() {
-dnet_ntoa()
-; return 0; }
-EOF
-if { (eval echo configure:6319: \"$ac_link\") 1>&5; (eval $ac_link) 2>&5; } && test -s conftest${ac_exeext}; then
-  rm -rf conftest*
-  eval "ac_cv_lib_$ac_lib_var=yes"
-else
-  echo "configure: failed program was:" >&5
-  cat conftest.$ac_ext >&5
-  rm -rf conftest*
-  eval "ac_cv_lib_$ac_lib_var=no"
-fi
-rm -f conftest*
-LIBS="$ac_save_LIBS"
-
-fi
-if eval "test \"`echo '$ac_cv_lib_'$ac_lib_var`\" = yes"; then
-  echo "$ac_t""yes" 1>&6
+   builtin and then its argument prototype would still apply.  */
+char dnet_ntoa ();
+int
+main ()
+{
+dnet_ntoa ();
+  ;
+  return 0;
+}
+_ACEOF
+rm -f conftest.$ac_objext conftest$ac_exeext
+if { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_link\"") >&5
+  (eval $ac_link) 2>conftest.er1
+  ac_status=$?
+  grep -v '^ *+' conftest.er1 >conftest.err
+  rm -f conftest.er1
+  cat conftest.err >&5
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); } &&
+        { ac_try='test -z "$ac_c_werror_flag"                   || test ! -s conftest.err'
+  { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_try\"") >&5
+  (eval $ac_try) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); }; } &&
+        { ac_try='test -s conftest$ac_exeext'
+  { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_try\"") >&5
+  (eval $ac_try) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); }; }; then
+  ac_cv_lib_dnet_stub_dnet_ntoa=yes
+else
+  echo "$as_me: failed program was:" >&5
+sed 's/^/| /' conftest.$ac_ext >&5
+
+ac_cv_lib_dnet_stub_dnet_ntoa=no
+fi
+rm -f conftest.err conftest.$ac_objext \
+      conftest$ac_exeext conftest.$ac_ext
+LIBS=$ac_check_lib_save_LIBS
+fi
+echo "$as_me:$LINENO: result: $ac_cv_lib_dnet_stub_dnet_ntoa" >&5
+echo "${ECHO_T}$ac_cv_lib_dnet_stub_dnet_ntoa" >&6
+if test $ac_cv_lib_dnet_stub_dnet_ntoa = yes; then
   X_EXTRA_LIBS="$X_EXTRA_LIBS -ldnet_stub"
-else
-  echo "$ac_t""no" 1>&6
 fi
 
     fi
+fi
+rm -f conftest.err conftest.$ac_objext \
+      conftest$ac_exeext conftest.$ac_ext
+    LIBS="$ac_xsave_LIBS"
 
     # msh@cis.ufl.edu says -lnsl (and -lsocket) are needed for his 386/AT,
     # to get the SysV transport functions.
-    # chad@anasazi.com says the Pyramis MIS-ES running DC/OSx (SVR4)
+    # Chad R. Larson says the Pyramis MIS-ES running DC/OSx (SVR4)
     # needs -lnsl.
     # The nsl library prevents programs from opening the X display
-    # on Irix 5.2, according to dickey@clark.net.
-    echo $ac_n "checking for gethostbyname""... $ac_c" 1>&6
-echo "configure:6348: checking for gethostbyname" >&5
-if eval "test \"`echo '$''{'ac_cv_func_gethostbyname'+set}'`\" = set"; then
-  echo $ac_n "(cached) $ac_c" 1>&6
-else
-  cat > conftest.$ac_ext <<EOF
-#line 6353 "configure"
-#include "confdefs.h"
+    # on Irix 5.2, according to T.E. Dickey.
+    # The functions gethostbyname, getservbyname, and inet_addr are
+    # in -lbsd on LynxOS 3.0.1/i386, according to Lars Hecking.
+    echo "$as_me:$LINENO: checking for gethostbyname" >&5
+echo $ECHO_N "checking for gethostbyname... $ECHO_C" >&6
+if test "${ac_cv_func_gethostbyname+set}" = set; then
+  echo $ECHO_N "(cached) $ECHO_C" >&6
+else
+  cat >conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* confdefs.h.  */
+_ACEOF
+cat confdefs.h >>conftest.$ac_ext
+cat >>conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* end confdefs.h.  */
+/* Define gethostbyname to an innocuous variant, in case <limits.h> declares gethostbyname.
+   For example, HP-UX 11i <limits.h> declares gettimeofday.  */
+#define gethostbyname innocuous_gethostbyname
+
 /* System header to define __stub macros and hopefully few prototypes,
-    which can conflict with char gethostbyname(); below.  */
-#include <assert.h>
-/* Override any gcc2 internal prototype to avoid an error.  */
-/* We use char because int might match the return type of a gcc2
-    builtin and then its argument prototype would still apply.  */
-char gethostbyname();
+    which can conflict with char gethostbyname (); below.
+    Prefer <limits.h> to <assert.h> if __STDC__ is defined, since
+    <limits.h> exists even on freestanding compilers.  */
+
+#ifdef __STDC__
+# include <limits.h>
+#else
+# include <assert.h>
+#endif
 
-int main() {
+#undef gethostbyname
 
+/* Override any gcc2 internal prototype to avoid an error.  */
+#ifdef __cplusplus
+extern "C"
+{
+#endif
+/* We use char because int might match the return type of a gcc2
+   builtin and then its argument prototype would still apply.  */
+char gethostbyname ();
 /* The GNU C library defines this for functions which it implements
     to always fail with ENOSYS.  Some functions are actually named
     something starting with __ and the normal name is an alias.  */
 #if defined (__stub_gethostbyname) || defined (__stub___gethostbyname)
 choke me
 #else
-gethostbyname();
+char (*f) () = gethostbyname;
+#endif
+#ifdef __cplusplus
+}
 #endif
 
-; return 0; }
-EOF
-if { (eval echo configure:6376: \"$ac_link\") 1>&5; (eval $ac_link) 2>&5; } && test -s conftest${ac_exeext}; then
-  rm -rf conftest*
-  eval "ac_cv_func_gethostbyname=yes"
-else
-  echo "configure: failed program was:" >&5
-  cat conftest.$ac_ext >&5
-  rm -rf conftest*
-  eval "ac_cv_func_gethostbyname=no"
-fi
-rm -f conftest*
-fi
-
-if eval "test \"`echo '$ac_cv_func_'gethostbyname`\" = yes"; then
-  echo "$ac_t""yes" 1>&6
-  :
-else
-  echo "$ac_t""no" 1>&6
-fi
+int
+main ()
+{
+return f != gethostbyname;
+  ;
+  return 0;
+}
+_ACEOF
+rm -f conftest.$ac_objext conftest$ac_exeext
+if { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_link\"") >&5
+  (eval $ac_link) 2>conftest.er1
+  ac_status=$?
+  grep -v '^ *+' conftest.er1 >conftest.err
+  rm -f conftest.er1
+  cat conftest.err >&5
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); } &&
+        { ac_try='test -z "$ac_c_werror_flag"                   || test ! -s conftest.err'
+  { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_try\"") >&5
+  (eval $ac_try) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); }; } &&
+        { ac_try='test -s conftest$ac_exeext'
+  { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_try\"") >&5
+  (eval $ac_try) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); }; }; then
+  ac_cv_func_gethostbyname=yes
+else
+  echo "$as_me: failed program was:" >&5
+sed 's/^/| /' conftest.$ac_ext >&5
+
+ac_cv_func_gethostbyname=no
+fi
+rm -f conftest.err conftest.$ac_objext \
+      conftest$ac_exeext conftest.$ac_ext
+fi
+echo "$as_me:$LINENO: result: $ac_cv_func_gethostbyname" >&5
+echo "${ECHO_T}$ac_cv_func_gethostbyname" >&6
 
     if test $ac_cv_func_gethostbyname = no; then
-      echo $ac_n "checking for gethostbyname in -lnsl""... $ac_c" 1>&6
-echo "configure:6397: checking for gethostbyname in -lnsl" >&5
-ac_lib_var=`echo nsl'_'gethostbyname | sed 'y%./+-%__p_%'`
-if eval "test \"`echo '$''{'ac_cv_lib_$ac_lib_var'+set}'`\" = set"; then
-  echo $ac_n "(cached) $ac_c" 1>&6
+      echo "$as_me:$LINENO: checking for gethostbyname in -lnsl" >&5
+echo $ECHO_N "checking for gethostbyname in -lnsl... $ECHO_C" >&6
+if test "${ac_cv_lib_nsl_gethostbyname+set}" = set; then
+  echo $ECHO_N "(cached) $ECHO_C" >&6
 else
-  ac_save_LIBS="$LIBS"
+  ac_check_lib_save_LIBS=$LIBS
 LIBS="-lnsl  $LIBS"
-cat > conftest.$ac_ext <<EOF
-#line 6405 "configure"
-#include "confdefs.h"
+cat >conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* confdefs.h.  */
+_ACEOF
+cat confdefs.h >>conftest.$ac_ext
+cat >>conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* end confdefs.h.  */
+
 /* Override any gcc2 internal prototype to avoid an error.  */
+#ifdef __cplusplus
+extern "C"
+#endif
 /* We use char because int might match the return type of a gcc2
-    builtin and then its argument prototype would still apply.  */
-char gethostbyname();
-
-int main() {
-gethostbyname()
-; return 0; }
-EOF
-if { (eval echo configure:6416: \"$ac_link\") 1>&5; (eval $ac_link) 2>&5; } && test -s conftest${ac_exeext}; then
-  rm -rf conftest*
-  eval "ac_cv_lib_$ac_lib_var=yes"
-else
-  echo "configure: failed program was:" >&5
-  cat conftest.$ac_ext >&5
-  rm -rf conftest*
-  eval "ac_cv_lib_$ac_lib_var=no"
+   builtin and then its argument prototype would still apply.  */
+char gethostbyname ();
+int
+main ()
+{
+gethostbyname ();
+  ;
+  return 0;
+}
+_ACEOF
+rm -f conftest.$ac_objext conftest$ac_exeext
+if { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_link\"") >&5
+  (eval $ac_link) 2>conftest.er1
+  ac_status=$?
+  grep -v '^ *+' conftest.er1 >conftest.err
+  rm -f conftest.er1
+  cat conftest.err >&5
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); } &&
+        { ac_try='test -z "$ac_c_werror_flag"                   || test ! -s conftest.err'
+  { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_try\"") >&5
+  (eval $ac_try) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); }; } &&
+        { ac_try='test -s conftest$ac_exeext'
+  { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_try\"") >&5
+  (eval $ac_try) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); }; }; then
+  ac_cv_lib_nsl_gethostbyname=yes
+else
+  echo "$as_me: failed program was:" >&5
+sed 's/^/| /' conftest.$ac_ext >&5
+
+ac_cv_lib_nsl_gethostbyname=no
+fi
+rm -f conftest.err conftest.$ac_objext \
+      conftest$ac_exeext conftest.$ac_ext
+LIBS=$ac_check_lib_save_LIBS
+fi
+echo "$as_me:$LINENO: result: $ac_cv_lib_nsl_gethostbyname" >&5
+echo "${ECHO_T}$ac_cv_lib_nsl_gethostbyname" >&6
+if test $ac_cv_lib_nsl_gethostbyname = yes; then
+  X_EXTRA_LIBS="$X_EXTRA_LIBS -lnsl"
 fi
-rm -f conftest*
-LIBS="$ac_save_LIBS"
 
