make update-po
[mikachu/openbox.git] / po / vi.po
index 43cb060..2eb0563 100644 (file)
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Openbox 3.4.5\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.icculus.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-01-25 03:51+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-02-02 09:06-0500\n"
 "PO-Revision-Date: 2008-01-17 23:08+0100\n"
 "Last-Translator: Quan Tran <qeed.quan@gmail.com>\n"
 "Language-Team: None\n"
@@ -20,109 +20,109 @@ msgstr ""
 msgid "Invalid action '%s' requested. No such action exists."
 msgstr "Hành động '%s' làm không được. Hành động đó không có."
 
-#: openbox/actions/execute.c:88
+#: openbox/actions/execute.c:92
 #, c-format
 msgid "Failed to convert the path '%s' from utf8"
 msgstr "Không thể chuyển chỗ '%s' từ utf8"
 
-#: openbox/actions/execute.c:97 openbox/actions/execute.c:116
+#: openbox/actions/execute.c:101 openbox/actions/execute.c:120
 #, c-format
 msgid "Failed to execute '%s': %s"
 msgstr "Làm không được '%s': %s"
 
-#: openbox/client.c:1973 openbox/client.c:2005
+#: openbox/client.c:1988 openbox/client.c:2020
 msgid "Killing..."
 msgstr "Đang giết..."
 
-#: openbox/client.c:1975 openbox/client.c:2007
+#: openbox/client.c:1990 openbox/client.c:2022
 msgid "Not Responding"
 msgstr "Không phản ứng"
 
-#: openbox/client_list_combined_menu.c:90 openbox/client_list_menu.c:93
+#: openbox/client_list_combined_menu.c:91 openbox/client_list_menu.c:94
 msgid "Go there..."
 msgstr "Đi đến chỗ đó"
 
-#: openbox/client_list_combined_menu.c:96
+#: openbox/client_list_combined_menu.c:97
 msgid "Manage desktops"
 msgstr "Quản lý chỗ làm việc"
 
-#: openbox/client_list_combined_menu.c:97 openbox/client_list_menu.c:156
+#: openbox/client_list_combined_menu.c:98 openbox/client_list_menu.c:157
 msgid "_Add new desktop"
 msgstr "_Cộng thêm chỗ làm việc"
 
-#: openbox/client_list_combined_menu.c:98 openbox/client_list_menu.c:157
+#: openbox/client_list_combined_menu.c:99 openbox/client_list_menu.c:158
 msgid "_Remove last desktop"
 msgstr "_Bỏ lát chỗ làm việc"
 
-#: openbox/client_list_combined_menu.c:150
+#: openbox/client_list_combined_menu.c:151
 msgid "Windows"
 msgstr "Cửa sổ"
 
-#: openbox/client_list_menu.c:203
+#: openbox/client_list_menu.c:204
 msgid "Desktops"
 msgstr "Chỗ làm việc"
 
-#: openbox/client_menu.c:256
+#: openbox/client_menu.c:257
 msgid "All desktops"
 msgstr "Tất cả chỗ làm việc"
 
-#: openbox/client_menu.c:360
+#: openbox/client_menu.c:361
 msgid "_Layer"
 msgstr "Lớ_p"
 
-#: openbox/client_menu.c:365
+#: openbox/client_menu.c:366
 msgid "Always on _top"
 msgstr "Luôn luôn ở _trên"
 
-#: openbox/client_menu.c:366
+#: openbox/client_menu.c:367
 msgid "_Normal"
 msgstr "_Bình thường"
 
-#: openbox/client_menu.c:367
+#: openbox/client_menu.c:368
 msgid "Always on _bottom"
 msgstr "Luôn luôn ở _dưới"
 
-#: openbox/client_menu.c:370
+#: openbox/client_menu.c:371
 msgid "_Send to desktop"
 msgstr "Gửi đến chỗ làm _việc"
 
-#: openbox/client_menu.c:374
+#: openbox/client_menu.c:375
 msgid "Client menu"
 msgstr "Khách thực đơn"
 
