Update po/ with new strings, and update swedish translation.
[mikachu/openbox.git] / po / vi.po
index a45bdc7..c5cd33e 100644 (file)
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Openbox 3.4.5\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.icculus.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-02-27 21:03-0500\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-02-28 23:00+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2008-01-17 23:08+0100\n"
 "Last-Translator: Quan Tran <qeed.quan@gmail.com>\n"
 "Language-Team: None\n"
@@ -20,24 +20,32 @@ msgstr ""
 msgid "Invalid action \"%s\" requested. No such action exists."
 msgstr "Hành động \"%s\" làm không được. Hành động đó không có."
 
-#: openbox/actions/execute.c:130 openbox/actions/exit.c:46
+#: openbox/actions/execute.c:124
 msgid "No"
 msgstr ""
 
-#: openbox/actions/execute.c:131 openbox/actions/exit.c:47
+#: openbox/actions/execute.c:125
 msgid "Yes"
 msgstr ""
 
-#: openbox/actions/execute.c:143
+#: openbox/actions/execute.c:137
 #, c-format
 msgid "Failed to convert the path \"%s\" from utf8"
 msgstr "Không thể chuyển chỗ \"%s\" từ utf8"
 
-#: openbox/actions/execute.c:152 openbox/actions/execute.c:171
+#: openbox/actions/execute.c:146 openbox/actions/execute.c:165
 #, c-format
 msgid "Failed to execute \"%s\": %s"
 msgstr "Làm không được \"%s\": %s"
 
+#: openbox/actions/exit.c:46 openbox/client.c:3444
+msgid "Cancel"
+msgstr ""
+
+#: openbox/actions/exit.c:47
+msgid "Exit"
+msgstr ""
+
 #: openbox/actions/exit.c:50
 msgid "Are you sure you want to exit Openbox?"
 msgstr ""
@@ -54,32 +62,28 @@ msgstr "Đang giết..."
 msgid "Not Responding"
 msgstr "Không phản ứng"
 
-#: openbox/client.c:3424
+#: openbox/client.c:3433
 #, c-format
 msgid ""
 "The window \"%s\" does not seem to be responding.  Do you want to force it "
 "to exit by sending the %s signal?"
 msgstr ""
 
-#: openbox/client.c:3426
+#: openbox/client.c:3435
 msgid "End Process"
 msgstr ""
 
-#: openbox/client.c:3430
+#: openbox/client.c:3439
 #, c-format
 msgid ""
 "The window \"%s\" does not seem to be responding.  Do you want to disconnect "
 "it from the X server?"
 msgstr ""
 
-#: openbox/client.c:3432
+#: openbox/client.c:3441
 msgid "Disconnect"
 msgstr ""
 
-#: openbox/client.c:3435
-msgid "Cancel"
-msgstr ""
-
 #: openbox/client_list_combined_menu.c:87 openbox/client_list_menu.c:91
 msgid "Go there..."
 msgstr "Đi đến chỗ đó"
@@ -104,47 +108,47 @@ msgstr "Cửa sổ"
 msgid "Desktops"
 msgstr "Chỗ làm việc"
 
-#: openbox/client_menu.c:257
+#: openbox/client_menu.c:258
 msgid "All desktops"
 msgstr "Tất cả chỗ làm việc"
 
-#: openbox/client_menu.c:361
+#: openbox/client_menu.c:370
 msgid "_Layer"
 msgstr "Lớ_p"
 
-#: openbox/client_menu.c:366
+#: openbox/client_menu.c:375
 msgid "Always on _top"
 msgstr "Luôn luôn ở _trên"
 
-#: openbox/client_menu.c:367
+#: openbox/client_menu.c:376
 msgid "_Normal"
 msgstr "_Bình thường"
 
-#: openbox/client_menu.c:368
+#: openbox/client_menu.c:377
 msgid "Always on _bottom"
 msgstr "Luôn luôn ở _dưới"
 
-#: openbox/client_menu.c:371
+#: openbox/client_menu.c:379
 msgid "_Send to desktop"
 msgstr "Gửi đến chỗ làm _việc"
 
-#: openbox/client_menu.c:375
+#: openbox/client_menu.c:383
 msgid "Client menu"
 msgstr "Khách thực đơn"
 
-#: openbox/client_menu.c:385
+#: openbox/client_menu.c:393
 msgid "R_estore"
 msgstr "_Hoàn lại"
 
-#: openbox/client_menu.c:393
+#: openbox/client_menu.c:397
 msgid "_Move"
 msgstr "Chu_yển đi"
 