-fi
-if eval "test \"`echo '$ac_cv_lib_'$ac_lib_var`\" = yes"; then
-  echo "$ac_t""yes" 1>&6
-  X_EXTRA_LIBS="$X_EXTRA_LIBS -lnsl"
+      if test $ac_cv_lib_nsl_gethostbyname = no; then
+       echo "$as_me:$LINENO: checking for gethostbyname in -lbsd" >&5
+echo $ECHO_N "checking for gethostbyname in -lbsd... $ECHO_C" >&6
+if test "${ac_cv_lib_bsd_gethostbyname+set}" = set; then
+  echo $ECHO_N "(cached) $ECHO_C" >&6
 else
-  echo "$ac_t""no" 1>&6
+  ac_check_lib_save_LIBS=$LIBS
+LIBS="-lbsd  $LIBS"
+cat >conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* confdefs.h.  */
+_ACEOF
+cat confdefs.h >>conftest.$ac_ext
+cat >>conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* end confdefs.h.  */
+
+/* Override any gcc2 internal prototype to avoid an error.  */
+#ifdef __cplusplus
+extern "C"
+#endif
+/* We use char because int might match the return type of a gcc2
+   builtin and then its argument prototype would still apply.  */
+char gethostbyname ();
+int
+main ()
+{
+gethostbyname ();
+  ;
+  return 0;
+}
+_ACEOF
+rm -f conftest.$ac_objext conftest$ac_exeext
+if { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_link\"") >&5
+  (eval $ac_link) 2>conftest.er1
+  ac_status=$?
+  grep -v '^ *+' conftest.er1 >conftest.err
+  rm -f conftest.er1
+  cat conftest.err >&5
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); } &&
+        { ac_try='test -z "$ac_c_werror_flag"                   || test ! -s conftest.err'
+  { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_try\"") >&5
+  (eval $ac_try) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); }; } &&
+        { ac_try='test -s conftest$ac_exeext'
+  { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_try\"") >&5
+  (eval $ac_try) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); }; }; then
+  ac_cv_lib_bsd_gethostbyname=yes
+else
+  echo "$as_me: failed program was:" >&5
+sed 's/^/| /' conftest.$ac_ext >&5
+
+ac_cv_lib_bsd_gethostbyname=no
+fi
+rm -f conftest.err conftest.$ac_objext \
+      conftest$ac_exeext conftest.$ac_ext
+LIBS=$ac_check_lib_save_LIBS
+fi
+echo "$as_me:$LINENO: result: $ac_cv_lib_bsd_gethostbyname" >&5
+echo "${ECHO_T}$ac_cv_lib_bsd_gethostbyname" >&6
+if test $ac_cv_lib_bsd_gethostbyname = yes; then
+  X_EXTRA_LIBS="$X_EXTRA_LIBS -lbsd"
 fi
 
+      fi
     fi
 
     # lieder@skyler.mavd.honeywell.com says without -lsocket,
     # socket/setsockopt and other routines are undefined under SCO ODT
     # 2.0.  But -lsocket is broken on IRIX 5.2 (and is not necessary
-    # on later versions), says simon@lia.di.epfl.ch: it contains
-    # gethostby* variants that don't use the nameserver (or something).
-    # -lsocket must be given before -lnsl if both are needed.
-    # We assume that if connect needs -lnsl, so does gethostbyname.
-    echo $ac_n "checking for connect""... $ac_c" 1>&6
-echo "configure:6446: checking for connect" >&5
-if eval "test \"`echo '$''{'ac_cv_func_connect'+set}'`\" = set"; then
-  echo $ac_n "(cached) $ac_c" 1>&6
-else
-  cat > conftest.$ac_ext <<EOF
-#line 6451 "configure"
-#include "confdefs.h"
+    # on later versions), says Simon Leinen: it contains gethostby*
+    # variants that don't use the name server (or something).  -lsocket
+    # must be given before -lnsl if both are needed.  We assume that
+    # if connect needs -lnsl, so does gethostbyname.
+    echo "$as_me:$LINENO: checking for connect" >&5
+echo $ECHO_N "checking for connect... $ECHO_C" >&6
+if test "${ac_cv_func_connect+set}" = set; then
+  echo $ECHO_N "(cached) $ECHO_C" >&6
+else
+  cat >conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* confdefs.h.  */
+_ACEOF
+cat confdefs.h >>conftest.$ac_ext
+cat >>conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* end confdefs.h.  */
+/* Define connect to an innocuous variant, in case <limits.h> declares connect.
+   For example, HP-UX 11i <limits.h> declares gettimeofday.  */
+#define connect innocuous_connect
+
 /* System header to define __stub macros and hopefully few prototypes,
-    which can conflict with char connect(); below.  */
-#include <assert.h>
-/* Override any gcc2 internal prototype to avoid an error.  */
-/* We use char because int might match the return type of a gcc2
-    builtin and then its argument prototype would still apply.  */
-char connect();
+    which can conflict with char connect (); below.
+    Prefer <limits.h> to <assert.h> if __STDC__ is defined, since
+    <limits.h> exists even on freestanding compilers.  */
+
+#ifdef __STDC__
+# include <limits.h>
+#else
+# include <assert.h>
+#endif
 
-int main() {
+#undef connect
 
+/* Override any gcc2 internal prototype to avoid an error.  */
+#ifdef __cplusplus
+extern "C"
+{
+#endif
+/* We use char because int might match the return type of a gcc2
+   builtin and then its argument prototype would still apply.  */
+char connect ();
 /* The GNU C library defines this for functions which it implements
     to always fail with ENOSYS.  Some functions are actually named
     something starting with __ and the normal name is an alias.  */
 #if defined (__stub_connect) || defined (__stub___connect)
 choke me
 #else
-connect();
+char (*f) () = connect;
+#endif
+#ifdef __cplusplus
+}
 #endif
 
-; return 0; }
-EOF
-if { (eval echo configure:6474: \"$ac_link\") 1>&5; (eval $ac_link) 2>&5; } && test -s conftest${ac_exeext}; then
-  rm -rf conftest*
-  eval "ac_cv_func_connect=yes"
-else
-  echo "configure: failed program was:" >&5
-  cat conftest.$ac_ext >&5
-  rm -rf conftest*
-  eval "ac_cv_func_connect=no"
-fi
-rm -f conftest*
-fi
-
-if eval "test \"`echo '$ac_cv_func_'connect`\" = yes"; then
-  echo "$ac_t""yes" 1>&6
-  :
-else
-  echo "$ac_t""no" 1>&6
-fi
+int
+main ()
+{
+return f != connect;
+  ;
+  return 0;
+}
+_ACEOF
+rm -f conftest.$ac_objext conftest$ac_exeext
+if { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_link\"") >&5
+  (eval $ac_link) 2>conftest.er1
+  ac_status=$?
+  grep -v '^ *+' conftest.er1 >conftest.err
+  rm -f conftest.er1
+  cat conftest.err >&5
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); } &&
+        { ac_try='test -z "$ac_c_werror_flag"                   || test ! -s conftest.err'
+  { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_try\"") >&5
+  (eval $ac_try) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); }; } &&
+        { ac_try='test -s conftest$ac_exeext'
+  { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_try\"") >&5
+  (eval $ac_try) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); }; }; then
+  ac_cv_func_connect=yes
+else
+  echo "$as_me: failed program was:" >&5
+sed 's/^/| /' conftest.$ac_ext >&5
+
+ac_cv_func_connect=no
+fi
+rm -f conftest.err conftest.$ac_objext \
+      conftest$ac_exeext conftest.$ac_ext
+fi
+echo "$as_me:$LINENO: result: $ac_cv_func_connect" >&5
+echo "${ECHO_T}$ac_cv_func_connect" >&6
 
     if test $ac_cv_func_connect = no; then
-      echo $ac_n "checking for connect in -lsocket""... $ac_c" 1>&6
-echo "configure:6495: checking for connect in -lsocket" >&5
-ac_lib_var=`echo socket'_'connect | sed 'y%./+-%__p_%'`
-if eval "test \"`echo '$''{'ac_cv_lib_$ac_lib_var'+set}'`\" = set"; then
-  echo $ac_n "(cached) $ac_c" 1>&6
+      echo "$as_me:$LINENO: checking for connect in -lsocket" >&5
+echo $ECHO_N "checking for connect in -lsocket... $ECHO_C" >&6
+if test "${ac_cv_lib_socket_connect+set}" = set; then
+  echo $ECHO_N "(cached) $ECHO_C" >&6
 else
-  ac_save_LIBS="$LIBS"
+  ac_check_lib_save_LIBS=$LIBS
 LIBS="-lsocket $X_EXTRA_LIBS $LIBS"
-cat > conftest.$ac_ext <<EOF
-#line 6503 "configure"
-#include "confdefs.h"
+cat >conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* confdefs.h.  */
+_ACEOF
+cat confdefs.h >>conftest.$ac_ext
+cat >>conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* end confdefs.h.  */
+
 /* Override any gcc2 internal prototype to avoid an error.  */
+#ifdef __cplusplus
+extern "C"
+#endif
 /* We use char because int might match the return type of a gcc2
-    builtin and then its argument prototype would still apply.  */
-char connect();
-
-int main() {
-connect()
-; return 0; }
-EOF
-if { (eval echo configure:6514: \"$ac_link\") 1>&5; (eval $ac_link) 2>&5; } && test -s conftest${ac_exeext}; then
-  rm -rf conftest*
-  eval "ac_cv_lib_$ac_lib_var=yes"
-else
-  echo "configure: failed program was:" >&5
-  cat conftest.$ac_ext >&5
-  rm -rf conftest*
-  eval "ac_cv_lib_$ac_lib_var=no"
-fi
-rm -f conftest*
-LIBS="$ac_save_LIBS"
-
-fi
-if eval "test \"`echo '$ac_cv_lib_'$ac_lib_var`\" = yes"; then
-  echo "$ac_t""yes" 1>&6
+   builtin and then its argument prototype would still apply.  */
+char connect ();
+int
+main ()
+{
+connect ();
+  ;
+  return 0;
+}
+_ACEOF
+rm -f conftest.$ac_objext conftest$ac_exeext
+if { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_link\"") >&5
+  (eval $ac_link) 2>conftest.er1
+  ac_status=$?
+  grep -v '^ *+' conftest.er1 >conftest.err
+  rm -f conftest.er1
+  cat conftest.err >&5
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); } &&
+        { ac_try='test -z "$ac_c_werror_flag"                   || test ! -s conftest.err'
+  { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_try\"") >&5
+  (eval $ac_try) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); }; } &&
+        { ac_try='test -s conftest$ac_exeext'
+  { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_try\"") >&5
+  (eval $ac_try) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); }; }; then
+  ac_cv_lib_socket_connect=yes
+else
+  echo "$as_me: failed program was:" >&5
+sed 's/^/| /' conftest.$ac_ext >&5
+
+ac_cv_lib_socket_connect=no
+fi
+rm -f conftest.err conftest.$ac_objext \
+      conftest$ac_exeext conftest.$ac_ext
+LIBS=$ac_check_lib_save_LIBS
+fi
+echo "$as_me:$LINENO: result: $ac_cv_lib_socket_connect" >&5
+echo "${ECHO_T}$ac_cv_lib_socket_connect" >&6
+if test $ac_cv_lib_socket_connect = yes; then
   X_EXTRA_LIBS="-lsocket $X_EXTRA_LIBS"
-else
-  echo "$ac_t""no" 1>&6
 fi
 
     fi
 
-    # gomez@mi.uni-erlangen.de says -lposix is necessary on A/UX.
-    echo $ac_n "checking for remove""... $ac_c" 1>&6
-echo "configure:6538: checking for remove" >&5
-if eval "test \"`echo '$''{'ac_cv_func_remove'+set}'`\" = set"; then
-  echo $ac_n "(cached) $ac_c" 1>&6
-else
-  cat > conftest.$ac_ext <<EOF
-#line 6543 "configure"
-#include "confdefs.h"
+    # Guillermo Gomez says -lposix is necessary on A/UX.
+    echo "$as_me:$LINENO: checking for remove" >&5
+echo $ECHO_N "checking for remove... $ECHO_C" >&6
+if test "${ac_cv_func_remove+set}" = set; then
+  echo $ECHO_N "(cached) $ECHO_C" >&6
+else
+  cat >conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* confdefs.h.  */
+_ACEOF
+cat confdefs.h >>conftest.$ac_ext
+cat >>conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* end confdefs.h.  */
+/* Define remove to an innocuous variant, in case <limits.h> declares remove.
+   For example, HP-UX 11i <limits.h> declares gettimeofday.  */
+#define remove innocuous_remove
+
 /* System header to define __stub macros and hopefully few prototypes,
-    which can conflict with char remove(); below.  */
-#include <assert.h>
-/* Override any gcc2 internal prototype to avoid an error.  */
-/* We use char because int might match the return type of a gcc2
-    builtin and then its argument prototype would still apply.  */
-char remove();
+    which can conflict with char remove (); below.
+    Prefer <limits.h> to <assert.h> if __STDC__ is defined, since
+    <limits.h> exists even on freestanding compilers.  */
+
+#ifdef __STDC__
+# include <limits.h>
+#else
+# include <assert.h>
+#endif
 