-#: openbox/client_menu.c:384
+#: openbox/client_menu.c:385
 msgid "R_estore"
 msgstr "_Hoàn lại"
 
-#: openbox/client_menu.c:392
+#: openbox/client_menu.c:393
 msgid "_Move"
 msgstr "Chu_yển đi"
 
-#: openbox/client_menu.c:394
+#: openbox/client_menu.c:395
 msgid "Resi_ze"
 msgstr "Làm _nhỏ hơn/lớn hơn"
 
-#: openbox/client_menu.c:396
+#: openbox/client_menu.c:397
 msgid "Ico_nify"
 msgstr "Biến _xuống"
 
-#: openbox/client_menu.c:404
+#: openbox/client_menu.c:405
 msgid "Ma_ximize"
 msgstr "Biến _lớn nhất"
 
-#: openbox/client_menu.c:412
+#: openbox/client_menu.c:413
 msgid "_Roll up/down"
 msgstr "_Cuốn lên/xuống"
 
-#: openbox/client_menu.c:414
+#: openbox/client_menu.c:415
 msgid "Un/_Decorate"
 msgstr "_Trang/Không Trang trí"
 
-#: openbox/client_menu.c:418
+#: openbox/client_menu.c:419
 msgid "_Close"
 msgstr "Đón_g"
 
-#: openbox/config.c:746
+#: openbox/config.c:750
 #, c-format
 msgid "Invalid button '%s' specified in config file"
 msgstr "Sai nút '%s' ở trong hình thể"
@@ -165,49 +165,49 @@ msgstr "Vô hiệu nút '%s' ở trong máy chuột đặt"
 msgid "Invalid context '%s' in mouse binding"
 msgstr "Vô hiệu văn cảnh '%s' ở trong chuột đặt"
 
-#: openbox/openbox.c:130
+#: openbox/openbox.c:131
 #, c-format
 msgid "Unable to change to home directory '%s': %s"
 msgstr "Không thể đổi đến chỗ nhà '%s': %s"
 
-#: openbox/openbox.c:150
+#: openbox/openbox.c:151
 msgid "Failed to open the display from the DISPLAY environment variable."
 msgstr "Không mở hình từ DISPLAY được."
 
-#: openbox/openbox.c:181
+#: openbox/openbox.c:182
 msgid "Failed to initialize the obrender library."
 msgstr "Không mở được thư viện obrender."
 
-#: openbox/openbox.c:187
+#: openbox/openbox.c:188
 msgid "X server does not support locale."
 msgstr "Chương trình X không có locale cho tiếng nay."
 
-#: openbox/openbox.c:189
+#: openbox/openbox.c:190
 msgid "Cannot set locale modifiers for the X server."
 msgstr "Không thể dùng locale cho chương trình X."
 
-#: openbox/openbox.c:252
+#: openbox/openbox.c:253
 msgid "Unable to find a valid config file, using some simple defaults"
 msgstr "Không thể tìm ra hình thể, sẽ dùng bắt đầu hình thể"
 
-#: openbox/openbox.c:278
+#: openbox/openbox.c:279
 msgid "Unable to load a theme."
 msgstr "Không thể đọc theme."
 
-#: openbox/openbox.c:405
+#: openbox/openbox.c:406
 #, c-format
 msgid "Restart failed to execute new executable '%s': %s"
 msgstr "Bắt đầu lại hỏng mở được executable mới '%s': %s"
 
-#: openbox/openbox.c:475 openbox/openbox.c:477
+#: openbox/openbox.c:476 openbox/openbox.c:478
 msgid "Copyright (c)"
 msgstr "Bản quyền (c)"
 
-#: openbox/openbox.c:486
+#: openbox/openbox.c:487
 msgid "Syntax: openbox [options]\n"
 msgstr "Cách dùng: openbox [chọn lựa]\n"
 