-#: openbox/client_menu.c:395
+#: openbox/client_menu.c:399
 msgid "Resi_ze"
 msgstr "Làm _nhỏ hơn/lớn hơn"
 
-#: openbox/client_menu.c:397
+#: openbox/client_menu.c:401
 msgid "Ico_nify"
 msgstr "Biến _xuống"
 
@@ -152,15 +156,15 @@ msgstr "Biến _xuống"
 msgid "Ma_ximize"
 msgstr "Biến _lớn nhất"
 
-#: openbox/client_menu.c:413
+#: openbox/client_menu.c:409
 msgid "_Roll up/down"
 msgstr "_Cuốn lên/xuống"
 
-#: openbox/client_menu.c:415
+#: openbox/client_menu.c:411
 msgid "Un/_Decorate"
 msgstr "_Trang/Không Trang trí"
 
-#: openbox/client_menu.c:419
+#: openbox/client_menu.c:415
 msgid "_Close"
 msgstr "Đón_g"
 
@@ -270,15 +274,18 @@ msgid "  --replace           Replace the currently running window manager\n"
 msgstr ""
 "  --replace           Thay thế chương trình quản lý cửa sổ cho đến openbox\n"
 
-#: openbox/openbox.c:514
+#. TRANSLATORS: if you translate "FILE" here, make sure to keep the "Specify..."
+#. aligned still, if you have to, make a new line with \n and 22 spaces. It's
+#. fine to leave it as FILE though.
+#: openbox/openbox.c:517
 msgid "  --config-file FILE  Specify the path to the config file to use\n"
 msgstr ""
 
-#: openbox/openbox.c:515
+#: openbox/openbox.c:518
 msgid "  --sm-disable        Disable connection to the session manager\n"
 msgstr "  --sm-disable        Tắt liên lạc đến session quản lý\n"
 
-#: openbox/openbox.c:516
+#: openbox/openbox.c:519
 msgid ""
 "\n"
 "Passing messages to a running Openbox instance:\n"
@@ -286,19 +293,19 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Đưa thông báo cho chương trình Openbox:\n"
 
-#: openbox/openbox.c:517
+#: openbox/openbox.c:520
 msgid "  --reconfigure       Reload Openbox's configuration\n"
 msgstr "  --reconfigure       Bắt đầu lại Openbox's hình thể\n"
 
-#: openbox/openbox.c:518
+#: openbox/openbox.c:521
 msgid "  --restart           Restart Openbox\n"
 msgstr "  --restart           Bắt đầu lại Openbox\n"
 
-#: openbox/openbox.c:519
+#: openbox/openbox.c:522
 msgid "  --exit              Exit Openbox\n"
 msgstr "  --exit              Đi ra Openbox\n"
 
-#: openbox/openbox.c:520
+#: openbox/openbox.c:523
 msgid ""
 "\n"
 "Debugging options:\n"
@@ -306,24 +313,24 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Debugging chọn lựa:\n"
 
-#: openbox/openbox.c:521
+#: openbox/openbox.c:524
 msgid "  --sync              Run in synchronous mode\n"
 msgstr "  --sync              Chạy trong cách thức synchronous\n"
 
-#: openbox/openbox.c:522
+#: openbox/openbox.c:525
 msgid "  --debug             Display debugging output\n"
 msgstr "  --debug             Trưng bày debugging đoàn chữ\n"
 
-#: openbox/openbox.c:523
+#: openbox/openbox.c:526
 msgid "  --debug-focus       Display debugging output for focus handling\n"
 msgstr ""
 "  --debug-focus       Trưng bày debugging đoàn chữ cho điều khiển tập trung\n"
 
-#: openbox/openbox.c:524
+#: openbox/openbox.c:527
 msgid "  --debug-xinerama    Split the display into fake xinerama screens\n"
 msgstr "  --debug-xinerama    Tách trưng bày vào giả xinerama màn\n"
 
-#: openbox/openbox.c:525
+#: openbox/openbox.c:528
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -332,11 +339,11 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Làm ơn báo cáo bugs ở chỗ %s\n"
 
-#: openbox/openbox.c:594
+#: openbox/openbox.c:597
 msgid "--config-file requires an argument\n"
 msgstr ""
 
-#: openbox/openbox.c:637
+#: openbox/openbox.c:640
 #, c-format
 msgid "Invalid command line argument \"%s\"\n"
 msgstr "Mệnh lệnh viết sai \"%s\"\n"
@@ -367,7 +374,7 @@ msgid ""
 "Overriding the Openbox configuration."
 msgstr ""
 
-#: openbox/screen.c:1178
+#: openbox/screen.c:1180
 #, c-format
 msgid "desktop %i"
 msgstr "chỗ làm việc %i"