-int main() {
+#undef remove
 
+/* Override any gcc2 internal prototype to avoid an error.  */
+#ifdef __cplusplus
+extern "C"
+{
+#endif
+/* We use char because int might match the return type of a gcc2
+   builtin and then its argument prototype would still apply.  */
+char remove ();
 /* The GNU C library defines this for functions which it implements
     to always fail with ENOSYS.  Some functions are actually named
     something starting with __ and the normal name is an alias.  */
 #if defined (__stub_remove) || defined (__stub___remove)
 choke me
 #else
-remove();
+char (*f) () = remove;
+#endif
+#ifdef __cplusplus
+}
 #endif
 
-; return 0; }
-EOF
-if { (eval echo configure:6566: \"$ac_link\") 1>&5; (eval $ac_link) 2>&5; } && test -s conftest${ac_exeext}; then
-  rm -rf conftest*
-  eval "ac_cv_func_remove=yes"
-else
-  echo "configure: failed program was:" >&5
-  cat conftest.$ac_ext >&5
-  rm -rf conftest*
-  eval "ac_cv_func_remove=no"
-fi
-rm -f conftest*
-fi
-
-if eval "test \"`echo '$ac_cv_func_'remove`\" = yes"; then
-  echo "$ac_t""yes" 1>&6
-  :
-else
-  echo "$ac_t""no" 1>&6
-fi
+int
+main ()
+{
+return f != remove;
+  ;
+  return 0;
+}
+_ACEOF
+rm -f conftest.$ac_objext conftest$ac_exeext
+if { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_link\"") >&5
+  (eval $ac_link) 2>conftest.er1
+  ac_status=$?
+  grep -v '^ *+' conftest.er1 >conftest.err
+  rm -f conftest.er1
+  cat conftest.err >&5
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); } &&
+        { ac_try='test -z "$ac_c_werror_flag"                   || test ! -s conftest.err'
+  { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_try\"") >&5
+  (eval $ac_try) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); }; } &&
+        { ac_try='test -s conftest$ac_exeext'
+  { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_try\"") >&5
+  (eval $ac_try) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); }; }; then
+  ac_cv_func_remove=yes
+else
+  echo "$as_me: failed program was:" >&5
+sed 's/^/| /' conftest.$ac_ext >&5
+
+ac_cv_func_remove=no
+fi
+rm -f conftest.err conftest.$ac_objext \
+      conftest$ac_exeext conftest.$ac_ext
+fi
+echo "$as_me:$LINENO: result: $ac_cv_func_remove" >&5
+echo "${ECHO_T}$ac_cv_func_remove" >&6
 
     if test $ac_cv_func_remove = no; then
-      echo $ac_n "checking for remove in -lposix""... $ac_c" 1>&6
-echo "configure:6587: checking for remove in -lposix" >&5
-ac_lib_var=`echo posix'_'remove | sed 'y%./+-%__p_%'`
-if eval "test \"`echo '$''{'ac_cv_lib_$ac_lib_var'+set}'`\" = set"; then
-  echo $ac_n "(cached) $ac_c" 1>&6
+      echo "$as_me:$LINENO: checking for remove in -lposix" >&5
+echo $ECHO_N "checking for remove in -lposix... $ECHO_C" >&6
+if test "${ac_cv_lib_posix_remove+set}" = set; then
+  echo $ECHO_N "(cached) $ECHO_C" >&6
 else
-  ac_save_LIBS="$LIBS"
+  ac_check_lib_save_LIBS=$LIBS
 LIBS="-lposix  $LIBS"
-cat > conftest.$ac_ext <<EOF
-#line 6595 "configure"
-#include "confdefs.h"
+cat >conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* confdefs.h.  */
+_ACEOF
+cat confdefs.h >>conftest.$ac_ext
+cat >>conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* end confdefs.h.  */
+
 /* Override any gcc2 internal prototype to avoid an error.  */
+#ifdef __cplusplus
+extern "C"
+#endif
 /* We use char because int might match the return type of a gcc2
-    builtin and then its argument prototype would still apply.  */
-char remove();
-
-int main() {
-remove()
-; return 0; }
-EOF
-if { (eval echo configure:6606: \"$ac_link\") 1>&5; (eval $ac_link) 2>&5; } && test -s conftest${ac_exeext}; then
-  rm -rf conftest*
-  eval "ac_cv_lib_$ac_lib_var=yes"
-else
-  echo "configure: failed program was:" >&5
-  cat conftest.$ac_ext >&5
-  rm -rf conftest*
-  eval "ac_cv_lib_$ac_lib_var=no"
-fi
-rm -f conftest*
-LIBS="$ac_save_LIBS"
-
-fi
-if eval "test \"`echo '$ac_cv_lib_'$ac_lib_var`\" = yes"; then
-  echo "$ac_t""yes" 1>&6
+   builtin and then its argument prototype would still apply.  */
+char remove ();
+int
+main ()
+{
+remove ();
+  ;
+  return 0;
+}
+_ACEOF
+rm -f conftest.$ac_objext conftest$ac_exeext
+if { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_link\"") >&5
+  (eval $ac_link) 2>conftest.er1
+  ac_status=$?
+  grep -v '^ *+' conftest.er1 >conftest.err
+  rm -f conftest.er1
+  cat conftest.err >&5
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); } &&
+        { ac_try='test -z "$ac_c_werror_flag"                   || test ! -s conftest.err'
+  { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_try\"") >&5
+  (eval $ac_try) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); }; } &&
+        { ac_try='test -s conftest$ac_exeext'
+  { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_try\"") >&5
+  (eval $ac_try) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); }; }; then
+  ac_cv_lib_posix_remove=yes
+else
+  echo "$as_me: failed program was:" >&5
+sed 's/^/| /' conftest.$ac_ext >&5
+
+ac_cv_lib_posix_remove=no
+fi
+rm -f conftest.err conftest.$ac_objext \
+      conftest$ac_exeext conftest.$ac_ext
+LIBS=$ac_check_lib_save_LIBS
+fi
+echo "$as_me:$LINENO: result: $ac_cv_lib_posix_remove" >&5
+echo "${ECHO_T}$ac_cv_lib_posix_remove" >&6
+if test $ac_cv_lib_posix_remove = yes; then
   X_EXTRA_LIBS="$X_EXTRA_LIBS -lposix"
-else
-  echo "$ac_t""no" 1>&6
 fi
 
     fi
 
     # BSDI BSD/OS 2.1 needs -lipc for XOpenDisplay.
-    echo $ac_n "checking for shmat""... $ac_c" 1>&6
-echo "configure:6630: checking for shmat" >&5
-if eval "test \"`echo '$''{'ac_cv_func_shmat'+set}'`\" = set"; then
-  echo $ac_n "(cached) $ac_c" 1>&6
-else
-  cat > conftest.$ac_ext <<EOF
-#line 6635 "configure"
-#include "confdefs.h"
+    echo "$as_me:$LINENO: checking for shmat" >&5
+echo $ECHO_N "checking for shmat... $ECHO_C" >&6
+if test "${ac_cv_func_shmat+set}" = set; then
+  echo $ECHO_N "(cached) $ECHO_C" >&6
+else
+  cat >conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* confdefs.h.  */
+_ACEOF
+cat confdefs.h >>conftest.$ac_ext
+cat >>conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* end confdefs.h.  */
+/* Define shmat to an innocuous variant, in case <limits.h> declares shmat.
+   For example, HP-UX 11i <limits.h> declares gettimeofday.  */
+#define shmat innocuous_shmat
+
 /* System header to define __stub macros and hopefully few prototypes,
-    which can conflict with char shmat(); below.  */
-#include <assert.h>
-/* Override any gcc2 internal prototype to avoid an error.  */
-/* We use char because int might match the return type of a gcc2
-    builtin and then its argument prototype would still apply.  */
-char shmat();
+    which can conflict with char shmat (); below.
+    Prefer <limits.h> to <assert.h> if __STDC__ is defined, since
+    <limits.h> exists even on freestanding compilers.  */
+
+#ifdef __STDC__
+# include <limits.h>
+#else
+# include <assert.h>
+#endif
 
-int main() {
+#undef shmat
 
+/* Override any gcc2 internal prototype to avoid an error.  */
+#ifdef __cplusplus
+extern "C"
+{
+#endif
+/* We use char because int might match the return type of a gcc2
+   builtin and then its argument prototype would still apply.  */
+char shmat ();
 /* The GNU C library defines this for functions which it implements
     to always fail with ENOSYS.  Some functions are actually named
     something starting with __ and the normal name is an alias.  */
 #if defined (__stub_shmat) || defined (__stub___shmat)
 choke me
 #else
-shmat();
+char (*f) () = shmat;
+#endif
+#ifdef __cplusplus
+}
 #endif
 