-#: openbox/openbox.c:487
+#: openbox/openbox.c:488
 msgid ""
 "\n"
 "Options:\n"
@@ -215,24 +215,24 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Chọn lựa:\n"
 
-#: openbox/openbox.c:488
+#: openbox/openbox.c:489
 msgid "  --help              Display this help and exit\n"
 msgstr "  --help              Trưng bày giúp đỡ này và đi ra\n"
 
-#: openbox/openbox.c:489
+#: openbox/openbox.c:490
 msgid "  --version           Display the version and exit\n"
 msgstr "  --version           Trưng bày số của chương trình và đi ra\n"
 
-#: openbox/openbox.c:490
+#: openbox/openbox.c:491
 msgid "  --replace           Replace the currently running window manager\n"
 msgstr ""
 "  --replace           Thay thế chương trình quản lý cửa sổ cho đến openbox\n"
 
-#: openbox/openbox.c:491
+#: openbox/openbox.c:492
 msgid "  --sm-disable        Disable connection to the session manager\n"
 msgstr "  --sm-disable        Tắt liên lạc đến session quản lý\n"
 
-#: openbox/openbox.c:492
+#: openbox/openbox.c:493
 msgid ""
 "\n"
 "Passing messages to a running Openbox instance:\n"
@@ -240,19 +240,19 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Đưa thông báo cho chương trình Openbox:\n"
 
-#: openbox/openbox.c:493
+#: openbox/openbox.c:494
 msgid "  --reconfigure       Reload Openbox's configuration\n"
 msgstr "  --reconfigure       Bắt đầu lại Openbox's hình thể\n"
 
-#: openbox/openbox.c:494
+#: openbox/openbox.c:495
 msgid "  --restart           Restart Openbox\n"
 msgstr "  --restart           Bắt đầu lại Openbox\n"
 
-#: openbox/openbox.c:495
+#: openbox/openbox.c:496
 msgid "  --exit              Exit Openbox\n"
 msgstr "  --exit              Đi ra Openbox\n"
 
-#: openbox/openbox.c:496
+#: openbox/openbox.c:497
 msgid ""
 "\n"
 "Debugging options:\n"
@@ -260,24 +260,24 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Debugging chọn lựa:\n"
 
-#: openbox/openbox.c:497
+#: openbox/openbox.c:498
 msgid "  --sync              Run in synchronous mode\n"
 msgstr "  --sync              Chạy trong cách thức synchronous\n"
 
-#: openbox/openbox.c:498
+#: openbox/openbox.c:499
 msgid "  --debug             Display debugging output\n"
 msgstr "  --debug             Trưng bày debugging đoàn chữ\n"
 
-#: openbox/openbox.c:499
+#: openbox/openbox.c:500
 msgid "  --debug-focus       Display debugging output for focus handling\n"
 msgstr ""
 "  --debug-focus       Trưng bày debugging đoàn chữ cho điều khiển tập trung\n"
 
-#: openbox/openbox.c:500
+#: openbox/openbox.c:501
 msgid "  --debug-xinerama    Split the display into fake xinerama screens\n"
 msgstr "  --debug-xinerama    Tách trưng bày vào giả xinerama màn\n"
 
-#: openbox/openbox.c:501
+#: openbox/openbox.c:502
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -286,7 +286,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Làm ơn báo cáo bugs ở chỗ %s\n"
 
-#: openbox/openbox.c:602
+#: openbox/openbox.c:603
 #, c-format
 msgid "Invalid command line argument '%s'\n"
 msgstr "Mệnh lệnh viết sai '%s'\n"
@@ -333,7 +333,7 @@ msgstr "Không thể tiết kiệm thời kỳ cho '%s': %s"
 msgid "Error while saving the session to '%s': %s"
 msgstr "Bĩ trục chật lúc tiết kiệm thời kỳ cho '%s': %s"
 
-#: openbox/startupnotify.c:241
+#: openbox/startupnotify.c:243
 #, c-format
 msgid "Running %s\n"
 msgstr "Đan Chạy %s\n"