-; return 0; }
-EOF
-if { (eval echo configure:6658: \"$ac_link\") 1>&5; (eval $ac_link) 2>&5; } && test -s conftest${ac_exeext}; then
-  rm -rf conftest*
-  eval "ac_cv_func_shmat=yes"
-else
-  echo "configure: failed program was:" >&5
-  cat conftest.$ac_ext >&5
-  rm -rf conftest*
-  eval "ac_cv_func_shmat=no"
-fi
-rm -f conftest*
-fi
-
-if eval "test \"`echo '$ac_cv_func_'shmat`\" = yes"; then
-  echo "$ac_t""yes" 1>&6
-  :
-else
-  echo "$ac_t""no" 1>&6
-fi
+int
+main ()
+{
+return f != shmat;
+  ;
+  return 0;
+}
+_ACEOF
+rm -f conftest.$ac_objext conftest$ac_exeext
+if { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_link\"") >&5
+  (eval $ac_link) 2>conftest.er1
+  ac_status=$?
+  grep -v '^ *+' conftest.er1 >conftest.err
+  rm -f conftest.er1
+  cat conftest.err >&5
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); } &&
+        { ac_try='test -z "$ac_c_werror_flag"                   || test ! -s conftest.err'
+  { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_try\"") >&5
+  (eval $ac_try) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); }; } &&
+        { ac_try='test -s conftest$ac_exeext'
+  { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_try\"") >&5
+  (eval $ac_try) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); }; }; then
+  ac_cv_func_shmat=yes
+else
+  echo "$as_me: failed program was:" >&5
+sed 's/^/| /' conftest.$ac_ext >&5
+
+ac_cv_func_shmat=no
+fi
+rm -f conftest.err conftest.$ac_objext \
+      conftest$ac_exeext conftest.$ac_ext
+fi
+echo "$as_me:$LINENO: result: $ac_cv_func_shmat" >&5
+echo "${ECHO_T}$ac_cv_func_shmat" >&6
 
     if test $ac_cv_func_shmat = no; then
-      echo $ac_n "checking for shmat in -lipc""... $ac_c" 1>&6
-echo "configure:6679: checking for shmat in -lipc" >&5
-ac_lib_var=`echo ipc'_'shmat | sed 'y%./+-%__p_%'`
-if eval "test \"`echo '$''{'ac_cv_lib_$ac_lib_var'+set}'`\" = set"; then
-  echo $ac_n "(cached) $ac_c" 1>&6
+      echo "$as_me:$LINENO: checking for shmat in -lipc" >&5
+echo $ECHO_N "checking for shmat in -lipc... $ECHO_C" >&6
+if test "${ac_cv_lib_ipc_shmat+set}" = set; then
+  echo $ECHO_N "(cached) $ECHO_C" >&6
 else
-  ac_save_LIBS="$LIBS"
+  ac_check_lib_save_LIBS=$LIBS
 LIBS="-lipc  $LIBS"
-cat > conftest.$ac_ext <<EOF
-#line 6687 "configure"
-#include "confdefs.h"
+cat >conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* confdefs.h.  */
+_ACEOF
+cat confdefs.h >>conftest.$ac_ext
+cat >>conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* end confdefs.h.  */
+
 /* Override any gcc2 internal prototype to avoid an error.  */
+#ifdef __cplusplus
+extern "C"
+#endif
 /* We use char because int might match the return type of a gcc2
-    builtin and then its argument prototype would still apply.  */
-char shmat();
-
-int main() {
-shmat()
-; return 0; }
-EOF
-if { (eval echo configure:6698: \"$ac_link\") 1>&5; (eval $ac_link) 2>&5; } && test -s conftest${ac_exeext}; then
-  rm -rf conftest*
-  eval "ac_cv_lib_$ac_lib_var=yes"
-else
-  echo "configure: failed program was:" >&5
-  cat conftest.$ac_ext >&5
-  rm -rf conftest*
-  eval "ac_cv_lib_$ac_lib_var=no"
-fi
-rm -f conftest*
-LIBS="$ac_save_LIBS"
-
-fi
-if eval "test \"`echo '$ac_cv_lib_'$ac_lib_var`\" = yes"; then
-  echo "$ac_t""yes" 1>&6
+   builtin and then its argument prototype would still apply.  */
+char shmat ();
+int
+main ()
+{
+shmat ();
+  ;
+  return 0;
+}
+_ACEOF
+rm -f conftest.$ac_objext conftest$ac_exeext
+if { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_link\"") >&5
+  (eval $ac_link) 2>conftest.er1
+  ac_status=$?
+  grep -v '^ *+' conftest.er1 >conftest.err
+  rm -f conftest.er1
+  cat conftest.err >&5
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); } &&
+        { ac_try='test -z "$ac_c_werror_flag"                   || test ! -s conftest.err'
+  { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_try\"") >&5
+  (eval $ac_try) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); }; } &&
+        { ac_try='test -s conftest$ac_exeext'
+  { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_try\"") >&5
+  (eval $ac_try) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); }; }; then
+  ac_cv_lib_ipc_shmat=yes
+else
+  echo "$as_me: failed program was:" >&5
+sed 's/^/| /' conftest.$ac_ext >&5
+
+ac_cv_lib_ipc_shmat=no
+fi
+rm -f conftest.err conftest.$ac_objext \
+      conftest$ac_exeext conftest.$ac_ext
+LIBS=$ac_check_lib_save_LIBS
+fi
+echo "$as_me:$LINENO: result: $ac_cv_lib_ipc_shmat" >&5
+echo "${ECHO_T}$ac_cv_lib_ipc_shmat" >&6
+if test $ac_cv_lib_ipc_shmat = yes; then
   X_EXTRA_LIBS="$X_EXTRA_LIBS -lipc"
-else
-  echo "$ac_t""no" 1>&6
 fi
 
     fi
   fi
 
   # Check for libraries that X11R6 Xt/Xaw programs need.
-  ac_save_LDFLAGS="$LDFLAGS"
+  ac_save_LDFLAGS=$LDFLAGS
   test -n "$x_libraries" && LDFLAGS="$LDFLAGS -L$x_libraries"
   # SM needs ICE to (dynamically) link under SunOS 4.x (so we have to
   # check for ICE first), but we must link in the order -lSM -lICE or
   # we get undefined symbols.  So assume we have SM if we have ICE.
   # These have to be linked with before -lX11, unlike the other
   # libraries we check for below, so use a different variable.
-  #  --interran@uluru.Stanford.EDU, kb@cs.umb.edu.
-  echo $ac_n "checking for IceConnectionNumber in -lICE""... $ac_c" 1>&6
-echo "configure:6731: checking for IceConnectionNumber in -lICE" >&5
-ac_lib_var=`echo ICE'_'IceConnectionNumber | sed 'y%./+-%__p_%'`
-if eval "test \"`echo '$''{'ac_cv_lib_$ac_lib_var'+set}'`\" = set"; then
-  echo $ac_n "(cached) $ac_c" 1>&6
+  # John Interrante, Karl Berry
+  echo "$as_me:$LINENO: checking for IceConnectionNumber in -lICE" >&5
+echo $ECHO_N "checking for IceConnectionNumber in -lICE... $ECHO_C" >&6
+if test "${ac_cv_lib_ICE_IceConnectionNumber+set}" = set; then
+  echo $ECHO_N "(cached) $ECHO_C" >&6
 else
-  ac_save_LIBS="$LIBS"
+  ac_check_lib_save_LIBS=$LIBS
 LIBS="-lICE $X_EXTRA_LIBS $LIBS"
-cat > conftest.$ac_ext <<EOF
-#line 6739 "configure"
-#include "confdefs.h"
+cat >conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* confdefs.h.  */
+_ACEOF
+cat confdefs.h >>conftest.$ac_ext
+cat >>conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* end confdefs.h.  */
+
 /* Override any gcc2 internal prototype to avoid an error.  */
+#ifdef __cplusplus
+extern "C"
+#endif
 /* We use char because int might match the return type of a gcc2
-    builtin and then its argument prototype would still apply.  */
-char IceConnectionNumber();
-
-int main() {
-IceConnectionNumber()
-; return 0; }
-EOF
-if { (eval echo configure:6750: \"$ac_link\") 1>&5; (eval $ac_link) 2>&5; } && test -s conftest${ac_exeext}; then
-  rm -rf conftest*
-  eval "ac_cv_lib_$ac_lib_var=yes"
-else
-  echo "configure: failed program was:" >&5
-  cat conftest.$ac_ext >&5
-  rm -rf conftest*
-  eval "ac_cv_lib_$ac_lib_var=no"
-fi
-rm -f conftest*
-LIBS="$ac_save_LIBS"
-
-fi
-if eval "test \"`echo '$ac_cv_lib_'$ac_lib_var`\" = yes"; then
-  echo "$ac_t""yes" 1>&6
+   builtin and then its argument prototype would still apply.  */
+char IceConnectionNumber ();
+int
+main ()
+{
+IceConnectionNumber ();
+  ;
+  return 0;
+}
+_ACEOF
+rm -f conftest.$ac_objext conftest$ac_exeext
+if { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_link\"") >&5
+  (eval $ac_link) 2>conftest.er1
+  ac_status=$?
+  grep -v '^ *+' conftest.er1 >conftest.err
+  rm -f conftest.er1
+  cat conftest.err >&5
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); } &&
+        { ac_try='test -z "$ac_c_werror_flag"                   || test ! -s conftest.err'
+  { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_try\"") >&5
+  (eval $ac_try) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); }; } &&
+        { ac_try='test -s conftest$ac_exeext'
+  { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_try\"") >&5
+  (eval $ac_try) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); }; }; then
+  ac_cv_lib_ICE_IceConnectionNumber=yes
+else
+  echo "$as_me: failed program was:" >&5
+sed 's/^/| /' conftest.$ac_ext >&5
+
+ac_cv_lib_ICE_IceConnectionNumber=no
+fi
+rm -f conftest.err conftest.$ac_objext \
+      conftest$ac_exeext conftest.$ac_ext
+LIBS=$ac_check_lib_save_LIBS
+fi
+echo "$as_me:$LINENO: result: $ac_cv_lib_ICE_IceConnectionNumber" >&5
+echo "${ECHO_T}$ac_cv_lib_ICE_IceConnectionNumber" >&6
+if test $ac_cv_lib_ICE_IceConnectionNumber = yes; then
   X_PRE_LIBS="$X_PRE_LIBS -lSM -lICE"
-else
-  echo "$ac_t""no" 1>&6
 fi
 
-  LDFLAGS="$ac_save_LDFLAGS"
+  LDFLAGS=$ac_save_LDFLAGS
 
 fi
 
 
 
 if test x$support_xpm = xyes; then
-  
+
 
 
 # Initialize some more variables set by options.
@@ -6783,8 +9883,9 @@ if test x$support_xpm = xyes; then
 # If we find XPM, set shell vars xpm_includes and xpm_libraries to the
 # paths, otherwise set no_xpm=yes.
 # Uses ac_ vars as temps to allow command line to override cache and checks.
-echo $ac_n "checking for libXpm""... $ac_c" 1>&6
-echo "configure:6788: checking for libXpm" >&5
+echo "$as_me:$LINENO: checking for libXpm" >&5
+echo $ECHO_N "checking for libXpm... $ECHO_C" >&6
+
 
 # Check whether --with-xpm_includes or --without-xpm_includes was given.
 if test "${with_xpm_includes+set}" = set; then
@@ -6792,7 +9893,7 @@ if test "${with_xpm_includes+set}" = set; then
   xpm_includes="$withval"
 else
   xpm_includes=NO
-fi
+fi;
 
 # Check whether --with-xpm_library or --without-xpm_library was given.
 if test "${with_xpm_library+set}" = set; then
@@ -6800,23 +9901,22 @@ if test "${with_xpm_library+set}" = set; then
   xpm_libraries="$withval"
 else
   xpm_libraries=NO
-fi
-
+fi;
 
 # --without-xpm overrides everything else, but does not touch the cache.
+
 # Check whether --with-xpm or --without-xpm was given.
 if test "${with_xpm+set}" = set; then
   withval="$with_xpm"
-  :
-fi
 
+fi;
 if test "$with_xpm" = no; then
   have_xpm=disabled
 else
-  if eval "test \"`echo '$''{'ac_cv_have_xpm'+set}'`\" = set"; then
-  echo $ac_n "(cached) $ac_c" 1>&6
+  if test "${ac_cv_have_xpm+set}" = set; then
+  echo $ECHO_N "(cached) $ECHO_C" >&6
 else
-  
+
   vt_xpm_include_X11=no
   if test -n "$xpm_includes"; then
     vt_xpm_includes=$xpm_includes
@@ -6836,24 +9936,39 @@ ac_save_CPPFLAGS="$CPPFLAGS"
 CPPFLAGS="$CPPFLAGS $X_CFLAGS"
 
   # First, try using that file with no special directory specified.
-cat > conftest.$ac_ext <<EOF
-#line 6841 "configure"
-#include "confdefs.h"
+cat >conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* confdefs.h.  */
+_ACEOF
+cat confdefs.h >>conftest.$ac_ext
+cat >>conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* end confdefs.h.  */
 #include <X11/xpm.h>
-EOF
-ac_try="$ac_cpp conftest.$ac_ext >/dev/null 2>conftest.out"
-{ (eval echo configure:6846: \"$ac_try\") 1>&5; (eval $ac_try) 2>&5; }
-ac_err=`grep -v '^ *+' conftest.out | grep -v "^conftest.${ac_ext}\$"`
-if test -z "$ac_err"; then
-  rm -rf conftest*
+_ACEOF
+if { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_cpp conftest.$ac_ext\"") >&5
+  (eval $ac_cpp conftest.$ac_ext) 2>conftest.er1
+  ac_status=$?
+  grep -v '^ *+' conftest.er1 >conftest.err
+  rm -f conftest.er1
+  cat conftest.err >&5
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); } >/dev/null; then
+  if test -s conftest.err; then
+    ac_cpp_err=$ac_c_preproc_warn_flag
+    ac_cpp_err=$ac_cpp_err$ac_c_werror_flag
+  else
+    ac_cpp_err=
+  fi
+else
+  ac_cpp_err=yes
+fi
+if test -z "$ac_cpp_err"; then
   # We can compile using X headers with no special include directory.
 vt_xpm_includes=
 vt_xpm_include_X11=yes
 else
-  echo "$ac_err" >&5
-  echo "configure: failed program was:" >&5
-  cat conftest.$ac_ext >&5
-  rm -rf conftest*
+  echo "$as_me: failed program was:" >&5
+sed 's/^/| /' conftest.$ac_ext >&5
+
   CPPFLAGS="$ac_save_CPPFLAGS"
 # Look for the header file in a standard set of common directories.
   for ac_dir in               \
@@ -6904,7 +10019,7 @@ else
     fi
   done
 fi
-rm -f conftest*
+rm -f conftest.err conftest.$ac_ext
 fi
 
 if test "$vt_xpm_libraries" = NO; then
@@ -6914,24 +10029,50 @@ if test "$vt_xpm_libraries" = NO; then
   # Don't add to $LIBS permanently.
   ac_save_LIBS="$LIBS"
   LIBS="$LIBS $X_LIBS -lXpm -lX11"
-cat > conftest.$ac_ext <<EOF
-#line 6919 "configure"
-#include "confdefs.h"
-
-int main() {
+cat >conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* confdefs.h.  */
+_ACEOF
+cat confdefs.h >>conftest.$ac_ext
+cat >>conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* end confdefs.h.  */
+
+int
+main ()
+{
 XpmReadFileToPixmap()
-; return 0; }
-EOF
-if { (eval echo configure:6926: \"$ac_link\") 1>&5; (eval $ac_link) 2>&5; } && test -s conftest${ac_exeext}; then
-  rm -rf conftest*
+  ;
+  return 0;
+}
+_ACEOF
+rm -f conftest.$ac_objext conftest$ac_exeext
+if { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_link\"") >&5
+  (eval $ac_link) 2>conftest.er1
+  ac_status=$?
+  grep -v '^ *+' conftest.er1 >conftest.err
+  rm -f conftest.er1
+  cat conftest.err >&5
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); } &&
+        { ac_try='test -z "$ac_c_werror_flag"                   || test ! -s conftest.err'
+  { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_try\"") >&5
+  (eval $ac_try) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); }; } &&
+        { ac_try='test -s conftest$ac_exeext'
+  { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_try\"") >&5
+  (eval $ac_try) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); }; }; then
   LIBS="$ac_save_LIBS"
 # We can link libXpm with no special library path.
 vt_xpm_libraries=
 else
-  echo "configure: failed program was:" >&5
-  cat conftest.$ac_ext >&5
-  rm -rf conftest*
-  LIBS="$ac_save_LIBS"
+  echo "$as_me: failed program was:" >&5
+sed 's/^/| /' conftest.$ac_ext >&5
+
+LIBS="$ac_save_LIBS"
 # First see if replacing the include by lib works.
 for ac_dir in \
     `echo "$vt_xpm_includes" | sed 's,include/X11,lib,;s,include,lib,'` \
@@ -6978,7 +10119,8 @@ do
   done
 done
 fi
-rm -f conftest*
+rm -f conftest.err conftest.$ac_objext \
+      conftest$ac_exeext conftest.$ac_ext
 fi
 
 
@@ -6994,7 +10136,8 @@ fi
 fi
 
 if test "$have_xpm" != yes; then
-  echo "$ac_t""$have_xpm" 1>&6
+  echo "$as_me:$LINENO: result: $have_xpm" >&5
+echo "${ECHO_T}$have_xpm" >&6
   no_xpm=yes
 else
   if test "$xpm_includes" != NO; then
@@ -7005,23 +10148,40 @@ else
     else
       vt_xpm_include_X11=no
       if test -z "$xpm_includes"; then
-       cat > conftest.$ac_ext <<EOF
-#line 7010 "configure"
-#include "confdefs.h"
+       cat >conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* confdefs.h.  */
+_ACEOF
+cat confdefs.h >>conftest.$ac_ext
+cat >>conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* end confdefs.h.  */
 #include <X11/xpm.h>
-EOF
-ac_try="$ac_cpp conftest.$ac_ext >/dev/null 2>conftest.out"
-{ (eval echo configure:7015: \"$ac_try\") 1>&5; (eval $ac_try) 2>&5; }
-ac_err=`grep -v '^ *+' conftest.out | grep -v "^conftest.${ac_ext}\$"`
-if test -z "$ac_err"; then
-  rm -rf conftest*
+_ACEOF
+if { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_cpp conftest.$ac_ext\"") >&5
+  (eval $ac_cpp conftest.$ac_ext) 2>conftest.er1
+  ac_status=$?
+  grep -v '^ *+' conftest.er1 >conftest.err
+  rm -f conftest.er1
+  cat conftest.err >&5
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); } >/dev/null; then
+  if test -s conftest.err; then
+    ac_cpp_err=$ac_c_preproc_warn_flag
+    ac_cpp_err=$ac_cpp_err$ac_c_werror_flag
+  else
+    ac_cpp_err=
+  fi
+else
+  ac_cpp_err=yes
+fi
+if test -z "$ac_cpp_err"; then
   vt_xpm_include_X11=yes
 else
-  echo "$ac_err" >&5
-  echo "configure: failed program was:" >&5
-  cat conftest.$ac_ext >&5
+  echo "$as_me: failed program was:" >&5
+sed 's/^/| /' conftest.$ac_ext >&5
+
+
 fi
-rm -f conftest*
+rm -f conftest.err conftest.$ac_ext
       else
         if test -r "$xpm_includes/X11/xpm.h"; then
          vt_xpm_include_X11=yes
@@ -7038,7 +10198,8 @@ rm -f conftest*
        vt_xpm_includes=$vt_xpm_includes vt_xpm_libraries=$vt_xpm_libraries \
        vt_xpm_include_X11=$vt_xpm_include_X11"
   eval "$ac_cv_have_xpm"
-  echo "$ac_t""-I$vt_xpm_includes, -L$vt_xpm_libraries" 1>&6
+  echo "$as_me:$LINENO: result: -I$vt_xpm_includes, -L$vt_xpm_libraries" >&5
+echo "${ECHO_T}-I$vt_xpm_includes, -L$vt_xpm_libraries" >&6
   if test -n "$vt_xpm_includes"; then
     XPM_CPPFLAGS="-DHAVE_LIBXPM"
   fi
@@ -7050,9 +10211,10 @@ rm -f conftest*
     XPM_LIBS="-L$vt_xpm_libraries $XPM_LIBS"
   fi
   if test "x$vt_xpm_include_X11" = xyes; then
-    cat >> confdefs.h <<\EOF
+
+cat >>confdefs.h <<\_ACEOF
 #define XPM_INC_X11 1
-EOF
+_ACEOF
 
   fi
 fi
   fi
 fi
 
-echo $ac_n "checking for sys/wait.h that is POSIX.1 compatible""... $ac_c" 1>&6
-echo "configure:7071: checking for sys/wait.h that is POSIX.1 compatible" >&5
-if eval "test \"`echo '$''{'ac_cv_header_sys_wait_h'+set}'`\" = set"; then
-  echo $ac_n "(cached) $ac_c" 1>&6
+echo "$as_me:$LINENO: checking for sys/wait.h that is POSIX.1 compatible" >&5
+echo $ECHO_N "checking for sys/wait.h that is POSIX.1 compatible... $ECHO_C" >&6
+if test "${ac_cv_header_sys_wait_h+set}" = set; then
+  echo $ECHO_N "(cached) $ECHO_C" >&6
 else
-  cat > conftest.$ac_ext <<EOF
-#line 7076 "configure"
-#include "confdefs.h"
+  cat >conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* confdefs.h.  */
+_ACEOF
+cat confdefs.h >>conftest.$ac_ext
+cat >>conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* end confdefs.h.  */
 #include <sys/types.h>
 #include <sys/wait.h>
 #ifndef WEXITSTATUS
-#define WEXITSTATUS(stat_val) ((unsigned)(stat_val) >> 8)
+# define WEXITSTATUS(stat_val) ((unsigned)(stat_val) >> 8)
 #endif
 #ifndef WIFEXITED
-#define WIFEXITED(stat_val) (((stat_val) & 255) == 0)
+# define WIFEXITED(stat_val) (((stat_val) & 255) == 0)
 #endif
-int main() {
-int s;
-wait (&s);
-s = WIFEXITED (s) ? WEXITSTATUS (s) : 1;
-; return 0; }
-EOF
-if { (eval echo configure:7092: \"$ac_compile\") 1>&5; (eval $ac_compile) 2>&5; }; then
-  rm -rf conftest*
+
+int
+main ()
+{
+  int s;
+  wait (&s);
+  s = WIFEXITED (s) ? WEXITSTATUS (s) : 1;
+  ;
+  return 0;
+}
+_ACEOF
+rm -f conftest.$ac_objext
+if { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_compile\"") >&5
+  (eval $ac_compile) 2>conftest.er1
+  ac_status=$?
+  grep -v '^ *+' conftest.er1 >conftest.err
+  rm -f conftest.er1
+  cat conftest.err >&5
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); } &&
+        { ac_try='test -z "$ac_c_werror_flag"                   || test ! -s conftest.err'
+  { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_try\"") >&5
+  (eval $ac_try) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); }; } &&
+        { ac_try='test -s conftest.$ac_objext'
+  { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_try\"") >&5
+  (eval $ac_try) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); }; }; then
   ac_cv_header_sys_wait_h=yes
 else
-  echo "configure: failed program was:" >&5
-  cat conftest.$ac_ext >&5
-  rm -rf conftest*
-  ac_cv_header_sys_wait_h=no
+  echo "$as_me: failed program was:" >&5
+sed 's/^/| /' conftest.$ac_ext >&5
+
+ac_cv_header_sys_wait_h=no
 fi
-rm -f conftest*
+rm -f conftest.err conftest.$ac_objext conftest.$ac_ext
 fi
-
-echo "$ac_t""$ac_cv_header_sys_wait_h" 1>&6
+echo "$as_me:$LINENO: result: $ac_cv_header_sys_wait_h" >&5
+echo "${ECHO_T}$ac_cv_header_sys_wait_h" >&6
 if test $ac_cv_header_sys_wait_h = yes; then
-  cat >> confdefs.h <<\EOF
+
+cat >>confdefs.h <<\_ACEOF
 #define HAVE_SYS_WAIT_H 1
-EOF
+_ACEOF
 
 fi
 
-for ac_hdr in \
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+for ac_header in \
        assert.h \
        fcntl.h \
        grp.h \
@@ -7130,111 +10339,274 @@ for ac_hdr in \
         stdint.h \
 
 do
-ac_safe=`echo "$ac_hdr" | sed 'y%./+-%__p_%'`
-echo $ac_n "checking for $ac_hdr""... $ac_c" 1>&6
-echo "configure:7136: checking for $ac_hdr" >&5
-if eval "test \"`echo '$''{'ac_cv_header_$ac_safe'+set}'`\" = set"; then
-  echo $ac_n "(cached) $ac_c" 1>&6
-else
-  cat > conftest.$ac_ext <<EOF
-#line 7141 "configure"
-#include "confdefs.h"
-#include <$ac_hdr>
-EOF
-ac_try="$ac_cpp conftest.$ac_ext >/dev/null 2>conftest.out"
-{ (eval echo configure:7146: \"$ac_try\") 1>&5; (eval $ac_try) 2>&5; }
-ac_err=`grep -v '^ *+' conftest.out | grep -v "^conftest.${ac_ext}\$"`
-if test -z "$ac_err"; then
-  rm -rf conftest*
-  eval "ac_cv_header_$ac_safe=yes"
+as_ac_Header=`echo "ac_cv_header_$ac_header" | $as_tr_sh`
+if eval "test \"\${$as_ac_Header+set}\" = set"; then
+  echo "$as_me:$LINENO: checking for $ac_header" >&5
+echo $ECHO_N "checking for $ac_header... $ECHO_C" >&6
+if eval "test \"\${$as_ac_Header+set}\" = set"; then
+  echo $ECHO_N "(cached) $ECHO_C" >&6
+fi
+echo "$as_me:$LINENO: result: `eval echo '${'$as_ac_Header'}'`" >&5
+echo "${ECHO_T}`eval echo '${'$as_ac_Header'}'`" >&6
+else
+  # Is the header compilable?
+echo "$as_me:$LINENO: checking $ac_header usability" >&5
+echo $ECHO_N "checking $ac_header usability... $ECHO_C" >&6
+cat >conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* confdefs.h.  */
+_ACEOF
+cat confdefs.h >>conftest.$ac_ext
+cat >>conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* end confdefs.h.  */
+$ac_includes_default
+#include <$ac_header>
+_ACEOF
+rm -f conftest.$ac_objext
+if { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_compile\"") >&5
+  (eval $ac_compile) 2>conftest.er1
+  ac_status=$?
+  grep -v '^ *+' conftest.er1 >conftest.err
+  rm -f conftest.er1
+  cat conftest.err >&5
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); } &&
+        { ac_try='test -z "$ac_c_werror_flag"                   || test ! -s conftest.err'
+  { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_try\"") >&5
+  (eval $ac_try) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); }; } &&
+        { ac_try='test -s conftest.$ac_objext'
+  { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_try\"") >&5
+  (eval $ac_try) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); }; }; then
+  ac_header_compiler=yes
+else
+  echo "$as_me: failed program was:" >&5
+sed 's/^/| /' conftest.$ac_ext >&5
+
+ac_header_compiler=no
+fi
+rm -f conftest.err conftest.$ac_objext conftest.$ac_ext
+echo "$as_me:$LINENO: result: $ac_header_compiler" >&5
+echo "${ECHO_T}$ac_header_compiler" >&6
+
+# Is the header present?
+echo "$as_me:$LINENO: checking $ac_header presence" >&5
+echo $ECHO_N "checking $ac_header presence... $ECHO_C" >&6
+cat >conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* confdefs.h.  */
+_ACEOF
+cat confdefs.h >>conftest.$ac_ext
+cat >>conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* end confdefs.h.  */
+#include <$ac_header>
+_ACEOF
+if { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_cpp conftest.$ac_ext\"") >&5
+  (eval $ac_cpp conftest.$ac_ext) 2>conftest.er1
+  ac_status=$?
+  grep -v '^ *+' conftest.er1 >conftest.err
+  rm -f conftest.er1
+  cat conftest.err >&5
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); } >/dev/null; then
+  if test -s conftest.err; then
+    ac_cpp_err=$ac_c_preproc_warn_flag
+    ac_cpp_err=$ac_cpp_err$ac_c_werror_flag
+  else
+    ac_cpp_err=
+  fi
 else
-  echo "$ac_err" >&5
-  echo "configure: failed program was:" >&5
-  cat conftest.$ac_ext >&5
-  rm -rf conftest*
-  eval "ac_cv_header_$ac_safe=no"
+  ac_cpp_err=yes
 fi
-rm -f conftest*
+if test -z "$ac_cpp_err"; then
+  ac_header_preproc=yes
+else
+  echo "$as_me: failed program was:" >&5
+sed 's/^/| /' conftest.$ac_ext >&5
+
+  ac_header_preproc=no
 fi
-if eval "test \"`echo '$ac_cv_header_'$ac_safe`\" = yes"; then
-  echo "$ac_t""yes" 1>&6
-    ac_tr_hdr=HAVE_`echo $ac_hdr | sed 'y%abcdefghijklmnopqrstuvwxyz./-%ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ___%'`
-  cat >> confdefs.h <<EOF
-#define $ac_tr_hdr 1
-EOF
+rm -f conftest.err conftest.$ac_ext
+echo "$as_me:$LINENO: result: $ac_header_preproc" >&5
+echo "${ECHO_T}$ac_header_preproc" >&6
+
+# So?  What about this header?
+case $ac_header_compiler:$ac_header_preproc:$ac_c_preproc_warn_flag in
+  yes:no: )
+    { echo "$as_me:$LINENO: WARNING: $ac_header: accepted by the compiler, rejected by the preprocessor!" >&5
+echo "$as_me: WARNING: $ac_header: accepted by the compiler, rejected by the preprocessor!" >&2;}
+    { echo "$as_me:$LINENO: WARNING: $ac_header: proceeding with the compiler's result" >&5
+echo "$as_me: WARNING: $ac_header: proceeding with the compiler's result" >&2;}
+    ac_header_preproc=yes
+    ;;
+  no:yes:* )
+    { echo "$as_me:$LINENO: WARNING: $ac_header: present but cannot be compiled" >&5
+echo "$as_me: WARNING: $ac_header: present but cannot be compiled" >&2;}
+    { echo "$as_me:$LINENO: WARNING: $ac_header:     check for missing prerequisite headers?" >&5
+echo "$as_me: WARNING: $ac_header:     check for missing prerequisite headers?" >&2;}
+    { echo "$as_me:$LINENO: WARNING: $ac_header: see the Autoconf documentation" >&5
+echo "$as_me: WARNING: $ac_header: see the Autoconf documentation" >&2;}
+    { echo "$as_me:$LINENO: WARNING: $ac_header:     section \"Present But Cannot Be Compiled\"" >&5
+echo "$as_me: WARNING: $ac_header:     section \"Present But Cannot Be Compiled\"" >&2;}
+    { echo "$as_me:$LINENO: WARNING: $ac_header: proceeding with the preprocessor's result" >&5
+echo "$as_me: WARNING: $ac_header: proceeding with the preprocessor's result" >&2;}
+    { echo "$as_me:$LINENO: WARNING: $ac_header: in the future, the compiler will take precedence" >&5
+echo "$as_me: WARNING: $ac_header: in the future, the compiler will take precedence" >&2;}
+    (
+      cat <<\_ASBOX
+## ------------------------------------------ ##
+## Report this to the AC_PACKAGE_NAME lists.  ##
+## ------------------------------------------ ##
+_ASBOX
+    ) |
+      sed "s/^/$as_me: WARNING:     /" >&2
+    ;;
+esac
+echo "$as_me:$LINENO: checking for $ac_header" >&5
+echo $ECHO_N "checking for $ac_header... $ECHO_C" >&6
+if eval "test \"\${$as_ac_Header+set}\" = set"; then
+  echo $ECHO_N "(cached) $ECHO_C" >&6
 else
-  echo "$ac_t""no" 1>&6
+  eval "$as_ac_Header=\$ac_header_preproc"
+fi
+echo "$as_me:$LINENO: result: `eval echo '${'$as_ac_Header'}'`" >&5
+echo "${ECHO_T}`eval echo '${'$as_ac_Header'}'`" >&6
+
 fi
+if test `eval echo '${'$as_ac_Header'}'` = yes; then
+  cat >>confdefs.h <<_ACEOF
+#define `echo "HAVE_$ac_header" | $as_tr_cpp` 1
+_ACEOF
+
+fi
+
 done
 
 
-echo $ac_n "checking whether time.h and sys/time.h may both be included""... $ac_c" 1>&6
-echo "configure:7174: checking whether time.h and sys/time.h may both be included" >&5
-if eval "test \"`echo '$''{'ac_cv_header_time'+set}'`\" = set"; then
-  echo $ac_n "(cached) $ac_c" 1>&6
+echo "$as_me:$LINENO: checking whether time.h and sys/time.h may both be included" >&5
+echo $ECHO_N "checking whether time.h and sys/time.h may both be included... $ECHO_C" >&6
+if test "${ac_cv_header_time+set}" = set; then
+  echo $ECHO_N "(cached) $ECHO_C" >&6
 else
-  cat > conftest.$ac_ext <<EOF
-#line 7179 "configure"
-#include "confdefs.h"
+  cat >conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* confdefs.h.  */
+_ACEOF
+cat confdefs.h >>conftest.$ac_ext
+cat >>conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* end confdefs.h.  */
 #include <sys/types.h>
 #include <sys/time.h>
 #include <time.h>
-int main() {
-struct tm *tp;
-; return 0; }
-EOF
-if { (eval echo configure:7188: \"$ac_compile\") 1>&5; (eval $ac_compile) 2>&5; }; then
-  rm -rf conftest*
+
+int
+main ()
+{
+if ((struct tm *) 0)
+return 0;
+  ;
+  return 0;
+}
+_ACEOF
+rm -f conftest.$ac_objext
+if { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_compile\"") >&5
+  (eval $ac_compile) 2>conftest.er1
+  ac_status=$?
+  grep -v '^ *+' conftest.er1 >conftest.err
+  rm -f conftest.er1
+  cat conftest.err >&5
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); } &&
+        { ac_try='test -z "$ac_c_werror_flag"                   || test ! -s conftest.err'
+  { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_try\"") >&5
+  (eval $ac_try) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); }; } &&
+        { ac_try='test -s conftest.$ac_objext'
+  { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_try\"") >&5
+  (eval $ac_try) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); }; }; then
   ac_cv_header_time=yes
 else
-  echo "configure: failed program was:" >&5
-  cat conftest.$ac_ext >&5
-  rm -rf conftest*
-  ac_cv_header_time=no
+  echo "$as_me: failed program was:" >&5
+sed 's/^/| /' conftest.$ac_ext >&5
+
+ac_cv_header_time=no
 fi
-rm -f conftest*
+rm -f conftest.err conftest.$ac_objext conftest.$ac_ext
 fi
-
-echo "$ac_t""$ac_cv_header_time" 1>&6
+echo "$as_me:$LINENO: result: $ac_cv_header_time" >&5
+echo "${ECHO_T}$ac_cv_header_time" >&6
 if test $ac_cv_header_time = yes; then
-  cat >> confdefs.h <<\EOF
+
+cat >>confdefs.h <<\_ACEOF
 #define TIME_WITH_SYS_TIME 1
-EOF
+_ACEOF
 
 fi
 
 
-echo $ac_n "checking whether termios.h and sys/ioctl.h may both be included""... $ac_c" 1>&6
-echo "configure:7210: checking whether termios.h and sys/ioctl.h may both be included" >&5
-if eval "test \"`echo '$''{'rxvt_cv_header_sysioctl'+set}'`\" = set"; then
-  echo $ac_n "(cached) $ac_c" 1>&6
+echo "$as_me:$LINENO: checking whether termios.h and sys/ioctl.h may both be included" >&5
+echo $ECHO_N "checking whether termios.h and sys/ioctl.h may both be included... $ECHO_C" >&6
+if test "${rxvt_cv_header_sysioctl+set}" = set; then
+  echo $ECHO_N "(cached) $ECHO_C" >&6
 else
-  cat > conftest.$ac_ext <<EOF
-#line 7215 "configure"
-#include "confdefs.h"
+  cat >conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* confdefs.h.  */
+_ACEOF
+cat confdefs.h >>conftest.$ac_ext
+cat >>conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* end confdefs.h.  */
 #include <stdio.h>
 #include <sys/ioctl.h>
 #ifdef HAVE_TERMIOS_H
 #include <termios.h>
 #endif
-int main() {
+int
+main ()
+{
 int a = ECHO;
-; return 0; }
-EOF
-if { (eval echo configure:7226: \"$ac_compile\") 1>&5; (eval $ac_compile) 2>&5; }; then
-  rm -rf conftest*
+  ;
+  return 0;
+}
+_ACEOF
+rm -f conftest.$ac_objext
+if { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_compile\"") >&5
+  (eval $ac_compile) 2>conftest.er1
+  ac_status=$?
+  grep -v '^ *+' conftest.er1 >conftest.err
+  rm -f conftest.er1
+  cat conftest.err >&5
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); } &&
+        { ac_try='test -z "$ac_c_werror_flag"                   || test ! -s conftest.err'
+  { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_try\"") >&5
+  (eval $ac_try) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); }; } &&
+        { ac_try='test -s conftest.$ac_objext'
+  { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_try\"") >&5
+  (eval $ac_try) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); }; }; then
   rxvt_cv_header_sysioctl=yes
 else
-  echo "configure: failed program was:" >&5
-  cat conftest.$ac_ext >&5
-  rm -rf conftest*
-  rxvt_cv_header_sysioctl=no
+  echo "$as_me: failed program was:" >&5
+sed 's/^/| /' conftest.$ac_ext >&5
+
+rxvt_cv_header_sysioctl=no
 fi
-rm -f conftest*
+rm -f conftest.err conftest.$ac_objext conftest.$ac_ext
 fi
-
-echo "$ac_t""$rxvt_cv_header_sysioctl" 1>&6
+echo "$as_me:$LINENO: result: $rxvt_cv_header_sysioctl" >&5
+echo "${ECHO_T}$rxvt_cv_header_sysioctl" >&6
 
 if test -n "$GCC"; then
   LDARG="-Wl,"
@@ -7247,702 +10619,3015 @@ ac_save_CFLAGS=$CFLAGS
 ac_save_LIBS=$LIBS
 CFLAGS="$CFLAGS $X_CFLAGS"
 LIBS=`echo "$LIBS $X_LIBS $X_EXTRA_LIBS -lX11" | sed "$R_TRANSLATE"`
-echo $ac_n "checking for -rpath dynamic library path recording""... $ac_c" 1>&6
-echo "configure:7252: checking for -rpath dynamic library path recording" >&5
-if eval "test \"`echo '$''{'rxvt_cv_rpath'+set}'`\" = set"; then
-  echo $ac_n "(cached) $ac_c" 1>&6
+echo "$as_me:$LINENO: checking for -rpath dynamic library path recording" >&5
+echo $ECHO_N "checking for -rpath dynamic library path recording... $ECHO_C" >&6
+if test "${rxvt_cv_rpath+set}" = set; then
+  echo $ECHO_N "(cached) $ECHO_C" >&6
 else
   if test "$cross_compiling" = yes; then
-    echo "configure: warning: You may need to check the LIBS line" 1>&2
+    { echo "$as_me:$LINENO: WARNING: You may need to check the LIBS line" >&5
+echo "$as_me: WARNING: You may need to check the LIBS line" >&2;}
 else
-  cat > conftest.$ac_ext <<EOF
-#line 7260 "configure"
-#include "confdefs.h"
+  cat >conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* confdefs.h.  */
+_ACEOF
+cat confdefs.h >>conftest.$ac_ext
+cat >>conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* end confdefs.h.  */
 
 main()
 {
     exit(0);
     (void) XOpenDisplay("foobar");
 }
-EOF
-if { (eval echo configure:7269: \"$ac_link\") 1>&5; (eval $ac_link) 2>&5; } && test -s conftest${ac_exeext} && (./conftest; exit) 2>/dev/null
-then
+_ACEOF
+rm -f conftest$ac_exeext
+if { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_link\"") >&5
+  (eval $ac_link) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); } && { ac_try='./conftest$ac_exeext'
+  { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_try\"") >&5
+  (eval $ac_try) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); }; }; then
   rxvt_cv_rpath=yes
 else
-  echo "configure: failed program was:" >&5
-  cat conftest.$ac_ext >&5
-  rm -fr conftest*
-  rxvt_cv_rpath=no
+  echo "$as_me: program exited with status $ac_status" >&5
+echo "$as_me: failed program was:" >&5
+sed 's/^/| /' conftest.$ac_ext >&5
+
+( exit $ac_status )
+rxvt_cv_rpath=no
 fi
-rm -fr conftest*
+rm -f core *.core gmon.out bb.out conftest$ac_exeext conftest.$ac_objext conftest.$ac_ext
 fi
-
 fi
-
-echo "$ac_t""$rxvt_cv_rpath" 1>&6             
+echo "$as_me:$LINENO: result: $rxvt_cv_rpath" >&5
+echo "${ECHO_T}$rxvt_cv_rpath" >&6
 if test x$rxvt_cv_rpath != xyes; then
     R_TRANSLATE='s/-L\([^ ]*\)/-L\1 '$LDARG'-R\1/g'
     LIBS=`echo "$ac_save_LIBS $X_LIBS $X_EXTRA_LIBS -lX11" | sed "$R_TRANSLATE"`
-  echo $ac_n "checking for -R dynamic library path recording""... $ac_c" 1>&6
-echo "configure:7288: checking for -R dynamic library path recording" >&5
-if eval "test \"`echo '$''{'rxvt_cv_R'+set}'`\" = set"; then
-  echo $ac_n "(cached) $ac_c" 1>&6
+  echo "$as_me:$LINENO: checking for -R dynamic library path recording" >&5
+echo $ECHO_N "checking for -R dynamic library path recording... $ECHO_C" >&6
+if test "${rxvt_cv_R+set}" = set; then
+  echo $ECHO_N "(cached) $ECHO_C" >&6
 else
   if test "$cross_compiling" = yes; then
   rxvt_cv_R=no
 else
-  cat > conftest.$ac_ext <<EOF
-#line 7296 "configure"
-#include "confdefs.h"
+  cat >conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* confdefs.h.  */
+_ACEOF
+cat confdefs.h >>conftest.$ac_ext
+cat >>conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* end confdefs.h.  */
 
 main()
 {
     exit(0);
     (void) XOpenDisplay("foobar");
 }
-EOF
-if { (eval echo configure:7305: \"$ac_link\") 1>&5; (eval $ac_link) 2>&5; } && test -s conftest${ac_exeext} && (./conftest; exit) 2>/dev/null
-then
+_ACEOF
+rm -f conftest$ac_exeext
+if { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_link\"") >&5
+  (eval $ac_link) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); } && { ac_try='./conftest$ac_exeext'
+  { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_try\"") >&5
+  (eval $ac_try) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); }; }; then
   rxvt_cv_R=yes
 else
-  echo "configure: failed program was:" >&5
-  cat conftest.$ac_ext >&5
-  rm -fr conftest*
-  rxvt_cv_R=no
+  echo "$as_me: program exited with status $ac_status" >&5
+echo "$as_me: failed program was:" >&5
+sed 's/^/| /' conftest.$ac_ext >&5
+
+( exit $ac_status )
+rxvt_cv_R=no
 fi
-rm -fr conftest*
+rm -f core *.core gmon.out bb.out conftest$ac_exeext conftest.$ac_objext conftest.$ac_ext
 fi
-
 fi
-
-echo "$ac_t""$rxvt_cv_R" 1>&6             
+echo "$as_me:$LINENO: result: $rxvt_cv_R" >&5
+echo "${ECHO_T}$rxvt_cv_R" >&6
   if test x$rxvt_cv_R != xyes; then
     LIBS="$ac_save_LIBS $X_LIBS $X_EXTRA_LIBS -lX11"
   fi
 fi
 
-echo $ac_n "checking for XPointer""... $ac_c" 1>&6
-echo "configure:7326: checking for XPointer" >&5
-if eval "test \"`echo '$''{'rxvt_cv_xpointer'+set}'`\" = set"; then
-  echo $ac_n "(cached) $ac_c" 1>&6
+echo "$as_me:$LINENO: checking for XPointer" >&5
+echo $ECHO_N "checking for XPointer... $ECHO_C" >&6
+if test "${rxvt_cv_xpointer+set}" = set; then
+  echo $ECHO_N "(cached) $ECHO_C" >&6
 else
-  cat > conftest.$ac_ext <<EOF
-#line 7331 "configure"
-#include "confdefs.h"
+  cat >conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* confdefs.h.  */
+_ACEOF
+cat confdefs.h >>conftest.$ac_ext
+cat >>conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* end confdefs.h.  */
 #include <X11/Xlib.h>
-int main() {
+int
+main ()
+{
 XPointer dummy;
-; return 0; }
-EOF
-if { (eval echo configure:7338: \"$ac_compile\") 1>&5; (eval $ac_compile) 2>&5; }; then
-  rm -rf conftest*
+  ;
+  return 0;
+}
+_ACEOF
+rm -f conftest.$ac_objext
+if { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_compile\"") >&5
+  (eval $ac_compile) 2>conftest.er1
+  ac_status=$?
+  grep -v '^ *+' conftest.er1 >conftest.err
+  rm -f conftest.er1
+  cat conftest.err >&5
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); } &&
+        { ac_try='test -z "$ac_c_werror_flag"                   || test ! -s conftest.err'
+  { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_try\"") >&5
+  (eval $ac_try) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); }; } &&
+        { ac_try='test -s conftest.$ac_objext'
+  { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_try\"") >&5
+  (eval $ac_try) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); }; }; then
   rxvt_cv_xpointer=yes
 else
-  echo "configure: failed program was:" >&5
-  cat conftest.$ac_ext >&5
-  rm -rf conftest*
-  rxvt_cv_xpointer=no
+  echo "$as_me: failed program was:" >&5
+sed 's/^/| /' conftest.$ac_ext >&5
+
+rxvt_cv_xpointer=no
 fi
-rm -f conftest*
+rm -f conftest.err conftest.$ac_objext conftest.$ac_ext
 fi
-
-echo "$ac_t""$rxvt_cv_xpointer" 1>&6
+echo "$as_me:$LINENO: result: $rxvt_cv_xpointer" >&5
+echo "${ECHO_T}$rxvt_cv_xpointer" >&6
 if test x$rxvt_cv_xpointer = xyes; then
-  cat >> confdefs.h <<\EOF
+
+cat >>confdefs.h <<\_ACEOF
 #define HAVE_XPOINTER 1
-EOF
+_ACEOF
 
 fi
 LIBS=$ac_save_LIBS
 CFLAGS=$ac_save_CFLAGS
 
 
-echo $ac_n "checking for working const""... $ac_c" 1>&6
-echo "configure:7362: checking for working const" >&5
-if eval "test \"`echo '$''{'ac_cv_c_const'+set}'`\" = set"; then
-  echo $ac_n "(cached) $ac_c" 1>&6
+echo "$as_me:$LINENO: checking for an ANSI C-conforming const" >&5
+echo $ECHO_N "checking for an ANSI C-conforming const... $ECHO_C" >&6
+if test "${ac_cv_c_const+set}" = set; then
+  echo $ECHO_N "(cached) $ECHO_C" >&6
 else
-  cat > conftest.$ac_ext <<EOF
-#line 7367 "configure"
-#include "confdefs.h"
+  cat >conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* confdefs.h.  */
+_ACEOF
+cat confdefs.h >>conftest.$ac_ext
+cat >>conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* end confdefs.h.  */
 
-int main() {
-
-/* Ultrix mips cc rejects this.  */
-typedef int charset[2]; const charset x;
-/* SunOS 4.1.1 cc rejects this.  */
-char const *const *ccp;
-char **p;
-/* NEC SVR4.0.2 mips cc rejects this.  */
-struct point {int x, y;};
-static struct point const zero = {0,0};
-/* AIX XL C 1.02.0.0 rejects this.
-   It does not let you subtract one const X* pointer from another in an arm
-   of an if-expression whose if-part is not a constant expression */
-const char *g = "string";
-ccp = &g + (g ? g-g : 0);
-/* HPUX 7.0 cc rejects these. */
-++ccp;
-p = (char**) ccp;
-ccp = (char const *const *) p;
-{ /* SCO 3.2v4 cc rejects this.  */
-  char *t;
-  char const *s = 0 ? (char *) 0 : (char const *) 0;
-
-  *t++ = 0;
-}
-{ /* Someone thinks the Sun supposedly-ANSI compiler will reject this.  */
-  int x[] = {25, 17};
-  const int *foo = &x[0];
-  ++foo;
-}
-{ /* Sun SC1.0 ANSI compiler rejects this -- but not the above. */
-  typedef const int *iptr;
-  iptr p = 0;
-  ++p;
-}
-{ /* AIX XL C 1.02.0.0 rejects this saying
-     "k.c", line 2.27: 1506-025 (S) Operand must be a modifiable lvalue. */
-  struct s { int j; const int *ap[3]; };
-  struct s *b; b->j = 5;
-}
-{ /* ULTRIX-32 V3.1 (Rev 9) vcc rejects this */
-  const int foo = 10;
-}
-
-; return 0; }
-EOF
-if { (eval echo configure:7416: \"$ac_compile\") 1>&5; (eval $ac_compile) 2>&5; }; then
-  rm -rf conftest*
+int
+main ()
+{
+/* FIXME: Include the comments suggested by Paul. */
+#ifndef __cplusplus
+  /* Ultrix mips cc rejects this.  */
+  typedef int charset[2];
+  const charset x;
+  /* SunOS 4.1.1 cc rejects this.  */
+  char const *const *ccp;
+  char **p;
+  /* NEC SVR4.0.2 mips cc rejects this.  */
+  struct point {int x, y;};
+  static struct point const zero = {0,0};
+  /* AIX XL C 1.02.0.0 rejects this.
+     It does not let you subtract one const X* pointer from another in
+     an arm of an if-expression whose if-part is not a constant
+     expression */
+  const char *g = "string";
+  ccp = &g + (g ? g-g : 0);
+  /* HPUX 7.0 cc rejects these. */
+  ++ccp;
+  p = (char**) ccp;
+  ccp = (char const *const *) p;
+  { /* SCO 3.2v4 cc rejects this.  */
+    char *t;
+    char const *s = 0 ? (char *) 0 : (char const *) 0;
+
+    *t++ = 0;
+  }
+  { /* Someone thinks the Sun supposedly-ANSI compiler will reject this.  */
+    int x[] = {25, 17};
+    const int *foo = &x[0];
+    ++foo;
+  }
+  { /* Sun SC1.0 ANSI compiler rejects this -- but not the above. */
+    typedef const int *iptr;
+    iptr p = 0;
+    ++p;
+  }
+  { /* AIX XL C 1.02.0.0 rejects this saying
+       "k.c", line 2.27: 1506-025 (S) Operand must be a modifiable lvalue. */
+    struct s { int j; const int *ap[3]; };
+    struct s *b; b->j = 5;
+  }
+  { /* ULTRIX-32 V3.1 (Rev 9) vcc rejects this */
+    const int foo = 10;
+  }
+#endif
+
+  ;
+  return 0;
+}
+_ACEOF
+rm -f conftest.$ac_objext
+if { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_compile\"") >&5
+  (eval $ac_compile) 2>conftest.er1
+  ac_status=$?
+  grep -v '^ *+' conftest.er1 >conftest.err
+  rm -f conftest.er1
+  cat conftest.err >&5
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); } &&
+        { ac_try='test -z "$ac_c_werror_flag"                   || test ! -s conftest.err'
+  { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_try\"") >&5
+  (eval $ac_try) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); }; } &&
+        { ac_try='test -s conftest.$ac_objext'
+  { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_try\"") >&5
+  (eval $ac_try) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); }; }; then
   ac_cv_c_const=yes
 else
-  echo "configure: failed program was:" >&5
-  cat conftest.$ac_ext >&5
-  rm -rf conftest*
-  ac_cv_c_const=no
+  echo "$as_me: failed program was:" >&5
+sed 's/^/| /' conftest.$ac_ext >&5
+
+ac_cv_c_const=no
 fi
-rm -f conftest*
+rm -f conftest.err conftest.$ac_objext conftest.$ac_ext
 fi
-
-echo "$ac_t""$ac_cv_c_const" 1>&6
+echo "$as_me:$LINENO: result: $ac_cv_c_const" >&5
+echo "${ECHO_T}$ac_cv_c_const" >&6
 if test $ac_cv_c_const = no; then
-  cat >> confdefs.h <<\EOF
-#define const 
-EOF
+
+cat >>confdefs.h <<\_ACEOF
+#define const
+_ACEOF
 
 fi
 
-echo $ac_n "checking for inline""... $ac_c" 1>&6
-echo "configure:7437: checking for inline" >&5
-if eval "test \"`echo '$''{'ac_cv_c_inline'+set}'`\" = set"; then
-  echo $ac_n "(cached) $ac_c" 1>&6
+echo "$as_me:$LINENO: checking for inline" >&5
+echo $ECHO_N "checking for inline... $ECHO_C" >&6
+if test "${ac_cv_c_inline+set}" = set; then
+  echo $ECHO_N "(cached) $ECHO_C" >&6
 else
   ac_cv_c_inline=no
 for ac_kw in inline __inline__ __inline; do
-  cat > conftest.$ac_ext <<EOF
-#line 7444 "configure"
-#include "confdefs.h"
+  cat >conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* confdefs.h.  */
+_ACEOF
+cat confdefs.h >>conftest.$ac_ext
+cat >>conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* end confdefs.h.  */
+#ifndef __cplusplus
+typedef int foo_t;
+static $ac_kw foo_t static_foo () {return 0; }
+$ac_kw foo_t foo () {return 0; }
+#endif
 
-int main() {
-} $ac_kw foo() {
-; return 0; }
-EOF
-if { (eval echo configure:7451: \"$ac_compile\") 1>&5; (eval $ac_compile) 2>&5; }; then
-  rm -rf conftest*
+_ACEOF
+rm -f conftest.$ac_objext
+if { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_compile\"") >&5
+  (eval $ac_compile) 2>conftest.er1
+  ac_status=$?
+  grep -v '^ *+' conftest.er1 >conftest.err
+  rm -f conftest.er1
+  cat conftest.err >&5
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); } &&
+        { ac_try='test -z "$ac_c_werror_flag"                   || test ! -s conftest.err'
+  { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_try\"") >&5
+  (eval $ac_try) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); }; } &&
+        { ac_try='test -s conftest.$ac_objext'
+  { (eval echo "$as_me:$LINENO: \"$ac_try\"") >&5
+  (eval $ac_try) 2>&5
+  ac_status=$?
+  echo "$as_me:$LINENO: \$? = $ac_status" >&5
+  (exit $ac_status); }; }; then
   ac_cv_c_inline=$ac_kw; break
 else
-  echo "configure: failed program was:" >&5
-  cat conftest.$ac_ext >&5
+  echo "$as_me: failed program was:" >&5
+sed 's/^/| /' conftest.$ac_ext >&5
+
 fi
-rm -f conftest*
+rm -f conftest.err conftest.$ac_objext conftest.$ac_ext
 done
 
 fi
+echo "$as_me:$LINENO: result: $ac_cv_c_inline" >&5
+echo "${ECHO_T}$ac_cv_c_inline" >&6
 
-echo "$ac_t""$ac_cv_c_inline" 1>&6
-case "$ac_cv_c_inline" in
+
+case $ac_cv_c_inline in
   inline | yes) ;;
-  no) cat >> confdefs.h <<\EOF
-#define inline 
-EOF
- ;;
-  *)  cat >> confdefs.h <<EOF
-#define inline $ac_cv_c_inline
-EOF
- ;;
+  *)
+    case $ac_cv_c_inline in
+      no) ac_val=;;
+      *) ac_val=$ac_cv_c_inline;;
+    esac
+    cat >>confdefs.h <<_ACEOF
+#ifndef __cplusplus
+#define inline $ac_val
+#endif
+_ACEOF
+    ;;
 esac
 
 
 
-echo $ac_n "checking for ANSI C header files""... $ac_c" 1>&6
-echo "configure:7479: checking for ANSI C header files" >&5
-if eval "test \"`echo '$''{'ac_cv_header_stdc'+set}'`\" = set"; then
-  echo $ac_n "(cached) $ac_c" 1>&6
+echo "$as_me:$LINENO: checking for mode_t" >&5
+echo $ECHO_N "checking for mode_t... $ECHO_C" >&6
+if test "${ac_cv_type_mode_t+set}" = set; then
+  echo $ECHO_N "(cached) $ECHO_C" >&6
 else
-  cat > conftest.$ac_ext <<EOF
-#line 7484 "configure"
-#include "confdefs.h"
-#include <stdlib.h>
-#include <stdarg.h>
-#include <string.h>
-#include <float.h>
-EOF
-ac_try="$ac_cpp conftest.$ac_ext >/dev/null 2>conftest.out"
-{ (eval echo configure:7492: \"$ac_try\") 1>&5; (eval $ac_try) 2>&5; }
-ac_err=`grep -v '^ *+' conftest.out | grep -v "^conftest.${ac_ext}\$"`
-if test -z "$ac_err"; then
-  rm -rf conftest*
-  ac_cv_header_stdc=yes
+  cat >conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* confdefs.h.  */
+_ACEOF
+cat confdefs.h >>conftest.$ac_ext
+cat >>conftest.$ac_ext <<_ACEOF
+/* end confdefs.h.  */
+$ac_includes_default
+int
+main ()
+{
+if ((mode_t *) 0)
+  return 0;